Nongedzo dzeminamato yekureverera nemaVhesi eBhaibheri

2
21223

Nhasi tichave tichiteerana neanopindirana minamato mapoinzi nemavhesi ebhaibheri. Kureverera, sekusafanana nemamwe maitiro eminamato, anoitirwa kuna Mwari pane mumwe munhu. Kazhinji, zvinogona kuitika kuti mumwe wacho haana kusimba muminamato, kana kuti unongonzwa iwe uine chikwereti mukunamata sezvakaitwa nekereke kumuApostora Peter paakakandwa mutirongo.

Mumazuva ekare, mupristi anoita semurevereri pakati pevanhu naMwari. Vakamira vari mugehena revanhu pamberi paMwari, uye vanotaurirana vamiririri vanhu kuna Mwari. Simba rekureverera harigone kuwedzeredzwa sezvo rinogona kushandura moyo waMwari maererano neimwe nyaya kana vanhu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Kudhirowa chinyorwa kubva murugwaro, tese tinogona kupupurira kuti chirongwa chekutanga chaive chekuparadza guta rose reSodhoma neGomora tisingaregi mweya mumwe. Kuna Mwari, munhu wese aigara muguta raityisa, uye Mwari akafunga kuparadza guta nekutumira vamwe vatumwa muguta kunoriparadza.
Nekudaro, Abrahama akakwanisa kutenga nguva yemukoma wake Roti nemhuri yake kuburikidza nekureverera. Mwari akati, `` Ndingavanzira Abhurahama chinhu chipi zvacho chandingaita here? '' Izvi zvinoratidza kuti hukama pakati paAbrahama naMwari hwaive hwakakura sei. Abraham akashandisa mikana yake ndokureverera akamiririra Sodhoma neGomora. Akabvunza Mwari kuti acharamba achiparadza guta here kana paine vanhu makumi mashanu chete vakarurama, uye Mwari akati achaparadza guta rese kana awana vanhu vakarurama makumi mashanu chete.

Abhurahama akaramba achienderera mberi nekureverera kusvika asvika kuvanhu gumi chete, uye Mwari akapikira kuti haazoparadze guta kunyangwe angowana vanhu gumi vakarurama. Ngatitii murume mumwe chete anogona kumira mubato rorudzi rwese iro rinoratidza kuti Mwari anogara achida vanhu kuti vamire mugehena revamwe. Munamato wekureverera waponesa Muapositora Peter kubva pakuda kuurayiwa. Kunyangwe Peter akange apa uye akagadzirira kufa; zvisinei, bhaibheri rakanyorwa kuti kereke yakamunamatira nemoyo wose, uye Mwari vakapindura.

Saizvozvo, muhupenyu hwedu, isu tinodawo kureverera vamwe zvakaringana sezvavanotireverera. Isu tinofanirwa kureverera kurudzi rwedu, kureverera vatungamiriri vedu, kureverera kune kereke, kureverera kune mhuri neshamwari. Kune simba mukureverera. Takanyora rondedzero yeminamato yekureverera nemavhesi eBhaibheri kuti abatsire zvatinoda zvezuva nezuva.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Pfungwa dzeMunamato

Baba ishe, ndinonamatira murume nemukadzi wese vari kushungurudzwa nadhiyasi, ndinokuraira kuti iwe uchasimuka zvino nekuda kwavo uye ununure muzita raJesu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu, ndinoisa munhu wese anoda kusunungurwa kubva kune chero yakaipa tsika, zvivi, kana chero chinokuvadza chinopinda. Ini ndinosimudzira kuti denga retsitsi rizovhurika nekuda kwavo, uye ivo vanowana tsitsi muzita raJesu.
VaFiripi 1:19 Nekuti ndinoziva kuti izvi zvichashandukira kuponeswa rangu kubudikidza nemunamato, uye nekupa kweMweya waJesu Kristu

Ishe Jesu, ndinoisa mumaoko ako murume nemukadzi vese vanoda kurapwa zvinoshamisa kubva pakurwara. Nekuti zvakanyorwa kuti nemavanga ake, isu takapora. Ini ndinotema nechisimba chedenga kuti Mwari vanofanidze kuporesa kwavo muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nesimba roga roga rakapika kuti havazombofi vakaita kubva pakurwara. Ini ndinoparadza masimba akadaro muzita raJesu.

Ishe Jesu, iwewe, wakatsungirira kurwadziwa uye kuti tigone kunakidzwa, uye bhaibheri rakazivisa kuti Mwari achatipa zvese zvatinoda maererano nehupfumi hwake mukubwinya kubudikidza naKristu Jesu. Ini ndinonamatira murume nemukadzi wese vanoshaiwa. Ini ndinosarudza kuti Mwari vadziriritire muzita raJesu. Ini ndinotema chirevo kuti iye mubatsiri mumwechete uyo hupenyu hwavo hwavanoda kuti afarire kutendeuka, Mwari, anounza mubatsiri wavo muzita raJesu.
VaFiripi 4:19 Asi Mwari wangu achazadzisa kushaiwa kwenyu kese zvichienderana nefuma yake mukubwinya naKristu Jesu.

Ishe Mwari, tinoisa nyika yedu inodikanwa Nigeria mumaoko enyu. Ini ndinonamatira munamato wangu kune vatungamiriri vedzinza guru iri. Tinotora nyaradzo mushoko rako chinoita kuti tinzwisise kuti moyo wemunhu nemadzimambo zviri mumaoko ako, uye unozvitungamira sekuyerera kwemvura. Ndinoisa vatungamiriri vedu mumaoko enyu. Ini ndinonamata kuti muvape moyo yekuda vanhu vavo. Nyasha kwavari kuti vaite zvakanaka, ini ndinonamata kuti muvape muzita raJesu.
Mapisarema 122: 6 Nyengeterera rugare rweJerusarema: Vachafarira vanokuda.

Ini ndinonamatirawo hupfumi hwenyika yedu (Taura Nyika Yako) tanzwa nyaya dzakawanda nezvekuti hupfumi hwanga hwakawanda sei, asi zvese zvakangoerekana zvaitika, idzo nguva dzakanaka dzakava nhoroondo yatinogoverana mumamiriro edu asina kunaka. Nekuti rugwaro rwunoti kana Ishe vachidzosa nhapwa yeZiyoni, ivo vakaita sevaya vanorota. Ishe, ndinonamata kuti mudzorere pfuma yenyika ino. Wese murume nemukadzi vakagara pane imwe pfuma yenyika ino, kana chero munhu akazvitorera mari yake yega, ini ndinotema chirevo kuti moto waMwari Wemasimbaose uchavapedza uye usunungure rombo rakadzokera kurudzi muzita raJesu.

Isu tinoisa nyika yedu mumaoko ako, Ishe Jesu, kunyangwe nyika yose ichiramba ichirwisa denda rakashata iri. Ishe, ini ndinotema chirevo chekuti kupidigurwa kuripo pakupararira kweCovid-19 chibudirire muzita raJesu. Pamusoro penyika yese, tinotema chirevo kuti vaccine inouya nekukurumidza muzita raJesu.
2 Makoronike 7:14 Kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vakazvininipisa, vakanyengetera nokutsvaka chiso changu, nokurega nzira yavo yakaipa; ipapo ndichanzwa kudenga, ndikavakangamwira zvivi zvavo, nokuporesa nyika yavo.
Ishe Jesu, ini ndinonamatira kuchechi kuti murambe muchivabata mukutenda muzita raJesu. Sezvakangoita Kristu akataura kuti padombo iri, ndichavaka kereke yangu, uye gedhi reGehena haringaikunde. Ishe Jesu, isu tinonamata kuti kusvika pakuuya kwechipiri muchiuya, musarega kereke ichikukundikana muzita raJesu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.