ZVINOTAURA BHAIBHERI PAMUSORO PENYAYA DZINOGARA

0
2749

Nhasi tichave tichiita mune bhaibheri mavhesi nezve kutanga nyowani. Ndiani asingade kutanga nyowani mushure mechinguva chekutambudzika uye kuoma? Isu tese tinofanirwa kutanga patsva patinozoona kuti tanga takanganisa nguva yese iyi. Kutanga kutsva kunouya chaiko mushure mekupfidza nekutambira Kristu saIshe neMuponesi wedu, kubva ipapo, isu tinotanga hupenyu hutsva, hupenyu husina chitadzo nehuipi. Chiitiko chakasarudzika chinozorererwa nekudzidziswa naKristu Jesu.

Kutanga kutsva kunogona kuva apo Mwari anoda kutanga sungano yake muhupenyu hwemunhu. Baba Abraham, semuenzaniso, vakave nekutanga kutsva mushure mekunge Mwari vamuudza kuti afambe pamberi pake neanoperera, uye achamisa chibvumirano chake naye. Zita rake rakashandurwa kubva kuna Abhuramu achiitwa Abhurahama, uye Mwari vakatanga kusimbisa sungano refu iyo yaakava nayo pamusoro paAbhurahama.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Isuwo pakurarama kwedu takakodzera kutanga patsva uye zviri nani, hupenyu hwakazadzwa nembiri nekuvapo kwaMwari Wemasimbaose. Bhaibheri rinoti iye ari muna Kristu Jesu ava chisikwa chitsva uye zvinhu zvekare zvapfuura, tarisa zvinhu zvese zvava zvitsva. Ndihwo hupenyu hwaKristu matiri hunogona kutiitira isu. Isu tichakanganwa zvinhu zvekare apo takatarisa kuna Jesu. Kunyangwe iwe uri mutadzi unoshungurudza, mubati chibharo, gororo rine zvombo, pfambi, mhondi kana chero chii, pinda muna Jesu, uye uchave nehupenyu hutsva.

Hunhu hwekare huchaiswa pamuchinjikwa zuva iro isu tinogamuchira Jesu saIshe wedu chaiye uye muponesi, uye isu tichatanga kuratidza hunhu hwakasiyana muna Jesu mutsva. Patinowedzera kukura muhuchenjeri hwaMwari, zvirinani isu ticharatidza hunhu hwehumwari. Vanhu vanozovhiringidzika, kunge ichi hachisi chekare iwe. Zvakare, mune zvehupfumi, mumwe munhu anga ari murombo kwazvo, Mwari anogona kushandura nyaya pasina nguva, uye zvinokatyamadza munhu wese kuti vanozoomerwa nekuzvitenda kuti ndiwe wakare iwe.
Kana iwe uchida kutanga kutsva, isu takanyora runyorwa rwemavhesi ebhaibheri kuti iwe uverenge nekudzidza zvakanaka. Riverenge zvakakwana uye riverenge nekudzokorora kusvikira iwe waona shanduko dziri pachena muhupenyu hwako.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

2 Vakorinte 5: 16-20 Naizvozvo kubva zvino hatizivi munhu panyama; uye kunyange takaziva Kristu panyama, kubvira zvino hatichamuzivi saizvozvo. Naizvozvo kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura; tarira, zvose zvava zvitsva. Uye zvinhu zvose zvakabva kuna Mwari, wakatiyananisa naye naJesu Kristu, uye wakatipa kushumira kwekuyananisa; Ndiko kuti Mwari wakange achiyananisa nyika kwaari muna Kristu, asingavaverengeri kudarika kwavo, uye akatipa kwatiri shoko rokuyananisa. Naizvozvo tiri nhumwa dzaKristu, Mwari saanenge achikukumbirisai, nesu tinokukumbirisaiwo pachinzvimbo chaKristu tichiti: Yananiswai naMwari.

Ruka 7:47 - Saka ndinoti kwauri, Zvivi zvake, izvo zvizhinji, zvaregererwa; nekuti unoda zvikuru; asi unokangamwirwa zvishoma, unoda zvishoma.

Isaya 42:16 Ndichaunza bofu nenzira yavasina kuziva; Ndichavafambisa munzira dzavasingazivi: Ndichaita rima rive chiedza pamberi pavo, uye zvinhu zvakamsemama zvakatwasuka. Ndichaita zvinhu izvi kwavari, uye handingazvirege.

Isaya 43: 18-20 Musayeuka zvekare zvinhu zvekare, kana kufunga zvinhu zvekare. Tarira, ndichaita chinhu chitsva; zvino ichamera; hamungazive here? Ndichaita nzira murenje, nenzizi musango. Zvino chikara chesango chinondikudza, nemakungu, neshiri, nekuti ndinopa mvura mugwenga, nenzizi musango, kuti ndipe vanhu vangu, ivo vasanangurwa.

VAEFESO 4: 22-24 Zvamakabvisa pamusoro pekukurukurirana kwekutanga ,akwegura, kwakaora maererano nekuchiva kwekunyengera; Uye iva patsva mumweya wepfungwa dzako; Uye kuti mufuke munhu mutsva, wakasikwa naMwari pakururama, neutsvene hwechokwadi.

Jobho 8: 6-7 Kana iwe ukachena uye wakakwana; Zvirokwazvo, uchakumuka, achafambisa zvakanaka, Kuti ugaro hwako hubudirire. Kunyange kutanga kwako kuri kudiki, asi kuguma kwako kunofanira kukura kwazvo.

Ruka 7:47 Naizvozvo ndinoti kwauri: Zvivi zvake, izvo zvizhinji, aregererwa; nekuti iye waida zvikuru, asi kunekukangamwirwa zvishoma, iye unoda zvishoma.

1 Peter 1: 3 ngaarumbidzwe Mwari uye ivo Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo maererano netsitsi dzake zhinji akatiberekera kutariro mhenyu nekumuka kwaJesu Kristu kubva kuvakafa.

Muparidzi 3:11 Akaita chinhu chose chakanaka panguva yake, uye akaisawo nyika pamoyo, kuti munhu arege kuona iro basa rakaitwa naMwari kubva pakutanga kusvika kumugumo.

VaFiripi 3: 13-14 Hama, ini handizvifunge kuti ndakabatwa, asi chinhu chimwe ichi ndinoita, ndichikangamwa izvo izvo zviri kumashure, uye ndichisvika kune izvo zvakapfuura, ndinotsikirira kuchiratidzo chemubairo kudanwa kukuru kwaMwari muna Kristu Jesu.

Akaisa rwiyo rutsva mumuromo mangu, irwo rumbidzo kuna Mwari wedu: Vazhinji vachazviona, vatye, Vachavimba naJehovha.

Isaya 65:17 XNUMX nekuti tarira, ndinosika matenga matsva nepasi idzva, zvekare hazvingarangarirwi, kana kufungwa nomoyo.

Ezekieri 11:19 Ndichavapa moyo mumwe, uye ndichaisa mweya mutsva mukati mako; uye ndichabvisa moyo webwe kubva munyama yavo, uye ndichavapa moyo wenyama.

Imbirai Jehovha rwiyo rutsva; nekuti akaita zvinhu zvinoshamisa: Ruoko rwake rwerudyi, uye ruoko rwake rutsvene, rwakamukunda. Jehovha akazivisa ruponeso rwake: kururama kwake Akaratidza pachena pamberi pavahedheni. Akarangarira tsitsi dzake nokutendeka kwake kuimba yaIsiraeri; mativi ese enyika akaona ruponeso rwaMwari wedu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano