Mavhesi eBhaibheri Kune Vakaputsika Mwoyo

0
2909

Nhasi tichave tichitsvaga mavhesi ebhaibheri kune vane moyo yakaputsika. Wakambove nemoyo wakaputsika here? Wakambonzwa marudzi emhando yekurwadziwa kana kushungurudzika mushure mekuodzwa mwoyo pamwe kubva kune mumwe munhu waunoda here? Ichi chinyorwa ndechako chete. Zvinenge zvisingaite kuti isu tisasangana nekurwadziwa kwemoyo, kunyanya muhukama. Nyanzvi yakambopokana nevanhu kuti havagone kuvimbwa nayo uye kuti vanhu vazhinji vaite sarudzo yehupenyu hwese zvichibva pamanzwiro enguva pfupi. Saka kana manzwiro acho akamira, kusarudza kwavo kunodzikawo.

Panguva dzinoverengeka vakanzwa pfungwa yevanhu vakasiya Fiance yavo yavakafambidzana kwemakore kuti varoore nemunhu wavakasangana naye mwedzi mishoma yapfuura. Dzimwe nguva, zvinogona kubiridzira muukama, uye hapana mubvunzo kuti muhukama hwese, mumwe mapato achada kupfuura mumwe. Rimwe bato ranga richikura mari zvakanyanya rudo muukama huchapedzisira rabiwa moyo kana kuderedzwa kana vazozoona kuti vanga vari voga nguva yese iyi.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Hukama hwakaomesesa kupfuura isu tese takafungidzira, kunyangwe iye murume wacho dzimwe nguva anokanganisa kunyange munhu kuna Mwari hukama Mwari aigona kutendeuka mumoyo make nekusika munhu, ndoda murume kuhukama hwemurume kana iwe wakambosangana nekushungurudzika mune chero hukama, iwe ucha nzwisisa kurwadziwa uye kushungurudzika kwaanogona kukonzeresa. Uye ndine chokwadi kuti haungadi kuzomboona chimwe chinhu chakadai. Muchinyorwa chino, isu takanyora rondedzero yemavhesi ebhaibheri ayo achatibatsira kupodza marwadzo ari mumoyo medu, kunyanya iwo atinokurumidza kuumbiridza nekuda kwekusuwa kwemoyo. Zvese zvaunoda kuti uite kuverenga aya mavhesi emubhaibheri evakaora mwoyo uye oaverenga kakawanda kusvikira wawana simba nerunyararo.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

Matthew 11: 28 Uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Tora joko rangu pamusoro pako, udzidze kwandiri; nekuti ndiri munyoro, ndine moyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu. Nekuti joko rangu rakareruka, uye mutoro wangu wakareruka.

Mapisarema 55: 22-23 Kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira; haangatenderi wakarurama kuti azununguswe. Asi imi, Mwari, muchavaburusira kugomba rekuparadzwa, vanhu veropa, vanonyengera, havangagari hafu mazuva avo; asi ndichavimba newe.

ZVIREVO 3: 5-8 Vimba naJehovha nemoyo wako wese; uye usatsamira panjere dzako. Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako. Usazviti ndakachenjera, itya Jehovha, ubve pane zvakaipa. Zvichava noutano bwako, nemwongo pamapfupa ako.

Varoma 5: 1-5 Naizvozvo zvatinoruramiswa nokutenda, isu tine rugare kuna Mwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu: watakapinda naye kubudikidza nerutendo munyasha idzi dzatinomira madziri, uye tinofara mutariro yekubwinya kwaMwari. Uye zvisati zviri izvo chete, asi isu tinozvirumbidza mukutambudzika zvakare: tichiziva kuti kutambudzika kunobata moyo murefu. Uye kutsungirira, ruzivo; uye chiitiko, tariro: Uye tariro hainyadzisi; nekuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumoyo yedu neMweya Mutsvene watakapiwa.

VaFiripi 3: 13-14 Hama, ini handizvifunge kuti ndakabatwa, asi chinhu chimwe ichi ndinoita, ndichikangamwa izvo izvo zviri kumashure, uye ndichisvika kune izvo zvakapfuura, ndinotsikirira kuchiratidzo chemubairo kudanwa kukuru kwaMwari muna Kristu Jesu.

Mapisarema 34: 17-20 Vakarurama vanochema, uye Jehovha akanzwa, Akavarwira panjodzi dzavo dzose. Jehovha ari pedo nevane moyo yakaputsika; uye tinoponesa saMweya unoshungurudza. Anamatambudziko mazhinji avakarurama; asi Jehovha anomurwira abude paari ose. Anochengeta mafupa ake ose, Hakuna rimwe rawo rakatyoka.

Varoma 8: 18 Nekuti ini ndinofunga kuti matambudziko enguva ino haana kukodzera kufananidzwa nekubwinya kuchazoratidzwa matiri.

Jeremiah 29:11 XNUMX nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga nezvako, ndizvo zvinotaura Jehovha, pfungwa dzorugare, kwete dzezvakaipa, kuti ndikupe mugumo unotarisirwa.

Ezekiel 36:26 Ini ndichakupawo moyo mutsva, uye ndichaisa mweya mutsva mukati mako, uye ini ndichabvisa moyo wedombo munyama yako, uye ini ndichakupa iwe moyo wenyama.

Zvakazarurwa 21: 4 Uye Mwari achapisika misodzi yose kubva pameso avo; hakuchazovazve nerufu, kana kusuwa, kana kuridza mhere, uye hakuchazovazve nemutowo kurwadziwa, nekuti zvinhu zvekutanga zvapfuura.

Isaiah 41:10 Usatya; Usatya, nekuti ndinewe; nekuti ndiri Mwari wako; zvirokwazvo, ndichakubatsira; zvirokwazvo, ndichakusimudzira neruoko rwerudyi rwekururama kwangu.

Dheuteronomio 31: 6 Simba, utsunge moyo, usatya kana kutya kwavari, nekuti Jehovha Mwari wako ndiye uchaenda newe; haangakuregi, kana kukusiya.

Isaya 43: 18-19 Musarangarira zvinhu zvekare, kana kufunga zvinhu zvekare. Tarira, ndichaita chinhu chitsva; zvino ichamera; hamungazive here? Ndichaita nzira murenje, nenzizi musango.

Varoma 15:13 Zvino Mwari wetariro ngaakuzorodzei nemufaro wose nerugare mukutenda, kuti muwedzere patariro, kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene.

Mapisarema 9: 9-10 Jehovha ndiye utiziro hwevanotambudzika, Noutiziro panguva yeKutambudzika. Vanoziva zita renyu vachavimba nemi, nekuti imi, Jehovha, hamuna kurasa vanokutsvakai.

Mapisarema 9: 13-14 Ndinzwirei tsitsi, Jehovha; Cherekedzai kutambudzika kwangu, kwandinotambudza, Ivo vanondivenga, imwi munondisimudza pamisuwo yorufu, Kuti ndiparidze kurumbidzwa kwenyu kose pamasuwo emukunda weZiyoni, Ndichafarira kuponesa kwenyu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

 


Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano