SIMBA REMAHARA EBHAIBHERI

0
420

Nhasi, tichave tichiongorora mamwe mavhesi eBhaibheri ane simba. Rugwaro rwune izwi raMwari ratinoda pakurarama kwedu. Icho chinhu chakanakisa kunamata, uye ndechimwe chinhu kuziva izwi. Izwi raMwari rine simba uye rakapinza kupfuura chero pfumo rinocheka maviri. Yeuka kuti Dhiyabhorosi paakauya kuzoedza Jesu, Kristu haana kunyengetera, izvo zvaakaita zvaive kushandisa izwi. Nekuti zvakanyorwa kuti munhu haangararami nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maMwari. Mwari anokudza izwi rake kunyange kupfuura zita rake, uye kunyangwe Dhiabhori anonzwisisa izvi. Ndosaka Dhiyabhorosi zvakare achishandisa izwi raMwari pane dzimwe nguva.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Chero isu patinenge tichinamata, tinofanira kuziva mamwe magwaro matsvene ekudzosera minamato yedu yese. Vazhinji vedu takabatwa nadhiyabhori nekuti hatizive zviri kutaurwa naMwari. Vanhu vazhinji vakanyengerwa neuporofita hwakaipa, mapropheti senge iwe uchafa, iwe uchave nengozi, chimwe chinhu chakaipa isu tichiuya chenjera. Uye vamwe vanhu vakakanganisa kutenda kwavo munaIshe nekuda kwechiporofita chakaipa, vakanamata paatari yadhiabhori nekuti havadi kufa. Ipo, bhaibheri rinoti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Wemasimbaose asina kutaura? Ndokusaka zvakakosha kuti uzive izwi raMwari.
Munamato unogona kunge uri pfuti yatinotora kuenda kuhondo, asi izwi raMwari ndiro bullet. Pane zvishoma pane izvo pfuti inogona kuita pasina bullet. Patinonamata, tinofanirawo kushandisa izwi sekudzosera shure kumisikidza minamato yedu, kana tikashandisa izwi, tinoita kuti Mwari vazvipire. Isu takanyora runyorwa rwemavhesi ane bhaibheri ane simba atinofanira kuziva uye nekushandisa nguva dzatinenge tichinamata.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

Mapisarema 20: 1-9 Jehovha anzwe imi pazuva rekutambudzika; zita raMwari waJakobho rinokuchengetedza. Thee thee thee help from from from; Rangarira zvese zvipiriso zvako, ugamuchire chibayiro chako chinopiswa; Selah. Ndikupe sezvaunoda nomoyo wako, Uite zano rako rose. Tichafarira kuponesa kwenyu, Tichasimudza mireza yedu muzita raMwari wedu, Jehovha ngaaite zvose zvawakakumbira. Zvino ndinoziva kuti Jehovha anoponesa muzodziwa wake; achamunzwa ari kudenga kwake dzvene nesimba rinoponesa roruoko rwake rworudyi. Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza, asi isu ticharangarira zita raJehovha Mwari wedu. Vanowisirwa pasi, vanowa, asi isu tasimuka, timire zvakanaka. Ponesai, ISHE: mambo ngaanzwe kana tichidana.

Mapisarema 24: 1-10 Nyika ndeyaJehovha, nokuzara kwayo; iyo nyika, uye ivo vanogaramo. Nekuti wakaiteya pamusoro pamakungwa, Nokuisimbisa pamafashama. Ndiani ungakwira mugomo raJehovha? Kana ndianiko angamira panzvimbo yake tsvene? Iye une maoko akachena, uye moyo wakanaka. Iye asina kusimudzira mweya wake pane zvisina pake, kana kupika zvinonyengera. Iye achagamuchira mukomborero unobva kuna Jehovha, uye kururama kunobva kuna Mwari woruponeso rwake. Urwu ndirwo rudzi rwevanomutsvaka, vanotsvaga chiso chenyu, Jakobho. Selah. Simudzai misoro yenyu, iwo magedhi; uye musimudze, imi magonhi akare-kare; uye Mambo wokubwinya uchauya. Ndiani uyu Mambo wokubwinya? Jehovha ane simba noumhare, Iye Jehovha anoumhare pakurwa. Simudzai misoro yenyu, iwo magedhi; musimudze, imi magonhi akare-kare; uye Mambo wokubwinya uchauya. Ndiani uyu Mambo wokubwinya? Jehovha wehondo, ndiye Mambo wokubwinya. Selah.

Mapisarema 23: 1-6 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Handichadi. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura zhinji. Anoponesa mweya wangu; Anondifambisa munzira dzokururama nokuda kwezita rake. Zvirokwazvo, kunyange ndichifamba mumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nekuti uneni; Shamhu yenyu netsvimbo yenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pevavengi vangu, Makazodza musoro wangu namafuta; mukombe wangu unopera. Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvinonditevera mazuva ese ehupenyu hwangu, uye ndinogara mumba maJehovha mazuva nekusingaperi.

Jeremiah 29:11 XNUMX nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga nezvako, ndizvo zvinotaura Jehovha, pfungwa dzorugare, kwete dzezvakaipa, kuti ndikupe mugumo unotarisirwa.

Mapisarema 118: 17 Handifi ndakafa, asi ndichararama, Ndidudzire mabasa aJehovha.

Vafiripi 4: 19 Asi Mwari wangu achazadzisa kushaiwa kwenyu kese zvichienderana nefuma yake mukubwinya naKristu Jesu.

ISAYA 54:17 XNUMX Hakuna nhumbi inorwiwa kuzorwa newe ingabudirira; nendimi dzose dzinokumuka kuti dzikutonge mukutonga, iwe dzidza mhosva. Iyi ndiyo nhaka yavaranda vaJehovha, uye kururama kwavo kunobva kwandiri ndizvo zvinotaura Jehovha.

Varoma 8:37 Kwete, pazvinhu izvi zvose isu tiri vakundi kubudikidza naiye akatida.

Zekaria 4: 6-7 Ipapo akapindura, akataura neni, akati, "Iri ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri, achiti,` Kwete nesimba, kana nesimba, asi nomweya wangu, "ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndiwe aniko, iwe gomo guru? Pamberi paZerubhabheri iwe uchaitwa bani.

2 VaTesaronika 3: 3 Asi Ishe akatendeka, iye achakusimbisai, nekukuchengetedzai zvakaipa.

Ruka 10:19 Tarisai, ini ndinokupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, nepamusoro pesimba rese remuvengi, uye hapana chingatongokukuvadzai.

Matthew 18:18 Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Chero chipi zvacho chauchasunga pano pasi chichasungwa kudenga; uye chipi zvacho chauchasunungura pasi pano chinofanira kusunungurwa kudenga.

Dheuteronomio 28: 7 Jehovha achaita kuti vavengi vako, vanokumukira, vakurwe pamberi pako, vachabuda nenzira imwe, vachatiza pamberi pako nenzira nomwe.

John 16: 33 "Ndataura zvinhu izvi kwauri, kuti muve nerunyararo mandiri. Panyika muchava nedambudziko, asi tsungai moyo. Ini ndakunda nyika.

Johane 8:32 Uye muchaziva chokwadi, uye chokwadi chinokusunungurai.

1 Johane 3: 8 Iye unoita zvivi unobva kuna dhiabhori; nekuti dhiabhori anotadza kubva pakutanga. Nekuda kwaizvozvi Mwanakomana waMwari wakavonekwa, kuti aparadze mabasaadhihi.

ISAYA 40: 31 asi ivo vanomirira kuna Jehovha, vachawana simba idzva; vachakwira namapapiro samakondo; vachamhanya vasinganeti; vanofamba, vasingaziyi.

Varoma 8:31 Zvino tichatiiko pazvinhu izvi? Kana Mwari ari wedu, ndiani anogona kutirwisa?

Joshua 1: 9 Handina kukurayira here? Simba, utsunge moyo; usatya kana kuvhunduswa, nekuti Jehovha Mwari wako unewe kose kwaunoenda.

Isaya 53: 5 Asi akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, akakuvadzwa nekuda kwezvakaipa zvedu: kurohwa kwerunyararo rwedu kuri pamusoro pake; uye nemavanga ake tapora.

Mapisarema 91: 1-16 Iye anogara pakavanda We Wekumusoro-soro anogara mumumvuri woWamasimbaose. Ndichati pamusoro paJehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu, iye Mwari wangu; ndichavimba naye. Zvirokwazvo, iye achakununura parugombe rwomuteyi, Napahosha yakaipa inouraya. Achakufukidza neminhenga yake, uye uchatenda pasi pamapapiro ake, chokwadi chake chichava nhoo yako nenhovo. Haungatyi chinhu chinovhundusa usiku; kana museve unofamba masikati; Uye kana hosha inofamba murima; kana kuparadzwa kunopedza masikati Vane chiuru vachawa parutivi rwako, uye zviuru zvine gumi kurudyi rwako. asi hazvingaswedere kwauri. Uchangoona nemeso ako, uone mubairo wavakaipa. Nekuti Makagadzira Jehovha, ndiyo utiziro hwangu, Iwe Wekumusoro-soro ugaro hwako. Hapana chakaipa chingakuwira, Uye hapana hosha ichaswedera paunogara. Nekuti iye acharaira vatumwa vake pamusoro pako, Kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Ivo vachakusimudza pamaoko avo, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Uchatsika pamusoro peshumba nechiva; unotsika mwana weshumba zibukanana pasi petsoka. Nekuti akaisa rudo rwake kwandiri, saka ndichamurwira, Ndichamuisa kumusoro, nekuti wakaziva zita rangu. Iye achadana kwandiri, uye ndichamupindura: Ini ndichava naye pakutambudzika; Ini ndichamurwira, nokumukudza. Ndichamugutsa noupenyu hurefu, uye ndigomuratidza ruponeso rwangu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano