ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI ZVEKUSVIRA ZVESE

0
16866

Nhasi tichange tichishanda nemavhesi emubhaibheri nezve mutsa. Mutsa, maererano neduramazwi, chiito chekufunga, kupa, kana kugarisana nemumwe munhu. Kazhinji, tinofungidzira zvisirizvo mutsa wekubatsira vanhu. Kubatsira vanhu hazvireve kuti une hushamwari kana kuti unofarira vanhu, asi mutsa uchakumanikidza kuti ufarire vanhu nekuisa kwavo kufarira pamberi pako.

Pakave paine gakava iri kana zvasvika pamusoro wenyaya yakadai kuti ndiani anoda kuratidza mutsa uye kuna ani watinoratidza mutsa? Wese munhu akasikwa naMwari anofanira kuva nemutsa uye nekunzwira vamwe tsitsi. Hazvina basa nechitendero chako, dzinza, dzinza, kana ganda; HUNHU hunofanira kuva pamusoro pekuratidzana mutsa.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Mwari vanonzwisisa kuti hunhu hwemunhu hwakazara nekuvava, hasha, nehuipi ndosaka akatikurudzira kuti tiitirana moyo munyoro mubhuku raVaEfeso 4: 31-32.Use kushatirwa, nehasha, nehasha, nekupopota , nekutaura zvakaipa, bvisai pakati penyu neuipi hwose. Asi ivai nemoyo munyoro mumwe kune mumwe, muchinzwirana tsitsi, muchikanganwirana, sezvamakakangamwirwa naMwari nekuda kwaKristu. Mwari vakatimanikidza kuitirana moyo munyoro.
Tichitarisa neizvi, isu hatingazoita chikanganiso kana tikati mutsa unofanidza rudo nekuti kana iwe uchida mumwe munhu, iwe uchave unonzwira tsitsi munhu iyeye.

Miriro wekusimbira ndewekuti vanhu vanofanira kuva nemutsa uye kuratidza rudo kune hama yavo voga, asi Mwari anoda kuti tive nerupo, tine hushamwari, uye nekufungisisa kune wese uye kwete shamwari dzedu chete. Ndiwo chete moyo wediki unonzwira tsitsi unonunura nyika yese kubva kune iripo nyonganiso yatakazvitora isu pachedu.
Zvichakadaro, isu tichiri kukwanisa kugadzirisa, chinyorwa ichi chinotipa isu anodiwa emavhesi ebhaibheri atinoda kuti tinzwisise chinonzi mutsa uye sei uye Mwari waanoda kuti tiratidze. Zvino ngatitarisei kumamwe mavhesi ebhaibheri nezve mutsa

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

Genesisi 20:13 XNUMX Zvino zvakaitika Mwari paakandidzungairisa ndichibva paimba yababa vangu, ndikati kwaari: Ndiwo mutsa wako wakanaka waunofanira kuratidza kwandiri; Kwese kwatinosvika, uti pamusoro pangu, Ihama yangu.

Genesisi 21:23 Naizvozvo zvino ndipikire pano naMwari kuti haungandinyengeri ini kana mwana wangu kana mwana wemwanakomana wangu; asi nenyasha dzandakakuitira, undiitirewo, uye kunyika kwawakagara uri mutorwa.

Zvino wakati: Jehovha, Mwari watenzi wangu Abhurahama, nditenderei henyu nhasi, mundiitire tsitsi kuna tenzi wangu Abhurahama.

Zvino ngazviitike kuti musikana wandichati kwaari, "Rega hako chirongo chako, ndinwe;" Iye ndokuti, Imwai, uye ndichamwisa ngamera dzenyuwo, ave iye wamakagadzirira mushandiri wako Isaka; Ipapo ndichaziva kuti makaitira tenzi wangu tsitsi.

Vatongi 8:35 XNUMX Uye havana kuitira imba yaJerubhaari, iye Gidheoni, zvakanaka pamusoro pezvose zvakanaka zvaakanga aitira vaIsiraeri.

Ruth 2:20 Zvino Naomi akati kumuroora wake, "Ngaarumbidzwe naJehovha, iye usina kusiira iye vapenyu nevakafa." Naomi said unto unto her her her Naomi her,............ And And And

1 Samueri 15: 6 Zvino Sauro akati kuvaKeni: Endai mubve, muburuke mubve pakati pavaAmareki, kuti ndirege kukuparadzai pamwechete navo, nekuti makaitira vana vaIsiraeri zvakanaka nguva dzose pakubuda kwavo Egipita. Naizvozvo vaKeni vakabva pakati pavaAmareki.

1 Samueri 20:15 Asi iwewo usabvisa tsitsi dzako paimba yangu zvachose, kwete, kana Jehovha abvisa vavengi vaDhavhidhi, umwe neumwe pachiso chenyika.

2 Samueri 2: 6 Zvino Jehovha akuitire tsitsi nechokwadi, neni ndichakuitirai zvakanaka izvi, nekuti makaita chinhu ichi.

2 Samueri 9: 3 Ipapo mambo akati, "Hakuchina mumwe weimba yaSauro, wandingaitira iye zvakanaka here?" Zibha akati kuna mambo, Jonatani uchine mwanakomana, wakaremara pamakumbo ake.

1 Makoronike 19: 2 XNUMX Zvino Dhavhidhi akati: Ndichaitira Hanuni mwanakomana waNahashi zvakanaka, nekuti baba vakeondiitira zvakanaka. Ipapo Dhavhidhi akatuma nhume kuzomubata ruoko pamusoro pababa vake. Naizvozvo varanda vaDhavhidhi vakapinda munyika yavana vaAmoni kuna Hanuni, kuzomunyaradza.

2 Makoronike 24:22 XNUMX Naizvozvo mambo Joashi haana kurangarira tsitsi dzaakanga aitirwa naJehoyadha baba vake, asi akauraya mwanakomana wake. Zvino akafa, akati, "Jehovha ngaazvitarise, azvidye."

Mapisarema 25: 6 Rangarirai, Jehovha, unyoro bwenyu netsitsi dzenyu; nekuti zvaivapo kare.

Nekuti tsitsi dzenyu dziri pamberi pameso angu, Ndakafamba muchokwadi chenyu.

Mapisarema 31:21 Jehovha ngaavongwe, nekuti akandiratidza unyoro hwake hunoshamisa paguta rakasimbiswa.

Mapisarema 42: 8 Asi Jehovha acharaira unyoro hwake panguva yemasikati, uye nousiku rwiyo rwake ruchava neni, nemunyengetero wangu kuna Mwari weupenyu hwangu.

Mapisarema 107: 43 Ani naani akachenjera anocherekedza zvinhu izvi, uye achanzwisisa unyoro hwaJehovha.

Mapisarema 119: 149 Inzwai inzwi rangu nokuda kounyoro bwenyu; Ndiponesei, Jehovha, zvakafanira kutonga kwenyu.

Mapisarema 143: 8 Ndiperekedzerei ndinzwe unyoro hwenyu mangwanani; nekuti ndinovimba nemi, Ndizivisei nzira yandinofanira kufamba nayo; nekuti ndinosimudzira mweya wangu kwamuri.

ZVIREVO 31: 26 Anoshamisa muromo wake nenjere; uye mururimi rwake murairo wenyasha.

Isaya 54: 8 Nehasha shoma ndakavanza chiso changu kwauri kwechinguvana; asi nenyasha dzisingaperi ndinokunzwira tsitsi, ndizvo zvinotaura Jehovha Mudzikunuri wako.

Isaya 54:10 nekuti makomo achaenda, nezvikomo zvabviswa; asi unyoro hwangu haungabvi kwauri, kana sungano yorugare rwangu, haingabviswi, ndizvo zvinotaura Jehovha anokunzwira tsitsi.

Jeremiah 9: 24 asi ngaazvirumbidze pamusoro pechinhu ichi, kuti anondinzwisisa uye anondiziva, kuti ini ndini Jehovha, unoita hunyoro, kutonga, uye kururama panyika: nekuti ndinofarira zvinhu izvi, ndizvo zvinotaura Jehovha.

Jeremiah 31: 3 Jehovha akazviratidza kwandiri kubva kare, achiti: Hongu, ini ndakakuda nerudo rusingaperi; saka ndakakuswededza netsitsi.

Hosiya 2:19 Ndichakunyenga uve wangu nokusingaperi; zvirokwazvo, ndichakunyenga uve wangu mukururama, uye mutongi, uye netsitsi, uye nengoni.

Joel 2:13 uye bvarura mwoyo wako, kwete nguo dzako, uye utendeukire kuna Jehovha Mwari wako, nekuti iye ane tsitsi nenyasha, anononoka kutsamwa, uye ane tsitsi zhinji, uye anozvidemba pane zvakaipa.

Mabasa 28: 2 Zvino avo vasina kudzingisa vakatiratidza unyoro hushoma, nekuti vakabatidza moto, vakatigamuchira isu neumwe nekuda kwekunaya kwemvura uye nekuda kwechando.

2 Vakorinde 6: 6 nekuchena, neruzivo, nemoyo murefu, nemutsa, neMweya Mutsvene, nerudo rusina kuiswa,

VaEfeso 2: 7 Kuti munguva inotevera aratidze upfumi hwakanyanya hwenyasha dzake munyasha dzake kwatiri kubudikidza naKristu Jesu.

Vakorose 3:12 Naizvozvo pfekai sevasanangurwa vaMwari, vatsvene uye vanodiwa, mweya wengoni, moyo munyoro, pfungwa dzinozvininipisa, unyoro, moyo murefu;

Tito 3: 4 Asi mushure maizvozvo mutsa nerudo zvaMwari Muponesi wedu kuvanhu zvakaonekwa,

2 Peter 1: 7 nekunamata Mwari huve sauMwari; nekune rudo rwehama.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.