Mavhesi eBhaibheri Nezve Kubatsira Mumwe

0
3122

Nhasi tichave tichiita mavhesi ebhaibheri nezvekubatsirana. Chimwe chezvikonzero nei vakasika vanhu pasi pano ndechekuti tizvibatsire. Mwari havazoburuka pasi kubva kudenga kuzotibatsira isu pachedu; ndosaka akagadza mumwe nemumwe wedu munzvimbo dzakanaka kuti tigone kubatsira vamwe. Isu sevaKristu, chimwe chezvinangwa zvedu ndechekuenda kunobatsira vamwe vanhu kuti vave saiye. Kwete chete kuparidza evhangeri yaKristu kwavari chete, asiwo kuzviita vanobatsira muhupenyu hwavo sezvo Mwari vari kutibatsira.

Nehurombo, chikamu chehupenyu hwedu semutendi hachifanirwe kuzadzikiswa sezvo paine maKristu mazhinji achine fungidziro pamusoro pevamwe. Kunyanya kune avo vasingagovane nekutenda kumwechete kana nekutenda navo, ivo vanowanzovaona sevatadzi uye vasingadi kuva nechinhu navo. Ipo, kana basa raKristu panyika rakanga risiri kune vakaponeswa, akauya kuzoponesa vasina kuponeswa. Hazvishamisi kuti, akataura nezvemitemo yese, rudo ndiye mukurusa.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Kana tichida vavakidzani vedu sekuzvida kwatinoita, ndipo chete patinogona kuziva nekuona kuti hunhu hunouya pamberi pechitendero chedu, kutenda, kana kutenda. Tinofanira kuedza kubatsira vamwe vanhu nekuti Mwari vakaisa panzvimbo iyoyo kuti tikwanise kubatsira vamwe. Nekufamba kwenguva, vanhu vazhinji vanogunun'una kuti havana zvakawanda, ndosaka vanga vachizeza kubatsira vamwe.

Izvo zvakakodzera kuziva kuti kune mwero wekuti munhu wese ashande, isu hatidi kuve vakapfuma saBill Gates kana Aliko Dangote tisati tabatsira vanhu; pane nhanho yekuti munhu wese amhanye. Pane chimwe chinhu chauinacho mune zvakawanda icho vamwe vari kushaya; iwe unongoda kutarisa mukati kuti iwe ugone kubatsira vamwe vanhu. Kubatsira vamwe vanhu ibasa redu rekutanga sevatendi; chitsvene uye chinogamuchirwa pamberi paMwari.
Kuti iwe uzive kukosha kwekubatsira vamwe, isu takanyora runyorwa rwemavhesi eBhaibheri kuti ubatsire iwe kunzwisisa kuti nei uchifanira kubatsira vamwe.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

Revhitiko 25: 35 Kana hama yako ikava murombo, akazoora pamwe chete newe; unofanira kumubatsira, zvirokwazvo, kunyange ari mutorwa, kana ari mutorwa; kuti agare newe.

ZVIREVO 11:25 mweya wakasununguka uchakodzwa, uye anodiridza achadiridzirwawo.

ZVIREVO 22: 9 Munhu ane meso mazhinji, acharopafadzwa; nekuti unopa varombo chikafu chake.

Matewu 25: 42-46 nekuti ndakanga ndakapfeka nzara, mukasandipa nyama, ndakanga ndine nyota, mukasandimwisa.
Ndakanga ndiri mweni, mukasandigamuchira; ndakashama, mukasandipfekedza, ndichirwara, nemutirongo, mukasandishanyira.
Ipapo vachazomupindura, vachiti: Ishe, takakuonai rinhi mune nzara, kana mune nyota, kana muri mweni, kana musina kupfeka, kana muchirwara, kana mutirongo, tikasakushumirai?
Ipapo uchavapindura, achiti: Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Zvawusina kumboitira kumumwe wevaduku ava, hauna kundiitira ini.
Uye ava vachaenda kukurangwa kusingaperi: asi vakarurama kuupenyu hwusingaperi.

Marako 10:21 Zvino Jesu wakati achimuona achimuda, akati kwaari: Chinhu chimwe chaunoshaiwa: enda, utengese zvaunazvo, upe varombo, uye uchave nefuma kudenga; ugouya utore yambuka, uye unditevere.

Ruka 3: 10-11 Zvino vanhu vakamubvunza, vachiti: Zvino tingaitei? Akapindura akati kwavari: Une nguvo mbiri, ngaagovane neusina; neune chikafu ngaaite saizvozvo.

Ruka 12: 33 Tengesai chamunayo mupe varombo zvipo; Zviitire zvikwama zvisingasakara, fuma kumatenga isingaperi, pasina mbavha inosvika, kana zvipfukuto zvinokuvadza.

Mabasa 20:35 Ndakakuratidzai zvinhu zvese, kuti kubata kwakadaro muchifanira kusimbisa vasina simba, uye nekurangarira mazwi aIshe Jesu, kuti iye akati: Kwakarongeka kupa kupfuura kugamuchira.

VaGaratia 6: 9 Uye ngatirege kuneta pakuita zvakanaka: nekuti nenguva yakafanira tichakohwa, kana isu tisinganeti.

Matthew 5:16 Chiedza chenyu ngachivheneke pamberi pevanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka, vakudze Baba venyu vari kudenga.

Johane 15:12 Uyu ndiwo murairo wangu, kuti mudanane, sezvo ini ndakakudai.

Matewu 5:42 Ipa anokumbira kwauri, uye usazotendeuka kubva kune anoda kukukwereta.

VaGaratia 6: 2 Takuriranai mitoro yenyu, saizvozvo zadzisai murairo waKristu.

VAHEBHERU 6: 10

Vaheberi 13: 16 asi kuita zvakanaka uye kutaurirana usakanganwa: nekuti nezvibayiro zvakadaro Mwari unofadzwa kwazvo.

RUKA 6:30 Ipa munhu umwe neumwe unokumbira kwauri; neunotora zvinhu zvako usazobvunza zvekare.

VaRoma 12:13 Kugovera kune izvo zvinofanirwa nevatsvene; kupihwa mutsa.

ZVIREVO 3:27 Usarega kuitira zvakanaka izvo zvakafanira kwaari, Kana zviri paruoko rwako kuti zviite.

ZVIREVO 21:13 Ani naani anodzivira nzeve yake kana achinzwa kuchema kwavarombo, naiyewo achachema, asi haanganzwiki.

James 2: 14-16 Zvinobatsirei, hama dzangu, kana munhu achiti ane rutendo asi asina mabasa? kutenda kungamuponesa here?
Kana hama kana hanzvadzi isina kushama, ikashayiwa chikafu chezuva nezuva,
Zvino mumwe wenyu akati kwavari: Endai murugare, mushaye uye musimbe; asi musavapa izvo izvo zvinodikanwa kumuviri. zvinobatsirei?

1 VaTesaronika 5:11 Naizvozvo nyaradzai pamwe chete uye musimbisane, sezvamunoita imi.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano