ZVINOTAURA BHAIBHERI ZVEBHAIBHERI

0
3031

Nhasi tichave tichitarisa mavhesi emubhaibheri pamusoro pamadzibaba. Vabereki vedu vakaita kunge mwari kwatiri, kubva pahupenyu hwedu hwekutanga kuchema, ivo vari mukutarisira kwekuona kuti tinoita sarudzo chaiyo. Izvi zvinotsanangura chokwadi nei Mwari vakaraira vabereki kuti vadzidzise vana vavo munzira yaIshe kuti kana vakura, varege kubva pairi.

Chizvarwa chevanhu chakatanga nekusikwa kwemadzibaba. Mwari akatanga kusika Adhama uye nekuisa zvimwe zvese zvakasikwa pasi pehutarisiro hwake. Sokuda kwechizvarwa chitsva chinogona kugashira makomborero kubva kuna baba vavo, saka ivo vanogotukwa kutongwa kubva kuna baba vavo. Jakobho akatora makomborero aIsaka, naRubheni, wedangwe waJakobho, akatukwa naJakobho. Chinzvimbo icho Mwari akaisa Baba chakakura kwazvo, uye mugumo wemwana uye nemhuri pamanyepo makuru ari mumaoko ababa.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Kristu anofananidza mhuri kuna Mwari aive Mwari achibata nevarume, Mwari anotida sababa vedu vekudenga; ane hanya nesu, kunyangwe zvese zvakaipa zvedu uye kusatendeka, Mwari haambomisi kukanganwira. Saka futi, madzibaba edu epanyika. Zvinokufadza iwe kuziva kuti kunyangwe Mwari anoremekedza chinzvimbo chemadzibaba, zvishomana zvinoshamisa baba ndiye mudziviriri wemhuri; ndivo vanopa. Vanababa ndivo vapristi vakuru uye Vaporofita; ivo vanofanirwa kutanga vanzwa kubva kuna Mwari, nekutaurirana naMwari, nekuda kwemhuri dzavo. Ivo vanoita sarudzo dzakakosha kumhuri pazvinenge zvichdiikanwa.

Wakanganwa here chikamu cherugwaro apo Joshua akasarudzira vana vake uye chizvarwa chose? Joshua 24:15 Zvino kana zvakaipa kwauri kushumira Jehovha, sarudza iwe nhasi waunoda kushumira; Kana vari vamwari vaishumirwa namadzitateguru enyu mhiri kwemafashama, kana vamwari vavaAmori, vamugere munyika yavo; asi ini neimba yangu, tichashumira Jehovha. Izvi zvinoratidza kuti danho rababa rinogona kuita kana kusabvisa mhuri.

Zvakare, kutaura nezvemakomborero ababa, rudzi rwose rwevanhu muenzaniso wakakwana weizvozvo; kuti takatora sei maropafadzo aAbhurahama baba nekuti tiri vazukuru. Pakupedzisira kutaura pamusoro pemabatiro anoita Baba muhofisi yemupristi nemuporofita, Abrahama muenzaniso wakanaka. Rangarira Mwari apo Mwari vaizoparadza guta reSodhoma neGomora, Abhurahama akataurirana naMwari nekuda kwemukoma wake, Roti, uyo aigara muguta. Abrahama akamira pakati paMwari neguta reSodhoma neGomora.
Kuti tidzidze zvakawanda nezvaBaba, takanyora runyorwa rwemavhesi eBhaibheri anodzidzisa uye nekutsanangura zvimwe nezvaBaba.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

2 Makoronike 24:22 XNUMX Naizvozvo mambo Joashi haana kurangarira tsitsi dzaakanga aitirwa naJehoyadha baba vake, asi akauraya mwanakomana wake. Zvino akafa, akati, "Jehovha ngaazvitarise, azvidye."

2 Makoronike 24: 24 nekuti uto revaSiria rakauya neboka shoma ravana, Jehovha akaisa hondo huru kwazvo mumaoko avo, nekuti ivo vakasiya Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Saka vakatonga Joashi.

2 Chronicles 25: 4 madzibaba, asi munhu umwe neumwe uchafira zvivi zvake.

GENESISI 49: 1-4 Zvino Jakobho akashevedza vanakomana vake akati, "Unganai pamwe chete kuti ndikuudze zvichakuwira pamazuva ekupedzisira."
Unganai, munzwe, imi vanakomana vaJakobho; uye teerera Israeri baba vako.
Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu, uye kutanga kwesimba rangu, ukuru hwerukudzo, uye hukuru hwesimba.
Unotutuma semvura, haungavi nesimba; nekuti wakakwira pamubhedha wababa vako; wakachisvibisa, ndokukwira pamubhedha wangu.

Zvino vanakomana vaNowa, vakabuda muareka, vaiva Shemu naHamu naJafeti; uye Hamu ndiye baba weKanani.

Genesisi 12: 1 Zvino Jehovha wakati kuna Abhuramu: Ibva munyika yako, nekuhama dzako, nekuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza.

Genesi 15:15 Uye iwe uchaenda kuna madzibaba ako nerugare; uchavigwa pazera rekare.

Kana ndirini, tarira, sungano yangu inewe, uye uchaita baba vendudzi zhinji.

GENESISI 17: 5 XNUMX uye zita rako harichazonzi Abhuramu, asi zita rako richanzi Abhurama. nekuti ndakakuita baba vendudzi zhinji.

Genesis 19:31 Zvino dangwe rakati kumuduku, "Baba vedu vakwegura, uye hapana murume mupasi kuuya kwatiri nenzira dzepasi rose."

Isaka 22: 7 Zvino Isaka akataura naAbhurahama baba vake, akati, "Baba vangu!" Akati, "Ndiri pano, mwana wangu." Iye ndokuti: Tarira moto nehuni, asi iripi gwayana rechibayiro chinopiswa?

Genesisi 24:38 Asi uchaenda kuimba yababa vangu nekuhama dzangu unotorera mwanakomana wangu mukadzi.

Ugare munyika ino, uye ndichava newe ndigokuropafadza; nekuti kwauri nekumbeu yako ndichapa nyika idzi dzose, uye ndichaita mhiko dzandakapika kuna Abhurahama baba vako.

Genesis 27:18 Zvino akaenda kuna baba vake akati, "Baba vangu!" Akati, "Ndiri pano," ndiwe ani, mwanakomana wangu?

GENESISI 27:19 Zvino Jakobho akati kuna baba vake, "Ndini Isau dangwe renyu. Ndaita sezvawandiita iwe. Simuka, ugare, udye nyama yemhuka, kuti mweya wako undiropafadze.

Jakove ndokuswedera kuna Isaka baba vake; iye ndokumubata ndokuti: Inzwi inzwi raJakove, asi maoko maoko aEsau.

Genesis 27:26 Zvino baba vake Isaka vakati kwaari, "Uya pano, unditsvode, mwanakomana wangu."

GENESISI 27:30 Zvino zvakaitika Isaka paakangopedza kuropafadza Jakobho, uye Jakobe wakati achangobuda kubva pamberi paIsaka baba vake, Esau mukoma wake akauya achibva kunovhima.

Genesi 27:31 Naiye wakagadzira chikafu chinonaka, akauya nacho kuna baba vake, akati kuna baba vake: Baba vangu ngavasimuke, vadye nyama yemhuka yemwanakomana wavo, kuti mweya wenyu undiropafadze.

GENESISI 27:32 Ipapo baba vake Isaka vakamubvunza vakati, "Ndiwe aniko?" Iye ndokuti: Ndiri mwanakomana wenyu, dangwe renyu Esau.

Esiteri 27: 34 Zvino Esau wakati achinzwa mazwi ababa vake, akachema nekuchema nekurwadziwa kukuru, ndokuti kuna baba vake: Ndiropafadzei, neniwo, baba vangu.

GENESISI 27:38 XNUMXIsau ndokuti kuna baba vake: "Munongova neropafadzo imwe chete here, baba vangu?" Ndiropafadzei, neniwo, baba vangu. Ipapo Esau akasimudza inzwi rake, akasvimha misodzi.

Genesis 27:39 Ipapo baba vake Isaka vakapindura, vakati kwaari: "Tarira, ugaro hwako huchava hwepasi uye nedova rekudenga kubva kumusoro."

Esau 27:41 Zvino Isau akavenga Jakobho nekuda kwekuropafadzwa kwaakaropafadzwa nako nababa vake; Esau ndokuti mumoyo make: Mazuva ekuchema baba vangu asvika; ipapo ndichauraya munun'una wangu Jakobho.

Mapisarema 22: 4 Madzibaba edu akavimba nemi, Vakavimba, mukavarwira.

Mapisarema 44: 1 Isu takanzwa nenzeve dzangu, imi Mwari, madzibaba edu akatiudza izvo basa ramakaita pamazuva avo, panguva dzakare.

Iye achaenda kurudzi rwamadzibaba ake; havangafi vakaona mwenje.

Mapisarema 68: 5 Baba venherera, uye mutongi wevakadzi, ndiMwari paugaro hwake hutsvene.

Mapisarema 78: 3 Zvatakanzwa nezvatakaziva, nezvatakaudzwa namadzibaba edu.

Mapisarema 78: 5 nekuti akasimbisa chipupuriro pakati paJakobho, uye akatema mutemo pakati pevaIsraeri, raakaraira madzibaba edu, kuti vazivise vana vavo.

Mapenzi 78:12 Akaita zvinhu zvinoshamisa pamberi pamadzitateguru avo, munyika yeIjipiti, pasango reZoani.

Mapisarema 109: 14 Zvakaipa zvamadzibaba ake ngazvirangarirwe pamberi paJehovha; zvivi zamai vake ngazvirege kudzimwa.

Unodzvinyirira baba vake, nekudzinga mai vake, Mwanakomana unonyadzisa, unounza kunyadziswa.

Anotuka baba vake kana mai vake, mwenje wake unodzimwa parima.

ZVIREVO 22: 28 Usabvisa mucherechedzo wekare, wakagadzwa namadzibaba ako.

Teerera baba vako vakakubereka, uye usazvidza mai vako kana vachembera.

ZVIREVO 23:24 Baba vevakarurama vanofara kwazvo; uye akabereka mwana akachenjera, achafadzwa naye.

ZVIREVO 23:25 Baba vako naamai vako vanofara, uye ivo vakakubereka vanofara.

Zvirevo 27:10 Usasiya shamwari yako neshamwari yababa vako; uye usapinda mumba mehama yako nezuva renhamo yako, nekuti muvakidzani uri pedyo ari nani kupfuura hama iri kure.

ZVIREVO 28: 7 Anochengeta mutemo, mwanakomana akachenjera, asi iye anofambidzana navakadzi, anonyadzisa baba vake.

ZVIREVO 28: 24 Anobira baba vake kana mai vake, uye achiti, "Imhosva; Ndiwo shamwari yemuparadzi.

Johane 14:10 Hautendi here kuti ini ndiri muna Baba, naBaba vari mandiri? Mashoko andinotaura kwauri ini handitaure pachangu, asi Baba vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa.

John 14: 11 Nditende kuti ndiri muna Baba, naBaba vari mandiri; kana zvisakadaro nditendei nekuda kwemabasa chaiwo.

Johane 14:12 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Unotenda kwandiri, ini mabasa ini andinoita iye uchaaitawo. uye uchaita zvikuru pane izvi uchaita. nekuti ini ndinoenda kuna Baba vangu.

Johane 14: 16 Uye ini ndichanyengetera kuna Baba, vagokupaiwo mumwe Munyaradzi, kuti agare nemwi nekusingaperi.

Johane 14:24 Uyo asingandidi haachengeti zvandinoreva, uye neshoko ramunonzwa harizi rangu, asi nderaBaba vakandituma.

Johane 14:26 Asi Munyaradzi, anova iye Mweya Mutsvene, uyo waachatumirwa naBaba muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvinhu zvese uye nekurangarira zvinhu zvese, zvandataura kwauri.

John 14:28 "Manzwa kuti ndati kwauri," Ndinoenda, uye ndichauya kwauri. " Dai maindida maifara, nekuti ndati, Ndinoenda kuna Baba, nekuti Baba vangu vakuru kwandiri.

Johane 14: 31 Asi kuti nyika izive kuti ndinoda Baba; uye seni Baba zvavakandaraira, neni ndinoita. Simuka, ngatibve pano.

Ini ndiri muzambiringa wechokwadi, uye Baba vangu murimi.

John 15: 9 Sezvo Baba vakandida, neni ndakakudaiwo; garai murudo rwangu.

Johane 15:10 Kana mukachengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu. sezvandakateerera mirayiro yaBaba vangu uye ndikagara murudo rwavo.

1 Johane 2: 23 Ani nani anoramba Mwanakomana, ndiye haana Baba: (asi) iye unogamuchira Mwanakomana unawo naBaba.

1 Johane 4:14 Uye isu takaona uye tinopupura kuti Baba vakatumira Mwanakomana kuti ave Muponesi wenyika.

1 Johane 5: 7 Nekuti kune vatatu vanopupura kudenga, ivo Baba, Shoko, uye neMweya Mutsvene: uye vatatu ava ndimumwe.

2 Johane 1: 4 Ndakafara kwazvo kuti ndakawana kuvana vako vachifamba muchokwadi, sezvo isu tagamuchira mvumo kubva kuna Baba.

2 Johane 1: 9 Ani naani anodarika uye asingarambi mukudzidzisa kwaKristu, haana Mwari. Iye unogara mudzidziso dzaKristu, ndiye una Baba noMwanakomana.

Judhasi 1: 1 Judhasi, muranda waJesu Kristu, uye munun'una waJakobho, kune ivo vanoitwa vatsvene naMwari Baba, uye vanochengetwa munaJesu Kristu, uye vakadanwa:

Zvakazarurwa 1: Uye akatiita madzimambo nevaprista kuna Mwari naBaba vake; kwaari ngakuve kubwinya nesimba nesimba kusvikira rinhi narinhi. Ameni.

ZVAKAZARURWA 3:21 Iye anokunda ndinotendera kuti agare neni muchigaro changu choushe, seni ini ndakakunda, ndikagara pasi naBaba vangu pachigaro chavo cheushe.

ZVAKAZARURWA 14: 1 Zvino ndakatarisa, ndikaona Gwayana rimire pagomo Ziyoni, rine zvuru zana nemakumi mana nevana, vane zita raBaba varo rakanyorwa pahuma dzavo.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.