Mavhesi eBhaibheri nezvekubhabhatidza

1
3085

Nhasi tichave tichidzidza mavhesi ebhaibheri nezve rubhabhatidzo. Rubhabhatidzo ndechimwe chezviitiko zvakakosha muhupenyu hwedu hwechiKristu. Iyo tsika yakatenda inotipa kuziva kuti kwedu kwakarefu takaurayirwa isu kuti tiberekwe patsva mukubwinya kwakanaka, iko kubwinya kwemwanakomana mumwechete akaberekwa. Kubhabhatidza kunosanganisira kunyudza mumwe munhu mumvura.

Kana munhu akabhabhatidzirwa, zvinotendwa kuti munhu akadaro akatariswa zvizere kubva kuchivi, uye ivo vakave nekunatswa zvakare nekucheneswa kwemvura. Kunyangwe Kristu Jesu akabhabhatidzwa asati atanga basa rake.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Zvisinei hazvo kupfuura iko kwechimiro chechinyakare, rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene rwunodarika pane rwenyama. Iko kudzikiswa kweMweya kwemutendi munzvimbo yedenga. Kusiyana neicho chenyama chinosanganisira mvura, rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene rwunosanganisira moto waMwari neropa raKristu. Ropa raKristu kutishambidza takachena kubva kuzvivi, uye nemoto weMweya Mutsvene unova simba redu idzva.

Vapostora vese vakabhabhatidzirwa nemvura, asi pakauya Kristu, akavabhabhatidza neMweya Mutsvene uye nesimba. Sevatendi, hatigone kurerutsa simba rerubhabhatidzo muhupenyu hwedu. Zvisinei nenyaya yekuti Vapositora vakashanda zvakananga naKristu kwemakore, Jesu zvakadaro aisakwanisa kuvimba navo nebasa raive pamberi. Akavaudza kuti achatumira munyaradzi waizovatungamira uye akavaraira kuti vagare muJerusarema kusvikira vapiwa simba.

Rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene runounza simba. Ndosaka zvisingashamisi, Apostora Peter uyo akaramba Kristu pakauya musikana mudiki akamira pamberi pevanhu vanopfuura zviuru zvitatu kuti vaparidze mharidzo yaKristu. Ndiko kushanda kwekubhabhatidzwa.
Isu sevaKristu isuwo tinofanirwa kuve nerubhabhatidzo rweMweya Mutsvene, isu tinofanirwa kuverengerwa nesimba kubva kuna Mwari uye tinokwanisa chete kuwana simba iro kubva kuna Mwari Wemasimbaose kana Mweya Mutsvene aburukira pamusoro pedu. Isu takateedzera runyorwa rwemavhesi ebhaibheri nezve rubhabhatidzo

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri nezve rubhabhatidzo

Matthew 3:16 Zvino Jesu, paakabhabhatidza, akabuda mumvura pakarepo, zvino tarira, matenga akazarukira kwaari, uye akaona mweya waMwari uchiburuka wakaita senjiva, uye unomira pamusoro pake.

Matthew 20: 22-23 Asi Jesu akapindura akati: Hamuzivi chamunobvunza. Mungagona kumwa mukombe wandichamwa ini uye nekubhapatidzwa nerubhabhatidzo rwandakabhabhatidzirwa narwo? Ivo vakati kwaari: Tinogona.

Zvino akati kwavari: Muchamwa zvirokwazvo mukombe wangu, uye nekubhapatidzwa nerubhabhatidzo rwandakabhabhatidzirwa narwo, asi kugara kuruoko rwerudyi nekuruboshwe rwangu, hazvisi zvangu kupa, asi zvichazvipiwa. kune avo ivo zvakagadzirirwa ivo naBaba vangu.

Marako 1: 4 Johane akabhabhatidza mugwenga, uye akaparidza rubhabhatidzo rwekutendeuka kukangamwirwa kwezvivi.

Marako 1: 8 Ini zvirokwazvo ndakubhabhatidzai nemvura asi iye uchakubhabhatidzai neMweya Mutsvene.

Marako 10:38 Asi Jesu akati kwavari: Hamuzivi chamunokumbira. Mungagona kumwa mukombe wandinomwa ini? uye kubhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwandakabhabhatidzirwa narwo?

Marako 10:39 Zvino vakati kwaari: Tinogona. Zvino Jesu akati kwavari: Muchamwa zvirokwazvo mukombe ini wandinomwa ini; uye nekubhabhatidza kwandakabhabhatidzirwa nako, muchabhabhatidzirwa.

Marako 16:16 Ani naani anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa; asi usingatendi uchatongwa.

Ruka 3:12 Zvino kwakauyawo vateresi kuzobhapatidzwa vakati kwaari: Mudzidzisi, tichaitei?

Ruka 3:16 Johane akapindura, achiti kwavari vese, Ini ndinokubhabhatidzai nemvura; asi une simba kupfuura ini unouya, iye wandakasarudza kusunungura rukanda rweshangu yake, iye uchakubhabhatidzai neMweya Mutsvene nemoto.

RUKA 3:21 Zvino vanhu vese pavakabhabhatidzwa, zvakaitika kuti Jesuwo paakabhabhatidzwa nekunyengetera, denga rakazaruka.

Ruka 7:29 Zvino vanhu vese vakamunzwa, nevateresi, vakaruramisa Mwari, zvavakange vabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohwani.

Ruka 12:50 Asi ini ndine rubhabhatidzo rwekuti ndibhabhatidzwe narwo; zvino ndinomanikidzwa sei kusvikira ndapedza.

Johane 1:26 Johane akavapindura achiti, Ini ndinobhabhatidza nemvura, asi pakati penyu pamire mumwe wamusingazivi;

John 1: 33 Ini handina kumuziva, asi iye wakandituma kubhabhatidza nemvura, ndiye wakati kwandiri: Uyo waunoona Mweya achiburukira pamusoro pake nekugara pamusoro pake, ndiye unobhabhatidza neMweya Mutsvene. .

Johani 3:22 Shure kwezvinhu izvi kwakauya Jesu nevadzidzi vake munyika yeJudhiya; Ipapo akagara navo uye akabhabhatidza.

Johane 3: 23 NaJohwaniwo akange achibhabhatidza muAenon padyo neSarimi, nekuti pakanga paine mvura zhinji ipapo, uye ivo vakauya vakabhabhatidzwa.

Johwani 3:26 Vakauya kuna Johwani, vakati kwaari: Rabhi *, waiva nemwi mhiri kwaJoridhani, iye wamakapupura nezvake, tarira, unobhabhatidza, uye varume vese vanouya kwaari.

Mabasa 1: 5 Nekuti Johwani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura; asi muchabhabhatidzwa neMweya Mutsvene kusati kwapera mazuva mazhinji kubva ipapo.

Mabasa 2:38 Ipapo Petro akati kwavari, Tendevukai, uye mubhabhatidzwe mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi, uye muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene.

Mabasa 2: 41 Zvino avo vakagamuchira nemufaro shoko rake vakabhabhatidzwa, uye nemusi iwoowo vakawedzerwa mweya vanenge zviuru zvitatu.

Mabasa 8:12 Asi vakati vatenda Firipi achiparidza zvinhu zveushe hwaMwari uye nezvezita raJesu Kristu, vakabhabhatidzwa, varume nevakadzi.

MABASA AVAPOSTORI 8: 13 NaSimoniwo pachake akatenda, uye paakabhabhatidzirwa, akaenderera mberi na Firipi, akashamisika, achiona zviratidzo nezviratidzo zvakaitwa.

MABASA AVAPOSTORI 9: 18 Zvino pakarepo kwakawa mumeso ake zvinenge zviyero, akaonazve pakarepo, uye akasimuka, akabhabhatidzwa.

Mabasa 10:47 Pane chero munhu angadzivisa mvura, kuti ava vasabhabhatidzwe, ivo vakagamuchira Mweya Mutsvene sesuwo?

Mabasa 10:48 Zvino akavaraira kuti vabhabhatidzwe muzita raIshe. Ipapo vakamunyengetedza kuti agare mamwe mazuva.

Mabasa 11:16 Zvino ini ndakarangarira shoko raIshe, kuti zvaakataura, Johwani zvirokwazvo akabhabhatidza nemvura; asi muchabhabhatidzwa neMweya Mutsvene.

Mabasa Avapositora 19: 4 Ipapo Pauro akati, Johwani zvirokwazvo akabhabhatidza nerubhabhatidzo rwokutendeuka, achiti kuvanhu, kuti vatende kuna iye uchauya shure kwake, iye Kristu Jesu.

Mabasa 22:16 Uye zvino unomirirei? Simuka ubhabhatidzwe usukwe zvivi zvako, uchidana zita raIshe.

1 Vakorinde 1:14 Ndinovonga Mwari kuti handina kubhabhatidza mumwe wenyu, kunze kwaKrispo naGayo;

1 Vakorinte 1:17 Nekuti Kristu wakandituma kwete kuzobhabhatidza, asi kuti ndiparidze evhangeri: kwete nenjere dzemashoko, kuti zvimwe muchinjikwa waKirisito ushaiswe basa.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

1 Comment

  1. Kalau begitu bagaimana maksudari:

    * Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! Akaita basa iri Kerajaan Sorga, mirongo ingangotaura minyengetero Bapa-Ku yang di sorga. *
    MATEU 7:21

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano