Mavhesi eBhaibheri pamusoro peBusiness Prosperity

1
4436

Nhasi tichave tichidzidza mavhesi ebhaibheri nezve budiriro yebhizinesi. Iwe uri muridzi webhizinesi here kana kuti urikufunga nezvekumisikidza imwe munguva pfupi iri kuuya, chinyorwa ichi ndechako chete. Rugwaro rwunoti kana paine chero murume anoshingairira pamabasa ake, iye achamira pamberi pemambo kwete vanhuwo zvavo. Izvi zvinoreva kuti kune chakavanzika budiriro mukusimbirira uye kutaura zvakanyanya nebasa.

Kunze kwebhizimusi revhangeri iro Mwari raanoda kuti tiite kuti tigare muHumambo hwekudenga, Mwari anodawo kuti isu tigare munzvimbo yezvinhu tichiita bhizinesi uye tichifambira mberi kusvikira adzoka Mwari haasi kupokana nebhizinesi remunhu chero bedzi risingadaro munzira ipi neipi inopesana nemitemo yakaiswa iyo yakapihwa vatendi naMwari. Mwari haashori kutanga kwakaderera. Chido chaMwari kuisa kuwedzera mune chero bhizinesi ratinoisa maoko-pamusoro.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Kazhinji, vatendi vazhinji vanofunga nekuti vakazvipira pachavo kubasa raBaba; nokudaro izvo zvinovatendera kugara vasina basa kana kusashanda. Zvinokufadza iwe kuziva kuti vazhinji vevaApostora vane mabhizinesi avo aside kuvaApostora. Semuenzaniso, Mupositora Peter mubati wehove, uye kunyange Kristu akasangana naye kumahombekombe erwizi, kwaakashanda husiku hwese kuti atore hove.

Unoda ini kuti nditaure zvimwe? Kunyangwe Kristu inyanzvi yekuveza. Akadzidza hunyanzvi kubva kuna baba vake vepanyika, Joseph, aive nyanzvi yekuveza. Nekudaro, kuita basa raIshe hakuna neimwe nzira kukutadzisa kuzvibatanidza iwe mubhizinesi rinogadzira uye raMwari iro risingapi musimboti wetsika nehunhu hwenharaunda yakapihwa.

Nekudaro, kana iwe urikusangana nedambudziko mubhizinesi rako kana kutengeserana, isu takanyora rondedzero yemavhesi ebhaibheri uko Mwari akataura nezve kubudirira kwebhizinesi. Mimwe yeiyi mavhesi anokupa iwe kunzwisiswa kwezvipikirwa zvaMwari zvebhizinesi, nepo vamwe vachizokudzidzisa iwe mamwe mananisiro eBhaibheri kuti ubudirire mune iro bhizinesi.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri Nezve Kubudirira Kwebhizinesi

1 VaTesaronika 4:11 Uye kuti mudzidze kunyarara, nekuita renyu bhizinesi, uye nekushanda nemaoko enyu, sezvatakakurairai;

Akavazadza neuchenjeri hwemoyo, kubata mabasa ose emubatiri, uye weakadzidzisa, uye weakaruki, ebhuruu, nepepuru, mutsvuku, nemucheka wakanaka. nepavaruki, ivo vanoita basa ripi neripi, uye nevaya vanofunga kuita hunyanzvi.

Ruka 19:13 Zvino wakadana varanda vake gumi, ndokuvapa pondo gumi, ndokuti kwavari: Batai kusvikira ini ndasvika.

Varoma 8:28 Uye tinoziva kuti zvinhu zvese zvinoshanda pamwe kuti zviitire zvakanaka ivo vanoda Mwari, ivo ivo vakadamwa maererano nechinangwa chake.

Mapisarema 23: 1-6 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Handichadi.
Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura zhinji.
Anoponesa mweya wangu; Anondisesedza panzira dzekururama nekuda kwezita rake.
Zvirokwazvo, kunyange ndichifamba mumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nekuti uneni; Shamhu yenyu netsvimbo yenyu zvinondinyaradza.
Munondigadzirira tafura pamberi pevavengi vangu, Makazodza musoro wangu namafuta; mukombe wangu unopera.
Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ese ehupenyu hwangu, uye ndinogara mumba maJehovha mazuva nekusingaperi.

Jeremiah 29: 11-13 nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga nezvako, ndizvo zvinotaura Jehovha, pfungwa dzorugare, kwete dzezvakaipa, kuti ndikupe mugumo unotarisirwa.
Ipapo muchadana pamusoro pangu, uye munofanira kundonyengetera kwandiri, uye ini ungakuteererai.
Uye imi muchanditsvaka, uye kuwana ini, kana munofanira kutsvaka muchinditsvaka nomoyo wenyu wose.

Zvirevo 16: 3 Isa kuna Jehovha mabasa ako, uye pfungwa dzako dzichasimbiswa.

Isaiah 45: 3 Uye ini ndichakupa iwe pfuma yerima, nehupfumi hwakavanzika nzvimbo dzekuvanda, kuti uzive kuti ini, Jehovha, unokudana nezita rako, ndiri Mwari waIsraeri.

Mapisarema 37: 5-6 Isa nzira yako kuna Jehovha; vimba naye zvakare; uye achazviita.
Iye achabudisa kururama kwako sechiedza, Nokururamisirwa kwako samasikati.

Isaya 54: 2-3 Wedzera nzvimbo yetende rako, uye ivo ngavatatamure maketeni eugaro bwako; usatambanudza ruoko rwako, uye tambanudza tambo dzako, uye simbisa mapadza ako. Nekuti iwe uchatapukira kuruoko rwerudyi nekuruboshwe; uye vana vako vachagara nhaka yavahedheni, Vachaita maguta matongo, kuti agarwe.

Dheuteronomio 30: 16 nekuti ndinokuraira nhasi kuti ude Jehovha Mwari wako, nokufamba munzira dzake, nokuchengeta mirairo yake, nezvaakatema, nezvaakatonga, kuti urarame uye muwande; iwe, munyika yamunoenda, kuti ive yenyu.

Genesi 39: 3 Zvino tenzi wake akaona kuti Jehovha anaye, uye kuti Jehovha akafambisa zvakanaka zvose zvaaiita namaoko ake.

Dheuteronomio 29: 9 Naizvozvo chengetedza mazwi esungano iyi, uiite, kuti mugobudirira muzvose zvamunoita.

Mapisarema 30: 6 Uye pakufara kwangu ndakati, handingazombozununguswi.

Iye achaita somuti wakasimwa parukova rwemvura, inobereka michero yayo nenguva yayo. Mashizha awo haasvava; uye zvese zvaachaita zvichabudirira.

Mapisarema 118: 25 Ndiponesei zvino, Jehovha.

Mapisarema 122: 7 Rugare ngaruve mukati mamasvingo ako, Nokufarikana mukati medzimba dzako dzoushe.

Muparidzi 11: 6 Dyara mbeu yako mangwanani, uye manheru usaviga ruoko rwako, nekuti hauzivi kuti zvichabudirira here, izvi kana izvo, kana izvo zviviri zvichaenderana.

1 Vakorinde 16: 2 Pazuva rekutanga revhiki mumwe nemumwe wenyu ngaagare pedyo naye, seizvo Mwari zvaakamuitira, kuti parege kuva nekuungana kana ndasvika.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

 


1 Comment

  1. Ini ndatanga bhizinesi rangu rehotera kuReddypalem warangal dist. Plz namatira bhizimusi rangu kukura. Nekuti nhasi chete 100 / - kutengesa chete. Nemadhora zana / / aya ​​handikwanise kubhadhara renti kana kutenga zvinhu zvehotera yangu. Plz namata.

    Ravindra
    Kubva kuHyderabad.
    Zvino kuReddypalem warangal dist.
    8555887694. PH. Aihwa.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.