Minamato Yekutenda Yekuporesa

4
4072
Minamato Yekutenda Yekuporesa

Nhasi, tichave tichiita minamato yekutenda kupora. Wati wamboporeswa here kubva kune chero chirwere, kushaya simba, kana kushaya simba? zvirokwazvo uchaziva kuonga. Nguva zhinji, chikonzero nei vamwe vanhu vasingambo svikire breakthroughs ndezvekuti havazive maitiro ekuvonga nekuda kwezvavakagamuchira uye nevasati vagamuchira.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Thanksgiving Iyi inguva yekuunganidza mhuri pamwe kuti tipe kutenda kuna Mwari pamusoro pezvinhu zvikuru zvaakaita. Semutendi, tinofanira kudzidza kuonga Mwari. Rangarira Bhaibheri rinoti isu hatifanire kuve nekufunganya pasina chimwe chinhu asi muzvinhu zvese kuburikidza neminamato nekuteterera nekutenda, tinofanira kuita kuti chikumbiro chedu chizivikanwe kuna Mwari.

Kunyangwe kana tichinamata uye tisati tagamuchira, isu tinofanira kuramba tichiedza kutenda Mwari. Kuvonga kunoita kuti Mwari amunzwire tsitsi kuti Asimukire rubatsiro. Kuporesa ndicho chinhu icho vazhinji vedu vanonamatira. Kune vazhinji vedu vazhinji vakaporeswa kubva kuzvirwere zvakasiyana uye kushaya simba. Kana iwe wapora kubva kune imwe chirwere kana chimwe, unofanira kuedza kutenda kuna Mwari.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Kuvonga Munyengetero weHupenyu

Ishe Mwari, ndakaringa ringa pandiri ndikaona kuti netsitsi dzenyu ndakamira. Dai zvainge zvasiirwa kuda kwevavengi vangu ndingadai ndakange ndakanganikwa kwenguva refu, ndinokukudza nekuti wakave mudziviriri weGoshen yangu, wanga uri nhovo yangu nenhovo huru. Ishe, ndinotenda hukuru hwenyu nechipo chinoshamisa cheupenyu chamakandipa, ndinokutendai nekuti hamuna kurega vavengi vangu vachiimba rwiyo rwekukunda hupenyu hwangu, ndinokutendai nekuti ndimi Mwari. Ndinokutenda nekuti wakachengeta zvivimbiso zveshoko rako, izwi rako rinoti hapana chakaipa chingandiwira kana chero njodzi inouya kunzvimbo yangu yekugara. Ndinokutendai nekuti makachengeta zvivimbiso zvenyu, Ishe ndinoti regai zita renyu rikwidziridzwe muzita raJesu.

Kuvonga Munamato wekuporesa kweCancer

Ishe Jesu, ndinokutendai nekuti ndimi munoporesa. Pandakatanga kuongororwa chirwere chegomarara, ndakanga ndarasikirwa netariro, nekurwadziwa kwakanyanya uye kupera simba kubva pane dzakasiyana chemotherapy yandaifunga kuti mugumo wangu wasvika. Asi ndinokutenda nekuda kwemutsa wako. Kunyangwe zvinogara zvichiita kunge senge hauzouya kuzondibatsira kusvika wazviita. Ndatenda nekuti maisa Dhiabhori kunyara pamusoro peangu Heth matambudziko. Ini ndinokukudza nekuti wakagadzira nzira paiita senge hapana, ndinokuonga nekuti iwe wakabvisa zvese zvandakaita nekubvisa marwadzo angu ese kuchirwere chemoto.

Ndinokutendai neruoko rweMweya rwekupodza hwamakatambanudzira kwandiri, Ishe ndinosimudzira zita renyu dzvene.

Minamato Yekutenda Yekuporesa kweMalaria

Ivo chete vakarasikirwa nehupenyu hwavo kune uyu mukuru mhondi yevarume muAfrica vanogona kuziva zvinotora kuti vararame. Ishe, ndinokutendai nekundiona panguva yangu yekurwara kwakanyanya neMalaria. Ishe, ndinokutendai nekuti hamuna kunditendera kuti ndiwedzere nyaya dzekuti vanhu vakafa nekuda kweMalaria. Ndinokutendai, Ishe, nekuita kuti ndive uye ndiporese maitiro.

Izwi rako rinoti, kuti watora pauri hutano hwako hwese uye waporesa matenda edu ese. Ndatenda nekuti maita kuti kujekeswa kweshoko iri kuve pachena muhupenyu hwangu. Ndinoonga mamiriro angu ehutano izvozvi, ndinokutendai nekuda kwetsitsi dzenyu dzose pamusoro pangu, zita renyu ngarisimudzirwe.

Kuvonga Munamato wekuporesa Dambudziko re itsvo

Ishe Jesu, ndinokutendai nekuda kwemutsa une rudo uyu. Varume vanogona kunge vasinganzwisise kuti ndinoreva zvakawanda sei kwauri, asi ndinokuonga nekusambondisiya panguva yangu yezvinhu zvikuru zvinodiwa. Iko kutya kurarama nechirwere cheitsvo kuri kushungurudza zvakanyanya uye kunouraya nekukurumidza kupfuura chirwere pachako. Ishe, ndinokutendai nekuti mandine simba munguva yangu yekushaiwa simba.

Ndatenda nekundipa simba kuti ndisarase tariro kunyange sezvo maitiro angu ekupora aiita zvishoma, ndinokutendai nekupa simba renyu kuti ndisatomborasa kutenda kwangu mamuri. Ehe, nekuti ini ndoziva kuti paunomuka uchizobatsirwa, hazvizovapo nechishamiso. Ndatenda, Ishe, nekundipa Nyasha yekuratidza hunhu kunyangwe ini ndakakumirirai. Ishe Jesu, ndinokutendai nekubatsira vanachiremba uye nemanesi vaindisvira, ndinokutendai nekusandisiya panguva yandaikuda zvakanyanya, Ishe ndinotenda zita renyu dzvene.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Kuvonga Munamato Wehutano Hwakanaka

Munguva yedu yekurwara kunotyisa ndipo patinonyatsotenda mutsa wako worudo nekuda kwehutano hwakanaka hwawakatipa. Ishe, tinokutendai nekuti hamuna kurega kutenda kwedu kuchiedzwa nechirwere chinotyisa. Tinokutendai nekutarisira zvese zvido zvehutano uye nekutipa hutano hwakanaka.

Ishe Jesu, tinokutendai nekutida zvakanyanya zvekuti hamuna kurega chero munhu wemhuri yangu neshamwari achiwirwa nechirwere kana chirwere chisingarapike. Ishe, ndinokutendai nekuva mudziviriri weGosheni yedu, ndinokudzai nekuva Mwari pamusoro pehupenyu hwedu, Tenzi zita renyu dzvene ngarikwidziridzwe muzita raJesu.

Yekutenda Munamato wekufungidzira kuporeswa

Ishe Mwari, shoko renyu rinoti hatifaniri kunetseka pasina; asi pazvinhu zvese, kubudikidza nemukumbiro, minamato, pamwe neKutenda tinofanirwa kukumbira kwamuri. Ishe, ndinokutendai nekuti muchakwanise kupodza kwangu. Ndinokutendai nekuti mave muchibatsira hutano hwangu kubva pakutanga uye ndinokutendai nekuti hamuna kusiya basa renyu risina kuitwa, ndiri kukutendai mukutarisira kupora kwakazara. Ini ndinonzwisisa kuti hatigone kushorwa pane chimwe chinhu chatakatenda uye ndokusaka ndiri kukutendai nekuporeswa, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.

Ndinokutendai nekuti kurwadziwa kwangu kwese kwapfuura, fivhiri yangu yapora, uye hurema hwangu hwese hwabviswa, Ishe ndinokudza zita renyu, zita renyu ngarirumbidzwe narinhi narinhi.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

4 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano