Minamato Ichimisikidza nekuchiva kwenyama

0
659
Minamato Ichimisikidza nekuchiva kwenyama

Nhasi tichave tichinamatira vachipesana ne kuchiva yenyama uye isu tichave tiri kupa kunze kwakateyiwa minamato kurwisa kuchiva kwenyama. Unogona kunge uchinetseka kuti musiyano uripo pakati pekufunga kwekuchiva uye kuchiva kwenyama.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mufungo wekuchiva ipfungwa dzakaipa uye pfungwa yakatanga kubva pamoyo. Kazhinji, pfungwa idzi dzinogona kunge dzakawanda unzenza. Nepo kuchiva kweNyama kunongoreva kushandisa muviri wedu kuita chinangwa cheadhiabhori. Ndosaka Jesu akati mweya unoda asi nyama isina kusimba. Kana mweya wacho uchida kuita zvinhu zvaIshe, kana mumweya wako wemweya achida kushandisa nguva yakawanda kushandira Mwari zvirinani, asi nyama yako inoda kunakidzwa.

Zvakare, kuchiva kwenyama kunogona kureva kuti tinoparadza tembere yaMwari Wemasimbaose mumuviri wedu. Rangarira bhaibheri rinoti muviri wedu itembere yaMwari mupenyu. Saka chero zvakaipa zvatinoita nemuviri wedu, tiri kuparadza tembere yaIshe zvishoma nezvishoma.

Semuenzaniso, zvepabonde vasati varoora kana kuroorwa tiri kuita zviitiko zvekuchiva kwenyama. Ukama hwehukama hunogona kureva kuti tiri kuparadzira zviitiko zvekuchiva kwenyama. Isu tiri zvisikwa zvemweya uye hatifanire kushanda nenyama, ndosaka zvichikosha kuti titore kutonga kwehupenyu hwedu hwese.

Pese patiri kuda kuzvipira kuti tiite zvinhu zvaMwari, panogara paine kukakavara pakati penyama neMweya waMwari. Ndokusaka zvichikosha kuti tizvisunungure kubva kumweya wekuchiva kwenyama. Mwari haagare munzvimbo yakasvibiswa nezvakaipa. Kana tichinyatsoda kuve mutakuri wekuvapo, simba, uye nekubwinya kwaMwari, isu tinofanira kuzvisunungura pachedu kubva mukuchiva kwenyama nekuti zvinotadzisa kugona kwemweya.

Kana iwe ukambonzwa kuneta nekuchiva kwenyama, saka iwe uri nhanho yekuwana kununurwa kwako. Isu takaita kuti kuwanikwe rondedzero yemunamato mapikiro nekuchiva kwenyama. Vanyengeterere nekutenda nhasi uye ugamuchire rusununguko rwako rwakazara muzita raJesu Kristu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

MINYENGETI

  • Tenzi Jesu, ndinotora pfungwa dzangu nemweya wako uye ndinozvitsvenesa nesimba rako. Ini ndinouya pakurwisa kwese kwese kwekuchiva muhupenyu hwangu, iwe wakati isu tinofanira kuita muviri wedu sechibairo chitsvene kwauri. Ishe Mwari ndibatsireiwo kuita hupenyu hwangu nemuviri wangu sechibayiro chitsvene kwauri muzita raJesu.

  • Baba Tenzi, ndinonamatira mweya wenyu mutsvene nesimba, mweya wenyu mutsvene nesimba rinozondipa kukunda pamusoro pekuchiva kwenyama. Ndinoziva kuti nguva zhinji mweya unoda asi nyama isina kusimba ndosaka ndiri kukumbira simba rako rino kuti ripe kundokunda kuchiva kwenyama. Ini ndinoramba kuve mudziyo mumaoko emuvengi. Ini ndinotsaura mifungo yese uye kumhanya nepfungwa dzangu neropa rako rinokosha. Uye ini ndinotema kuti pfungwa dzangu dzese dzvene uye dzakagamuchirwa pamberi penyu muzita raJesu.

  • Ishe, ndinonamata kuti musarega Mweya wenyu Mutsvene uchibva kwandiri. Ndinonamata kuti munditumire munyaradzi wenyu anova iwo mweya unoera. Mweya Mutsvene uchave shamwari yangu kunyanya kana ndiri ndega, mweya wako unozonditungamira pane zvekufunga nezvazvo nepfungwa zvekubvumidza mupfungwa dzangu. Ndinonamatira mweya wako unoera uyo unoshatisa muviri wangu unofa chero muedzo wenyama ukada kusimuka. Ishe Jesu, ndinonamata muchanditumira mweya wenyu mutsvene muzita raJesu.

  • Ishe Jesu, ndinokuzivisai kurovererwa kwangu nemi pamuchinjiko weKarivhari. Hupenyu hwandinorarama kubva zvino ndohwenyu nekuti munogara mandiri. Ini ndinopa hupenyu hwangu hwese kwauri kuti iwe uve ishe weizvozvo. Ini ndinozvisunungura kune tutelage yeMweya wenyu nesimba. Ini ndinosunungura vhiri rehupenyu hwangu kwauri zvizere. Ini ndinokumbira kuti utorere kubva iko zvino, unozotungamira kufunga kwangu, iwe unozotungamira zviito zvangu uye unobvisa iyo yega yekuchiva kwenyama muzita raJesu.

  • Baba Tenzi, bhaibheri rinoti muviri wedu itembere yaIshe. Kuchiva kwenyama, ndinokuzivisa nhasi kuti muviri wangu ikozvino ndewaMwari. Hauchazombove nesimba pamusoro pangu. Ndinotaura kukunda kwangu pauri kuve muzita raJesu. Bhaibheri rinoti iye Mwanakomana akasunungurwa wakasununguka zvechokwadi. Rusununguko rwangu kubva kwauri rwune chokwadi, ini ndinotora simba pamusoro pako neropa rinokosha raJesu.

  • Ishe Jesu, ndinokumbira kuti mutore moyo wangu uye muchaishandisa kurumbidzo yenyu moga. Ini ndinotema kuti hupenyu hwangu haungakanganiswe nekuchiva kwenyama muzita raJesu. Ini ndinotema kuti shuviro yangu haingazoparadzwe nekuchiva kwenyama muzita raJesu. Ishe Mwari, muchato wangu unochengetedzwa muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nehurongwa hwadhiyabhori hwese hwekuparadza wanano yangu, ini ndinoparadza zvikonzero zvavo neropa raJesu. Kubva ikozvino, ini ndinoramba kuve muranda wounzenza muzita raJesu.

  • Ini ndinonamata kuti Ishe vanditungamirire uye vanditakure mumaoko Ake kuti ndirege kuwirwa nemiedzo muzita raJesu. Ini ndinoramba kuwira muchivi zvakare, ini ndinoramba kuramba ndiri muranda kune zvakabviswa muvengi, kubva zvino, ndiri munhu akasununguka nekuti ndiri waJesu.

  • Baba vari kudenga, ndinonamatira murume nemukadzi wese vane mafambiro avo ari pamucheto wekuparadzwa nekuda kwekuchiva kwenyama. Ini ndinonamata kuti muvape kukunda pamusoro pazvo muzita raJesu.

  • Ishe Mwari, ini ndinokumbira kuti muvabatsire kutungamira moyo yavo, uye pfungwa uye zvese zvavanoita zvive zvitsvene uye zvinogamuchirika kwamuri muzita

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano