Minamato Ichimisikidza nekuchiva kwenyama

0
3873
Minamato Ichimisikidza nekuchiva kwenyama

Nhasi tichave tichinamatira vachipesana ne kuchiva yenyama uye isu tichave tiri kupa kunze kwakateyiwa minamato kurwisa kuchiva kwenyama. Unogona kunge uchinetseka kuti musiyano uripo pakati pekufunga kwekuchiva uye kuchiva kwenyama.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mufungo wekuchiva ipfungwa dzakaipa uye pfungwa yakatanga kubva pamoyo. Kazhinji, pfungwa idzi dzinogona kunge dzakawanda unzenza. Nepo kuchiva kweNyama kunongoreva kushandisa muviri wedu kuita chinangwa cheadhiabhori. Ndosaka Jesu akati mweya unoda asi nyama isina kusimba. Kana mweya wacho uchida kuita zvinhu zvaIshe, kana mumweya wako wemweya achida kushandisa nguva yakawanda kushandira Mwari zvirinani, asi nyama yako inoda kunakidzwa.

Zvakare, kuchiva kwenyama kunogona kureva kuti tinoparadza tembere yaMwari Wemasimbaose mumuviri wedu. Rangarira bhaibheri rinoti muviri wedu itembere yaMwari mupenyu. Saka chero zvakaipa zvatinoita nemuviri wedu, tiri kuparadza tembere yaIshe zvishoma nezvishoma.

Semuenzaniso, bonde usati waroora tiri kuita zviitiko zvekuchiva kwenyama. Kunze kwekunze kwehukama kunogona kureva kuti tiri kuparadzira zviitiko zvekuchiva kwenyama. Isu tiri zvisikwa zvemweya uye hatifanire kushanda nenyama, ndosaka zvakakosha kuti titore kutonga kwehupenyu hwedu hwese.

Pese patinoda kuzvipira kuita zvinhu zvaMwari, panogara paine kukakavara pakati penyama neMweya waMwari. Ndosaka zvakakosha kuti isu tinosununguka pachedu kubva mumweya wekuchiva kwenyama. Mwari havagari munzvimbo yakasvibiswa nezvakaipa. Kana isu tichinyatsoda kuva mutakuri wehupo, simba, uye kubwinya kwaMwari, tinofanira kuzvisunungura pachedu kubva pakuchiva kwenyama nekuti zvinotitadzisa kuita kwedu pamweya.

Kana iwe ukambonzwa kuneta nekuchiva kwenyama, saka iwe uri nhanho yekuwana kununurwa kwako. Isu takaita kuti kuwanikwe rondedzero yemunamato mapikiro nekuchiva kwenyama. Vanyengeterere nekutenda nhasi uye ugamuchire rusununguko rwako rwakazara muzita raJesu Kristu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

MINYENGETI

  • Tenzi Jesu, ndinotora pfungwa dzangu nemweya wako uye ndinozvitsvenesa nesimba rako. Ini ndinouya pakurwisa kwese kwese kwekuchiva muhupenyu hwangu, iwe wakati isu tinofanira kuita muviri wedu sechibairo chitsvene kwauri. Ishe Mwari ndibatsireiwo kuita hupenyu hwangu nemuviri wangu sechibayiro chitsvene kwauri muzita raJesu.

 

  • Baba Tenzi, ndinonamatira mweya wenyu mutsvene nesimba, mweya wenyu mutsvene nesimba zvinondipa kukunda pamusoro pekuchiva kwenyama. Ndinoziva kuti kazhinji mweya unoda asi nyama haina simba ndosaka ndiri kukumbira simba rako rinondipa kukunda pamusoro pechiva chenyama. Ini ndinoramba kuva chishandiso mumaoko emuvengi. Ndinotsaura kufunga kwese uye kumhanya nepfungwa dzangu neropa rako rakakosha. Uye ndinotema kuti pfungwa dzangu dzese dzinoera uye dzinogamuchirwa pamberi penyu muzita raJesu.

 

  • Ishe, ndinonamata kuti musatendera Mweya wenyu Mutsvene kuti ubve kwandiri. Ndinonamata kuti munditumire munyaradzi wenyu unova mweya mutsvene. Mweya Mutsvene anova wandinofambidzana kunyanya kana ndiri ndoga, mweya wako unonditungamira pane zvandingafunga nezvazvo uye nepfungwa dzekutendera mupfungwa dzangu. Ndinonamatira mweya wako mutsvene unozobatidza muviri wangu unofa pese paunoyedzwa nenyama. Ishe Jesu, ndinonamata kuti munditumire mweya wenyu mutsvene nemuzita raJesu.

 

  • Ishe Jesu, ndinokuzivisai kurovererwa kwangu nemi pamuchinjiko weKarivhari. Hupenyu hwandinorarama kubva zvino ndohwenyu nekuti munogara mandiri. Ini ndinopa hupenyu hwangu hwese kwauri kuti iwe uve ishe weizvozvo. Ini ndinozvisunungura kune tutelage yeMweya wenyu nesimba. Ini ndinosunungura vhiri rehupenyu hwangu kwauri zvizere. Ini ndinokumbira kuti utorere kubva iko zvino, unozotungamira kufunga kwangu, iwe unozotungamira zviito zvangu uye unobvisa iyo yega yekuchiva kwenyama muzita raJesu.

 

  • Baba Tenzi, bhaibheri rinoti muviri wedu itembere yaIshe. Kuchiva kwenyama, ndinokuzivisa nhasi kuti muviri wangu ikozvino ndewaMwari. Hauchazombove nesimba pamusoro pangu. Ndinotaura kukunda kwangu pauri kuve muzita raJesu. Bhaibheri rinoti iye Mwanakomana akasunungurwa wakasununguka zvechokwadi. Rusununguko rwangu kubva kwauri rwune chokwadi, ini ndinotora simba pamusoro pako neropa rinokosha raJesu.

 

  • Ishe Jesu, ndinokumbira kuti mutore moyo wangu uye muchaishandisa kurumbidzo yenyu moga. Ini ndinotema kuti hupenyu hwangu haungakanganiswe nekuchiva kwenyama muzita raJesu. Ini ndinotema kuti shuviro yangu haingazoparadzwe nekuchiva kwenyama muzita raJesu. Ishe Mwari, muchato wangu unochengetedzwa muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nehurongwa hwadhiyabhori hwese hwekuparadza wanano yangu, ini ndinoparadza zvikonzero zvavo neropa raJesu. Kubva ikozvino, ini ndinoramba kuve muranda wounzenza muzita raJesu.

 

  • Ndinonamata kuti Ishe vanditungamirire uye vanditakure mumaoko avo kuti ndirege kuwira mumiedzo muzita raJesu. Ini ndinoramba kuwira muchivi zvakare, ndinoramba kuramba ndiri muranda wekubviswa kwemuvengi, kubva ikozvino, ndiri munhu akasununguka nekuti ndiri waJesu.

 

  • Baba vari kudenga, ndinonamatira murume nemukadzi wese vane mafambiro avo ari pamucheto wekuparadzwa nekuda kwekuchiva kwenyama. Ini ndinonamata kuti muvape kukunda pamusoro pazvo muzita raJesu.

 

  • Ishe Mwari, ini ndinokumbira kuti muvabatsire kutungamira moyo yavo, uye pfungwa uye zvese zvavanoita zvive zvitsvene uye zvinogamuchirika kwamuri muzita

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

 

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano