Minamato Pamusoro peKukundikana Pane Edhi Yekutadza

1
3633
Minamato Pamusoro peKukundikana Pane Edhi Yekutadza

Kukundikana pamucheto we breakthroughs inoshungurudza uye inoshungurudza. Izvo zvinoderedza zvinobudirira zinga reumwe munhu kuzvinhu uye zvinoita kuti kubudirira kuve basa risingakwanisike.

Iye murume ari kuvhimwa nedhimoni iri haazokundikana panguva yekutanga kwekurwira, haazokundikani kana ari pakati pekurwira, asi kukundikana kuchauya chete kana ivo vari danho rekubudirira. Apostora Peter akambenge avhimwa nedhimoni izvo zvinoita kuti murume akundike pamucheto wekuputika.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Rugwaro rwakarondedzera nyaya yaSimoni Peter mubhuku raRuka chitsauko 5. Peter aive nyanzvi yekubata hove, kana zvasvika kune hunyanzvi hwekuwana hove kubva pakadzika yebhuruu, Peter murume anokwanisa. Zvisinei, usiku ihwohwo, Petro nevarume vake vakashanda usiku hwese uye hapana chavakabata.

Mangwanani, Jesu akashandisa chikepe chaPetro sedombo paakamira kuti ataure kuvanhu vazhinji mushure mekunge apedza kutaura nevanhu. Jesu uyo ​​ainyatsoziva basa revabati vehove akaudza Simoni Peter kuti apinze mambure ake mugungwa zvakare. Panguva iyoyo yezuva, ruzivo rwekukanda mambure kwakadzika zvakare runoshora kunzwisisa kwese kwenyanzvi yehove.

Pakutanga, Petro akazeza, asi anozofunga zvekudzikisa mambure avo mugungwa. Magumo enyaya iyoyo yakajairika nhoroondo. Peter aive padhuze nekubudirira mushure mekushanda nesimba husiku hwese pasina kubudirira, panguva iyoyo apo aive ave kuda kurova jackpot, mweya wekusahadzika wakada kuparadza chinhu chose. Akakahadzika kana murume uyu wokuGarireya achinyatsoziva zvaakanga achitaura nezvake paakati ngaakande mumbure wake mugungwa.

Nekudaro, Peter akafunga kuapa iyo imwezve muedzo ipapo iye akasangana nemaoko ane simba aMwari anoratidza tsitsi. Vazhinji vedu vanosangana nekutadza uku pamubatanidzwa wekubudirira. Muvengi anova dhiabhori akarigadzira nenzira yekuti hazvigone kuti murume afambire mberi pachena nekuti ivo vanogara vachikundikana pamugumo wemabudiriro. Kunyangwe munhu wacho achinge awana chero chinhu, chinenge chiri chakaderera uye zvishoma nezvishoma zvichienzaniswa nekuedza uye simba rakaiswa mariri.

Zvinobva zvawedzera kushushikana kana iwe ukaona kuti uri pedyo nekubudirira sei kana kutadza kwapinda, ungangodaro usatomboda kuyedza zvakare. Kana ukagara uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiona zvakadai, uchafanira kutanga nechinamato chakasimba kuti usununguke kubva kumweya wekutadza pamucheto wekuputsa.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

MINYENGETI

 • Ishe Mwari, ndinouya pamberi penyu nhasi kuzotaura muvengi akajairika kundimanikidza kubudirira, Ishe ndinonamata kuti mundipe kukunda ini muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinoparadza mweya yega yega yekusahadzika pamupendero wekupatsanurwa muzita raJesu.
 • Zvese zvinoshandiswa kunyengera dhiabhori kukanganisa simba rangu unonyadziswa muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinopesana nemweya wese wekuneta ungamuka kuzondirwisa kana ndave padhuze nekubudirira. Ndinoparadza mweya wakadai nemoto unoparadza waMasimbaose muzita raJesu.
 • Ndino simudza makomo ese nemupata pakamira pakati pangu nekubudirira kwangu, ndinotema kuti makomo nemupata wakaderedzwa muzita raJesu.
 • Simba rega ramadhimoni rinoba mari yemubhadharo wangu, simba rese remadzitateguru rinosvibisa simba rangu, ndinouya kuzorwa navo muzita raJesu.
 • Ishe Jesu ngezita renyu, ini ndinoparadza svinu rese rechidhimoni kumedza mubairo wese wekuedza kwangu, simba roga ramadhimoni rinoba makomborero angu, ndinoapwanya muzita raJesu.
 • Ishe, nhasi, ndinoti zvakaringana kune mbavha imwe neimwe yemaropafadzo, simba rese remadzitateguru rakapika kudzikamisa kukurumidza kwekubuda kwangu, ndakavanyadzisa muzita raJesu.
 • Tenzi Jesu, ndinotungidza moto wega wedenga wakashandiswa nemuvengi kuti vandibate pane imwe nzvimbo, ndinoparadza dandemutande rakadai muzita raJesu.
 • Kutuka kwese kuita uchindisundidzira pese pandinoita nhamburiko yekubudirira, ndinokuvhuna nesimba muzita raJesu.
 • Nekuti rugwaro rwunoti, Kristu wakaitwa rushambwa nekuda kwedu, nekuti wakatukwa waakarembera pamuti. Ini ndinonamata kuti kutuka kwakadai kuchindidhonza kumashure kwaparadzwa muzita raJesu.
 • Ini ndinoramba kuona zvisina maturo gore rino muzita raJesu. Masimba ese ari gehena akatsiga kuparadza simba rangu, ndinouya kuzorwa navo neropa regwayana muzita raJesu.
 • Baba ishe, ini ndinouya kuzopesana nechero chimiro chekushungurudzika pamucheto webhupu, ini ndinovaparadza muzita raJesu.
 • Baba Ishe, ndinoparadza hofori yese iri mumba mangu, iri kuisa ropafadzo yangu, baba ngavapere simba ngariparadzwe muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, muvengi wese akasindimara muhupenyu hwangu aramba kundisunungura kuti ndipinde mukupinda kwangu, ndinovaparadza muzita raJesu.
 • Ishe, ini ndinouya kuzopokana nezviroto zvese zvakaipa zvinotanga kuitika, mhuka dzese dzakaipa dzinogara dzichirota, ndinokupisa nemoto weWemasimbaose.
 • Rugwaro runoti tarira ndichaita chinhu chitsva, chinobuda, nekuti hauzivi, ndichagadzira nzira murenje neRwizi musango. Ishe ndinonamata kuti mutange zvinhu zvitsva muhupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Ishe vimbiso yenyu kwandiri ndeyekuti iwe. Ndiropafadzei, uye muchandisimudza. Ishe ndinokumbira makomborero ako pamusoro pehupenyu hwangu, zvikomborero zvako zvinozokanganisa mweya wega wekutadza, Ishe zviisei pamusoro pangu muzita raJesu.
 • Ishe, simba rese rakapika kuti ndichatambisa makore angu anobereka michero, ndinouya kuzorwa navo muzita raJesu.
 • Ishe, ndinouya kuzorwa neese shamwari isinganzwisisike ingangoda kupinda muhupenyu hwangu kana ndiri pamucheto wekubiridzira kuti vandinyengere kuti ndirege kutendeuka, ndinoparadza hukama hwese pakati pangu neshamwari yakadai muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinorwa nehondo dzose dzakaipa dzinogona kundirwisa kana ndave pedyo nekubudirira kwangu. Kukanganiswa kwese uko kunogona kukonzera kuti ndirasikirwe nekutarisa, ndinovaparadza neropa regwayana.
 • Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundizodze nemafuta ekukurumidza. Yekumhanyisa iyo ichaita kuti ndive unouchable kune simba rese rakaipa, Ishe ndinonamata kuti mupe kwandiri muzita raJesu.
 • Simuka, Jehovha, uye vavengi vako ngavaparadzirwe. Ini ndinonamata kuti nesimba renyu, muparadze muvengi wese akaipa wekubudirira muhupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Nekuti bhaibheri rinoti, chakavanzika chaIshe chiri kune vanomutya, Ishe ndinonamata kuti mundizivise chakavanzika cherima muzita raJesu. Usarega zano ravo rimire pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Baba ishe, ndinouya kuzopesana nemweya wega wega weusimbe uye kuendesa kuzvibata kunoba nguva yangu yakakosha, ndinoparadza mweya wakadai muzita raJesu.
 • Wese murume asingazivikanwe murume kana mukadzi akagadzirwa kubva mugomba regehena kuti ndiite kuti ndiwe pamujojo wekubuda kwangu, ndinokuparadza muzita raJesu.
 • Ishe nengoni dzenyu dzinogara nekusingaperi, ini ndinokumbira kuti mucha simuke mundipe kururamisira muzita raJesu.

Amen.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

 

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano