Munamato wekurapa kwepamoyo shamwari

1
17078
munamato wekuporesa kwepamoyo shamwari

EKISODHO ​​15:26 Bhaibheri Dzvene (BSN)

26 Ndikati, "Kana ukateerera zvakanaka inzwi raJehovha Mwari wako, ukaita zvakanaka pamberi pake, ukateerera mirairo yake, ukachengeta mirau yake yose, handingaisi kunyange chimwe chezvirwere izvi Uyo wandakaunza pamusoro pavaIjipita, nokuti ndini Jehovha anokuporesa.

Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, isu tinowanzo sangana nevanhu vane moyo yakashungurudzika, vakawira pasi, kana vakaora mwoyo. Vanhu ava vanofanirwa kunge vakatambura neimwe nzira yemanzwiro, izvo zvakavatungamira mune yekushungurudzika. Zvese zvatinoda kuti titarise maitiro evanhu; ipapo tinokwanisa kutaura zvavanotarisana nazvo uye nekuwana nzira yekuvabatsira kubva mumatambudziko avo. Muchikamu chino, tichave tichitaurirana nemunamato wekupodzwa kwemanzwiro kushamwari. Zvinokufadza iwe kuziva kuti vanhu vazhinji vakazvipira vangadai vasina kuzviita kana paine mumwe munhu wekuvanamatira.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Murume anotambura nekushungurudzika mupfungwa achashuvira kuti nyika igume paminiti chaiyo iyo kushungurudzika kwatanga, uye ivo vacharasikirwa netariro pahupenyu pachahwo uye votanga kutsvaga nzira kuenda kune imwe nyika inopfuura. Panguva iyoyo, kwavari, kufa ndiyo yega sarudzo inogona kuunza mhinduro kumatambudziko avo ese.

Kurwadziwa kwepamoyo kana kushungurudzika kunogona kukonzerwa nehombe kuora mwoyo, kupengesa, uye kurasikirwa izvo munhu akasangana nazvo. Nhamba dzakati wandei dzeBhaibheri dzakasangana nemhando iyi yezvirwere. Pakati pevamwe vakakurumbira vebhaibheri vakasangana nemamiriro ezvinhu anoshungurudza akadaro Mambo mukuru weIsreal uye Munyori weMapisarema, David.

Mambo David, kazhinji muPisarema rake, anogara achiratidza kusurukirwa, kurwadziwa, uye kurwadziwa. Bhuku ra2 Sameri 15 vhesi 1 kusvika kumagumo rakatsanangura kuti humambo hwakabviswa sei kubva kuna David naAbhisaromi. David akawira mukushushikana kwete nekuti muvengi wake atora Humambo asi nekuti mwanakomana wake akautora. Kurwadziwa kwekutengesa kwakatora mukana wakakura pana Mambo Dhavhidha zvekuti akapotsa azvikanda pachiri. Kurwadziwa kwepamoyo hakusi kuchirwere chinongouya pamusoro pehusiku, asi ndechimwe chinhu chinokonzerwa nechiitiko.

Panguva ino, havazi vese vakasimba kuti vakunde njodzi vari voga, isu tichigara padhuze navo kuti tivanyaradze nemutsa mazwi ekurudzira, tinofanirawo kusimudza atari yemunamato yavo. Mashoko edu etariro anogona chete kuvasimudza zvishoma, asi Mwari chete ndiye anogona kuvaita kuti vave nechikonzero chekugara vari vapenyu.

Iwe unofanirwa kuverenga ichi chinyorwa chemunamato nekuti shamwari yako ingangoda munamato mumwe chete kana miviri kubva mairi kuti imubatsire pakurwadziwa.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

MINYENGETI

 • Ishe Jesu, ndinokutendai nekuda kwenyasha dzamakandipa kuti ndiwane dhimoni repamoyo shamwari yangu rave kurwira naro kwechinguva. Ndinokutendai nekuti makamuchengeta kusvika pano nesimba renyu uye mukasamurega achikundwa nemaronda epamoyo, Ishe ngarikudzwe zita renyu muzita raJesu.
 • Ishe, ndinonamata kuti imi, nengoni dzenyu, mupe iye kukunda pamusoro peshungu rake remoyo. Usaite kuti aremerwe nazvo. Ini ndinonyengetera kuti iwe uve nehukama hwehukama pamwe naye, kuti awone shamwari muna Kristu Jesu.
 • Ishe, ndimi murapi mukuru, ndinokumbira kuti muvabvise marwadzo ake uye murege kuzovarangaridza zvakare muzita raJesu.
 • Rugwaro rwunoti iwe utakure pauri hutera hwedu hwese uye teerera zvese zvehurwere hwedu. Ini ndinotema kuti shungu dzake dzekurwadziwa dzinopora nemuzita raJesu.
 • Ini ndinotaura izwi renyaradzo uye kupora kune rake kurwadziwa uye truama. Ini ndinotema kuti ivo vatorerwe muzita raJesu.
 • Baba vari kudenga, kurwadziwa kwepamoyo kunogona kukonzera kushungurudzika, izvo zvinogona kukonzera chero murume kuti ayedze kutora hupenyu hwake. Baba ishe, ini ndinokumbira kuti muite shamwari yangu kubva pakurwadziwa kwake kese, iro simba rekuporesa Mwari Wemasimbaose rinofanira kugara pamusoro pake muzita raJesu.
 • Baba Ishe, ndinonamata kuti mumudzidzise kuisa mutoro wavo wese pamusoro penyu. Uchamudzidzisa kuisa tariro yake yese uye kuvimba newe wega. Unomuita kuti abvise zvese zvinoodza mwoyo uye kupengesa izvo zvaakasangana nazvo uye kuenderera mberi nehupenyu.
 • Ishe Jesu, ini ndinokumbira kuti mupe iye nyasha kune yakajeka mbali yehupenyu kuti iye ape hupenyu mumwe mukana uye asinganeti kurarama.
 • Baba Ishe, ndinonamata kuti shamwari yangu iwane rugare rwako panguva dzakaoma, pese pain pain nekushungurudzwa nekumushungurudza nekumutengesa ikamuwisira pasi, ndinokumbira kuti iwe uchamubhuritsira simba rako kuti awane pfungwa yerunyararo mukati zita raJesu.
 • Ini ndinonamata kuti nengoni dzenyu, mumubatanidze nevarume nevakadzi avo vachaderedza kutambudzika kwake. Kuti nenyasha dzako, iwe uchabatana naye nevanhu vanosimudza mweya wake muzita raJesu.
 • Bhaibheri rinotaura kuti iwe wakatumira shoko rako uye nekuporesa chirwere chavo. Ishe nhasi, ndinonamata kuti iwe utumire mazwi ako kuti aporese munyoro shamwari yangu muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ini ndinokumbira kuti nengoni dzenyu, muve muchizviitira tsime rekurudziro, kurudziro, uye kurudziro. Ini ndinokumbira kuti muchavaka hukama hwakagwinya hunosimbisa kutenda kwake mauri.
 • Baba Ishe, ndinonamata kuti mupe iye simba raanoda iye, mupe iye kupora painenge ichida, uye iwe utaure naye kana ndipo paanoda kukunzwa. Ndinonyengetera kuti mweya wako urege kubva kwaari, uye kuti urambe uchigara naye panguva ino nekusingaperi.
 • Baba ndinonamata kuti mumudzidzise kugamuchira zvinhu izvo zvaasingakwanise kuchinja muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, musati maumba imi mave muchimuziva, uye makamusika nechinangwa chakati, baba vari kudenga, ndinokumbira kuti mupeiwo nyasha dzekuzadzisa chinangwa chekuvapo kwake. Bvisa kurwadziwa kwese kwakakonzeretswa neronda rekumupa moyo uye umupe ngoni kuitira kuti atarise angatarisa pane vanga, muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga, ndinonamata kuti mumudzidzise nguva dzose kuguta mukugutsikana kwavo, muchamudzidzisa kugutsikana nezvinhu zvidiki dakara muchiunza chikuru uye chiri nani.
 • Baba Tenzi, hamufi makatanga chirongwa uye chichiitai chichiitwa, ndinokumbira kuti mupedzise kupora kwavo, uye muchamupodza zvakare muzita raJesu.
 • Ini ndinonyengetera kuti munzira yake, iwe unokonzeresa patch imwe neimwe yakapusa, uye unobvisa zvese zvinomutadzisa panzira yake. Ini ndinonamata kuti mwenje wako werudo nerunyararo uvhenekere rima rehupenyu hwake, uye iwe unobvisa marara ese, mhosva, shungu, uye shungu muhupenyu hwake muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti mumupe hungwaru hunodiwa kuti iye aite sarudzo chaiyo sezvaakaronga nhasi. Mupe nzwisiso yako kana iwe uchiti HAYI, umupe nyasha dzekusvinuka kwemweya kuti azive paunoti Ehe.
 • Ndatenda, Ishe, nekupindurwa kweminamato, maita henyu nekuti mapindura minamato yake. Ndinokutendai nekuti uyu munamato wekupodzwa kwemanzwiro kushamwari yangu hauzoendi pasina mhinduro, maita basa, Ishe, zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

 

 

1 Comment

 1. Nonm c flanci souffrand
  Mwen renmen la priye ou yo komanw ye koman fanmiw ye mwn espere tout moun byen gras ak bondye mwn swetew pase yon bonne nuit

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.