PISAREMA 71 Zvinoreva vhesi neimwe

1
3405
PISAREMA 71 Zvinoreva vhesi neimwe

Nhasi tichave tichidzidza Mapisarema 71 zvichireva kubva pane imwe ndima kusvika pandima. Mapisarema 71 ndiwo munamato wechembere unotyisidzirwa ne wake Vavengi (ndima 9, 18). Asati ataura chikumbiro chake nenzira yakakodzera, munyori wezvemapisarema anotanga ataura sumo pfupi yezvaaikumbira (mavhesi 1-4) Anosimbisa mazwi aya neshoko rinoshamisa rekuvimba kwake kwehupenyu hwese munaIshe (ndima 5-8). Ichi chikamu chakazara nekutaura kwekuvimba uye nekudyidzana naMwari: "Iwe uri tariro yangu" (vhesi 5), "iwe unovimba neni (vhesi 5)," ndiwe "(vhesi 6)," iwe une simba rangu utiziro ”(vhesi 7),“ kurumbidza kwako uye… kukudzwa kwako (ndima 8). Fungidziro yacho yasara yekuti munyori wepisarema murume akasimba pakutenda uyo anosangana nematambudziko ake nekuvimba zvakakwana muna Mwari. Chikumbiro chake chaicho uye kuchema kwake zvino kwapihwa (vhesi 9-13). Munamato wekubatsira iye uye kutonga vavengi vake. Kupfuurirazve, anoratidza kuvimba kwake kupindurwa (ndima 14-21), uye kurumbidzwa kwake kwakazotevera (ndima 22).

Mapisarema 71 Zvinoreva Ndima Ndima

Ndima 1: Aiwa, Jehovha, ndinovimba nemi, Ngandirege kunyadziswa.

Mutsara wekutanga wepisarema uno unotarisa kuna Mwari uye unoti David anovimba naMwari; munyori wepisarema aive nechivimbo chekuti kuvimba kwakadaro muna ISHE kwaizotungamira mukurevererwa uye kuti achadaro usanyadziswa. Wezvamapisarema kazhinji kazhinji anotangisa munamato wake nekuzivisa kwe 'kutenda' kwake kune mweya kune dambudziko rekuti chii chinonzi chombo kune chombo chiri mukutambudzika.

Ndima 2: Ndisunungurei mukururama kwenyu, ndisunungure, Rerekerai nzeve yenyu kwandiri, mundiponese.

 Nekuti munyori wepisarema aivimba naMwari, akakumbira Mwari nekushinga kuti amuitire zvisirizvo uye kuti zviitei Kurwira iye. Akabvunza kuti kururama zvaMwari ngazvimuitire basa. Mumutsetse wekutanga, munyori wepasirose, akasimbisa hwakanunura kwaMwari: ndirwirei mukururama kwenyu. Iye akabva adaidzira Mwari kuti aite zvisirizvo pamuranda wake waishayiwa, kuti amununure uye amuchengetedze.

Ndima 3: “Iva ugaro hwangu hwakasimba, mandingaramba ndichienda. Makaraira kuti ndirwire; nekuti ndimi dombo rangu nenhare yangu.

Iva ugaro hwangu hwakasimba; Kugara pano panenge kuri pekugara. Tinogona kugara takahwanda muna Jesu kana tiri mutendi. Anovaka ruzhowa rwakatikomba uye anotidzivirira kubva kune yakaipa. Iwe uri dombo randinovaka pamusoro paro, uye uri nhare yangu yakasimba. "Pano tinoona munhu asina kusimba, asi iye ari munzvimbo inogara yakasimba: kuchengetedzeka kwake kunogara pamusoro peshongwe yaakavanda uye haina kuiswa mungozi kuburikidza nekushaya simba.

Ndima 4: Ndisunungurei, Mwari wangu, paruoko rwowakaipa, Paruoko rwousina mhosva nowanomanikidza.

Panobva kusuwa kwemunyori wepisarema kwakaziviswa. Paive nemunhu akaipa, asina kururama uye ane hutsinye airatidzika kunge akabata munyori wepisarema. Kubva pane izvi, aida Mwari kuti amununure. “Kugara uchirangarira kuti huipi hwakanyanya hunotyisa kana huchiedza senge hunotambudza; uye vanogona kunyemwerera, pamwe nekusunga chiso, ava vakaipa vavengi vedu nekuti ivo vavengi vaMwari. Varume vasina kururama vane hutsinye nekuti havana hana.

Ndima 5: Nekuti imi, Ishe Jehovha, muri tariro yangu; Ndimi wandinovimba naye kubva pauduku hwangu.

Wezvamapisarema akazivisa tariro yake uye kuvimba muna Mwari waIsraeri. Yakanga isiri iyo chete iyo tariro yake yaive in Mwari; Iye aiva tariro yake. “Ndimi wandinovimba newe kubva paudiki hwangu”: waaivimba naye mumazuva ake ehudiki, pane chinoitika chikuru muna (1 Sam. 17:33). Iye anosimbisa rutendo rwake neruzivo rwezvakanaka zvaMwari, uyo asina kungomuchengetedza mudumbu raamai vake chete asi akamutora kubva imomo, uye kubvira ipapo akamuchengetedza.

Ndima 6: "Ndakatsigirwa nemi kubva pachizvaro; Ndimi makandibudisa mudumbu ramai vangu; Kurumbidzwa kwangu kunogara kuri kwamuri."

 Achicherekedza kuchengetwa uye rubatsiro rwaMwari kubva pazera rekutanga, munyori wepisarema akakumbira kutungamira kwaMwari, uyezve, akavimbisa. rumbidzo kuna Mwari izvo zvaingoitika. Kurumbidzwa kwangu kuchagara kuripo nguva dzose; izvi zvinoreva kuti pakagamuchirwa runako nekusingaperi, kurumbidzwa kunofanira kurambidzwa.

 Ndima 7: Ndiri chishamiso kuna vazhinji, asi imi muri utiziro hwangu hwakasimba

Nekuda kwematambudziko mazhinji nekurwiswa, vanhu vazhinji vakashamiswa nemunyori wepisarema. Vakanga vari mukushamisika kuti murume - kunyanya uyo akazvipira kuna Mwari - anogona kutambudzika zvakanyanya. Kunyangwe zvese izvi, akawana hutiziro hwakasimba muna Mwari Pachezvake.

 Ndima 8: Muromo wangu uchazadzwa nerumbidzo yenyu, Nekudzo yenyu zuva rose.

Nekuda kwekuti Mwari anga akatendeka sedziviriro yakasimba, munyori wepisarema akatsunga kutaura rumbidzo kuna Mwari uye kutaura nezvekubwinya kwake. Chingwa chaMwari chinogara chiri mumiromo yedu, saka rumbidzo yake ngaive. Anotizadza nezvakanaka; ngatizadziswei nekutenda. Izvi zvaisasiya nzvimbo yekugunun'una kana kureverana.

Ndima 9: Regai kundirasha panguva yokukwegura kwangu; musandisiya kana simba rangu rapera. ”

Wezvamapisarema aiziva kutendeka kwaMwari kuburikidza nehudiki hwake makore uye ndokukumbira kuti Mwari varambe vakatendeka mukukwegura uye simba rake richikundikana. Aizviziva izvozvo yomunhu simba rinoderera nechembere, asi raMwari simba haridaro. "Hazvisi zvisiri zvakasikwa kana zvisiri izvo kuti murume anoona kuchembera achiuya kwaari kuti anyengeterere unyasha, uye simba rakasarudzika, kuti akwanise kuita izvo zvaasingakwanisi kurega, uye izvo zvaasingakwanise kunze kwekutya; nekuti ndiani ungatarira humwe hurwere hwekusakwegura, seunouya pamusoro pake.

 Ndima 10 ne11: “Vavengi vangu vanotaura zvakaipa pamusoro pangu, avo vanovandira mweya wangu vanorangana pamwe chete. Vachiti, Mwari amusiya; Teverai, mumubate; nokuti [hapana] anomununura. ”

Munyori wepisarema aiziva zvaitaurwa nevavengi vake pamusoro pake. Aiziva kuti vaizviti Mwari vamurasa, uye hapana anomununura. Dambudziko rake rakamuita kuti afunge kuti Mwari anga asisiri naye, saka yaive nguva yakanakisa yekurwisa (kumutevera nekumutora).

Jesu aiziva kuti zvainge zvakaita sei kuti vanhu vataure vachimupomera, "Mwari vamusiya" "Ishe vedu vakanzwa shaft iyi, uye hazvishamise kana isu vadzidzi vake tichinzwa zvakafanana.

 Ndima 12: "Haiwa Mwari, regai kuva kure neni: O Mwari wangu, kurumidzai kuzondibatsira." Nemuvengi akatsunga sezvakatsanangurwa mumitsara yapfuura, munyori wepisarema aida rubatsiro rwaMwari nokukurumidza. Akanzwa sekunge kunonoka kutsigirwa kwaive kusabatsira zvachose. Munyori wepisarema aifanira kubata nenyaya yekuti makore ake zvaakakura, matambudziko ake haana kupera. Matambudziko akaramba aripo. Uku kuyedzwa kwakakosha kune vamwe vatendi, asi munyori wepisarema akarinzwisisa sekumanikidza kwake kuramba achiwedzera kuvimba kwake naMwari.

 Ndima 13: Ngavanyadziswe vapere, ivo vadzivisi vemweya wangu; Ngavafukidzwe kushoorwa nokuzvidzwa, Ivo vanotsvaka kukuvara kwangu.

Urwu ndirwo rubatsiro rwakakumbirwa nemunyori wepisarema. Aida kuti Mwari arove vadzivisi vake nenyonganiso uye doro, kusatenderwa pamwe nekuzvidzwa. Haana kungoda kuti vakundwe chete asiwo discredised. Vavengi vaDavidi vavengi vaMwari zvakare.

Ndima 14: Asi ini ndicharamba ndichitarira, Ndicharamba ndichiwedzera kukurumbidzai.

Yekununurwa neruponeso kubva kumatambudziko ekunze aripo, nekuti; imwe nyasha pano uye kubwinya shure kweizvi. Iko Kunaka kwenyasha dzetariro kudzidziswa munguva dzekutambudzika nekutambudzika. Munyori wepisarema aive panguva yakaoma uye akavimba naMwari kuti avabatsire. Asi mune rino pisarema, haatsvedza mukupererwa kana kuita seanorasikirwa nepfungwa yekufarirwa naMwari. mubatanidzwa unoshamisa wezvose zviri zviviri matambudziko nekurumbidza. "Ndichatarisira nguva dzose" (Ini ndichatarisira kununurwa mushure mekudzikunurwa, uye nekuropafadzwa mushure mekuropafadzwa; uye, zvichidaro, ndichakurumbidza zvakanyanya uye nekuwanda. Sezvo maropafadzo ako akawanda, ndidzo rumbidzo dzanguwo)

 Ndima 15: Muromo wangu uchaonesa kururama kwako, nokuponesa kwako zuva rose. nekuti handizive nhamba.

David akafara kupupura nezve zvese kururama kwaMwari neruponeso Rwake uye nekuzviita zuva rese. Akafunga kuti zuva rese raidiwa nekuti aisaziva miganhu yekururama kwaMwari neruponeso. Izvo hazvina muganho. Handizive nhamba yavo: “Ishe, kwandisingagoni kuverenga, ndichatenda, uye kana chokwadi chikapfuura nhamba, ndichaita zvekuyemura.

Ndima 16: Ini Ndichaenda nesimba raIshe Jehovha. Ndichadudzira kururama kwako, iko kwauri,

Achitarisa kumberi, munyori wepisarema aive nechivimbo musimba raMwari, kunyangwe hazvo pfungwa yake yekudzikira kwesimba remunhu nekukwegura. “Uyo anoenda kuhondo kunorwa nevavengi vake pamweya anofanira kuenda, asingavimbe 'nesimba rake', asi naIshe Mwari, kwete ne'kururama 'kwake, asi kweMununuri wake. Munhu akadaro anoita nesimba rese padivi pake, uye haagone asi kukunda.

Ndima 17: Mwari, makandidzidzisa kubva pahuduku hwangu; Kusvikira zvino ndadudzira mabasa enyu anoshamisa.

Wezvamapisarema aive nerombo rakakomborerwa rekutevera Mwari uye kudzidza nezvake kubva pahudiki hwake. Chaive chimwe chinhu chakamubatsira kumakore ake ekukura, achiri kuzivisa mabasa akanaka aMwari. Kudzidziswa kubva pahudiki hwako kuratidza kugadzikana uye kuenderana. Iko hakuna kupururudza pamusoro kubva kune imwe fadhi kuenda kune imwe, kubva pane imwe nharo kuenda kune imwe. Anoti, 'O Mwari, makandidzidzisa kubva paudiki hwangu,' zvinoreva kuti Mwari vakaramba vachimudzidzisa: uye saka aive nazvo. Mudzidzi anga asina kutsvaga chimwe chikoro, uye Master anga asina kudzima mudzidzi wake.

Ndima 18: Zvino kana ndachembera uye ndachena musoro, Mwari, regai kundisiya; Kusvikira ndaratidza simba rako kurudzi urwu, Nesimba renyu kuneese ichauya.

Akanamatira kuenderera mberi kwekuvapo kwaMwari kuitira kuti agone kuzivisa simba raMwari kuchizvarwa chitsva. Hapana chimwe chinhu chakaverengerwa kuchengetedza moyo wezera diki, sekumira nevechidiki, uchinzwira tsitsi zvishuwo zvavo, uchisimbisa zvavanoedza, uye uchiomesa ushingi hwavo, nekurondedzera nyaya dzesimba raMwari, zviitiko zvesimba Rake. Hapana chimwe chinhu chinosiririsa, kana chimwezve chakanakisa kupfuura kuchembera. Zvinonzwisa tsitsi kana kusava netariro kunotonhodza vane shungu vehudiki. Iyo inofadza apo kupupurira kwayo kunosimudzira zviono uye kuchikurudzira gamba revadiki. ”

Ndima 19: Kururama kwenyuwo, Mwari, kuri kumusoro-soro, iyemi makaita zvinhu zvikuru, Mwari, Ndiani akafanana nemi, Mwari?

Wezvamapisarema akafunga nezve hukuru hwaMwari, kutanga mukuti kururama kwake kwaive kweimwe nhanho kupfuura iya yevanhu, kwakakwirira kwazvo kupfuura kwevanhu, uyezve, kuti Mwari ndiye akaita zvinhu zvikuru zvinopfuura zvinoitwa nevanhu. Kururama kukuru uye nesimba raMwari zvakaita kuti abvunze, O Mwari, ndiani akafanana nemi? Mwari oga, ndiani angafanana naye? Iye haagumi. Haangave neumwe pamberi, uye hapana angave pashure; nekuti pane zvisingaperi kubatana of his utatu, ndiye munhu asingaperi, asina muganho, asina kusarura, asinganzwisisike, uye asingaverengeki Asingaverengeki, ane Chaizvoizvo yakavanzika kubva kune zvese zvakasikwa kungwara, uye ndezvani zano haigoni kunzwisiswa nechisikwa chero chingaitwa ruoko rwake.

Ndima 20: [Iye], makandiratidza zvakanaka uye chakakomba Matambudziko, munondimutsazve, uye mudzose kubva pakadzika dzenyika.

David akanzwisisa kuti zvinhu zvese zvaive mumaoko aMwari uye kuti dai akasangana nematambudziko makuru uye akaomarara izvo zvakare, akaratidzwa kwaari naMwari. Mwari mumwe chete iyeye aigona kumumutsazve, nokumumutsa zvakare kubva pasi pevhu. “Usambozeza Mwari. Usamboti Akasiya kana Kukanganwa. Usambofa wakafunga kuti Iye haana tsitsi. Achakumutsidzirai zvakare. ”

Ndima 21: Wedzerai hukuru hwangu, Dzokaizve mundinyaradze.

Unopfuura munyengetero, uku kwaive kuzivisa kwechivimbo. Kunyangwe aive akura pamakore, iye achiri kutarisira kuti Mwari achawedzera ukuru hwake nekuenderera mberi nekunyaradzwa kwake. Muchawedzera hukuru hwangu: Pfungwa ndeyekuti sekufamba kwemakore, munyori wepisarema aizoona zvakanyanya uye zvakanyanya zvezvinhu zvikuru.

Ndima 22: Ndichakurumbidzaiwo nemitengeramwa, Naiyo chokwadi chenyu, Mwari wangu; Ndichakuimbiraiwo nembira, Iyemi Mutsvene weIsraeri. 

Munyori wepisarema akavimbisa kurumbidza Mwari kwete nezwi rake chete asiwo nezviridzwa zvake zvekuridza. Ingave rwiyo rwekupemberera Mwari nezve izvo zvaAkaita (kutendeka kwake) uye kwaari iye (O Mutsvene waIsraeri). Munyori wepisarema aive nehanya nekupemberera zvakanaka munhu waMwari nebasa.

Ndima 23 ne24: Miromo yangu ichafara kwazvo kana ndichikuimbirai; nemweya wangu, wamakadzikunura. Rurimi rwanguvo ruchataura zuva rose zuva rega rega, nekuti vakanyadziswa, nekuti vanotsvaka kundikuvadza vanyadziswa.

Iko hakuna kurumbidza kwechokwadi kwaMwari kunze kwekunge kuri kubva pamoyo. Uye nokudaro, anovimbisa kusafarira chero chinhu, kunze kweicho icho Mwari chaanokudzwa. Miromo nemweya wake zvakange zvatopihwa kurumbidza Mwari murwiyo. Zvino akawedzera kutaura kwerurimi rwake kutaura nezvekururama kwaMwari, kunyanya sekuonekwa kwaakaita mukukunda vavengi vake.

Tinoda Rini Rwiyo urwu?

  1. Munguva yekuchembera apo isu tisingachagonizve kuvimba nesimba redu repanyama kuti tiite zvinhu
  2. Kana taneta kana kushaiwa simba pamweya
  3. Kana iwe uchinzwa iwe unofanirwa kurumbidza Mwari nekuda kwezvaanga uchiita muhupenyu hwedu kubva pakuzvarwa
  4. Patinoremerwa nemamiriro ezvinhu akapoterera kurembera kwedu
  5. Pese paunoda Mwari simba kuti riite kukunda zvikamu zvakaoma zvehupenyu hwedu

Minamato

  1. Ndatenda, ishe, nekuda kwesimba rinowedzera kubva pamazuva ekuzvarwa kwangu kusvika zvino, kukudzwa newe kumusoro-soro, Hareruya.
  2. Wedzera hukuru hwangu, O Ishe. Shoko rega rega zvamataura zviitike muzita raJesu.
  3. Raira nhano dzangu kune ukuru hwangu zuva nezuva. Rega zvisiyane nemhandu yangu ngazvive zvisina zita muzita raJesu.
  4. Rega ndifarire maoko ako asingaperi enyaradzo akandikomberedza zuva rino nekusingaperi muzita raJesu. Ameni.

Advertisements

1 Comment

  1. Izvi zvakanaka, zvaitwa zvakanaka. Ishe VACHAWedzera hukuru hwangu nekundinyaradza pamativi ese. Hareruya Kutenda nekuda kweichi chakanyatso tsanangurwa tsananguro. Mwari ngaakukomborerei zvikuru rhis zuva nekusingaperi. Ameni.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano