PISAREMA 70 zvinoreva vhesi nendima

0
767
PISAREMA 70 zvinoreva vhesi nendima

Ngatidzidzei bhuku rePisarema 70, zvarinoreva kubva pandima kusvika pandima nhasi. David anokumbira chete kuti anunurwe iye uye adzorere vavengi vake. Saizvozvo zvakare, tinogona kushandisa iri pisa kutsvaga kumeso kwaMwari kununurwa uye kururamiswa.

Kana tikanyatsodzidza ndima 1-5 dzePisarema 70, David akanyengeterera kukurumidza kuparadzwa kwevakaipa, uye kuchengetedzwa kwevanotya Mwari. Iri pisarema rakangofanana nerevo ndima shanu dzekupedzisira (Mapisarema 40). Patiri pano, tinoona Jesu Kristu achitsanangurwa muhurombo nekutambudzika. Isu tinomuona achisarudzira chirango chakarurama uye chinotyisa kuvavengi vake vechiJudha, vechihedheni, uye vanopokana naChristu; uye achiteterera kuti vafare uye vafare kushamwari dzake, kuti Baba vake vakudzwe. Ngatiisei zvinhu izvi kumatambudziko edu, uye nenzira yekutenda, tivigire, uye nezvitadzo zvawo, kuti zviyeuke. Miedzo inofanirwa kugara ichimutsa minyengetero yemwoyo wose.

Bhuku rePisarema 70 rinenge munamato wekununurwa kubva kuvavengi. Sezvo taziva zvishoma nezve Mapisarema aya, ngatitorei kudzidza kwevhesi imwe mushure meimwe.

Zvinorehwa nePisarema 70 Ndima neVesi

Ndima 1: Kurumidzai, Mwari, kuti mundirwire; kurumidzai kundibatsira, Jehovha

Izwi rinoti "kurumidzai" rakabviswa pachikamu chinotevera (Mapisarema 40:13). Ndokubva, "Fadzwa, O Ishe," kana "Jehovha." “Kurumidza kundibatsira, haiwa Ishe (ona chinyorwa pana Mapisarema 22:19). Tinoona David ari mumamiriro ekukurumidzira nemunamato wake. Nguva zhinji tinonzwa kuti Mwari haana kunzwa munamato wedu, nekuti hatipindurwe nekukurumidza.

Ndima 2: "Ngavanyadziswe, vanyadziswe Ivo vanotsvaka mweya wangu; ngavadzoserwe shure, vanyadziswe, ivo vanofarira kukuvadzwa kwangu." Muna Mapisarema 40:14, inowedzerwa, “Pamwechete” (ona chinyorwa paPisarema 40:14). Dhavhidha akavimbiswa kuti pavakaramba vachishusha, ivo vava pedyo nekuparadzwa, uye iye aive pedyo nekununurwa kwake. "Tsvakai mweya wangu": kana "hupenyu." Muna (Mapisarema 40:14), inowedzerwa, "Kuiparadza,"; nekuti ndiwo mhedzisiro yekutsvaka kwavo. "Ngavadzoserwe kumashure": (ona chinyorwa paPisarema 40:14). David arikukumbira Ishe kuti vaite kuti vanhu vari kuedza kumuuraya, vanyadziswe. Izvi zvinoita sekunge David arikuti, ini handikwanise kuvaratidza, asi unondiratidza. Ishe, vanyadzisei pachavo nekurwisa imwe yenyu.

Ndima 3: Ngavadzoserwe mubairo wekunyadziswa kwavo vanoti, Hekani, hekani!

Muna Mapisarema 40:15 ndizvo, "Ngavave dongo"; izvi maererano nenyika yavo nedzimba, (ona zvinyorwa paPisarema 40:15). Naizvozvi, tinodzidziswa kuti tisaseke vamwe mukusuwa kwavo, kuti zvimwe izvo zvingave zvichawira pamutsipa wedu. "Zvinodaro": Muna Mapisarema 40:15, inowedzerwa, "kwandiri,"; kwete kuvanhu vake, asi iye amene. "Hekani, aha": Kufara padambudziko rake nekutambudzika. Mubairo wavo pazuva rekutongwa ichava kurohwa kusingaperi. Izwi rinoti (aha, aha), rinoshandiswa nevateveri vaDhiabhori. Izvi zvinongoratidza kuti ndivanaani.

Ndima 4: Vose vanokutsvaka ngavafarise vafare mamuri. Vanoda kuponesa kwako ngavarambe vachiti, Mwari ngaakudzwe.

Mundima yechina yePisarema 70, Mambo David akakumbira kuna Mwari kune avo vanomutsvaka. Mambo David vakanamata kuti Mwari vabatsire ivo vanomutsvaga kuti vakwanise kufara nekufara muna She. Zvakare, rwiyo rwokurumbidza Mwari harufanire kubva pamiromo yavo.

Avo vanotsvaga Mwari vanomuwana. Inozviratidza pamberi, uye inozodzokorora. Avo vakaona Ishe vane zvakawanda zvekufara pamusoro pazvo. Ndivo vakaregererwa, uye ivo vanofanirwa kutaura kudaro. Kurumbidzwa kwaIshe hakufanirwe zvachose kubva pamiromo yevakaregererwa. Mwari ngaakudzwe, kwete nemiromo yedu chete asi nehupenyu hwatiri kurarama isuwo.

Ndima 5"Asi ini ndiri murombo uye ndinoshayiwa; kurumidzai kuuya kwandiri, Mwari: ndimi mubatsiri wangu uye mununuri wangu; Jehovha, musanonoka.

Ndima yechishanu yakaratidza kurwadziwa kwemunhuwo zvake. Kunyange Mambo Dhavhidha akange ari mambo akapfuma panguva yake, zvakadaro, anoverenga hupfumi hwake hwese nepfuma yake chero pasina nguva iye ari pamberi paIshe. Akaziva chokwadi chekuti aive murombo uye anoshaiwa, uye aida rubatsiro kubva kuna She.

Mambo David akataura kuti Mwari mubatsiri wake uye mununuri, uye anomirira kuna She kuti anunurwe zvakakwana. Nenzira imwecheteyo, isu tinogonawo kuchema kuna iye ari kubatsirwa kwedu iyezvino, kunyanya munguva yekushayiwa, uye angatibatsira.

Ona kuti kushandiswa kwe "Zvangu" mundima 5 pamusoro. Izvi zvinoratidza kuti kuponeswa, kununurwa, uye nekuda kwenyaya iyoyo, zvipo zvese kubva kuna Mwari ndezve munhu mumwe nemumwe. Ichi chisarudzo chatinofanira kuita chimwe panguva chatinoda uye tinoda Mwari muhupenyu hwedu.

Patinoshandisa Rino Pisarema

  1. Patinonzwa kushushikana mumoyo medu uye tariro yese ichiita sekunge yakarasika senge hapana nzira yekubuda, sekufanana nevhesi yokutanga tinoona kuti David aive achiudza Mwari kuti vakurumidze kumununura, zvinoreva kuti akagumbuka uye haana tariro zvakare.
  2. Kana zvaunoda zvichikurumidza, uye iwe uchida, uye zvinoita sekunge hapana mumwe munhu wekumhanyira kuna kubatsirwa
  3. Chero iwe paunofunga kuti muvengi ari mushure mekudonha kwako kubva panzvimbo yakakwirira
  4. Paunenge wakavhiringidzika uye pasina munhu akakukomberedza kuti akubatsire kana kukunyaradza

Minamato

  1. Ah Mwari nhasi imbomhanya kununura uye kundisunungura kubva mune zvese zvinonetsa hupenyu hwangu muzita raJesu
  2. Oh Lord, simuka mwedzi uno kurumidza kundibatsira muzita raJesu.
  3. Zvese zvinotsvaga kutsvaga mweya wangu, iwe murevi wenhema, shungurudzika nhasi muzita raJesu.
  4. Muzita raJesu, ndinobvisa chishuvo chose chakaipa nekuronga kundikuvadza nekundinetsa; hauzobudirira muzita raJesu.
  5. Baba, mwedzi uno, ndipeiwo chishamiso chinongo nyadzisa vese vanondinyomba uye kushandura kutuka kwangu kuti kuve nemhedzisiro muzita raJesu.
  6. Oh ishe, Mwari wangu, pandinotsvaga, munondipa mufaro uye mufaro mukati memazuva ese ehupenyu hwangu munaJesu zita.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano