PISAREMA 7 zvinoreva vhesi nendima

0
3182
PISAREMA 7 zvinoreva vhesi nendima

Tichiri panguva yekudzidza Mapisarema, nhasi, ticha tarisa bhuku rePisarema 7 rinoreva vhesi nendima. Mashoko ari pamusoro apa anoratidza kuti pisarema rakanyorwa apo Dhavhidhi airwiswa noutsinye na "Kushi muBhenjamini," mumwe wehama dzaSauro dzakakundwa. David anovimba mune zvese kusava nemhosva kwake (ndima 3-5) uye chokwadi chekutsiva kwaMwari paCush yakakodzera (ndima 6-17).

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Iri pisarema kukumbira kwekururamiswa kwaMwari muchiedza chezvirevo nemudzvinyiriri. Kuvimba kwaDavidi muMutongi woumwari ndiye musana wePisarema 7 (enzanisa naAbhurahama munaGenesi 18:25). Sezvo chokwadi ichi chinomubata zvakanyanya, anozobva pakutambudzika kunetseka kusvika pakuvimbiswa kwekuuya. Iri pisarema rinoteera David kuburikidza nematanho matatu zvishoma nezvishoma ekunyarara ekutaura achipindura kupomerwa kwenhema kwaakanga achipirwa pamusoro pake

Mapisarema 7, Zvinoreva Ndima neVesi

Ndima 1: Jehovha Mwari wangu, ndinovimba nemi, Ndiponesei kuna vese vanonditambudza, mundinunure.

Ndinovimba uye ndinosimba tariro yangu iri pamberi penyu uye nokutendeka kuzadzisa chivimbiso chenyu. David paakarwiswa naKushi muBenjamini, zvese zvaanga achivimba ndiMwari. Rumwe rutsigiro rwese rwakange rwusisipo, asi aisada rubatsiro rwekuwedzera. Hapana chinozivikanwa pamusoro peKushi, asi kubva pakupanduka kwaAbsaromi, zvakabuda kuti Bhenjamini, dzinza raSauro, akabata vavengi vaDavidi vane shungu. Dzimwe nguva simba raMwari rinoonekwa mukubatsira kuburikidza nemuyedzo. Dzimwe nguva zvinoonekwa pakutinunura kubva mumiedzo. David akanyatsogutsikana kuti Mwari aida kumununura kubva mukuedzwa uku.

Ndima 2: Kuti arege kubvarura mweya wangu seshumba, aubvamburanye, pasina [mu] nunuri.

Bvarurai mweya wangu seshumba ”: Kazhinji vavengi veMunyori vanofananidzirwa nemweya yakaipa, inorwisa, ne" mambo wezvikara "achiwanzoitika, Mapisarema 10: 9; 17:12; 22: 13, 16, 21). David akatenda kuti kwaizove nemhedzisiro yakaipa dai asina kununurwa kubva kuvavengi vakaita seshumba. Kunzwisisa uku kwakapa David kukurumidza mumunamato. Mwari dzimwe nguva vanobvumira kune dzakaoma mamiriro ezvinhu kuti ivo vachamutsa izvi kukurumidza matiri.

Ndima 3: Jehovha Mwari wangu, kana ndichinge ndakaita izvozvi; kana zvakaipa zvirimo mumaoko angu;

Mhosva iyo Sauro nevatungamiriri vake vakapomera Dhavhidhi, uye yakange yataurwa pachena kuti vanhu vese vanozviziva. Uye saka, zvaive zvisina basa, kunyanya kuzvitaura. Nemashoko aya, David haana kuti zvivi zvisina kukwana. Panzvimbo pezvo, iye akaramba zano rekuti tsika dzakaenzana pakati pake nevavengi vake. Kunyangwe David achizvizivisa kuti zvimwe, isu hatidi, uye mazwi ake haareve kuti iye akakwana, chete kuti iye haana mhosva yemhosva yaakapirwa.

Ndima 4 ne5: Kana ndichinge ndadzosera zvakaipa kuna iye aive nerugare neni, Kana ndakabira muvengi wangu pasina mhosva. Muvengi ngaanditevere uye andibate; Ngaatsike hupenyu hwangu pasi, Aise kukudzwa kwangu muguruva. Selah.

Izvi zvakaitika kuna Sauro paakange aine rugare uye aine hushamwari kuna David. Dhavhidhi akapomedzerwa mhosva yokufunga zvakaipa pamusoro paSauro, Sauro asati atanga kumuvenga kwazvo. David aiziva kuti vavengi vake vaive nenyota yekukundwa kwake. Iye aivimba zvakanyanya mukururama kwake achienzanisa nevavengi vake zvekuti akange achida kupiwa pamusoro pechishuvo chavo kana chaive chokwadi. David arikuti pano, ndiidzei Ishe muone kana ndakanganisa. Anotizve, kana ndakatadza, ndinofanirwa kuparadzwa. David anoziva kuti haana chaakaita chakashata, kuti uku kupomerwa nhema.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Ndima 6: Simuka, Jehovha, mukutsamwa kwenyu, musimuke nokuda kwehasha dzevavengi vangu, mundimutsire mutongo wamakaraira.

David akatenda kuti Mwari aive munhu wenyama, sekutsamwa. David akatendawo kuti zvishuwo zvaMwari zvaive pamusoro pake; akatenda kuti Mwari aive kana kuti achamutsamwira iye pachinzvimbo chake. Kukanganisa kutenda kuti Mwari haana zvido. Nekuti ndiMwari, tinogona kutaura kuti zvido izvi hazvina kufanana nevatezvara vavo; asi zvirokwazvo vakaita senge. Mwari haana kutonhora, kure uye akapesana.

Ndima 7: Ipapo ungano yavanhu ichakukomberedza; nekuti unodzokera kumusoro nokuda kwavo. 

Munamato waDavid wekudzivirira uye kurevererwa kwanga kusiri kwekuzvifunga. Aiziva kuti ramangwana rake raive rakabatana nehutano hwevanhu vaMwari. Icho chakakura kwazvo nekuda kwavo, nekuda kweungano.

Ndima 8: Jehovha achatonga vanhu; Nditongerei, Jehovha, zvakafanira kururama kwangu. Zvinoenderana nokuvimbika kwangu mukati mangu.

Aya ndiwo mafungiro aidzivirira David kubva mukufunga. Akakoka nokutendeka kutonga kwaMwari uye kururamisa. Naizvozvo, Dhavhidhi akakumbira chikomborero cha Mwari maererano nekururama kwangu, uye maererano nekutendeka kwangu mukati mangu. Chaizvoizvo, akanamata, Ishe, kusvika padanho rekuti ndiri mutsvene pamberi penyu, mundikomborere uye mundidzivirire kubva kuvavengi vangu. Kana David achishuva kururamisa, hazvireve kuti Iye aida wekupedzisira uye kutonga kwakakwana pamberi paMwari; akatsvaga kururamisa pamwero wepasi rose, kururamisa pakati pake nemupomeri wake wenhema.

Ndima 9: ,,, Of come come to,,,,,,, Nekuti Mwari wakarurama anoidza moyo nepfungwa. 

Izvi zvinoratidza zvimwe zvemoyo wemunamato wa David. Kupfuura chero chinhu, akanyengetera kuti Mwari ave akarurama. David haana kunyengeterera rusaruraganda kuna Mwari; akanamata kuti Mwari ave wakarurama, uye akatsvaga nemoyo wake kuti umubatsire kumuisa pamberi paMwari. David airatidzika kunge achanamata pano kupfuura zvaakange achida iye. “Kune huwandu hwakakura hwezviono pano, zvichiratidza kunetseka kururamisiro yepasirese iyo yaigara iri vavariro yekukumbira kwa David kukanganwirwa.

Ndima 10: Kuzvidavirira kwangu kunobva kuna Mwari, Iye anoponesa vane moyo yakatendeka.

David aiziva kuti aive parumananzombe pamberi pevavengi vake uye aifanira kuvimba nekudzivirira uko kuri kwaMwari. Nechivimbo chake muna Mwari, David "akarasa kuchera, sezvakaita Paul munyoka; mukuzvidzwa kutsvene, anovaseka.

Ndima 11: Mwari mutongi akarurama, uye Mwari anotsamwira vakaipa zuva nezuva

Kukwikwidza kwaDavidi kusati kwaedza kwaMwari munhu (Mapisarema 7: 9) kwakamuita kuti afunge nezvokururamisira kwaMwari. Akazivisa iyi nheyo yakakosha: Mwari mutongi akarurama. Ichi ndicho chinowanzoitika uye chine njodzi chakarambwa chokwadi nezvaMwari. Vazhinji vanofungidzira kuti rimwe zuva vachamira pamberi paMwari ane rudo rukuru, tsitsi huru, kudziya kukuru, uye nerupo rukuru. Ivo havafi vakafungidzira kuti vachamira pamberi paMwari, iye wakakwana, uye usingagoni kufuratira mhosva yechivi.

Ndima 12: Iye achapinza pfumo rake; Anokunga uta hwake uye anogadzirira.

Dhavhidha apa akafunga nezve kugadzirira kwaMwari kutonga vatadzi. David akaona pfumo rakakungwa, uta hwakakungwa. Kana Mwari akagadzirira kutonga, mutadzi haafanire kufunga kuti Mwari anonoka kutonga kwake. Kana Mwari anonoka kutongwa nekuda kwetsitsi, vanhu vazhinji vanoita chikanganiso chinouraya. Vanofunga kuti ngoni idzi zvinoreva kuti Mwari haana hanya nekutongwa.

Ndima 13: Iyewo anozvigadzirira maturusi erufu; Anoita miseve Yake kuita mitsipa inopisa.

Uyu mufananidzo wenhetembo une simba unoratidza kuomarara kwemutongo waMwari, uchivimba uine kumwe kukurudzira pakupfidza. Hasha dzaMwari dzinogona kunonoka, asi nguva dzose ndedzechokwadi.

Ndima 14: Tarira, akaipa anounza zvakaipa; Hongu, iye anofunga kuva nedambudziko, uye anounza nhema.

Ichi chirevo chinoita sezviri pachena chakakosha. Zvinoratidza kuti moyo wakaipa uchazviratidza mune zvakaipa zvakaipa. Mabasa akaipa iwayo anogona kuve nechokufukidzira kwekuremekedza asi zvakadaro anozozadzwa neuipi. Iye anochengetedza dambudziko, ndokubereka nhema: Izvi zvinoratidza sosi yechivi kuti zvinobva mukati memutadzi. Mutadzi anova nemimba uye anozvara zvivi sekuda kunoita amai kubereka vana kubva mukati.

Ndima 15 ne16: Akaita gomba, akachera kunze, Akawira mugomba raakange agadzira. Kutambudzika kwake kuchadzokera pamusoro wake, Uye kumanikidza kwake kuchauya pamusoro wake.

Izvi zvinoratidza nzira yakajairika yekugoverwa kwaMwari kweruramisiro. Anowanzounza dambudziko rakafanana pane vakaipa ravakange varongera vakarurama. "Mwari vakarurama." Nzira yezvakaipa haigoni kubudirira. Iyo inogadzira kuparadza kwayo. Gomba rakacherwa guva remunhu anorichera. " Kumanikidza kwake kuchauya pamusoro wake. Mienzaniso miviri yeizvi pakati pevakawanda mubhaibheri ndeyekurarama kwaHamani, muvengi waModhekai nemaJuda (Esiteri 7: 7- 10), uye vavengi vaDanieri mugomba reshumba (Danieri 6: 24).

Ndima 17: Ndicharumbidza Jehovha zvakafanira kururama kwake, Ndichaimbira zita raJehovha Wekumusoro-soro.

David aive akachenjera zvakakwana kuti arumbidze Mwari zvinoenderana nekururama kwake uye kwete kwake. Kunyangwe David akakumbira kuna Mwari mune iri pisarema zvichienderana nekunaka kwake kwekufananidza, uyu waisave munyambo wega wekururamisa. Dhavhidha aiziva mutsauko pakati pekuringana kwake nekurumbidzwa kwaMwari, iko kururama kwakakwana. David akagumisa iri pisa, iro rakatanga murima pane rakakwira rumbidzo. Aigona kurumbidza nekuti akatora chikonzero chake kuna Mwari uye mukutenda, akazvisiya ipapo.

Tinoda Rini Rwiyo urwu?

 1. Kana isu tiri kutongwa zvisiri izvo neshamwari dzedu, hama, kana kubasa
 2. Patinenge tichidzvinyirira nevanhu vane masimba akakwirira kana masimba
 3. Kana zvikaita senge, isu tega tinoraramira chikonzero chakanaka pasina mumwe padivi pedu
 4. Kana zvikaita sekuti vavengi vedu vari pamusoro pedu chaipo uye vasina simba rekurwira kumashure
 5. Kana isu takamanikidzwa nesimba rerima

Minamato

 • Aiwa, Mwari wangu, Mwari wangu, kuvimba kwangu kuri mamuri nhasi, ndinunurei kubva kunzira dzose dzekutambudzwa uye kudzvinyirira muzita raJesu.
 • Zvese zvekurwiswa nevanovarwisa pabasa rekuparadza hupenyu hwangu, haungabudiriri, kupararira muzita raJesu.
 • Nhasi ndinovhara kuvhurwa kwese kunozivikanwa uye kusingazivikanwe mune yangu inopa hupenyu kuwana kumabasa evavengi muzita raJesu.
 • O Ishe, simuka nhasi maererano nehupenyu hwangu, ndiitire nzira yekubuda, mushura muzita raJesu.
 • Baba nhasi nesimba renyu guru, regai zvakashata zvevakaipa zvipedzese muhupenyu hwangu, mhuri, uye mafambiro musina kunonoka muzita raJesu.
 • Ini ndinoramba kuwira mune chero inozivikanwa uye isingazivikanwe nzira iyo yakaipa yakagadzirirwa ini muhupenyu.
 • Wese akachera gomba anowira mariri muzita raJesu.
 • Baba, nesimba renyu risingapendeki, shandurai muedzo wese nenhamo muhupenyu hwangu kupupura muzita raJesu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano