PSALM 18 KUSHINGA VANOTI VESE

0
3754
PSALM 18 KUSHINGA VANOTI VESE

Isu tichave tichidzidza bhuku rePisarema 18 rinoreva vhesi nendima nhasi. Kufanana nevamwe vakawanda Mapisarema, Mapisarema 18 rakanyorwawo naMambo David, muranda waJehovha. Akataura kuna Jehovha mashoko orwiyo urwu nomusi wakarwirwa naye naJehovha pamaoko avavengi vake vese, napamaoko aSauro. Iro rwiyo rwehumambo rwekutenda rwunodzokorora kununurwa kwaMwari kwa David kubva kune yake yese Vavengi. Iro pisarema rinosanganisira kuziviswa kwerudo rwaJesu uye kuvimba kwaIshe (ndima 1), rondedzero yekununurwa kwake naShe (ndima 3 - 4), tsananguro yezvakakonzera kununurwa kwaDavidi (ndima 19-20), kuratidzwa kwekuratidzwa kwehunhu hwaMwari kune avo vanovimba naye (ndima 24-25), imwe tsananguro yekukunda kwaDavidi (ndima 30-31), uye neshoko rekupedzisira rekutenda kununurwa kwaMwari (ndima 45-46).

Mapisarema 18 pisarema remunhu rekutenda, rinewo hunhu hwehumambo. Nhetembo dzayo uye dingindira zvadzo zvakafanana nehumwe humbowo hwekare kune kununurwa kukuru kwaMwari kwenhoroondo.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

PSALM 18 KUSHINGA VANOTI VESE

Mapisarema 18: 1 & 2 “Ndichakudai imi Jehovha, simba rangu. Jehovha idombo rangu, nenhare yangu, nemununuri wangu, iye ndewangu; Mwari wangu, simba rangu, wandinovimba naye; nhovo yangu, norunyanga rwokuponeswa kwangu, [uye] shongwe yangu yakakwirira. ”

Iyi ndiyo vhesi yekutanga yechitsauko uye inoratidza kuti Dhavhidhi akazivisa sei kuda kwake Mwari uye nemhando yake yekusarudza mazwi akafunga kuratidza kuzvipira kwakasimba. Mwari ndiye aive simba rake Mukuzvidzivirira uye nekuzvidza, Ishe aive zvese zvaidiwa muhupenyu? - zviine moyo zvakaoma, uye kuponeswa kwake kunotengwa neropa rinokosha rakateurwa reGwayana.

Pisarema 18: 3 "Ndichadana kuna Jehovha, iye anofanira kurumbidzwa; Naizvozvo ndichaponeswa kuna vavengi vangu.

Pfungwa iripo ndeiyi, kuti aigara achidana kuna She. Munguva dzese dzenhamo nenjodzi, aienda kwaari otora rubatsiro rwake kuburikidza nekumurumbidza uye kumuvimbisa iye seanomununura kubva kuvavengi vake vese.

Mapisarema 18: 4 & 5 "Misungo yorufu yakandikomba, Uye nzizi dzevanhu vasingadi Mwari dzakandivhundusa, Misodzi yegehena yakandikomberedza; Misungo yorufu yakandikomba. ”

David arikuudza nezve mamiriro ake Ishe vasati vauya kuzomununura. David aive mungozi yekufa kubva kuvavengi vake, kudzamara Ishe amununura uye kutya kwake kwakashandurwa kukava mufaro.

Pisarema 18: 6 "Pakutambudzika kwangu ndakadana kuna Jehovha, Ndikadana kuna Mwari wangu; Akanzwa inzwi rangu ari mutemberi yake; Kuchema kwangu kukasvika pamberi pake, Iye, munzeve dzake."

Nguva yekutambudzika inguva yekunamata iyo inotisvitsa kuchigaro cheushe chenyasha dzake. Uye ropafadzo huru ndeyekuti isu tine chigaro chakadai chekuuya kuzowana nyasha nengoni kuti zvitibatsire munguva dzekushayiwa. Ie Mukuda kwedu kukuru, tinofanira kuchema kuna Mwari. Achanzwa uye achapindura minyengetero yedu. Nzeve dzaMwari dzinogara dzakagadzirirwa mune zvido zvevanhu Vake.

Pisarema 18: 7 "Ipapo nyika yakazununguka, ikadedera; nheyo dzamakomo dzikazununguswa, nokuzununguswa, nekuti wakange akatsamwa.

Nguva zhinji muBhaibheri, Mwari akazunza pasi. Kwakambove nekudengenyeka kwenyika Moses paakadzika mugomo akaona vana veIsirairi vachinamata mhuru yegoridhe. Jesu paakafa pamuchinjikwa, pasi rakazununguka. Nyika ndeya Mwari nekuzara kwayo. Anogona kuizunza kana achida. Kana kutsamwa kwaMwari kukwira pachiso chake pakupera kwenyika, nyika ichazununguswa zvisati zvamboitika. Pasi rinozununguka zvekuti rinonzwika kutenderera pasirese. Zvakanakisa kusatsamwisa Mwari.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Pisarema 18: 8 Utsi hwakakwira hwuchibva mumhino dzake, Uye moto wakabuda mumuromo make, wakaparadza; Mazimbe akabatidzwa nawo.

Isu tinoziva kuti kutsamwa kwaMwari chinhu chatisingade kusangana nacho. Kana Mwari ari moto unopfuta, uye Shoko richiti Iye ariko, zvaizongova zvechisikigo kuti kutsamwa Kwake kubudire kubva mumuromo Wake semoto.

Pisarema 18: 9 "Akakotamisawo kudenga, ndokuburuka; uye rima rakanga riri pasi petsoka dzake."

Kuita hasha nekutsiva pavanhu vakaipa, akakotamisa matenga, uye kubwinya kwake kukaonekwa ”. Ndiko kukudzwa kwesimba rake uye ruoko rwake rune simba rwekutsiva. Achishandisa muIsraeri semuenzaniso Mwari akazviratidza kuvaIsraeri mumoto usiku, uye negore masikati. Akaburuka uye Kuvapo kwake kwaive pamusoro pechigaro chetsitsi. Sekureva kwevanhu, gore iri raive rima gobvu nekuti vaisakwanisa kuona Mwari. Kune izvozvi, zvinhu zvese zviri pasi petsoka Dzake, kwete rima chete.

Pisarema 18: 10 "Akatasva kerubhi, akabhururuka; zvirokwazvo, akabhururuka pamapapiro emhepo. ”

Iyi ingori tsananguro yaDavid yekuti Mwari vanofamba sei nemhepo uye pamusoro pemakerubhi, ndiko kuti, pamusoro pengirozi, dzinodaidzwa kunzi ngoro dzaMwari. Anofamba nemunyika, anga asingade ndege yekumutakura, Akangokwira pamusoro pegore.

Mapisarema 18: 11 & 12 "Rima akariita nzvimbo yake yokuvanda, dende rake rakanga rakamukomberedza [mvura] yakasviba [uye] makore gobvu ematenga. ”Nokupenya [kwaive] pamberi pake, makore ake makobvu akapfuura, chimvuramabwe [matombo] nemazimbe emoto.”

Mumoyo mundima iri pamberi pedu wakanyatsokodzera; semakore matema emvura maanomiririrwa naJehovha seanozviputira, uye maakarara pakavanda pachivande uye pakuvapo kwake kwakapenya, gore rake gobvu rakapfuura, kana kubatika; Kwaibvepi chimvuramabwe chakasanganiswa nemazimbe emoto, kana mheni kubva mumakore. Jesu akavhura nzira yekudenga iwe neni. Rimwe zuva, rima remakore rakakomberedza Baba rinobviswa uye tichamuona sezvaari. Ipapo ndipo panotaridzwa chakavanzika chaMwari kudenga kudenga.

Pisarema 18: 13 "Jehovha akatinhirawo kudenga-denga, Wokumusoro-soro akataura nenzwi rake; chimvuramabwe [matombo] nemazimbe emoto. ”

Kutinhira kunowanzova muMagwaro kunotsanangurwa senzwi raMwari. Ona tsananguro yakaisvonaka muPisarema 29: 1-11, uye ndokuzotevera chimvuramabwe nemazimbe emoto. Ndima yekare yakataura mheni, nemhedzisiro yayo; izvi zvinotipa mushumo wekutinhira uye dutu remhepo rekuwedzera nechimvuramabwe nemoto zvakaipinda.

Pisarema 18: 14 “Akatuma miseve yake, akavaparadza; akapfura mheni, akavavhundusa. ”

Ini ndinotenda iyo yekupedzisira chikamu kuva mufananidzo weiyo yekutanga. Akatuma miseve yake, ndiko kuti, akapfura mheni; nekuti mheni ndiyo miseve yaIshe, uye pane chimwe chinhu chakafanana nemuseve unoonekwa mune mheni inopenya yakavanetsa, kuvhundutsa nekuvashungurudza.

Pisarema 18: 15 "Ipapo migero yemvura yakaonekwa, uye nheyo dzenyika dzakafukurwa pakutuka kwenyu, Jehovha, nekufema kwemweya wemhino dzenyu."

Ndima iyi iri kuratidza kuti mweya waMwari une simba sei, kungoputika kwemweya wake kuchaitika kudengenyeka kwenyika kukuru, uko kuchapfuura pasi, nekuita kuti zvikamu zvepazasi zviratidzike.

Pisarema 18: 16 "Wakatumira kumusoro, akanditora, Akandinyudza pamvura zhinji. "

Zvese izvi kuratidzwa kwekumisikidza kwaMwari kwaive kubva kumusoro, kana kubva kudenga uye zvese zvakabva kuna Mwari. "Akanditora" Akandibata; akandinunura, “Akandiburitsa mumvura zhinji”: Mvura inowanzo kuratidza dambudziko nedambudziko. Zvinoreva apa ndezvekuti, Mwari akamununura kubva mumatambudziko mazhinji nenjodzi dzaimukomberedza. Senge aive awira mugungwa uye ari munjodzi yekuparara.

Mapisarema 18: 17 "Akandirwira pamuvengi wangu ane simba, Nokuna vanondivenga, nekuti vakanga vondikurira.

Mundima iyi, tinogona kuona kuti muvengi uyo aive nesimba rakawanda uye angangodaro akakunda munyori wepiri, akabvuma kuti vavengi vake vaive vakuru kwaari pachezvake musimba uye akabvumawo kuti aive nechikonzero kuchengetedza kwake kwete kweushingi nehunyanzvi muhondo. asi Mwari.

Pisarema 18: 18 Vakandivinga nezuva renjodzi yangu, Asi Jehovha wakange ari mutsigiro wangu.

Pfungwa apa ndeyekuti vavengi vake vakauya pamberi pake, kana kumukanganisa nzira yake. Vakanga vari munzira yake, vakagadzirira kumuparadza. "Pazuva renjodzi yangu": Muzuva iro ini randinotarira shure kwaro panguva yemuedzo wangu chaiwo. "Asi Jehovha ndiye mutsigiri wangu" Ndiko kuti, Jehovha akanditsigira, uye akandidzivirira kuti ndirege kuwa. Kwete chete kuti Mwari akauraya muvengi waDavidi, asi anoita zvakafanana kwatiri.

Mapisarema 18: 19 & 20 "Akandibudisira kunzvimbo yakafarikana, Akandirwira, nekuti wakange achindifarira. Jehovha akandiitira zvakaenzana nokururama kwangu, Zvakaenzana nokuchengeta kwangu. zvinoenderana nokuchena kwamaoko angu, akandipa mubayiro.

Mwari akanunura Dhavhidhi kubva kuvavengi vake vese, nekuti anga ari munhu ane moyo wake, waaifarira. Kwete nekuda kwekukodzera uye kukodzera maari, asi nekunaka kwake uye nekumufadza uye akauya naye kudenga, inzvimbo yerusununguko runobwinya rwaKristu. Akaripirawo muripo wake. Kururama, sekureva kwatakange taita, kuri kuve mumire pamberi paMwari.

Pisarema 18: 21 Nekuti ndakachengeta nzira dzaJehovha, Handina kubva kuna Mwari wangu nokunyengera.

Ndima iyi iri kutaura nezvemirairo iyo Mwari yaakapa kuti vatonge maitiro edu. Saka vanhu vazhinji, muzuva redu, vanonzwa kuti zvese zvavanofanira kuita kubhabhatidzwa uye vanoenda kudenga. Kubva kuna Mwari, kana aponesa iwe, zvinoita kuti Mwari vakuiti wakashata. Rubhabhatidzo kuviga murume wekare wechivi uye kurarama hupenyu hutsva hwakachena muna Kristu Jesu.

Pisarema 18: 22 "Nekuti mitongo yake yese yaive pamberi pangu, uye handina kusiya zvirevo zvake kwandiri."

David arikutaura kuti isu tinofanirwa kuraramawo. Anoti, Mwari, handina kukangamwa murau wenyu. Ndinozvichengeta mundangariro dzangu uye ndinozviita. Joshua 1: 8 “Bhuku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako; asi unofanira kufungisisa pamusoro pazvo masikati nousiku, kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo;

Verenga bhaibheri rako uye uzive kuda kwaMwari, wozoita kuda kwaMwari.

Pisarema 18: 23 Ndakanga ndakaruramawo pamberi pake, Ndakazvichengeta pazvakaipa zvangu.

Ndima iyi inotiudza kuti David akadzivirira David kubva pakutadza. Miedzo inouya kune vese. Hatifanire kuzviisa pamuedzo. Tinofanira kugara takasimba mukati medu. Kurwa kuri pakati pezvinhu zvinotadza izvo nyama inoda kuita pamwe nemweya unoda kutevera Mwari. Rega mweya wako utonge pamusoro penyama yako.

Pisarema 18: 24 "Naizvozvo Jehovha wakandiitira zvakaenzana nokururama kwangu, Zvakaenzana nokuchena kwamaoko angu pamberi pake.

Maererano nokuchena kwemaoko angu mumaziso ake. Mutsara uyu, "mukuona kwake", wakawedzerwa pano, kuratidza kuti kururama kwaKristu kwaive kwakachena, kwakachena, uye kusina gwapa pamberi paMwari. Nekudaro avo vakapfekedzwa naro vatsvene uye havana chavanopomerwa, uye vasingadzoreke pamberi pake.

Cherekedza mune ano ane kuona kwakange kwakakosha kuve mukati chaimo. David pamwe aisaratidzika kunge akarurama mumaziso evanhu. Rega kunetseka pamusoro pezvinofungwa nevamwe uye utange kufadza Mwari.

Pisarema 18: 25 "Ane tsitsi, munomuitirawo netsitsi; Nomurume wakarurama uchazviratidza kuti wakarurama. ”

Icho chirevo chakazara ndechekuti, Mwari anobata nevarume maererano nehunhu hwavo. Kana, kuti iye achachinjisa maitiro ake echokwadi kune maitiro evarume. Uye ndinonzwira ngoni avo vanomutevera.

Pisarema 18: 26 " Akanaka munomuitirawo zvakanaka; uye neusina mano uchazviratidza kune kusarurama. ”

Ndima iyi inotiudza kuti avo vakachena mundangariro, vavariro, maitiro avo. Ivo vanozoona kuti ivo vanofanirwa kubata kuna Mwari anogara akachena. Ndiani anoda kuchena, uye anozviperekedza nemubhadharo wakakodzera chero kupi kwaunowanikwa.

Pisarema 18: 27 "Nekuti muchaponesa vanhu vanotambudzika, Asi munoderedza zvimiro zvemberi."

Sevanhu vaMwari kazhinji vanotambura nezvivi, uye neuori hwemoyo yavo. Uye naSatani nemiedzo yake, kushora, nekutambudza. Asi Mwari munguva yake anovaponesa kubva kwavari, kana zvisiri pano, zvakadaro pano.

"Asi zvinodzikisira kukwirira kumusoro": Kana varume vanozvikudza, avo Mwari vanoninipisa, Tinofanira kuzvininipisa isu kuti tigamuchire kubva kuna Mwari. Vanhu vanozvitutumadza vanofunga kuti vanozvikwanira. Ivo havanzwe sekunge vanoda Muponesi.

Pisarema 18: 28 ” Nekuti imwi muchatungidza mwenje wangu; Jehovha Mwari wangu achavhenekera rima rangu.

Ishe Mwari wangu achavhenekera rima rangu kana kuvhenekera rima murima rangu. Kureva kuti ndibudise murima ndichienda muchiedza. Ingave kubva munhamo kusvika pakufambira mberi kana kubva mukufamba murima kusvika kunakidzwa kwechiedza chechiso chake.

Pisarema 18: 29 Nekuti nemwi ndichavamba hondo, Kana ndina Mwari wangu ndichadarika rusvingo.

Pfungwa iri mundima iyi ndeyekuti munyori wepiri akanunurwa, akakwanisa kukwirisa madziro emuvengi, kureva kuti avakunde, uye kuchengetedza kukunda kubudikidza naMwari. Pfungwa yakajairika ndeyekuti, kukunda kwake kose kwaizove nokuteverwa kuna Mwari.

 Mapisarema 18: 30 "Kana ari Mwari, nzira yake yakakwana kwazvo; Shoko raJehovha rakaidzwa; Ndiye nhovo yavose vanovimba naye.

Tinogona kusanzwisisa nguva dzose izvo Mwari vari kuita panguva ino muhupenyu hwedu, asi tinogona kuvimbiswa kuti ndizvo zvinhu. Mwari akakwana. Iye haakanganise. Chero dambudziko ripi ratiri kutarisana naro izvozvi; tinogona kuvimba kuti Mwari wedu anogona kuzvibata. Basa redu harisi rekubvunza, asi kumuvimba. Kuve nekutenda chinhu chimwe, asi kuvimba kunopfuura pakutenda.

Pisarema 18: 31 Nekuti ndianiko Mwari, asi iye Jehovha? Ndianiko dombo, asi Mwari wedu

Kubva kutanga kwenguva kusvika nekusingaperi, isu ticharamba tichiedza kunzwisisa kuzara kwekuti Mwari ndiani. Mweya ndeumwe. Hunhu hweMweya Mweya hutatu. Tinoziva kuti Jesu aive uye ndiye Dombo. Ndiye Dombo iro ratinofanira kuvakira imba yedu pariri. Aive Dombo murenje rakarohwa naMosesi kuti ribudise mvura. Iye aisangova Dombo chete asi ndiye Mvura inoyerera ichibva paDombo zvakare. Mwari zvinhu zvese zvakanaka uye zvinoshamisa. Ndiye wangu zvese mune zvese. Pasina Iye, hapana chandinogona kuita. NaYe, ndinogona kuita zvinhu zvese.

Pisarema 18: 32 “NdiMwari vanondisunga chiuno nesimba, uye vanokwanisa nzira yangu.”

Ndima iyi inoratidza kuti Mwari isimba redu uye nesimba uye akabvisa chero zvipinganidzo uye chipinganidzo munzira yedu uye akajekesa uye nyore.

Pisarema 18: 33 “Anoita tsoka dzangu dzive setsoka dzenondo, anondiisa panzvimbo dzangu dzakakwirira.”

Anoita tsoka dzangu sedzenondo. Nondo nondo hadzi, inoshamisa pakubhururuka kana kukurumidza. Zvinorehwa pano ndezvekuti, Mwari akange amuita akasvinura kana kushandira, zvichimugonesa kutevera muvengi unobhururuka kana kupunyuka kubva kumuvengi anomhanyisa. Tethteth me high upon upon And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And

Pisarema 18: 34 "Anodzidzisa maoko angu kuhondo zvekuti uta hwesimbi hunotyoka nemaoko angu."

Vamwe vanhu vanogumburwa kuti tiri varwi muhondo yaIshe. David paakaenda kuhondo, yaive hondo yaairwa nekuropafadzwa kwaMwari. Mweya Mutsvene waMwari unodzidzisa muKristu nzira yekukunda muhondo yatiri mairi. Zvombo zvedu hazvisi zverunyararo. Chombo chomukristu ibakatwa rinocheka kumativi maviri, rino iShoko raMwari.

Mapisarema 18: 35 & 36 “Makandipawo nhovo yokuponesa kwenyu; Ruoko rwenyu rworudyi rwakanditsigira, Uye unyoro bwenyu hwakandiita mukuru. Makandiitira nzvimbo yakafarikana pandingatsika; Uye tsoka dzangu hadzina kutedzemuka.

"Ruoko rwako rwerudyi rwakandisimudza": Akatidzivirira kubva mukuwira mumisungo iyoyo nemisikanzwa zvakagadzirwa nevavengi, uye ndakatya kuti ndinowira mazviri. "Kuti tsoka dzangu hadzina kutedzemuka" pfungwa iri apa, "Makagadzirira nzvimbo tsoka dzangu zvekuti ndakagoneswa kufamba ndisingavhiringidzwe kana kutadziswa. Tinoziva kuti nzira yekururama yakamanikana uye yakatwasuka, saka hazvireve kuti Mwari akawedzera nzira. Zvinongoreva kuti Mwari akaita kuti tsoka dzedu dzive nechokwadi munzira.

Mapisarema 18: 37 & 38 Ndakateverera vavengi vangu, ndikavabata, Handina kudzokazve kusvikira vapedzwa. "Ndavakuvadza zvekuti havana kukwanisa kumuka: vawira pasi petsoka dzangu."

Ndima iyi inoreva kuti David haana kungovhiringidza ivo chete asi aive nesimba rakakwana kuvatevera. Isu tinoziva kuti Mwari aive naDhavhidhi kuhondo. Uku kwakafanana nekuchema kwekukunda pamusoro pemuvengi.

Zvinorehwa chaizvo nendima iyi ndezvekuti David akakunda muvengi wake. Kutarisa izvi kubva mune zvekunamata zvemweya zvaireva kuti: dzivisa dhiabhori, uye achakutiza.

Pisarema 18:39, “Nokuti makandisunga chiuno nesimba rokurwa naro; Makandikundisa vaindimukira.”

Simba rechisikigo, hushingi, nehushingi, zvaive naDavid, zvaibva kunaShe. Uye saka noMweya wesimba, rudo, uye nepfungwa dzakanaka, idzo vatendi vanadzo. "Makakundisa pasi pangu avo vakandimukira": Sekutaura kunoita munyori wepisarema simba rake, saka anoti kubudirira kwake kwakakumikidzwa naShe. Iye saizvozvowo anoisa zvivi zvevanhu vake uye nevamwe vese vavengi vavo. Uye anoitawo vavengi chitsiko chetsoka dzake.

Pisarema 18:40, "Makatizisa vavengi vangu, Kuti ndiparadze vanondivenga. Kuti ndivaparadze, vanondivenga.

Mundima iyi, tinogona kuona kuti David anokurumidza kupa Mwari mbiri yekuisa vavengi vake muruoko rwake. Haana kungovaisa muruoko rwaDhavhidhi chete, asi akaisawo mitsipa yavo muruoko rwaDhavhidhi.

Pisarema 18: 41 "Vakachema, asi kwakange kusina muvaponesi: Kuna Jehovha, asi haana kuvapindura."

Vanhu ava vaive nemukana wekupa kuna Mwari asi havana. Ikozvino nguva yapera kuti vataure kwaari. Kana Jesu auya mumakore kune vatendi, zvichave zvakanyanya kunonoka kune avo vakamuramba zvizere. Tinofanira kugamuchira Jesu seMuponesi wedu nekuti tinotenda.

Pisarema 18: 42 "Ipapo ndakavapwanya-pwanya seguruva pamberi pemhepo; Ndakavarashira kure samatope enzira dzomumusha.

Kukundwa kwevavengi vedu kuchave sekukundwa kwevavengi vaDavidi, kana tikaramba tichishumira Jehovha, vavengi vedu vachaparadzwa.

Mapisarema 18: 43 & 44 “Makandirwira pakukakavadzana kwavanhu; Makandiita musoro wendudzi; Vanhu vandakanga ndisingazivi, vachandishumira. "Pavangonzwa nezvangu, vachateerera ini: vatorwa vanozviisa pasi pangu."

Ndima iyi iri kutaura pamusoro penyasha dzaMwari panaDavidi, uye nekugamuchira kwavakaitwa nevahedheni, vanhu vavasina kumboziva, Vavainge vasingazivane navo kana hukama navo vakauya kuzomuteerera. Ivo vanoteerera pakarepo kuda kwake, pavanongonzwisisa, vozviisa pasi kuna David nekuti yaive nyasha dzaMwari pahupenyu hwake pabasa.

Pisarema 18: 45 "TVatorwa vachatorerwa simba, Vachabuda pavaivanda vachidedera.

Pfungwa iri mundima iyi ndeyekuti vavengi vake vese vanganyangarika, Uye vatye kubva kune shongwe dzadzo nenzvimbo dzakavanzika, kana matombo nemakomo avanoperekera kwavo.

Pisarema 18: 46 “Jehovha mupenyu; dombo rangu ngarikudzwe; Mwari woruponeso rwangu ngaakudzwe.

Hupenyu hunokosha hunhu hwaJehovha. Iye ndiMwari mupenyu nekusiyana nezvidhori zvakafa zvevahedheni. Hatife takamira kurumbidza Ishe Jesu Kristu pane izvo zvaakatiitira. Tinofanira kusimudzira zita rake nekusingaperi. Mwari wokuponeswa kwangu ndiJesu, ndiye dombo rangu, Ishe, uye muponesi wedu Kurarama zvinoreva kuti kurarama nekusingaperi. Ndiye Arifa naOmega, kutanga uye magumo. Isu hatina kufanana neavo vanonamata zvifananidzo. Isu tinoshumira Mwari mupenyu.

Pisarema 18:47, "NdiMwari unonditsivira, uye unoisa vanhu pasi pangu."

Ishe vanotonga vanhu vese. Ndiye Musiki wedu uye ane simba rakakwana pane izvo zvakasikwa. Hatifanire kuve nehanya nevavengi vedu nekuti iye anotsiva kwandiri kana ini. Kutsiva ndekwaMwari chete, uye iye anozviripira uye nekuda kwevanhu vake. Mwari ndiye mutsivi wedu.

Pisarema 18: 48 "Anondirwira kuvavengi vangu; Zvirokwazvo, munondisimudzira kumusoro kwavanondimukira. Munondirwira pamunhu anomanikidza."

Dhavhidhi akakunda vavengi vake vese. Sauro haana kuponeswa mune izvi. Mwari akabvisa Sauro uye akaita Dhavhidhi mambo. Chimwe chezvinhu chatinoona mune izvi inyaya yekuti Sauro akafunga kuti akunda David, asi David akamuka zvakare. Kuita chaiko kwaifungirwa kuti kwaizobvisa David kwaive kukunda kukuru kwaDhavhidhi.

Pisarema 18: 49 "Naizvozvo ndichakuvongai Jehovha, pakati pendudzi, nokuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza."

Pfungwa iripo ndeyekuti aizozivisa pachena zvikomborero izvo zvaakange agamuchira; kana kuti aizoitisa kuti kurumbidzwa kwaMwari kuve kwake kurumbidzwa pakati pendudzi dzekunze kana sevahedheni, semhedzisiro yezvaakanga amuitira.

Pisarema 18: 50 “Ruponeso rukuru runomupa mambo wake; Asi unoitira muzodzwa wake unyoro, Iye Dhavhidhi nomwana wake nokusingaperi. ”

Iyi ndiyo vhesi yekupedzisira yeichi chitsauko, uye inotiudza kuti David akapiwa sei kununurwa kukuru kubva kuvavengi vake. Uku kutaura nezvevaKristu kana zvichitaura nezvembeu yake. Tinunurwa kubva kuvavengi vedu. Ngoni dzake nenyasha tariro yedu.

Ndiri rini ndinoda uyu Pisa 18?

Unogona kunge uchinetseka kuti ndokuda riini chaizvo iwe Mapisarema, uye unogona kutarisa pazasi kwemamwe mamiriro apo iwe unofanirwa kushandisa Mapisarema 18

  • Kana tambo dzerufu uye kushushikana zvakandibata
  • Kana misungo yekuvhiringidzika yakandiwira.
  • Kana rwizi rwekuzvimisikidza rwakandiwandira.                         

Minamato

  • Ndidzidzisei kuzvininipisa uye ndiso dzereiwo nemeso kana ndichizvikudza.
  • Mwari wangu anoshandura rima rangu rive Chiedza.
  • Ishe, ndakandibvisa mukati memvura yakadzika yekupererwa.
  • Ishe, dombo rangu, nzvimbo yangu yakachengeteka, uye mununuri wangu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano