PISAREMA 103 zvinoreva vhesi nendima

1
3364
PISAREMA 103 zvinoreva vhesi nendima

Isu tichave tichienda kuburikidza nebhuku rePisarema 103, iro rinoreva ndima nendima nhasi. Rugwaro urwu rwebhaibheri iPisarema raMambo David, kufanana nemamwe akawanda mabhuku ePisarema. Mapisarema 103 rwiyo rwekurumbidza Mwari, tichimunamata nekutiratidza tsitsi dzisina kukodzera. Mambo David aiziva kukosha kwenyasha dzaMwari, maratidziro aanoita tsitsi kune avo vanokodzera, uye nevaya vasina kukodzera. Rwiyo urwu rwiyo rwekurumbidza, uye rinoratidza zvikonzero zvekukomborera nekukudza Mwari.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Uyezve, iri Mapisarema 103 rakanyanya kurumbidza Mwari nekuda kwetsitsi dzake dzinotsungirira, runako rwaMwari, uye munhu asingatomboregi kuratidza munhu mutsa wake. Mwari vakatikomborera uye vakatiratidza ngoni dzisingaperi muzvirongwa zvizhinji, uye nzira chete yatinogona kuratidza rutendo ndeyekuMukudza nerumbidzo yedu.

Sezvo isu tatsanangura kubatsira uye kana chinyorwa chichigona kushandiswa kunamatira, zvinobatsira kuti isu tizivise yega yega runyorwa urwu kuti tinzwisise zvirinani:

PISAREMA 103 zvinoreva vhesi nendima

  Ndima 1-2 Rumbidzai Jehovha, mweya wangu, uye zvose zviri mukati mangu, ngazvirumbidze zita rake dzvene. Rumbidza Jehovha, mweya wangu, uye usakanganwa zvakanaka zvake zvose.

Aya mavhesi anogona kunamatirwa kuropafadza Mwari nekuda kwezvakanaka zvake zvese. Mambo David akanzwisisa kukosha kwekuropafadza Mwari, saka akazviita nemoyo wake wese. Nekudaro chirevo chinoropafadza Ishe o mweya wangu nezvose zviri mandiri. Ndima idzi dzinogona kuimbwa serwiyo rwekurumbidza Mwari senzira yekuratidza Mwari kuti hausi kutora chero maropafadzo ake pane hupenyu hwako. Kurumbidza Mwari hakufanirwe kuve kwekunze kunamata chete asi kunofanirwa kuitwa nemoyo wese. Zvakare, apo tichipa kutenda, hatifanire kukanganwa kumuMutenda nezvose mabhenefiti atiri kuwana.

Ndima 3-4 Iye anoregerera zvakaipa zvako zvese; Anoporesa kurwara kwako kose; Iye anodzikunura hupenyu hwako kubva pakuparadza. Anokushongedza korona nenyasha uye netsitsi.

Ndima idzi dzinogona kunamatirwa kana uchiropafadza Mwari nekuda kwebatsiro Rake. Isu tinonzwisisa kuti tinotadza zvakanyanya, asi Mwari agara ane mutsa zvakakwana kuti atikanganwire. Ichi chikonzero chakaringana chekuMurumbidza. Imwe bhenefiti yakakura yatinowana kuporesa kwaMwari. Anotipa kupora, zvese zvemuviri nezvepamweya. Anotirapa paumwe neumwe utera hwedu uye anotiponesa kubva pakuparadzwa. Ndima mbiri idzi dzinogona kunamatirwa kutenda Mwari nekutiregerera chimwe nechimwe chezvivi zvedu uye nekutiponesa kubva mukuparadzwa kwekudzikinura mweya yedu zvakare.

Ndima 5-6: Anogutisa muromo wako nezvinhu zvakanaka; Kuti utsva hwako huvandudzwe segondo. Jehovha anoita zvinhu zvakarurama, Nokururamisira vose vanomanikidzwa.

Aya mavhesi maviri anogona kushandurwa kana achirumbidza Mwari nekugara achitigutsa uye nekubvumira zvinhu zvakanaka kuti zviitike kwatiri nguva dzese. Tinogona zvakare kutenda Mwari nekugara tichivandudza simba redu uye nekurwira nguva dzose hondo dzedu uye nekumiririra vadzvinyiriri. Anopa simba kune vasina simba uye anoratidza vakarurama. Mwari mukuru uye ane simba.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Ndima 7-10 Akazivisa nzira dzake kuna Mozisi, namabasa kuvana valsraeri. Jehovha anetsitsi nenyasha, Haachimbidziki kutsamwa, ane tsitsi zhinji. Haangarambi achirwa; Uye haangarambi akatsamwa nokusingaperi. Haana kutiitira sezvakafanira zvivi zvedu; kana kutipa mubairo unoenderana neyedu zvakaipa.

Ndima idzi dzinogona kushandurwa serwiyo rwekurumbidza Mwari nekusavanza vavariro dzakanaka dzaAnesu kwatiri kunyangwe isu tikasamuteerera dzimwe nguva. Mwari azere nenyasha netsitsi kuvanhu. Iye anotsamwa asi zvishoma nezvishoma uye mushure anoratidza tsitsi nerudo mune zvakawanda. Izvi zvinoratidza kuti Mwari zvechokwadi ndiMwari ane tsitsi. Iye akanaka, ane mutsa, uye ane rudo. Mwari haazorwi nesu kuti arege kutibata nesu zvinoenderana nezvivi zvedu asi kuti atiratidze kusakodzera. Anotendera tsitsi dzake kudzikisira kutonga kwake kwatiri. Haatitsamwire kwenguva refu. Iye anotipawo nzvimbo yekuti isu tishandure. Tinogona kurumbidza zita raIshe tichishandisa aya mavhesi nekuti Iye ane nyasha, rudo, uye pamusoro pezvose, TSITSI.

Ndima 11-13; Nekuti sokukwirira kokudenga pamusoro penyika, saizvozvo kukura kwengoni kwake kuna vanomutya. Sokuva kure kwamabvazuva namavirira, Ko, akabvisawo kudarika kwedu kwatiri? Sokunzwisisa kunoita baba vana vavo, saizvozvo Ishe vanonzwira tsitsi ivo mutye iye.

Ndima idzi dzinotiratidza kuwanda kwetsitsi dzaMwari. Danga pakati pekudenga nepasi rinoshandiswa kuratidza kuti kusingaperi kwenyasha dzaMwari kwatiri kuri sei. Mwari anotida zvakanyanya zvisina mhosva. Anoratidza kunzwira tsitsi vana Vake. Maitiro akanaka baba ane hanya nevana vake ndiwo mabatiro anoita Mwari nesu.

Ndima 14-16: Nekuti iye anoziva chimiro chedu; anorangarira kuti isu tiri guruva. Kana ari munhu, mazuva ake akaita souswa, seruva rekusango, saizvozvo anokura. Nekuti imhepo inopfuura pamusoro payo, yaenda, nenzvimbo yacho haichazombozivizve.

Mwari anotiziva, Akatisika, akatiumba, uye Anoziva kusava nesimba kwedu nesimba. Ndima idzi dzinotsanangura zvisikwa zvemunhu. Kuti munhu anokura sei masikati uye anopera usiku.

Ndima 17-19: Asi tsitsi dzaIshe dziripo kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi kune avo vanomutya, uye kururama kwake kuvana vevana; Kune avo vanochengeta sungano yake, uye kune avo vanorangarira mirairo yake kuti vaiite. Jehovha akasimbisa chigaro chake choushe kudenga-denga; ushe hwake hunobata zvinhu zvose.

Ndima idzi dzakatsanangura kuti tsitsi dzaIshe dzinobva pakusingaperi kusvika pakusingaperi. Hazvigumi. Avo vanotya Jehovha vanoratidzwa zvakavanzika zvaMwari; vanogamuchira maropafadzo aMwari nenyasha kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa. Mwari ndiMwari anochengeta sungano, zvipikirwa zvake ndezvekusingaperi, uye tsitsi dzake dzinoratidzwa pasina kupa mamiriro. Mwari vanotonga pamusoro pezvinhu zvese kudenga nepanyika. Akazvisimbisa iye kudenga uye anotonga pamusoro pezvinhu zvese. Izvi zvinoratidza hukuru hwaMwari uye nekuMurumbidza nekuva Mwari mukuru

Ndima 20-22 Rumbidzai Jehovha, imi vatumwa vake, vanoita simba guru, vanoita mirairo yake, vachiteerera kuzwi reshoko rake. Rumbidzai Jehovha, imi hondo dzake dzose; Vongai Jehovha, imwi mabasa ake ose, Panzvimbo dzose dzoumambo hwake; Rumbidzai Jehovha, mweya wangu.

Ndima idzi dzinoratidza mutsauko pakati paMwari nengirozi dzake. Ngirozi dzaizivawo kukosha kwekunamata iye Wekumusoro soro uye nekuteerera mazwi Ake. Mambo David pano vaikurudzira zvese zvakasikwa naMwari kuti vatore Mwari kuti vamurumbidze, nekuti Iye akanaka uye tsitsi dzake dzinogara nekusingaperi. Basa rose raMwari rinofanira kurumbidza nekusingaperi zita Rake dzvene sezvo Aine simba, akarurama, akatendeka uye azere netsitsi.

      NEI NDODA KUTI NDODA IYO CHEMA

  • Pese paunoda kurumbidza Mwari
  • Pese paunoda kuratidza Mwari kuti unotenda nezvese mabhenefiti Ake auri kufarira
  • Pese paunoda kurumbidza zita raIshe
  • Pese paunoda kuti Mwari vakurwire
  • Pese paunofanirwa kuzviyeuchidza kuti Mwari anemi nguva dzese.

       PESI 103 MUNYENGETERO

  • Ishe, Mwari, ndinokuropafadzai nekuda kweRudo rwese rwamakandiratidza
  • Mwari ndinokutendai nekundibvumira kunakirwa nezvamakanakira
  • Mwari ndinoda zita renyu dzvene nekurwira nguva dzose hondo dzangu
  • Mwari ndibatsireiwo ndichine zvikonzero zvekurumbidza zita renyu dzvene zuva nezuva.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

1 Comment

  1. Wow iyi dzidziso pamusoro, Mapisarema 103 anokomborera mweya wangu chaizvo, Ndatenda munhu waMwari, nedzidziso ine simba iyi. Ameni…

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano