PISAREMA 19 Zvinoreva Ndima Ndima

1
902
PISAREMA 19 Zvinoreva Ndima Ndima

Nhasi tichave tichidzidza Mapisarema 19 Zvinoreva Ndima Na Ndima. Mapisarema 19 ndiro pisarema re19 Bhuku reMapisarema, inozivikanwa nendima yayo yekutanga, muKing James Version, “Matenga anozivisa kubwinya kwaMwari; uye nzvimbo inoratidza rwiyo rwemawoko ake anoongorora anotarisa kubwinya kwaMwari mune zvakasikwa, uye inosimuka kuti ifungidzire nezve chimiro uye kushandiswa kwe "mutemo waJehovha.

Mapisarema 19 nenzira yechisikirwo inowira muzvikamu zvitatu: kuzarurirwa kwaMwari muchisiko (vhesi 1-6), kuziviswa kwaMwari mumutemo (ndima 7-11), uye mhinduro yemurume kutenda (Ndima 12-14). Pfungwa yenyaya nhanhatu dzekutanga ndedzekuti miviri yekudenga chiratidzo chechokwadi kuti kuna Mwari ane simba, akasika aripo.

PSALM 19 Zvinorehwa Ndima neNdima

Mapisarema 19: 1 "UNOGONA KUPENYESESA UNOGONESESA UWARI HWAMWARI, NEZVINOTAURA MUFANANIDZO MUFANANIDZO WAKE.

Iri pisarema ndiro vhesi yekutanga uye rinotaura nzvimbo mbiri dzakasarudzwa naMwari kuti azvizarure: "matenga" zvinoreva izvo zvinoonekwa mudenga pamusoro; "Nzvimbo" inoreva nzvimbo yakasikwa naMwari. Zvese zvakasikwa zvinopupura nezveMusiki uye zvinoratidzira zvakajeka "kubwinya kwaMwari". Pfungwa ndeyekuti Mwari akange agadzira iwo matenga nemaoko ake, uye kuti nzvimbo, yakashongedzwa nezuva, uye mwedzi, nenyeredzi, yakaratidza huchenjeri nehunyanzvi hwaiitwa nahwo ..

Mapisarema 19: 2 "ZUVA PASI PASI ZVINOTAURA KUSVIRA, UYE NASI PASI NEMUSHURE UNOGONA KUZIVA"

Ndima iyi inotipa kunzwisisika kwekuenderera uye nekuenderera mberi kutevedzana kwezuva nehusiku. Iyo inoparidzira kubwinya kwaMwari, uye inomuratidza kuve neruzivo rusingaperi uye neuchenjeri. Uye chinounza kuwanikwa kutsva kwezivo kune vanhu, zuva sechiedza masikati, uye mwedzi nenyeredzi kune mwenje usiku unogara uchiparidzira kubwinya nehungwaru dzaMwari. Chimwe chezvinhu zvikuru Mwari zvaakaitira vanhu ndechekutanga manheru nemangwanani kuita zuva. Manheru akaitwa ekuzorora uye mangwanani kubasa. Ndima iyi iri kutaura yezuva rimwe neusiku ichitsvedza ichipinda mune rimwe.

Pisarema 19: 3 HAPANA CHINOTAURA NOR Mutauro, PAKUTI VOICE IYO HAIYO INOZWA

Kune marudzi akasiyana pasi pano ane mitauro yakasiyana, zvekuti nyika imwe haigone kutaura kana kunzwisiswa neimwe. Asi matenga vanotaura nerumwe mutauro uye rwunonzwisisika kwavari vese.

Mapisarema 19: 4 "RUDO RWAKO RWAKAENDA PAKUTI PESI PENYIKA, PAKATI PENYU ZVAKANAKA KUTI KUPEDZISIRA PASI PASI. VAZVINOGONA KUTI VAZVINZVIDZE ISHU. "

Matenga nedenga anotakura chirevo chavo nezvekubwinya kwaMwari mupasi rose. Mupostori Pauro akadzokorora chirevo ichi munavaRoma 10:18. Nekuita izvi akacherekedza kuti iwo mashoko aMwari anopiwa nezvisikwa anotungamira iwo vhangeri, uye nekuita kuti Vemamwe Marudzi nemaJuda vasakanganwe.

Pisarema 19: 5 "IZVO SEZVANOSANGANA NEVANOTI KUUYA PAKUTI PESI PAMUSORO UYE KUTAMBUDZIRA SEMUNHU Akashata KUTI Atange RAKI. "

Izwi rekuti "Uye rinofara semurume akasimba kumhanya nhangemutange": Maari anoratidza kugadzirira, velocity, uye nesimba. Uye izvi zvinoreva kukurumidza kwezuva mukufamba kwayo, uye kusamira kwayo mukutenderera kwayo nguva dzose. Kunyange chakave chishandamo kwezviuru zvemakore, asi mangwanani oga oga unomuka nerufaro irwo, vachitevera nzira yavo, uye havana kutongoneta. Zvese izvo zvinogona kunongedza kwatiri kuti isu tinofanirwa kukurumidza kumhanyidzana kuenda nekumberi, uye kumbira simba rekuzadzisa iyo kosi. Mauri Kristu, Mwanakomana wokururama, unochengeterwazve nenzira ine mbiri.

Mapisarema 19: 6 "KUENDA KWAKO KUTI KWAZVIMBVA PAKUSvika PAKUPEDZWA KWENYAYA, uye ANOGADZIRA HERE KUSVIKIRA PAKUPEDZIRA KWAZVO, uye HAPANA CHINOTAURA ZVAKABVA PAKATI PEMHUKA"

Ndima iyi inotsanangura zuva; Kubva kumabvazuva kwaanokwira kumadokero, kwaanogara. Rwakavhenekera nenzira yakajeka, uye Kristu akazove, iro zuva kune nyika, rinovhenekera nyika. Uye hapana chakavanzika kubva pakupisa kwaro, kunyangwe zvinhu zvichigona kuvanda kubva pachiedza icho, asi kwete kubva pakupisa kwaro .. Zuva rinovhenekera pasi, rinopenya pane inch yayo imwe neimwe panguva kana imwe.

Mapisarema 19: 7 "MUTEMO WAJEHOVHA WAKANAKA, KUVIMBANA NEMVURA, KUTENDA KWAJEHOVHA KWAITESA KUTI KUTI UCHENZE CHINANGWA '

Mutemo waIshe wakakwana. Zvese zvinobuda kuna Mwari zvakaringana mhando dzazvo. Mutemo wake kunyanya, iwo mutemo wehupenyu kuvanhu vake. Mutemo pachawo utsvene uye unobatsira mukushandura mweya, kudzoreredza mweya, Sezvinoita chikafu kune vane nzara, sekunyaradza kwevanoshungurudza nevanotambudzika.

Chipupuriro chaIshe chapupu pakati paMwari nemunhu uye hachizotsausa kana kunyengedza chero munhu anovimba nazvo, akazvitevera, asi achamuunzira mufaro. Mutemo unoshandura mweya, nekuti nekudzidza mutemo, isu tese tinoziva kuti tine mhosva yechivi uye tinofanirwa kufa. Tinofanira kutendeuka kuzvivi zvedu uye kuchemera Muponesi. Hatingazoziva isu tinoda Muponesi, dai tisina kuitwa kuti tizive kuti tiri vatadzi.

Mapisarema 19: 8 "ZVINZVANYA ZAJESU ZVAKANAKA, KUDZVINYA MIROYO, MITEMO YAJEHOVHA YAKachena, KUSVIMBISA IZVI"

Izwi rinoshandurwa pano zvakanyatsorehwa rinoreva mandates, mitemo yakapihwa chero kuti itungamire iye, Inoreva iyo mitemo yaMwari inotariswa seyakagadzwa, kana semhedzisiro yechiremera chamwari. zvipikirwa zvengoni.

Murayiro waIshe wakachena uye hauna kusanganisa kusanganisa. Iyo "Yakachena": Pasina musanganiswa wechikanganiso zvishoma. Kujekesa pfungwa, nekuratidzwa kwakazara kwekuda kwaMwari nebasa remunhu.

Mapisarema 19: 9 "KUTYA KWAJESU KWAKANAKA, KUSVIRA PASI PURE, KUTONGWA KWAJEHOVHA Ichokwadi uye KUSVANYA PAMWE"

Izwi raMwari rakanangwa, rinodzidzisa vanhu kutya Ishe. Inopa nhoroondo izere yokunamata Mwari, Iyo inorayira mune iyo nhau uye nenzira yekunamata nekuremekedza uye kutya Mwari kupfuura iyo Vhangeri inoita. Uye izvi zvakachena uye dzidziso dzaro dzakanangana neropa raKristu. Iyo inozvinatsa kubva kuzvivi zvese, uye nekururama kwaKristu,

Kutonga kwaIshe ndekwechokwadi, uye kwakaringana ”:" kutonga kwaIshe "zvakafanana ne" izwi raMwari ", uye izvi zvinoita sekududzira chikamu cheizwi, iro rine mitemo yekutonga nekutonga kwaMwari. vanhu vake. Orders laws ances of, his which in his in his his his his his his his his his, the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the

Mapisarema 19:10 "ZVAKAWANDA ZVINOFANIRA KUTI VAVANZWISE, VAKAZVIPA, VAKAWANDA VAKAKWANA VAKANAKA PAKUTI PAKUTI UYE HONEYCOMB"

Hupfumi hukuru hwakambowanikwa nenyika haazi sirivheri kana goridhe, asi hupenyu hwusingaperi muna Kristu Jesu. Kuziva Mwari neIzwi rake kunounza hupfumi hwakawanda. Chirevo chinotapira chero muKristu angafungidzira kunzwa ndechekuti, (waita mushe muranda wako akanaka uye akatendeka), patakamira pamberi peMutongi akarurama (Jesu), pazuva rekutongwa.

Pisarema 19: 11 "ZVINOGONA KUTI VAVENGE VAVENGI VANYENGETI, uye KUTI VANYENGE VAIVA NEMAHARA. "

Kwese kuburikidza Bhaibheri tinoona kuti kuchengeta mutemo waMwari kunounza mibairo mikuru, kana makomborero kana akachengetwa nemazvo. Kune rimwe divi kune izvi zvakadaro. Tinonyeverwa kakawanda, kuti kusachengeta mitemo yaMwari kunounza kutuka kunobva kuna Mwari.

Pisarema 19: 12 "NDIANI ANOGONA KUDZIVISA URAVADZISI WAKO? CLEAIzvozvi NDINOKUTA VAVIMBONI VAKANAKA. "

Mundima iyi izwi rinoti "Ndishenure ini" zvinoreva kuti tinogona kushambidzwa pamwe nekururamisa, kana kanganwiro yezvivi zvangu, neropa reMwanakomana wako, riri munguva yakafanira kuti uburirwe ini. Uye kubudikidza noutsvene kubudikidza neMweya Mutsvene wako, uchishanda zvinoenderana neshoko rako. Kuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemoyo wangu nehupenyu.

Pisarema 19: 13 "Ramba UCHISHANDIRA VANHU VANOBATSIRA KUNYANYA KUTI ZVISANGO ZVESU, VAVANZEI KUTI VANOGONA KUTI VANOGONA KUTI NDIPONESEI! NDINOGONA KUTI NDIPONESE, uye NDINOGONA KUTAMBURA KUKUKURU. "

Mundima iyi pamusoro tinogona kuona kuti iko kutaura kweavo vari vateveri vaIshe. Muchokwadi, ivo vakaita Jesu saIshe wavo, pamwe neMuponesi. Kuzvitutumadza muRugwaro irworwo, zvinoreva kudada kana kudada. Kudada kunouya kusati kwawa. Ndakaona kuti vamwe vedu isu maKristu vakafamba naIshe kwenguva yakareba uye vanga vachishanda muzvipo zveMweya vane maitiro ekuda kunzwa pamusoro pemuChristu mutsva. Tinofanira kungwarira zvikuru nemafungiro aya. Zvirokwazvo kudada nokuzvikudza, uye Mwari haatenderi izvi.

Pisarema 19: 14 "ITAI SHOKO RENYAMA YANGU, NEMUFANANIDZO PENYU YEMUYO, BVUNZWA MUZVIRI MUKONESE, O ISHE, RUSA Rwangu UYE REDEEMER Yangu."

Iri ndiro vhesi rekupedzisira ratinoona kuti munamato unozvitaurira wega, sekunamatira kwemurume akarurama Mumwe anogona kunge angodaidza murume iyeye kuti murume akanaka, hupenyu hwese hwairarama mukuenderana nahwo.

Inotaura nezvemashoko atinotaura ayo anofanira kuwirirana nemafungiro edu uye nekufungisisa kwekuzvidira kwemoyo yedu kuti aumbe mufananidzo unogamuchirwa naMwari.

Ndiri kuda ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri kana,

Iwe unogona kunge uchinetseka kuti ndepapi paunoda Pisarema iri, unogona kutarisa pazasi kwemamwe mamiriro apo iwe unofanirwa kushandisa Mapisarema 19

 • Paunonzwa kuti muvengi ave neDominion pamusoro pako.
 • Kana kubwinya kwaMwari kusisina pahupenyu hwako
 • Paunenge usisiri kuchengeta mirairo yaMwari
 • Kana inzwi rako risinganzwi

Pisarema 19 minamato

 • Isu tinopa kwauri saMambo wedu uye neIshe wedu unodzikinura. Tinokumbira kuti kuda Kwenyu kuitwe muhupenyu hwedu muzita raJesu Kristu
 • Rega mazwi emuromo wangu uye kufungisisa kwemoyo wangu zvigamuchire kwauri, Mune zita raJesu Kristu.
 • Ishe ndipeiwo tsitsi kuti ndichengete murau wenyu, uye muise tafura pamoyo wangu kuti arege kupesana nemi.
 • . Ini ndinotyora kubatwa kwesimba ripi neripi rakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
 • Ini ndinofamba kubva muhusungwa kuenda kurusununguko, muzita raJesu
 • Ishe, ndibatsirei kuti ndive nechido chekushandira vamwe pane kuda kushandisa masimba.
 • Ishe, vhurai kunzwisisa kwangu maererano neMagwaro.
 • Ishe, ndibatsirei kurarama zuva rega rega, muchiziva kuti zuva rinouya, ramuchatonga zvakavanzika uye nemukati medu.
 • Ishe, nditenderei ndive anodisa kuve dongo riri mumaoko Anu, gadzirira kuumbwa sezvaMunoda.
 • Ishe vandimutse kubva kune chero chimiro chekurara pamweya uye ndibatsireiwo kupfeka nhumbi dzokurwa dzechiedza.
 • Ishe, ndipe rukundo pamusoro penyika dzose uye ndibatsireiwo kuti ndive pakati pekuda Kwenyu.
 • Ini ndinomira ndichipokana nechinhu chero chipi zvacho muhupenyu hwangu chinoita kuti vamwe vagumburwe, muzita raJesu.
 • Ishe, ndibatsirei kubvisa zvinhu zvevacheche uye kupfeka kukura.
 • Ishe, ndipeiwo simba kuti ndimire ndakasimba pakurangana nemazano nehunyanzvi hwadhiabhori

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano