Mapisarema 6 Iwo Mharidzo Ndima Ndima

0
3260
Mapisarema 6 Iwo Mharidzo Ndima Ndima

Nhasi tichave takatarisa kuna Mapisarema 6, iwo mharidzo kubva kuvhesi kusvika pane imwe. Iri ndiro pisarema re6 kubva muBhuku reMapisarema. Pisarema rinopa munyori waro saMambo Dhavhidha (Kumutungamiriri wokuimba paNearoti paSheminiti, Pisarema raDhavhidhi.). Pisarema 6 rinofungidzirwa kuti rakanyorwa apo Mambo David vakatarisana nematambudziko akasiyana muumambo hwake uye airwarawo. Chinangwa mukunyora iri pisarema raive rekuti zvingaitirwe ani naani ari kurwara nechirwere kana kutambudzika. Izvo zvakare kune avo vanotambura kubva ku kudzvinyirirwa kwevavengi.

Mapisarema 6 akanyorwa kuti atipe nzwisiso yezvematambudziko aari kutarisana nawo ayo ane chekuita nekushushikana uku anokonzerwa nedambudziko rehukama. Asi hazvizivikanwe kana asina mhosva. Zvisinei, anoti achadzoserwa uye kuti vapikisi vake vanyadziswe. Dambudziko rinoratidzika kunyanya kwepfungwa asi rinoratidzwazve kuburikidza nemuviri. Zvakawanda muviri somweya wemunyori anodana kuna Mwari. Izvo zvinobatidzwawo muhunhu hwake hwemweya, hwakatarisana nekusiiwa kwaMwari. Mukushaikwa kwaMwari kunobuda tariro yekupedzisira yeMunyori wePisarema, akataura kuchema kwekuvimba mundima nhatu dzekupedzisira. Ivo vanoratidza kuvimba kwakazara naMwari kuti tibatsirwe, pamwe nekubvuma kushaya simba kwedu pamberi paMwari, nekuti munhu haana kurongeka, iko kubuda kwedu kwekururama kwasvika pakuita mukurumbira waMwari uyo watinofanirwa nawo, kuburikidza nekutenda muna Kristu Jesu, Rugwaro rwaratidza kuti Jesu akaverengerwa zvivi kuti isu tigone kutakura iko kururama kunouya nokutenda. Nekudaro, kureurura zvivi, kubvuma mutengo wakabhadharwa zvivi zvedu, uye kusendamira panaMwari tsitsi, tiri kupa Mwari mvumo yekutinunura kubva mukukutu kwese uye vavengi ve mweya yedu.

Mapisarema 6 Zvinoreva Ndima Ndima

Ndima 1: Haiwa Jehovha, regai kundiraira pakutsamwa kwenyu, musandiranga nokusafara kwenyu kukuru.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Ndima iyi inotsanangura mutauro wemoyo wakaninipiswa pasi pekupihwa kunoninipisa, kwemweya wakaputsika uye wakaputsika pasi pematambudziko makuru, wakatumirwa nechinangwa kumutsa hana nekuuraya huwori. Avo vanounganidza kutsamwa vasingacheme kana Mwari achivasunga; asi avo vari kugadzirira kunzwira tsitsi avo, pasi pekutuka kwaMwari, vanodyara nemisodzi, sezvinoita David pano.

Izvi zvinoda kubvuma kushaya simba kwedu pamberi paMwari kwete chete panguva dzematambudziko kana kana Mwari achiranga kutiita isu kubvuma kururamiswa. Rugwaro runoti pasina zvivi, hapazovi nechirango asi izvo izvo Mwari zvaaitarisira kubva pahupenyu hwega kuzviisa pasi pake, saka isu tinofanira kusendama pana Mwari nguva dzose paNyasha pamusoro pematambudziko ehupenyu. Dzimwe nguva panomuka mamiriro ezvinhu akaomarara, Mwari anotoda kukwevera meso edu kwaari nekuona kudiwa kwedu kuti tiwane simba rakawanda rinodiwa kukunda vavengi vemweya yedu, asi panguva imwecheteyo, tinofanira kubvuma kukwana kwaMwari.

Ndima 2 ne3: Ndinzwirei tsitsi, Jehovha; nekuti ndisine simba, Jehovha, ndiporesei; nekuti mafupa angu anoshungurudzika.3Mweya wangu unomanikidzwa kwazvo, asi imi, Jehovha, kusvikira rinhiko?

Ndima iyi inosvika pakuda kwedu kunamatira kuna Mwari sezvo isu tisina simba redu pachedu, rugwaro rwunoti hapana murume simba hakuna murume achakunda. Chirevo chaDavid mundima iyi chakataura nezve kushaya simba kwake ndokutsanangura zvaAnopfuudza kuna Mwari, nguva zhinji vatendi vazhinji vanofunga kuti sezvo Mwari achiziva zvese, ivo havafanirwe kutaura kuna Mwari, zvatiri kupfuura nekuchema kuna Mwari ngoni pazvinenge zvakakodzera, kwete patinenge tapedza simba redu mukubata nematambudziko tega, Mwari haafanire kuva tariro yedu yekupedzisira, asi sarudzo yekutanga yekukumbira kugadzirisa matambudziko edu. Mwari ane tsitsi uye anogara akagadzirira kupindura minamato yedu nguva dzese asi anotodawo chibairo chekutsungirira kana tichitsvaga chiso chake kuti chigadziriswe isu hatifanirewo kukundikana panzvimbo yekutsungirira.

Ndima 4: Dzokai Jehovha, murwire mweya wangu; Ndiponesei nokuda kwevunyoro bwenyu.

Ndima iyi inowedzera kusimbisa pana David nzara yesimba raMwari, ndokutiyeuchidza nezvehungwaru hunoti Kana iwe ukapera simba nezuva rekutambudzika, simba rako ishoma, huwandu hwesimba redu mune yakaoma mamiriro anoona kuti tinokurumidza sei kukurira zvinonetsa, iro simba rinokunda isimba ratakatora kubva kuna Mwari, Jesu akati farai, nekuti ini ndakunda nyika. Tinoda kudarika simba remuviri kana tikatadza panzvimbo yesimba; tinopa simba rakawanda kutibata nenzira yatinoda.

Ndima 5-7:  Nekuti parufu hapana achakurangarirai: Ndiani muguva? Ndaneta nokugomba kwangu; Husiku hwese ndinogonesa mubhedha wangu; Ini ndinodiridza mubhedha wangu nemisodzi yangu. Ziso rangu rinopera nokuchema; Inosakara pamusoro pavavengi vangu vese.

Ndima iyi inotsanangura kurwadziwa nekurwadziwa kwaDavidi, kwakayeuchidza Mwari nezvekuda kwake kurudzi rwevanhu. Icho chikonzero ndechekutora pfungwa kune yake sungano uye vimbiso nekuti imwe yehunhu hwaMwari ndeyekusingaperi yakatendeka, iyo haigone kuchinja kune chero nzira zvisinei nekusatendeka, pamwe nemutsa nerudo zvinogara nekusingaperi, zvichizarura shoko raMwari izvo zvakakwana kutiita isu zvakakwana uye kutipa zvatinoda. Ndima iyi iri kutidhonzera tarisiro yekuti Mwari aikoshesa sei kurumbidzwa kwevanhu vake.

Ndima 8-10: Ibvai kwandiri, imi mose vaiti vezvakaipa. nekuti Jehovha akanzwa inzwi rekuchema kwangu. Jehovha akanzwa kukumbira kwangu; Jehovha anogamuchira munyengetero wangu. Vavengi vangu vese ngavanyadziswe uye vashungurudzike; ngavadzokere shure uye vanyadziswe.

Iko kuchinja kwechimbichimbi kuri pano kune zvirinani! Iye aigomera nekuchema, uye achisiya zvese kuti vaenda (v. 6, 7), pano anotarisa uye anotaura zvinofadza kwazvo. Mushure mekuzivisa zvikumbiro zvake kuna Mwari, nekuisa nyaya yake kwaari, ane chivimbo kwazvo kuti nyaya yacho ichave yakanaka uye kusuwa kwake kwashandurwa kuita mufaro. Iko kusimba kwekutenda hakuna kusimbiswa pane vhoriyamu yemunamato watinogona kunamatira mune zvakaoma asi kuzvipira kune chivimbo nerudo rwatinarwo kwaari, pasina zvinoenderana nechido chedu uye zvatinotarisira kubva kuna Mwari.

Mukuimba izvi, uye tichinamatira pamusoro pazvo, tinofanira kupa mbiri kuna Mwari, saMwari akagadzirira kunzwa munamato, tinofanira kuve nerunako rwake kwatiri mukunzwa minamato yedu, uye tinofanira kuzvikurudzira kumirira kwaari uye kuvimba naye muna kutambudzika kukuru uye nematambudziko.

Ndirini Pandinoda kushandisa Iri Pisarema?

Sezvo taziva zvinorehwa neiri pisarema, zvakakosha kuziva kuti uchishandise riini. Heano mashoma apo pisarema rinogona kushandira chinangwa chako:

  1. Kana iwe uchinzwa kuti iwe warasikirwa nehutano hwako uye unoda tsitsi dzaMwari.
  2. Kana iwe uchinzwa kurasikirwa kuvimba kwako muna Mwari uye paunoda simba kuti utsungirire panguva yakaoma.
  3. Paunotambura nedhimoni kudzvanywa uye iwe unoda kununurwa
  4. Kana uchirwara uye uchida Mwari kuporeswa.

Mapisarema 6 Minamato:

Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo aya ane simba pisarema 6 minamato ndeyako:

1). Ishe Jesu, ndinobvuma kusasimba kwangu pamberi, ndakapfupisa kubwinya kwako, Ishe ndine urombo kuti ndakakundikana, ndapota Ndiregerere uye unditsaure muzita raJesu. Ameni.

2). Ishe Jesu, ndakaneta uye ndinoda simba renyu, ndapota Ishe ndizadzeiwo nesimba renyu uye ndiitei vakasimba sezvandisati ndamboita

3). Ishe Jesu Kristu, ini ndinobvuma basa renyu rakapera paMuchinjiko weKarivhari, rega ropa rako riporese chirwere changu, uye Ishe nemavanga ako ini ndapora, ndinokutenda, Jesu.

4) .Ishe Jesu Kristu, ndinokutendai nerudo rusingaperi rwamunarwo nerangu uye nenyasha dzenyu dzinove dzakakwanira kunditorera zvandinoda, ngazvirumbidzwe zita renyu dzvene. Ameni.

5). Mwari wetsitsi! Ndinzwirei tsitsi nhasi uye ngoni dzenyu ngadzibvise kwandiri kune avo vanotsvaga kufa kwangu muzita raJesu.

6). Ah Ishe, nengoni dzenyu nyararai izwi roga roga ra satan rinotaura richindipokana kuparadza hupenyu hwangu muzita raJesu.

7). Ah Lord! Shandisa zvese zvakandikomberedza kuti undifarire mune zita raJesu Amen.

8) Ah Ishe! Ini ndinotsvaga chiso chako semwana anotsvaga kumeso kwevabereki. Ndiratidze tsitsi dzako munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

9). Aiwa, Ishe, ndinodana kwamuri munhamo yangu nhasi. Ndinzwe unzwire tsitsi neni muzita raJesu.

10). Ishe, moyo wangu ngauzadzwe nemufaro apo munopindura minamato yangu maringe netsitsi dzenyu munaJesu zita.

11). Aiwa, Ishe, ndinoparidza kuti kunaka uye ngoni dzenyu hadzingatongobvi kwandiri muzita raJesu.

12). O Ishe, pindirai mune iyi nyaya yehupenyu hwangu (taura nyaya yacho) ndisati ndaita chiseko pamberi pevavengi vangu. Ndinzwirei ngoni vavengi vangu vasati vaona zviratidzo zvekunetseka kwangu muzita raJesu.

13). Ah Ishe, ini ndinoda rubatsiro panguva ino. Ndibatsireiwo panhau iyi zvisati zvanyanya kunyura muzita raJesu.

14). Ah ishe, ndimi Mwari unosimudza varombo kubva muguruva, vanoshaya kubva mugomo remarara, ndiratidzei ngoni dzenyu Tenzi ndipindireiwo mune akadai Jesu zita.

15). Aiwa, Ishe, sekuti ndinokushandirai nguva dzose, ngoni dzenyu dzigare dzichiwedzera kutonga muhupenyu hwangu muzita raJesu.

16). Mwari wetsitsi, simuka mundidzivirire kubva kunhema dzese dzekupomera muvengi muzita raJesu.

17). Ah Lord, zvinonetsa zvehupenyu hwangu zvakawandisa, vakasimba kwandiri kuti vandibate vandiratidza ngoni dzenyu uye mundibatsire muzita raJesu.

18). Ah Ishe ndinzwireiwo tsitsi nhasi. Usaite kuti vavengi vangu vandiise mukati megomba muzita raJesu.

19). Jesu Kristu mwanakomana waDavid, ndinzwireiwo tsitsi uye murwe hondo dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

20). Ah ishe ndinzwireiwo tsitsi uye musimudze vabatsiri kwandiri panguva ino yehupenyu hwangu muzita raJesu.

 

 


Previous nyayaMapisarema 150 Zvinoreva Ndima Ndima
inoteveraMAPISAREMA 8 Vhesi yeshoko nendima
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.