Mapisarema 86 Iwo Mharidzo Ndima Ndima

0
966
Mapisarema 86 Iwo Mharidzo Ndima Ndima

Sezvatinopfuurira mukufunda kwedu mapisarema, nhasi tichave tichitsanangura Mapisarema 86 iro meseji vhesi nendima. Pisarema remavhesi gumi nematanhatu, Mapisarema 17 vhesi yeshoko neshoko Chikumbiro kubatsirwa panguva yekushayiwa. Rine minamato yekuchengetedza, Ngoni, kununurwa, simba uye kunaka kwaMwari. Wezvamapisarema akatora nguva ari mukati meruzivo rwake kuti agamuchire ukuru uye kunaka kwaMwari, apo iye achiteterera rubatsiro pamusoro pevaya vanotsvaga mweya wake.

Mapisarema 86 iro vhesi yemavhesi nevhesi ibhuku rakakosha kune wese mutendi, kunyanya apo isu tinosangana nematambudziko ehupenyu. Zvinotibatsira kubvuma Mwari kuti akagara sei achitibatsira nekutinunura. Zvakare uye, zvinotibatsira kuzviisa isu pachedu pamberi paMwari kuti tigamuchire rubatsiro rwake munguva dzenhamo.

PSALM KUSHANDISA VERIKI YEMAHARA.

Ndima 1: Rerekerai nzeve yenyu, Jehovha, ndinzwei, nekuti ndiri murombo nomushaiwi.

Chinhu chekutanga chekucherechedza mundima iyi maitiro emunyori wepisarema. Anoratidza mamiriro ekuzvininipisa uye nekuzvipira zvakakwana pamberi paMwari, achimurega kuti azive kuti haabatsiri pasina iye. Iye anodana kuna Mwari kuti vateerere kuchikumbiro chake nekuti anoshaiwa zvikuru. Aiziva nzira inoenda kumoyo waMwari, aiziva kuti Mwari haazofuratira mwoyo wakaputsika nowakapwanyika. Izvi ndizvo zvatinofanirawo kuzviita tese kana tichishayiwa uye kana tisipo. Isu tinofanirwa kugara takaputsika pamberi paMwari, tikamurega arege kuva murombo uye asingabatsiri pasina iye.

Ndima 2: Chengetedza mweya wangu; nekuti ini ndiri mutsvene; haiwa Mwari wangu, ponesai muranda wenyu anovimba nemi.

Wezvamapisarema anoita kunge ari munhamo yedambudziko riri mumaoko evanoda kutora hupenyu hwake. Iye ariko ariko mukubata kwake uye haana kumboita chakaipa. Naizvozvo anouya nemoyo wakachena kuna Mwari waanovimba kuti amuponese kubva mumaoko avo. Uyu munyengetero wekuchengetedza uyo watinogona kubatirira nawo mumamiriro akafanana.

Ndima 3Ndinzwirei ngoni, imi Ishe, nekuti ndinochema kwamuri zuva nezuva.

Chimwe chezvinhu zvakakosha zvatinoda kubva kuna Mwari inyasha dzake; mutsa wake worudo, tsitsi uye kugona kufuratira kutadza kwedu. Iri raive Mapisarema raaikumbira zuva nezuva uye rinofanirawo kuve reduwo. Nekuti kana Mwari akabvisa tsitsi dzake kwatiri, isu hatizogara chechipiri.

Ndima 4: Fadza mweya womuranda wako, nekuti ndinosimudzira mweya wangu kwamuri, Ishe.

Ichi chikumbiro kuna Mwari kuti avhenekere uye vafadze mweya wake. Zviripachena kuti apera simba nematambudziko uye zveupenyu hwake kusvika pakushaiwa mufaro wake. Iye zvino anosimudza mweya wake kuna Mwari kuti udzorere mufaro uye mufaro.

Ndima 5: Nekuti imi, iyemi Jehovha, makanaka, uye munokangamwira, mune tsitsi zhinji kuna vese vanodana kwamuri.

Mwari akanaka uye anonzwira tsitsi; agara akagadzirira kufuratira kukanganisa kwedu uye kukanganisa. Rudo rwake rwunomumanikidzirawo kuti atichengetedze kubva kuvavengi vedu uye nekuona kuti pfungwa dzedu dziri mune chaidzo. Izvi aigara achizviita chero isu tichiramba tichidana paari.

Vhesi 6 & 7: Rerekerai nzeve yenyu, Jehovha kumunyengetero wangu; uye muteerere inzwi rekunokumbira kwangu. Pazuva rekutambudzika kwangu ndichadana pauri uye uchandipindura.

Tinoona munyori wepiri pano zvakare achidana kuna Mwari kuti vateerere chikumbiro chake chekubatsira. Nekudaro, anouya pane zvakasiyana tsamba panguva ino kutenderera. Anosimbisa kutenda kwake mukukwanisa kwaMwari kunzwa nekumupindura mukutambudzika. Anoudza Mwari kuti amuteerere nekuti iye anoziva kuti chero nguva yaanodana kuna Mwari ari mukati medambudziko, achamupindura zvechokwadi. Chivimbo chakadaro ndicho chatinofanira kuva sevatendi. Kana isu tichivimba Mwari kuti atibatsire, saka isu tinofanira kutanga tave nekuvimba kuti anokwanisa kutipindura.

Vhesi 8 & 9: Pakati pavamwari hapana akafanana nemi, Ishe; Uye hakuna mabasa akafanana nemabasa ako. Ndudzi dzose dzawakagadzira dzichauya kuzonamata pamberi pako, Ishe; Ndicharumbidza zita renyu.

Ino haingori rwiyo rwekurumbidza uchitaura nezvaMwari, ino zvakare inzira yekubvuma masimba aMwari evarume vese kusanganisira vavengi vedu. Mwari anotonga pamusoro pevanhu vese uye ndudzi dzese, hapana angaenzane naye kana mabasa ake. Naizvozvo nekuda kweizvozvo ivo vanofanira kumukudza. Izvi zvinoshanda kuti atidzidzise kuti kwatiri kuona Mwari achishanda muhupenyu hwedu, isu tinofanirwa kutanga tatenda kuti ane mvumo yekuita zvinhu zvese.

Ndima 10: Nekuti imi muri mukuru, uye munoita zvinhu zvinoshamisa: Ndimi Mwari woga.

Chokwadi !!! Mwari chete mukuru uye iye ega anogona kuita zvishamiso zvikuru. Hukuru hwake ndihwo hunowedzera kuti tinoshandirwa kubva kumatambudziko edu ese. Naizvozvo tinofanirwa kumugamuchira.

Ndima 11: Ndidzidzisei nzira yenyu, Jehovha; Ndichafamba muchokwadi chenyu, Batanidzai mwoyo wangu kuti utye zita renyu.

Uku kumwe kuratidzwa kwerudo uye kuzvipira. Munyori wepisarema anotsvaga kuziva Mwari, kumutya uye kufamba munzira dzake. Chokwadi Mwari anotida zvisineyi, zvisinei, moyo yedu yekuzviisa pasi penzira dzake inomumanikidza kuti atitorere isu. Chido chedu chekugamuchira rubatsiro rwaMwari hachifanirwe kunge chiri chikonzero chedu chekuda kufamba munzira dzake. Asi, zvaifanira nekuti nekuda kwedu kumuda, kufamba muchokwadi chake uye nekuita kuda kwake.

Vhesi 12 & 13: Ndichakuvongai, Ishe Mwari wangu, nomoyo wangu wese, Ndicharumbidza zita renyu nokusingaperi. Nekuti tsitsi dzenyu ihuru kwandiri; Makarwira mweya wangu mugehena.

Munyori wepisarema anotanga kurumbidza Mwari zvekare. Panguva ino anomurumbidza nekuda kwengoni dzake uye kununurwa. Chimiro chekumuyeuchidza nezve izvo iye ane vamwe munguva yakapfuura, zvichimupa mukana wekuita zvimwe kunyange ikozvino. Iye zvirokwazvo anofanirwa kurumbidzwa nekuda kweizvozvo!

Ndima 14: Mwari, vanozvirumbidza vandimukira, Ungano yavarwi, vakatsvaka mweya wangu, Havana kukuisai pamberi pavo.

Mushure mekurangarira zvaakamboita, iye zvino anotanga kukumbira kununurwa kubva kuvavengi vake; avo vanotsvaga hupenyu hwake kuti vatore. Varume vasina kubvuma kuti Mwari vauya vachimurwisa, vachiedza kuratidza simba ravo. Mumugariro mumwe chetewo, vanhu vanosimukira kuzotiparadza. Asi chinhu chimwe chine chokwadi, Mwari anogara achiratidza kuti ndiye mukuru.

Ndima 15: Asi imi, Ishe, muri Mwari azere netsitsi, nenyasha, moyo murefu, azere nengoni uye nechokwadi.

Munyori wepisarema akabata izvo zvaakafunga kare; kubvuma kugona kwaMwari kuitira kuti amuite kuti atitorere. Ari kukumbirira kubatsirwa asi panguva imwechete achibvuma kugona kwake kumubatsira. Mwari azere nerudo, tsitsi netsitsi kwatiri uye nekubvuma kuti zvinomumanikidza kuti atigadzirire.

Vhesi 16 & 17: Tendeukirai kwandiri, mundinzwire tsitsi, ipai muranda wenyu simba renyu, muponese mwanakomana womurandakadzi wenyu. Ratidzai chiratidzo chezvakanaka; kuti vanondivenga vazvione, vanyadziswe, nekuti imwi Mwari makandisimbisa, mukandinyaradza.

Mavhesi maviri ekupedzisira kuratidzwa kwakazara kwechido chemunyori wepisarema kununurwa kubva mudambudziko rake razvino. Iye anokumbira Mwari tsitsi, kuti awane simba uye aratidze kunaka kwake. Iye anodana kuna Mwari kuti amubatsire kuitira kuti ivo vakamuvenga vaone kuti Mwari vanomuda, vanomubatsira uye vakanaka kwaari.

NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM?

Sezvakambotaurwa, uyu pisarema rakakosha kwazvo kwatiri sevatendi. Heano mamwe mamiriro ezvinhu atinofanira kushandisa iwo:

 • Kana isu tave mukuda uye isu tinoda kupindira kwaMwari.
 • Kana hupenyu hwedu hwave kurwiswa uye isu tinoda kuchengetedzwa naMwari.
 • Patinoda tsitsi dzaMwari muhupenyu hwedu.
 • Patinoda kunamata nekurumbidza Mwari nekuda kwehukuru nekunaka kwake.
 • Patinoda simba raMwari neruponeso.
 • Kana tichida rubatsiro rwaMwari uye nyaradzo, kunyanya kuratidza kune vavengi vedu kuti iye ari kudivi redu.

PSALM 86 MINYENGETERO.

Iwe unofanirwa kunamatira minamato inotevera mushure mekuverenga pisarema iri:

 • Ishe ndinokumbira kuti mutarise misodzi yangu uye muite zvandinoda muzita raJesu.
 • Baba maererano neshoko renyu, ndinzwireiwo tsitsi uye chengetedza mweya wangu muzita raJesu.
 • Baba ndipeiwo muranda wenyu ndiponesei mwanakomana wemawoko enyu muzita raJesu.
 • Ishe ndinunurei mumaoko evari kutsvaga hupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Ishe ndinokutendai nekuti mune tsitsi uye muzere netsitsi, makazara netsitsi, ndosaka ndine chivimbo chekuti muchandiponesa nekundichengeta muzita raJesu.
 • Ruoko rwenyu rune simba runonditsigira pane zvese zvandinoda
 • Ini ndinoparidza kuti ini handifi ndakakundikana muhupenyu muzita raJesu.
 • Ini ndinoparidza kuti mwedzi uno unondifadza pamativi ese muzita raJesu
 • Ini ndinoparidza kuti kubva zvino zvichienda mberi, ndicha pfuura pane zvese zvandinoita muzita raJesu.
 • Ini ndinokuzivisai kuti vabatsiri vangu vanozozviwana zvino muzita raJesu
 • Ini ndinoparidza kuti ini handifi ndakashaiwa mari zvakare muzita raJesu
 • Ndinozivisa kuti ndine pfungwa dzakanaka muzita raJesu.
 • Ndiri mwana anofarirwa naBaba vangu Mwari, saka handizokundikani muhupenyu muzita raJesu.
 • Mukuru uyo ​​ari mandiri kupfuura iye ari munyika, saka ini ndiri mukundi muhupenyu
 • Ndinozivisa kuti muhupenyu ndichagara ndiri panzvimbo yakakodzera uye panguva chaiyo
 • Hakuna nhumbi inochengeterwa kukunda kwangu, haigoni kubudirira
 • Ini ndinonyarara rurimi rwemuvengi kutaura zvinopesana nekubudirira kwangu
 • Ndinozivisa kuti ndiri kubudirira kwese-kwese
 • Ini ndinoparidza kuti pfungwa dzandinoda kutonga nyika yangu dzinondiwana izvozvi muzita raJesu.
 • Ini ndakaropafadzwa uye chikomborero chizvarwa changu muzita raJesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano