MAPISAREMA 3 Kunyengeterera Rubatsiro

0
3687
MAPISAREMA 3 Kunyengeterera Rubatsiro

Mapisarema 3 ndiro Pisarema rechitatu reBhaibheri. It is a munamato wekubatsira kubva kumusoro, zvakare a munamato wekutenda kuna Mwari, iye akapindura munyengetero wemweya unotambudzika. Pisarema 3 rinofungidzirwa kuti rakanyorwa naDhavhidha, kunyanya, paakatiza Abhusaromu mwanakomana wake. David, asiyiwa nevanhu vaaitonga, akasekwa naShimei, akateverwa korona nehupenyu nemwanakomana wake asingatenderi, anotendeukira kuna Mwari wake, anokumbira, uye obvuma kutenda kwake

Mushure mekusimbisa chokwadi chekuti Mapisarema 3 ipisarema rekukumbira, kuchema, kuvimba, kukumbira uye kurumbidza. zvakakosha kuti isu tipe kudzidza kwakadzama kana kuongorora zvinoreva pisarema 3 ndima nendima kuti unzwisise zvakawanda nezvazvo

PSALM 3 KUSHINGA VANOTI VESE

Ndima 1: Aiwa, ISAI VAKAWANDA VANHU VANGU DZANI! VAKAWANDA VANOPONESA KUTI NDIPE

Iyi ndiyo ndima yekutanga muchitsauko 3 uye yaive yakanyorerwa ishe, zvinotiratidza kuti vavengi vaDavidi vakawedzera sei pakurangana pamusoro pake Uye moyo yevaIsraeri yakanga yakamurwisa seshumba inodzvova yagadzirira kudya, inomurasa umambo uye nekuparadza hupenyu hwake.

Ndima 2: VAKAWANDA VANOTSVANYAI VEMI, HAKUNA KUNOBATSIRA IZVI MUNA MWARI

 Ndima iyi inotaura nezve kumwe kwekuzvidzwa kwevavengi vake, kuti munyori wepasira wakasiiwa sei uye akapambwa nemhandu; iye akasiyiwa zvachose uye asina simba rekuzvidzivirira, hapana tariro yekupunyuka kubva kumatambudziko ake uye kuti Mwari haafunge kupindira nekumununura kunyange munyika ino kana munyika inouya.

Ndima 3: ASI, ISA, ISHE, NDEVANZVISEI ISANGANETSI YANGU, RUKADZO RANGU, Uye RUDZORO REMUTI WANGU.

 Mundima iyi, munyori wepisarema apa akataura chivimbo chekuti Ishe vakanzwa kuchema kwake uye vakapindura munyengetero wavo kubva kumakomo avo matsvene. Kushandiswa kwenhovo mundima iyi; zvaive zvakasikwa kutaura nezvaMwari se "nhoo" kana "mudziviriri" wevanhu vake avo panguva yenjodzi nedambudziko ndiye achasimudza musoro ipapo uye vachadzoserwa pakukudzwa kwavo kwekare.

Ndima 3: NDAKAKOSHESA ISI KUTI NDODA KWAJEHOVHA, uye AKandipindura KUTI AIVA MUTSVENE RUTSVENE RWAKO

  Ndima iyi inotaura nezve apo munyori wePisarema akaoneswa njodzi zhinji uye nokudaro akataura kune kunetseka kwakadzama kwemweya wake mumashoko apo vavengi vake vaiwedzera pamusoro pake nekudaro vachiita kukumbira kwake nekuvimba kwaari. Mwari itsvo heater yemunamato kureva kuti anonzwa kuchema kwako kana uchimudaidza abve munzvimbo yake yepanyika nekudenga kwese kwaanenge aripo kupindura minamato yeiye musvinu anotungamirwa kwaari, uye kubva ipapo anonzwa, achikomborera nekupindura kutambudzika kwedu.

I LIE DOWN NDINONESESA; NDINOGONESA, KWAJESU KUSHANDISIRAI

Ndima 5:  Ndima iyi inotsanangura kushinga kwakaitwa nemunyori wepisarema paakanga achiziva kuti ana Mwari kuti ave mudziviriri wake uye anogona kuenda akanyarara achivanda pamubhedha asingatyi mhirizhonga yemoto, iwo munondo webakatwa uye kurongeka kwavakaita varume vakaipa. Kunyangwe kutaura kwevanhu nenzira iripo ndiko chikonzero nei iwe uchitya kuti iwe unogona kunge wakaitwa kurara kwekurara kufa uye kupwanywa asi Mwari akamira senhoo uye akamudzivirira uye hupenyu hwake huchiri mukati make hwakachengeteka.

Ndima 6: Ini handisi AFRIDI YEMakumi mairi Matombo EVANHU VAKAZVINESA ZVINYANYA ZVINOGONA KUTI NDISVIRE KURE

David aive murume akashinga kubva paudiki hwake; kusangana kwake naGoriyati nemaitiro ake ehondo anozviratidza. Uye iko zvino kune zviuru nezviuru zvinomumukira, kunyange simba nehuwandu hazvisi chinhu chinopesana nekuvapo kwaMwari, munyori wepisarema anoti zvino haangatyi kana huwandu hwevavengi huchasimuka pakumupandukira. Iye akaitira Mwari utiziro hwake, haana chikonzero chekutya.

Ndima 7: SVIRAI, Jehovha; Ndisunungure, O Mwari Wangu! Kune VANODA VANHU VEVANHU VANGU PAKATI, PAKUITWA KUSVIRA ZVESE ZVENYAYA YAKAIPA.

Mundima iyi, kunyangwe aiziva kuti Mwari atora kurwa kwake, zvakadaro aiziva kuti kuramba achidzivirirwa kwaienderana neminamato yake yaaigara achingoita. Wezvamapisarema akataura aine chivimbo mukupindira kwaMwari nekuti aive achiri akapoteredzwa nevavengi vakawanda uye anoziva zvechokwadi kuti achakunda.

Munyori wepisarema akamudana nechivimbo kuti aida kuzviita nekuti izvi zvaive zvakashongedza vavengi vake munguva yakapfuura uye aivimba kuti achazviita zvakare.

Ndima 8: DZIDZISO YEMAHARA kuna ISHE KUTI VANOPONESA IVA VAKURU VANHU.

Ndima iyi yekupedzisira inoratidza isimba rinoponesa raMwari. NdiMwari chete anoponesa, Avo vakaponeswa kubva pasimba uye nemhosva yechivi vanhu vake. Ngoni dzake dzakavaponesa; uye iko kukomborera kwake kuri pamusoro pavo nguva dzose, kuti varambe vachiponeswa. Iye ndiye Tsime uko kunobva rubatsiro neruponeso kubva kwatiri, ndezve kuna Mwari chete kuponesa. Munyori wepisarema aisatarisira kuzviponesa kana achizoponeswa ainzwa kuti kwaive kwega kuve naMwari. Ngoni Dzake dzakamuponesa uye zviri kubudikidza nekuropafadzwa kwake kuri kuramba kuri pamusoro pavo.

        Ndiri kuda ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri kana,

Iwe unogona kunge uchinetseka kuti ndepapi paunoda Pisarema iri, unogona kutarisa pazasi kwemamwe mamiriro apo iwe unofanirwa kushandisa Mapisarema 3

  1. Kana hupenyu hwawira pasi
  2. Paunenge uchitya kuti unganyadziswa nevavengi
  3. Kana paine mhandu dzakawanda dzichitsvaga kupunzika kwako
  4. Paunenge uchida kuchengetedzwa naMwari
  5. Paunenge uri kutsigira kwaMwari uye kununura

       PSALM 3 MINYENGETERO:

Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana kupfuura, ipapo aya ane simba mapisarema 3 minamato ndeyako:

  1. namatira kuchengetedzwa uye kununurwa kwaMwari
  2. Nyengeterera tsitsi dzaMwari, ruregerero, huchenjeri, uye nzwisiso pamusoro pemisungo yemuvengi
  3. Namatira simba raMwari uye simba kukunda chero kupikiswa uye kudzoka shure
  4. Ishe musandisiya uye regai ndirege kupambwa navavengi vangu.
  5. Ishe inzwai kuchema kwangu uye murwire hondo yangu

6). Baba ndibatsireiwo kubva kune vakanyanya kundikurira muzita raJesu.

7). Oh Lord be be my ikozvino rubatsiro nekurwa hondo dzangu nhasi muzita raJesu.

8). O Ishe, ndibatsireiwo uye mundinunure paruoko rwevane simba enyika ino muzita raJesu.

9). Ah ishe, nyarai vese vanoti nezvangu kuti hapana rubatsiro kwandiri muzita raJesu.

10). Aiwa, Ishe, tumira rubatsiro kwandiri kubva kunzvimbo tsvene uye undisimbise kubva muZion muzita raJesu.

11). Ah Lord, handina kana munhu pano pasi anozondibatsira.Ndibatsireiwo nekuti dambudziko riri padyo. Ndisunungure kuti vavengi vangu varege kundikonzera kuchema muzita raJesu.

12). Ah Ishe musanonoke kundibatsira, nditumire rubatsiro nekuchimbidza uye nyararai vanondiseka muzita raJesu.

13). Ah Lord! Usandivanzira chiso chenyu panguva ino yekuyedza. Ndinzwirei tsitsi, Mwari wangu, simuka mundidzivirire nezita raJesu.

14). O Ishe, ndiratidzei tsitsi dzenyu, ndimutsire vabatsiri panguva ino yehupenyu hwangu muzita raJesu.

15). Ah ishe, tariro yakadzoserwa inorwara moyo, apo ishe nditumire rubatsiro nguva isati yanonoka kwandiri muzita raJesu.

16). Ah Lord! Bata nhovo uye bhurandi uye simudza rubatsiro rwangu muzita raJesu.

17). Ah Ishe ndibatsirei uye mundishandise kubatsira vamwe muzita raJesu.

18). Oh Lord, kurwa nevari kurwisa nema destiny assist angu nhasi muzita raJesu.

19). Ah Ishe, nekuda kwekubwinya kwezita renyu, ndibatsireiwo panhau iyi (taura izvozvo) muzita raJesu.

20). Ah Ishe, kubva nhasi, ini ndinoparidza kuti ini handifi ndakashaiwa rubatsiro muzita raJesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano