Mapisarema 37 Zvinoreva Ndima Ndima

0
1191
Mapisarema 37 Zvinoreva Ndima Ndima

Nhasi tichave tichidzidza bhuku rePisarema 37, iro rinoreva ndima nendima. Mapisarema anotaura pamusoro pechakavanzika chevakaipa nevatendeka. Ishe vanonzwira tsitsi vanhu vake kunyangwe akakomberedzwa nevavengi. Iri pesimba rine simba rinotiudza magumo uye kwekupedzisira kuenda kwevakaipa, inoshanda seyambiro yekurumbidza vakarurama kuti varege kuodzwa moyo nekuwedzera kwezvakaipa. Patinenge tichidzidza iri pisauko 37 zvichireva kubva mundima kusvika kune imwe, Ishe vanozovhura meso ako kune hupfumi hwakawanda hwakavanzika mushoko rake nhasi muzita raJesu Kristu.

PSALM 37 KUTSANANYA VESE YEMAHARA.

Ndima 1: Usava neshungu pamusoro pevanoita zvakaipa, Uye usagodora vanoita zvakaipa.

Mapisarema anovhura ne chirevo chekusafunganya. Ishe vanoziva kuti zvakajairika pakati pevanhu vake kuti vangatuka uye vagodze vapfumi nevakuru kunyanya munguva dzekutambudzika. Iye, saka, anovakurudzira kuti vasanetseka sezvo Iye akarurama pane zvese zvaAnoita.

Ndima 2: Nekuti vachakurumidza kudzurwa souswa, vooma semuriwo mutema.

Pachauya nguva apo kuparadzwa kwevasingatendi kuchamuka. Panguva iyoyo, kubwinya kwevakaipa kunopera. Hapana chaizoitwa kudzikinura chinguva chakadai. Saka sei mutendi achifanira kuitira shanje hupenyu hwakadai hunouya nekukurumidza kupera kana kuti gare gare?

Ndima 3: Vimba naJehovha, uite zvakanaka, uchagara munyika, uye uchafudzwa.

Kutenda kwedu muna She kunoenda kure kure kurapa kutambudzika uye kusuwa. Nenzira imwecheteyo, chiitiko chekuita zvakanaka chinoporesa. Kuti isu tigare munyika naMwari, kuperera, uye kutenda ndizvo zvakakosha.

Ndima 4: Zvifadze muna Jehovha, uye iye agokupa zvinodikanwa nomoyo wako.

Apa anozopa zano kuti vatendi vazadzwe nemufaro nashe. Muhupenyu huno, kana isu tina Mwari, hapana chikonzero cheku kunetseka chero munhu anofarira muna Mwari anowana chikomborero chakawanda

Ndima 5 & 6: Isa nzira yako kuna Jehovha; vimbai naye, uye achazviita. Uye iye achavigira kururama kwako sechiedza, uye kutonga kwako masikati.

Kanda kutya kwako kuna She uye uzviise zvizere kuda kwake uye isu tichave kusvika pamusoro pehupfumi hwedu. Kunyange pakati penjodzi, ishe anopenyesa chiedza chake uye rima rekusuwa rinopera.

Ndima 7: Zorora kwazvo muna Jehovha, umurindire unyerere, usazvidemba pamusoro peiye unofambiswa panzira yake, nekuda komunhu unogadzira mano akaipa kuita.

Kumunhu nguva yakakosha asi tome hapana chinhu kuna Mwari. Akakodzera kumirira. Haasati atangisisa kana kunonoka. Usanyengerwe nezvinhu zvakanaka zvepanyika izvo zvinopera, panzvimbo pezvo mirira pane zvaakavimbisa.

Ndima 8 & 9 Rega kutsamwa, urege kutsamwa, usazvidemba kuti uite zvakaipa. Nekuti vanoita zvakaipa vachabviswa, asi avo vanomirira kuna Jehovha, vachagara nhaka yenyika.

Hasha chirwere chinotiita kuti tirege kubva kuna Mwari. Saka sevaKristu, tinofanira kuzvibvisa. Pasinei nemamiriro api ezvinhu hatizvibatidze muchiitiko cheakaipa. Nekuti kutonga avo vanoita zvakaipa rufu. Asi ani naani anomirira Mwari nemoyo murefu achagara nhaka yenyika.

Ndima 10: Kwasara chinguva chiduku, akaipa haachazovipo; Zvirokwazvo, iwe uchacherekedza zvakanaka paaigara, asi haachazovapo.

Kupfupika kwehupenyu kunoita kuti tizive kuti vakaipa nepfuma yavo vanoparara sei. Mushure mekutongwa kwaIshe, imba yake ichava isina chinhu uye chero chinhu uye achabviswa kubva pasi.

Ndima 11: Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika; vachazvifadza nezvakawanda rugare.

Nechikonzero chakakodzera, kunyangwe kana vatendi vakatambura nenhamo huru iyo mufaro wavachazowana ichafukidza kurwadziwa kwavo. Mutsara unogara nhaka yenyika unoreva kuti chivimbiso chaIshe chinozadziswa uye iye achaponeswa kubva mukutongwa kusingaperi.

Ndima 12-15 Wakaipa anorangana pamusoro peakarurama, uye anomugomera pameno ake.13.Ishe achamuseka, nekuti anoona kuti zuva rake rinouya.14Vakaipa vakavhomora munondo, vakapfugama uta hwavo, kuti vawisire pasi varombo nevanoshaya, nekuuraya vakaita sekutaurirana kwakaringana. 15Pfumo ravo rinozopinda pamoyo yavo, uye uta hwavo huchavhuniwa.

Chimiro chevakaipa ndechekuparadza. Ichi chinhu chimwe chakaitwa kuna She wedu Jesu Kristu, kunyange zvakadaro, haana kuita chinhu icho pachinzvimbo, akakuvara nemoyo murefu. Vavengi vachaswedera pedyo kuzoparadza hupenyu hwedu asi yeuka nekutenda kwakanaka kuti zuva raIshe ririkuuya apo matafura anozotendeuka iwe uchakunda nyika sezvakaita Jesu.

Ndima 16: Zvishoma, zvakanaka, zvowakarurama zvinopfuura pfuma yevakaipa vazhinji.

Kune mufaro uye mufaro mune zvidiki zvemurume akanaka achienzaniswa nehupfumi hwewakaipa nekuti pane kugutsikana uye kuzadzikiswa

Ndima 17: Nekuti maoko avakaipa achavhuniwa, asi Jehovha anotsigira vakarurama.

Kushingairira kwevakaipa kuita zvakaipa kuchagurwa nekuti ivo vanosimudza maoko avo kuna Mwari. Iye uchavapwanya-pwanya pfupa, asi iye wakarurama, uchavabatsira nekusingaperi.

Ndima 18: Jehovha anoziva mazuva avakarurama, uye nhaka yavo ndeyokusingaperi.

Ishe vanobata vake sevadyi venhaka yeruponeso. Hapana chakaipa chingazovawira nekuti anovatungamira munzira dzose. Uyezve, kusingaperi kunovimbiswa.

Ndima 19: Ivo havanganyadzisi panguva yakaipa, uye pamazuva enzara ivo vanogutiswa.

Njodzi dzinouya dzichienda, zvakafanana njodzi uye kuomerwa. Asi kununurwa kunouyawo. Kana tine kutenda muna Mwari, hatifanire kuzvinetsa kuti todya chii kana kuti tichapona sei. Iye ishamwari inoshayiwa uye zvechokwadi. Zvese zviri mumaoko Ake

Ndima 20: Asi vakaipa vachaparara, uye vavengi vaJehovha vachaita samafuta emakwayana. vachaputa utsi.

Ivo vanodada nematare avo uye negoridhe pachave nenguva iyo zvese izvi zvichanyangarika uye zvichishanduka kuve rima rose. Ivo vachapera kubva pakubwinya kwavo nekuzvikudza kwavo. Sezvinoita makwayana echibayiro anopedzwa nemurazvo, iwo achapera.

Vhesi 21 & 22: Akaipa anokwereta, asingaripizve; Asi akarurama ane tsitsi, anopa. Nekuti vanokomborerwa naye vachagara nhaka yenyika, uye avo vanotuka pamusoro pake vachabviswa.

Rugwaro runotsanangura mibayiro yekuve unopa unofara. Mararamiro akaipa ekurasa tsvina anowanzovasvitsa pasi ivo vakarurama avo vakatowana tsitsi vanopa netsitsi. Iye anopa, anoramba achibudirira uye haambozvikweretesi.

Ndima 23 & 24 Nhanho dzemurume akanaka dzinodzidziswa naJehovha, uye anofarira nzira yake. Kunyange akawa, haangawiswi pasi, nekuti Jehovha anomutsigira noruoko rwake.

Matanho ese atinotora akagadzwa naMwari. Kunyangwe isu tichigona kudzokera kumashure munzira, ane chokwadi chekutibatsira. Kunyangwe mukudengenyeka uye nekutadza kweMutsvene, anogara mukamuri yekudya.

Vhesi 25 & 26: Ndakanga ndiri mudiki, zvino ndakwegura; Kunyange zvakadaro handina kuona akarurama akasiiwa, Kana vana vake vachipemha chingwa. Anogara ane ngoni, anokwereta; uye vana vake vanokomborera.

Ndima iyi ndeyekutarisa kwaDavid iyo inosimbisa kuti Mwari haambosiyi vake. Ndiye Mwari anopa mubayiro mabasa akanaka ababa mukubudirira kwemwanakomana wavo.

Vhesi 27 & 28: Ibva pane zvakaipa, uite zvakanaka, Ugare zvakanaka narinhi. Nekuti Jehovha unoda zvakarurama, Haasii vatsvene vake; anochengetwa nokusingaperi, asi vana vavakaipa vachatemwa.

Sevatendi, hatifanire kuitira godo vanoita zvakaipa. Kureva kuti, hatifanire kupindira mune zvakaipa zviitiko asi isu tinofanira kuita zviito zvakanaka

Ndima 29 & 30: Vakarurama vachagara nhaka yenyika, Vachagaramo nokusingaperi. Muromo wowakarurama unotaura huchenjeri, uye rurimi rwake runodudzira kutonga.

Sevadyi venhaka yaKristu, vakarurama vachagara nhaka yenyika nekuti kutaura kunovimbisa kunobuda mumuromo wevakanaka. Iye anotsigira vatongi uye vanopomba mukusavimbika.

Ndima 31: Murayiro waMwari wake uri mumoyo make; tsoka dzake hadzizotsvedza.

Ndiye muchengeti wemutemo waMwari. Kunyangwe mamiriro ezvinhu anogona kusimuka ayo anogona kutungamira shanduko yemitemo yenyika. Asi anoita zvakanaka kuti achengete mutemo waMwari uye arege kubva pazviri.

Ndima 32 & 33: - Akaipa anocherekedza akarurama, Anotsvaka kumuuraya. Jehovha haangamuregeri paruoko rwake, Kana kumupa mhosva kana atongwa.

Dai zvisiri zvenyasha dzaMwari, vavengi vangadai vakaparadza vakarurama. Zvisinei Iye haasati achizorega iye waanofarira. Anovanunura pavanenge vasingakwanise kuzvinunura.

Ndima 34: - Rindira Jehovha, urambire panzira yake, iye achakukudza kuti ugare nhaka yenyika; Kana vakaipa vachiparadzwa iwe uchazviona.

SeMukristu, ikodzero yedu kumirira nemoyo murefu uye nekuteerera kunaIshe. Sezvakataurwa neBhaibheri, uyo unotsungirira kuna Jehovha uchaponeswa. Ani nani anovimba naIshe achaona kana vavengi vagumiswa, uye achafarira zvinhu zvepanyika nezvekudenga.

Ndima 35: Ndakaona vakaipa pasimba guru, uye vachizvikudza somuti munyoro wedondo. Kunyange zvakadaro akapfuura, onei asipo, ndakamutsvaka, asi akashaikwa.

Zvekare munyori wepisarema anorondedzera zvakare maitiro avakaona akaipa achitonga pasi, asi tarira, pakange pasina. Mazita ekuti ndiani aive mumuromo memunhu wese akakanganikwa asi iwo mazita evamwari anoyeukwa nekusingaperi.

Ndima 37: Cherekedzai munhu akakwana, mutarire akarurama, nekuti kuguma komurume uyo rugare.

Mushure mekunge atarisa kudonha kwevakaipa, anotora nguva yake kuti adzidze vakarurama. Anoona kuti kuguma kwevakarurama rugare.

Ndima 38: Asi vadariki vachaparadzwa pamwe chete, kuguma kwevakaipa kuchabviswa.

Ndima iyi inopfupikisa chokwadi chekuti kuparadzwa kwakajairika kwakamirira vese vanoita zvakaipa.

Ndima 39 & 40 Asi kuponeswa kwavakarurama kunobva kuna Jehovha; Ndiye nhare yavo panguva yokutambudzika. Asi Jehovha achavabatsira, nokuvarwira; achavarwira panavakaipa, nokuvaponesa, nekuti vanovimba naye.

Pakupedzisira, Ishe vachaponesa vakarurama kuponeswa. Achachengeta mudiwa wake kubva kuvavengi vavo nekuti vanovimba naMwari. Kunyange dambudziko richikunda vakaipa, vakarurama vanosimbiswa kubudikidza nerutendo.

NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM?

Sezvo taziva zvinorehwa neiri pisarema, zvakakosha kuziva kuti uchishandise riini. Heano mashoma apo pisarema rinogona kushandira chinangwa chako:

  • Paunenge uchinzwa kuti wave kuda kukurirwa nevavengi vako.
  • Kana iwe uri panguva yakaoma uye iwe uchida kuti Mwari akununure
  • Kana iwe uchifanira kupa mararamiro ako kuna Ishe
  • Kana iwe uchida kuti Mwari vavake kuvimba kwako maari

PSALM 37 MINYENGETERO:

Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo aya ane simba pisarema 37 minamato ndeyako:

  • Ishe, ndinobvuma kutadza kwangu kwauri (unogona kuzvitaura) uye ndinokumbira kuti mundiregerere zvivi zvakazara muzita raJesu.
  • Baba Vekudenga, ndinoisa hupenyu hwangu mumaoko enyu, nditungamire uye munditungamire muzita raJesu
  • Ishe, ndiitei vakarurama kuti ndigone kugara nhaka yenyika.
  • Ishe bvisai mweya wetsvina mukati mehupenyu hwangu uye uswedere pedyo newe.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano