Mapisarema 32 Iwo Mharidzo Ndima Ndima

0
995
Mapisarema 32 Iwo Mharidzo Ndima Ndima

Nhasi, tichave takatarisa kuna Mapisarema 32 iro vhesi yemavhesi nendima uye nemabatiro azvinoita muhupenyu hwedu. Chimwe chezvipo zvikuru zvakapihwa munhu kubva paakawa mumunda, chipo chekuregerera kubudikidza na ropa raKristu. Izvi ndizvo zvinotsanangurwa nemunyori wepisarema kutsanangura muPisarema 32. Pakati pevhesi zhinji dzakaparadzirwa muBhaibheri, Mapisarema 32 ndiyo inodaidza murume akaropafadzwa semugumisiro kuregererwa kwezvivi zvake. Inomhanya ichitsanangura kubatsirwa kunouya nekugadziriswa pamberi paMwari.

Zvikawanda kudaro, Mapisarema 32 vhesi yemavhesi nendima ndiyo porofita yechiporofita yakabata pahupenyu hwekururama nokutenda kwaizouya kubudikidza nerufu rwaKristu. Izvi zvinoratidzira kune vaverengi, zvazvinoreva kuti Mwari asatorege hake kubhadhara zvivi zvake. Kururama kunouya nekungogashira kururama kwaMwari uye kuvimba naye. Ndokusaka zvichikosha kwazvo kuti sevanhu uye nyika, tinzwisise pisa iri uye tizorishandisa muhupenyu hwedu.

PSALM 32 KUTSANANYA VESE YEMAHARA.

Ndima 1: Akakomborerwa iye anoregererwa zvivi zvake, Akafukidzirwa zvivi zvake.

Ndima iyi inotsanangura zvazvinoreva kukomborera somunhu. Kukomborerwa zvinoreva kufara, rombo rakanaka. Munyori wepisarema anotiudza kuti murume anogona kuva zvese izvi kana kukanganwirwa kwake kukanganwirwa. Chivi chakagara chiri chigumbuso pakati paMwari nemunhu. Izvo zvakanyima munhu kunaka kwese nenhaka izvo zvaanogona kuwana muna Mwari. Kumuita kuti agare anzwa asina kukodzera kupinda muhunhu hwaMwari. Asi zvese izvo zvinogona kupa nzira yehupenyu hwekufara uye nekuropafadza apo Mwari anodzima zvivi zvake. Tarisa uone, inoti, wakaropfadzwa munhu ane zvivi zvakafukidzirwa, kwete iye unofukidza zvivi zvake. Izvi, saka, zvinoreva kuti iwe unozviramba iwe pachako kunge uchiropafadzwa paunofukidza zvivi zvako.

Ndima 2: Akakomborerwa munhu asingaverengerwi naShe zvakaipa kana mweya wake usina kunyengera.

Ndima iyi inoenderera mberi ichitsigira kuti rombo rakanaka sei rakave nemunhu zvivi zvake zvisingaverengerwe naMwari. Hunhu hwemunhu hwakadai hwunomutendera kuita zvakaipa nguva dzose. Mwoyo wake unogara uzere nekunyengera neuipi. Naizvozvo, chikomborero kana Mwari achinge asarudza kusatarisisa nezvekukanganisa kwake kwakadzokororwa. Izvi zvinotibatsira kunzwisisa rudo rusina magumo rwaMwari kwatiri uye kukosha kwekufa kwemwanakomana wake uyo kufa kwake kwakabvisa mhosva yechivi kubva kwatiri kamwechete uye zvachose.

Ndima 3: Panguva yandakaramba ndinyerere, mafupa angu akasakara nokuvovora kwangu zuva rose.

Munyori wepisarema pano anotsanangura kurwadziwa kwekufukidza zvivi zvedu nekusazvireurura kuna Mwari. Mwari anotida zvisineyi uye haana chinotipokana, asi isu tinozviramba isu pachedu kugashira rudo irwo kana tikaramba kureurura zvakaipa zvedu. Isu takazadzwa nepfungwa yekuzvipa mhosva uye kusakwanisika chero izvi pazvinoitika, nepo nguva yese Mwari vachimirira kuti isu tivuye kwaari. Anoti kana tikadaro, anoda kukanganwira uye kutichenesa. Mhosva yechiitiko chandakareurura, chakatungamira munyori wepisarema kutenderera nemisodzi zuva rese. Nzira chete yekudzivisa zvakadaro muhupenyu hwedu ndeyekureurura zvivi zvedu.

Ndima 4: Nokuti ruoko masikati rwenyu usiku rakanga rwuchirema pamusoro pangu; Unyoro hwangu hwakashandurwa dzikava kuoma kwechirimo.

Munyori wepisarema pano anonzwa kuti ruoko rwaMwari rwairema pamusoro pake zvimwe nekutsamwa nekuda kwechivi chake. Iye anonzwa kuti Mwari ari kumuranga uye anonzwa kuturika nazvo. Ndiwo manzwiro atinoita isu kana tichiviga zvivi zvisina kuvanzika. Isu tinofunga kuti Mwari ari kutirwisa uye isu tinoti kune zvese zvinonetsa muhupenyu hwedu kwaari, tichifunga kuti ari kutiranga. Huye, rudo rwaMwari kwatiri haruna parutivi uye haatirange nekuda kweedu tese. Asi, zvivi zvedu zvakafukurwa ndizvo zvinhu kwatiri. Ndokusaka chinhu chekutanga icho Mwari anotarisira kuti isu tiite kana takaita zvakaipa, kuuya kwaari kanganwiro. Zvakawanda zvinoitika patino vhura kwaari uye tinomuti abate hupenyu hwedu zvakare.

Ndima 5Ini ndakazvirevurura zvivi zvangu, uye handina kuvanza chakaipa changu. Ndakati, ndichareurura kudarika kwangu kuna Jehovha, uye mukaregerera zvivi zvangu.

Izvi ndizvo zvatinotarisirwa kuita sevana vaMwari. Kubvuma nguva dzose zvivi zvedu kuna She kuitira kuti atikanganwire. Uku kwaive kuchinjira kwemunyori wepisarema. Ainge aziva kuti kuramba achifukidza zvivi zvake kuchamuunzira marwadzo uye nekudaro akange asina sarudzo kunze kwekureurura zvese. Hazvina kunyadzisa kwatiri isu patinoenda pachena kuna Mwari kuti tireurure zvivi zvedu. Pane kusapindirana, zvinonyadzisa kana isu tikasazvibvuma kwaari uye tikabvumira muvengi wedu kuti atibate mukana. Mwari akagadzirira kutikanganwira kana isu tichienda kwaari nekuzvininipisa.

Ndima 6Nokuti ichi mumwe nomumwe kuti kuzvipira ngavanyengetere kwamuri panguva yamunowanikwa kuwanikwa iwe; zvirokwazvo kana mvura ichikukura, zhinji, havafaniri kuswedera kwaari.

Uku ndiko kusimbisa zvakare kukosha kwekuenda kuna Mwari kukanganwirwa. Munyori wepisarema anorayira munhu wese kuti anyengetere zvakafanana munguva dzakadai. Akatopfuurira mberi achiti kana mafashama makuru auya, haazovafukidza. Mafashama anogona kuva nenzira yekushushikana kana yekurwadziwa kana chero imwe nzira yekusagadzikana. Nekudaro, izvi zvinongoitika chete kana isu tichifuura zvivi zvedu pamberi paMwari.

Ndima 7: Ndimi chivando changu; muchandichengeta kuti ndirege kutambudzika; Muchandikomberedza nezvenziyo dzekununurwa.

Heino chikuru chakanakira ini kuvhara zvikanganiso uye kugumburisa kururama kwaMwari. Tichakwanisa kutaura takasimba senge munyori wepisarema kuti Mwari ndiyo nzvimbo yedu yekuhwanda, tichikwanisa kutichengetedza kubva kune zvakaipa zvese. Iye muchengeti uye mumvuri wevose vanogara zvakanaka kwaari. Anogara achitinunura panjodzi dzipi nedzipi dziya dzatinoziva uye dzatiri isu.

Ndima 8: Ini ndichakurayiridza uye kukudzidzisa nzira yaunofanira kufamba nayo: Ndichakutungamira neziso rangu. Izvi ndizvo zvakare izvo Mwari anoronga kutiitira isu kana tichida kusiya zvivi zvedu uye tichivimba naye. Anoti achatidzidzisa nzira yekufamba, kutiraira uye kutipa zano neziso rake. Chimwe chezvinhu zvakanakisa zvinoitika kumurume ndechekutungamirirwa ndiMwari kubudikidza nehupenyu hwake hwese rwendo. Murume akadaro haazombopotsa nhanho dzake zvisinei. Iye anoziva kutanga kubva kumagumo uye anogona kutaura kana tave kutendeuka kwakanaka kana zvisiri izvo.

Ndima 9Musaita sebhiza kana buru, risingazivi, rinofanira kubatwa nemuromo waro nehure, kuti zvirege kuswedera kwauri.

Kana Mwari achida kutiraira, saka isu tinofanirwa kuve tichida kumurega achizviita. Hatifanire kumuita kuti atimanikidza kuita kuda kwake. Tinofanira kusarudza kusaita sebhiza rinofanira kudzorwa netomu risati raerera. Isu tinokwanisawo kuona kubva mupisarema iri, kuti Mwari anoda kuti isu titore chikamu kuti tione zvakanakisa muhupenyu hwedu. Kunyangwe iye akatigadzirira zvakanakira, haazotimanikidza kuva nazvo, isu tinofanirwa kuve nazvo.

Ndima 10: Many Many Many shall shall shall be:::::

Pano tinoona zvakare izvo kuvimba naIshe zvinogona kutiitisa kwatiri. Munyori wePisarema anoti isu tichakomberedzwa nengoni dzaMwari. Mune mamwe mazwi, kana tichivimba nemasimba aMwari ekutivirira kubva pachivi uye kumuitira pachena chero isu tikatadza, iye anogara achi pamusoro pezvakaipa zvedu.

Ndima 11: Farai muna She uye mufarisise, imi makarurama; pururudzai nomufaro, imi mose makanaka pamwoyo.

Isu tinokumbirwa kuti tifare kuti takaitwa vatsvene naMwari. Vose avo vakabvuma kukanganisa kwavo uye kuna iye Mwari asina kuverengerwa zvivi. Mazhinji mabhenefiti ave edu zvino saka zvakafanira kuti tifare. Nekudaro, izvi zvichave zvinopesana, kana isu tikasarudza kusagamuchira rudo rwaMwari kwatiri nekureurura zvikanganiso zvake kwaari uye nekumubvumira kuti atiitise zvakanaka naye.

NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM?

Sezvo taziva zvinorehwa neiri pisarema, zvakakosha kuziva kuti uchishandise riini. Heano mashoma apo pisarema rinogona kushandira chinangwa chako:

 • Kana iwe uchinzwa kushanda nekukanganisa kwako uye kana iwe uchida tsitsi dzaMwari.
 • Paunenge uchinge uchinzwa kusakodzera uye iwe uchida kureurura kutadza kwako kuna Mwari.
 • Kana iwe uri panguva inotambudza uye iwe uchida kuti Mwari vape kukuchengetedza uye kununurwa.
 • Kana iwe uchida Mwari kuti vadzidzise uye kutungamira iwe chero nguva muhupenyu hwako.
 • Kana iwe uchida kuti Mwari vakubatsire iwe kuvimba nekugona kwake kurarama hupenyu hwakarurama.

PSALM 32 MINYENGETERO:

Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo iwo mapisarema 32 minamato ndeyako:

 • Ishe, ndinobvuma kutadza kwangu kwauri (unogona kuzvitaura) uye ndinokumbira kuti mundiregerere zvizere muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga, ini ndinosarudza kuvimba nesimba renyu kuti murambe musina chandinopomerwa uye ndinogashira kururama kwenyu muzita raJesu.
 • Ishe ndipeiwo ushingi hwekuti ndichagara ndichiuya kwauri kana ini ndikatadza uye ndisavafukidze kubva kwauri, nekudaro zvichikuvadza iwe muzita raJesu.
 • Ishe ndinokumbira kuti kana ndakudaidzai, muchandipindura uye mundinunure kubva pazvakaipa zvese muzita raJesu.
 • Ishe ini sekuti muchadzidzisa, kunditungamira uye nekundidzidzisa nhanho dzese dzenzira pandakanga ndawana hupenyu muzita raJesu.
 • Baba, sekureva kwakaita izwi renyu gungwa, ngoni dzenyu ngadzifukidze nguva dzese muzita raJesu.
 • Baba ndinokutendai uye munofara muzita renyu. Ndinopururudza nomufaro, nekuti makandiita vakarurama mukati mangu. Tora kubwinya kwese muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano