Mapisarema 23 Kunyengeterera Kwekudzivirira Uye Kudzivirira

0
4287
Pisarema 23 rinoreva

Pisarema 23: 1: 1 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Ini handidi.

Iri bhuku remapisarema ndiro bhuku remunamato rine simba kwazvo mubhaibheri. Wese anonamata mwana wa Mwari anoziva kukosha kweMweya kwe bhuku remapisarema. Nhasi tichave takatarisa muPisarema 23 munamato wekudzivirira uye kudzivirira. Ini ndinotenda kuti maKhristu mazhinji anogona kudzokorora mapisarema 23 kubva pavhesi 1 kusvika ndima 6 pasina kuvhura iwo mabhaibheri, asi pamusoro pazvo, pane zvakazarurirwa zvine simba izvo zvatingagona kuwana mupisarema iro.

Mapisarema 23 waive munamato waDavidi, paakatarisana nekushorwa kunotyisa kubva kuvavengi vake, kusanganisira Mambo Sauro. David aive murume wekunamata, ndosaka akave murume wekukunda. Sezvatinotarisa mupisarema 23 nhasi, tichave tichidhonza mimwe minamato ine simba kubva mairi iyo inotibatsira mukufamba kwedu kweMweya naMwari. Nguva dzese dzatinotarisana nekurwiswa kubva kumasuwo egehena, tinogona kugara tichiwana kurudziro kubva mubhuku remapisarema uye pisarema 23 ipisarema rine simba rekurwisa kurwiswa nemuvengi. Tisati tapinda muminamato, ngatitarisei kune zvinoreva pisarema 23 ndima nendima.

Mapisarema 23 Zvinoreva Ndima Ndima

Pisarema 23:1: Ishe ndivo mufudzi wangu; Handichadi.

Mundima yekutanga, David akabvuma kuti Ishe ndiye mufudzi wake. Mufudzi anotungamira, mutungamiri, iwo unokutungamira. Izvi zvakakosha nekuti nekuti muhondo dzega dzega, iwe unofanirwa kutora rimwe divi. David akatanga nekubvuma kuti aive kudivi raMwari uye kuti Ishe mufudzi wake, mutungamiriri wake, mudziviriri uye mudziviriri. Akanyatsojekesa kuti Ishe vaimutungamira.

Mapisarema 23: 2-3: 2 Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura inozorodza. 3 Anoponesa mweya wangu;

Apa David akaenderera mberi nekutsanangura zvakanakira kutevera Ishe mufudzi wake. Anotaura nezvekuvata pasi Mumafuro manyoro zvinoreva mamiriro ekuwanda uye kuwanda, zvakare akataura nezve kutungamirwa mumvura yakadzikama zvinoreva rugare rwemoyo nekunyarara kwemweya. Mundima 3 akataura nezvekudzoreredzwa kwemweya wake, izvo zvinoreva kuvimbiswa kwake kweruponeso rusingaperi muna Mwari. Akataura zvakare nezvemufudzi wake achimutungamira munzira yekururama. Kana Mwari achititungamira, zvinoratidzira mukurarama kwedu kwakarurama uye kuzvipira pamweya kwaari.

Pisarema 23: 4-5:  Hongu, kunyange ndichifamba mumupata we mumvuri worufu, Handingatyi zvakaipa. nekuti iwe uneni; Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pevavengi vangu. Munondizodza zvangu musoro nemafuta; mukombe wangu unopfachukira.

David achitaura pano achitaura nezvekutenda kwake uye kuvimba neMufudzi wake apo achifamba nomumupata wakasviba wemumvuri worufu, anozivisa kuti haazotye zvakaipa, nekuti Ishe unaye. Anonyatso kuziva nezve kuvepo kwemufudzi wake kupfuura zvaari pane zvakaipa zvakamupota. Iye zvakare anozivisa kuti anogara achinyaradza tsvimbo uye mudonzvo wemufudzi wake. Tsvimbo netsvimbo pano zvinoreva izwi raMwari. Izwi raMwari rinotinyaradza munguva dzekutambudzika.

Mundima 5, anozivisa kuti kunyangwe ari pakati pevavengi vake, Ishe vachiri kugadzirira tafura yemaropafadzo pamberi pake uye mukombe wake wekufashukira unokufashukira. Izvi zvine simba, sekureba kwaIshe kwatiri, kuvapo kwevavengi hakuna basa. David akatiudzawo kuti vafudzi vake vanozodza musoro wake nemafuta, anova iwo anozodza kweMweya Mutsvene kudzivirira, kuregererwa uye kuchengetedzwa. Iko zvakare kuzodza kwese kwese tendero.

Pisarema 23: 6:   Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvinonditevera mazuva ese angu hupenyu: Uye ndichagara mumba maJehovha zvachose.

David akaunganidza mapisarema aya nekuzivisa kuti kunaka uye nengoni chete zvinomutevera mazuva ese ehupenyu hwake, uye haagare mune imwe nzvimbo kunze kwekuvapo kwaMwari nekusingaperi hallelujah. Iko kureurura kukuru kwekutenda, mukati mekupikiswa kukuru nemuvengi. Urwu ndirwo rudzi rwemafungiro akaita kuti Mambo David ave Mambo mukurusa muIsreal yese.

Ndirini Pandinoda Kunyengetera nePisarema 23.

Vatendi vazhinji vanogona kubvunza uyu mubvunzo, mhinduro iri nyore, iwe unamate munamato uyu kana uri kuenda munguva dzakaoma muhupenyu hwako. Unoita minamato iyi kana iwe uchida Mwari kuchengetedzwa pamusoro pehupenyu hwako. Kunyengetera nePisarema 23 kunotipa tariro uye nekuvimbisa kuti mukati medutu Mwari wako anewe. Izvo zvakare zvinoparadza kutya uye kusagadzikana kubva pamoyo wako uye zvinokuita iwe ushinge uye usimbe kukurira makomo ako. Zvino ngationgororei mamwe mapisarema ane simba 23 munamato.

Mapisarema 23 Minamato yeMinamato 

  1. Baba ndinokutendai nekuti ndimi Mufudzi wangu, mutungamiri uye mutungamiriri Muzita raJesu Kristu

 

2. Baba ndinouya muchigaro chenyu chenyasha kuti mugashire ngoni nenyasha panguva yekushayiwa Muna Jesu Kirisito zita

 

  1. Ini ndinotema nhasi, kuti imi Ishe ndimi Mufudzi wangu, saka hapana chakaipa chinouya padyo nekugara kwangu Muna Jesu Kirisito zita

 

  1. Ini ndinotema nhasi, kuti imi Lord is my defense, saka hapana muvengi achakunda hupenyu hwangu Muzita raJesu Kristu

 

  1. Ini ndinotema chirevo kuti muvengi wese arikuronga zvakaipa pamusoro pangu achanyadziswa nekusingaperi muna Jesu Kristu zita

 

  1. Ini ndinotema kuti handife ndakaodzwa mwoyo muhupenyu nekuti izwi renyu rinogara richinditungamira muzita raJesu Kristu.

 

  1. Baba, neruoko rwenyu rune simba, ndibatsireiwo kufamba nemadutu ehupenyu muzita raJesu Kristu.

 

  1. Baba, ruoko rwenyu rune simba rwekudzivirira, rambai muchindidzivirira ini nemhuri yangu muzita raJesu Kristu.

 

  1. Ini ndinotema kuti mukati mezvipikiso izvi, ini ndichabudirira MuZita raJesu Kristu

 

  1. Kunaka chete nengoni zvinonditevera mazuva ese ehupenyu hwangu Muzita raJesu Kristu. Ndokutendai Jesu Kristu.

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano