Mapisarema 126 Zvinoreva Ndima Ndima

0
3891
Mapisarema 126 Zvinoreva Ndima Ndima

Nhasi tichave tichidzidza bhuku rePisarema 126 zvichireva ndima nendima. Kutanga, kuiswa kweiri pisarema kunotaura nezve kudzoka kwevaIsraeri kubva kuhutapwa kuBhabhironi. Asi, chirevo ichi chinogona kureva chero zviitiko zvakanyorwa mubhuku renhoroondo umo Israeri yaishushikana nezviremera zvakasiyana.

Izwi rekuti "tendeuka" ndiro izwi hombe rerwiyo. rwiyo rwekushanduka kubva mukutapwa. Inogona zvakare kushandiswa kumisikidza nzira yemweya unoregererwa kunyanya kana hasha dzaIshe dzadzoserwa padziri.

PSALM 126 KUTSANANYA VESE YEMAHARA.

Vhesi 1: -. Ishe pavakadzosazve kutapwa kweZiyoni, isu takafanana navo ivo vakarota.

Pano, vhesi iyi inotaura kuti pane dzimwe nguva apo vana vaMwari vakapinda munyatwa, asi nekukurumidza, kusuwa kwakange kwaenda sekurota, uye mufaro wakazouya waive unoshamisa zvekuti zvaiita sezvisingabvumike, uye vakatya kuti chinogona kunge chiri chinhu chega chiratidzo chehuropi husina basa.

Vhesi 2: - Ipapo miromo yedu yakanga izere nokuseka, uye marimi edu nokuimba. Ipapo vakati pakati pavahedheni, Jehovha akavaitira zvinhu zvikuru.

Izvo zvisati zvaitika, vaIsraeri vakashungurudzika, vakatadza kuimba rwiyo rwaIshe kune imwe nyika. Asi ikozvino, sezvo moyo yavo yakavharirwa nemufaro uye nemufaro, zvakaratidzwa mukuonekwa kwavo kwekunze uye zvakaratidzwa nemiromo yavo. Moyo wavo waive mukuru zvekuti vakatadza kuubata. Kubva pandima iyi, vahedheni vanoratidzwa sevasiri vatendi. Zvinogona kutariswa kuti pane mukaha pakati pevasinganamati nekereke. Zvichakadaro, iwe pawakasunungurwa kubva kuchivi nekudzvinyirira kukuru. Izvo zvaizoita kuti iwe ufare mukufara kukuru uye kuseka uye nyika yaizokatyamadzwa uye woti Ishe vakakuitira zvinhu zvinoshamisa zvirokwazvo.

Vhesi 3: - Jehovha wakatiitira zvinhu zvikuru; zvatiri kufara nazvo.

Aya mazwi anonyanya ari mazwi evaJudha vachibvuma kune chokwadi chekuti chokwadi Ishe aive avaitira zvinhu zvikuru pasina kupokana. Pano, ivo vanopa mbiri kune avo vakafanira. pavakatadza kuzvinunura, Ishe akauya ndokuvanunura. Iyo mufaro uye kuimba kuri kuuya kubva kune anotenda mweya uye kunongedzwa kunaIshe.

Saizvozvo, kuzivisa izvo zvinhu zvikuru zvakaitwa zvaive zvisiri zvevaJudha chete, asi nezvenyika yose. Nekuti ndiye kuyananisira kwenyika yose. Iko kununurwa hakuzi kubva kuchivi chedu asi cheruponeso, kugamuchirwa uye nehupenyu hwusingaperi.   

Vhesi 4: -Dzosai vatapwa vedu, Jehovha, sehovesa yezasi.

Ndima iyi inotsanangura kuti patinonamatira shanduko yekutapwa kwedu, zvakakosha kuti urangarire zvekare zvakaitika. Hapana chinosimbisa kutenda zvinobudirira kupfuura ndangariro yezvakaitika zvakapfuura. Chinyorwa icho chinotiratidza isu kuti kuchenjera sei kutendeukira kuna Ishe zvakare, uyo munguva yakapfuura anga aine rupo kwatiri. Hapana zvachose munhu anogona kudzosa zvakare kutapwa kwedu kunze kweiye akambozvishandura kare. Israeri akadzoka kubva mukutapwa kuBhabhironi, uye zvakange zvakaita sekunge mafashama evanhu akamhanyira kuZioni. mukati medambudziko redu razvino, tisatikanganwe zvakapfuura, ngatishandire kuna Ishe, timukumbire kuti atiitire izvo zvatisingakwanise kuzviitira isu.

Vhesi 5: - Ivo vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro

Zvinoenderana nendima iyi, zvinoreva kuti kuoma kwemunhu parizvino hakufanirwe kuonekwa sekunge kuchakunda. Nepo Kutambura kwedu kuri kudyara, mufaro uchava kukohwa kwedu. Muromo wedu haugone kuzadzwa nekuseka dai usina kutanga wazadzwa nekuvava kweshungu. Dai pasina kudyara nemisodzi paisazove nekukohwa nemufaro. Isu tinofanirwa kudyara kana zviri mukati mekusuwa kwekusuwa, asi isu tichakohwa mumwaka wakajeka wemufaro. Ngatibatisisei basa renguva ino yekudyara nekutenda kwakanaka, uye tiwane simba musungano yatakapihwa nashe. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti vimbiso haina kuitirwa vatadzi vese asi avo vanonyanya kudyara nekuchema. Nenzira imwecheteyo, sevaKristu, tinofanira kuramba tichidyara mbeu yeshoko kunyangwe zvikaita sekuti hapana ari kuteerera. Kana mvura ikauya, mbeu ichakura nekukura

Vhesi 6: - Anobuda uye achichema, akatakura mhodzi yakakosha, achauya achifara, achiuya nematanga ake .Anodzvara nemisodzi.

Ndima yekupedzisira chirevo chekudzokorora uye chisimbiso cheizvo zvakataurwa mumazwi akati wandei Izwi iri imbeu yakakosha yaanotakura nekudyara. Nekuti Ishe vakataura kuti iwe uchaenda kumba kwete kunodyara, asi kukohwa; kwete kuchema, asi kufara. Gohwo rako (mubairo) richawanda. Kubva ipapo, Iwe uchave nemufaro wekukohwa.

 NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM?

Sezvo taziva zvinorehwa neiri pisarema, zvakakosha kuziva kuti uchishandise riini. Heano mashoma apo pisarema rinogona kushandira chinangwa chako:

  • Paunozviwana uri mumamiriro ezvinhu asingafadzi uye iwe unoda Mwari kuti anunurwe zvakakwana
  • Kana moyo yenyu chaiyo yaputswa neshungu
  • Kana iwe uchida Mwari kuti vadzorere uye nekuropafadza mabasa oruoko rwako zvinyowani.
  • Kana iwe uchida kuti Mwari vasimbise kutenda kwako maari

 PSALM 126 MINYENGETERO:

Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo aya ane simba pisarema 126 minamato ndeyako:

  • Vanodikanwa ishe vanoshandura kutapwa vakaita kunakidzwa, uye kurashwa kukaitwa mufaro.
  • Ishe, Mwoyo yedu ngairangarira nemoyo wose tsitsi dzenyu dzakare
  • Tenzi anodikanwa, simbisa kutenda kwangu, ndinotenda mauri.
  • Ishe, ndikomborere nemufaro wakawanda kuti ndifare muzita renyu nekusingaperi.

 

 

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano