Mapisarema 118 Zvinoreva Ndima Ndima

0
26809
Mapisarema 118 Zvinoreva Ndima Ndima

Tichave tichidzidza bhuku rePisarema 118 rinoreva vhesi nendima. Iri Pisarema rinotsanangura kuti munhu akazodzwa waMwari akarambwa sei nevarume asi kubudikidza nekutenda, akakunda. Iye anobva aenda kumusoro kunoratidza kuonga kwake kune wake mubatsiri. Anodanidzirawo kurudzi kuti vafare pamwe naye.

PSALM 118 KUTSANANYA VESE YEMAHARA.

Vhesi 1: - Vongai Jehovha; nekuti akanaka, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi.

Munhu haakwanise kutaura rutendo rwake ega nekudaro anodaidzira vamwe kuti vabatane. Nyika dzese dzaifarira kukunda kwaDavid, saka zvaive zvakanaka kuti vabatane naye kuti vafare uye vaimbe nziyo dzekumurumbidza. Nekuti hunhu hwaMwari hunosanganisira runako, munhu wese wepanyika anoitirwa kumurumbidza chero mune chero mamiriro. Zvichakadaro, nepo vamwe vachifunga kuti ndipo pavanogamuchira chimwe chinhu zvisati zvaitika, ivo vanorumbidza. Zvakakosha kupa kutenda kuna Mwari


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Vhesi 2: - Isiraeri zvino ngavati, tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi

Sungano yaMwari nevana veIsrael yaive yetsitsi nerudo. Pese pavairasika, aive akagadzirira kuvagamuchira zvakare sevake. Kukunda kwaDavidi kwaive nekuda kwetsitsi dzaMwari. Iye, nokudaro, akadana vateveri vake kuti vakudze zita Rake sezvo tsitsi dzake dzichigara nekusingaperi.

Vhesi 3: -Imba yaAroni zvino ngaiti, kuti tsitsi dzake dzinogara nekusingaperi

Vana vaAroni vaive kunyanya padyo kuna Mwari nekuda kwengoni dzake. Pose paipiwa zvibayiro kuna makwayana kuna Mwari, iye anoratidza tsitsi dzake pamusoro pawo. Zvakare, vaive nezvikonzero zvakakwana zvekutenda Ishe zvichitevera kuuraiwa kwavazhinji vavo naMambo saul. Zvino sezvo Ishe vatumira mutongi mutsva uyo asingazokanganise muzvipiro zvavo zvinoyera kuna Mwari, ivo vanofanirwa kutenda Mwari nekuda kwechipo cherununuro.

Vhesi 4: -Zvino ivo vanotya Jehovha ngavati, tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi

Munyori wepisarema anoshevedzawo vanhu vese vane moyo inozvininipisa kuna Mwari uye nekuremekedza kwakadzika kuna Mwari kuti vabatane naye mukurumbidza Ishe. Kubudirira kweIzirairi kunoitirwa kune vese vanomutya zvechokwadi.

Vhesi 5: -Ipapo ndakadana kuna Jehovha pakutambudzika, Jehovha akandipindura, akandiisa panzvimbo yakakura.

Kazhinji, minamato inouya kubva mukushushikana uye nematambudziko inobva pamoyo uye inoenda yakananga kumoyo waMwari. Vazhinji vedu tiri kuenda mukuomerwa kwakadai, ngatiregei kufunga nezvayo semagumo, minamato inoshanda senzira yekutyora majoki nekutipembedza.

Vhesi 6: -Jehovha ari kurutivi rwangu; Ini handingatyi: munhu angandiitei?

Pano, munyori wepisarema anofara muna Ishe nekuti ndiye mudziviriri wake. Murwi ane simba kukunda mamwe ose haashaye simba kana achipesana naMwari. Asi uyo ana Mwari anokunda. Ani naani waMwari, hapana chakaipa chingamuwira.

Vhesi 7: -LORD LORD LORD LORD LORD my my LORD with LORD: LORD: LORD: LORD: LORD. LORD.. LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD take LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD. LORD. LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD

Uku ndiko kutaura kunonyaradza kunovimbisa kuti Ari pamusoro pedu. Anosimudza vanhu kuti varwe nesu vasina kutisiya. Panguva ino, kuvimba kwedu kunofanira kunge kuri kuna Mwari, nekuti pasina Mwari, vabatsiri vedu vachakundikana.

Vhesi 8: - Zviri nani kutizira kuna Jehovha pane kuvimba nemunhu.

Ndima iyi yakanyorwa kubva pane zvakaitika kune avo vakawana mufaro mukuvimba naIshe. Asides from the ukweli kuti kuchenjera kuisa kuvimba kwedu muna Kristu, zvine hutano zvakanaka kuisa kuvimba kwedu muna Mwari sezvo iri basa remunhu kuvimba naMwari. Kana tichivimba nevarume chete, mhedzisiro haimbofi yakavimbika. asi kana isu tichivimba muna She, achatiropafadza zvakawandisa zvikuru kupfuura isu chatakafungidzira.

Vhesi 9: -  Zviri nani kutizira kuna Jehovha pane kuvimba namachinda.

Saizvozvovo, zvinokurudzirwa kuvimba Mwari pane kuisa chivimbo chako mune vanokudzwa. Kunyangwe vakapihwa masimba ane masimba uye vakapfeka mucheka wakanaka, ivo vanhuwo zvavo uye havagone kubatsira kana pakamuka dambudziko. Nekuda kweichi chikonzero nemamwe chiuru chevamwe, zviri nani kutenda kuna Mwari pane kumachinda.

Vhesi 10: -Marudzi ose akandikomba, Asi ndichavaparadza muzita raJehovha.

Vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanokomberedza munyori wepisarema asi akavakunda nekuti kuvimba kwake kwaive kuna Mwari chete. Zvinotora kutenda kwakawanda kuzadzikama kunyanya pakutarisana nematambudziko kana muhondo. Asi kana isu tina Mwari, tine chokwadi chekukunda.

Ndima11 & 12: -Vakandikomba; zvirokwazvo, vakandikomba, asi nezita raJehovha ndichavaparadza. Akandikomberedza senge nyuchi; Vakadzima somoto wemhinzwa, nekuti zita raJehovha ndichavaparadza.

Zvinoita sekuti munyori wepisarema akakomberedzwa nevavengi kunge nyuchi dzakatenderedza huchi. Ivo vanomuunzira shungu neshungu. Vakanga vakagadzirira kumuuraya sezvo pakanga paine vazhinji. Kunyange zvakadaro, kutenda kwake muna Kristu Jesu kwakaita kuti vavengi vake vadzime pamberi pake chaipo.

Vhesi 13: -Makandishungurudza, kuti ini ndiwe, asi Jehovha akandibatsira.

Vavengi vakaedza nepese pavaigona napo kubvisa muporofita asi pakupedzisira, Mwari akamubatsira. Zvakare, vana vaMwari vakaedzwa kakawanda naSatani kuburikidza nemuyedzo asi kana Mwari akauya kuzonunura ake, ruoko rumwe chete rwakakwanira kukunda muhondo.

Vhesi 14: -Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu, vava ruponeso rwangu.

Zviripachena kuti muchitsauko chino zvese, David anopa kukunda kwake kuna Mwari. Kazhinji pane dzimwe nguva isu hatina simba uye nokudaro, hatigone kuimba. Asi kana zvimire zvinotiponesa, isu tinosimbiswa naMwari. Ipapo tichaimba rwiyo rwokurumbidza.

Vhesi 15: -Inzwi romufaro nerokuponeswa riri mumatende avakarurama, ruoko rwaJehovha rune simba.

Nzvimbo yekugara yevakaponeswa itembere yekurumbidza. Kare zvisati zvaitika, vakatambura pasi pemaoko evavengi vavo asi nekuti munyori wepisarema akarangarirwa nezvemufaro usingaperi urudzi rwaizowana pakupedzisira. Mukukunda akafara. Kana isu takagamuchira ruponeso sevaKristu, ngatikudzei Mwari nemoyo yedu izere nemufaro.

Vhesi 16: -Ruoko rworudyi rwaJehovha rwakasimudzwa, Ruoko rworudyi rwaJehovha runokunda.

Wezvamapisarema anogara kuruoko rwerudyi rwaIshe rinoyera. Mwari pavanosimudza maoko ake, vanosimudza avo vanovimba naye uye vanowisira pasi avo vanomupandukira.

Vhesi 17: -Handingafi, asi ndichararama, nekududzira mabasa aJehovha.

Vadzivisi vake vaimuda akafa, pamwe runyerekupe rwakange rwatapurwa pamusoro porufu rwake asi iye anozivisa pachena kuvapo kwake uye anotsigira kuti haangambopunzika nemaoko evavengi vake, asi aive akatsunga kuzivisa mabasa anoshamisa aMwari.

Vhesi 18: -Hath LORD LORD LORD LORD me me me LORD:::: LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD hath LORD LORD hath LORD hath LORD LORD LORD LORD LORD

Kurangwa kunoitirwa kuchengetedza maKristu. Kuita kuti vayeuke kuti kunogara kune mubairo wekuzvininipisa. Kurwisa kwakasiyana-siyana kubva kumuvengi kwese kunotungamirirwa naMwari. Zvisinei, haana kutiisa kurufu. Kana tikatsungirira kurangwa kwaMwari, tine chokwadi chekuti tinowana kukunda kwake muzvose zviitiko.

Ndima 19 & 20: - Ndizarurireiwo masuwo okururamisa: Ini ndichaenda mukati mavo, uye ndicharumbidza Jehovha: iri iro suwo raJehovha, panopinda mavakarurama.

Suo raMwari ndiro gedhi rekururama. Chinhu chinoshamisa kuona. Akaisa nzira yekupinda kune vese avo vakarurama. Kubva pane imwe nzvimbo yekutarira, Mwari ndiro gedhi, vese vakarurama vachapfuura nepakati pake uye vanofara mukururama kwake.

Vhesi 21: -Ndichakurumbidzai, nekuti makandinzwa, mukava muponesi wangu.

Munyori wepisarema anorumbidza Mwari uye anorondedzera kunaka kwakaitwa naShe. Mwari pavanopindura minamato yedu, isu tiri danho riri pedyo naye.

Vhesi 22: -Iro ibwe rakaraswa navavaki ndiro rinova musoro wekona.

Chaizvoizvo, aive iro dombo rakarambwa nevanhu asi mukumumutsa kubva kuvakafa, akakwidziridzwa ndokusimudzirwa kumusoro chaiko kwerunako rwake nekubwinya. Asi muchirevo ichi, ibwe pano rinoreva David uyo akarambwa nezviremera zvakawanda asi nekuda kwekuvimba kwake muna Mwari, amuisa pamusoro pavo uye ave dombo repakona. Nekuti semaKristu mazhinji anogara pasi pevane masimba, ivai nemufaro Anozadzisa zvinangwa zvako.

Vhesi 23: - Izvi zvakaitwa naJehovha; zvinoshamisa pameso edu.

Kutenda kwese kuri munyika ino kunomiririra chisikwa chamwari, simba rakakwirira kupfuura pasirese. Kutenda kunotibvumira kuona Jesu pamusoro pemasimba uye hunhu. Mabasa ese aMwari akagadzirwa zvinoshamisa. Semuenzaniso, nzira yaanosimudza nayo Jesu Kristu mwanakomana wake yaishamisa pamberi pevanhu vese.

Vhesi 24: -Rino izuva rakaitwa naJehovha; isu tichafara uye tinofara mairi.

Kugadzwa chigaro chaDhavhidhi kwakaratidza mazuva akanaka evana veIsraeri. Saka vanofara. Nenzira imwecheteyo, zuva raIshe mucherechedzo kumaKristu ese. Pese panopenya mwenje wezuva rekutanga revhiki, tinofanira kuedza kuchichengeta sezvo riri zuva reSabata.

Vhesi 25: -Ndapota zvino, Jehovha, ndinokumbira kuti zvino, Jehovha, zvitumirei zvakanaka.

Chero ani akazvipira kuna Mwari, achaponeswa here? Ngatitetererei kuna Mwari kuti atinunure uye atinunure kubva kuvavengi vedu kuitira kuti mushure mekukunda iye atumire maropafadzo

Vhesi 26: -Ngaarumbidzwe iye anouya muzita raJehovha, isu takuropafadzai mumba maJehovha.

Zita raIshe inhare yakasimba, mutadzi anodana kuzita uye anoponeswa. Sezvo munyori wepisarema akange akunda vavengi vake uye akasimuka pachigaro.

Vhesi 27: -Mwari ndiye Jehovha, akativhenekera mwenje: Sungira chibayiro netambo, kunyanga dzeatari.

Simba raMwari ndiro chete rinovhenekera. Nechiedza chaMwari, tinogashira mufaro wakawanda uye nekudaro tinonunurwa kubva musimba rerima. Naizvozvo, ngatikudzei Ishe avo vakatikomborera nechiedza chakadai

Vhesi 28: -Ndimi Mwari wangu, ndichakurumbidzai; ndimwi Mwari wangu, ndichakukudzai.

Mwari akatipa nyasha uye akativimbisa kubwinya. Ibasa redu sevaKristu kukurudzira zita rake.

Vhesi 29: -Vongai Jehovha; nekuti akanaka, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi

Nenzira imwecheteyo, akatanga uyu pisarema rakashandiswa kumugumisa achizviita denderedzwa rose rekufara uye nekupa kutenda kuna Mwari

NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM?

Heano mashoma nguva apo Mapisarema 118 inogona kushandira chinangwa kwauri:

  • Paunonzwa iwe unofanirwa kuratidza moyo wako wekutenda kune Wemasimbaose
  • Paunoda kuyeuchidzwa kuti varume vanongokundikana asi Mwari haambokundikani
  • Kana iwe uchida kuti Mwari arwire hondo dzako kuti dzikudzidzise uye nokukutungamira chero nguva muhupenyu hwako.
  • Kana iwe uchida kuti Mwari vakupe kubudirira uye maropafadzo

PSALM 118 MINYENGETERO:

Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo aya ane simba pisarema 118 minamato ndeyako:

  • Ishe ndinokutendai nekukunda kwenyu uye nemakomborero muhupenyu hwangu
  • Baba Vekudenga, isai mweya weKutenda mumoyo mangu
  • Tenzi ndinokumbira kuti mundinunure pane zvakaipa zvese muzita raJesu.
  • Ishe, ndinotema chirevo kuti, handifi
  • Baba ndinofara muzita renyu, torai kubwinya kese muzita raJesu.

 

 

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyayaMapisarema 41 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 126 Zvinoreva Ndima Ndima
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.