Munamato Unopesana neMweya weKushushikana

2
2067
Minamato Yeiyo Pfungwa dzakavhiringidzika

Iwo mweya wekuvhiringidza mweya une simba kwazvo, dzimwe nguva unoregeredzwa uye hapana munhu anonyengetera chaizvo achipokana nazvo. Vamwe vanhu vanongozviwana ivo vari munyika, vasina zano rakanaka rekuti chinangwa chavo munyika ndechei. Vamwe vakaita sekunge vari pasi pesipereti kana kuti vakabatiswa nemamwe masimba asinga tsanangurike. Kunamata uchitarisana nemweya wekuvhiringidza kwakakosha kwazvo muhupenyu hwemuKristu. Kana moyo wako wakatariswa uye usina chinhu chekuvhiringidzika, iwe unogona kuzadzisa kuda uye chinangwa chaMwari chehupenyu hwako.

Mubvunzo wekutanga watinofanira kubvunza ndouyu: Kuvhiringidzika chii? Kuvhiringidzika kusagadzikana, nyonganiso, chiitiko chisina chinangwa, etc. Paunotarisa iwo marongero, ndiyo chimiro chakatemwa chakatemwa nechinangwa. Ndokunge, chinhu ichi chinofanira kuenda muhurongwa uhu uye ndicho chinangwa chayo chekushandisa. Chero chipi zvacho chinopesana neodhisheni inyonganiso.

Chimwe chezvinhu chakaipisisa chinogona kuitika kuhupenyu hwemunhu ndechokuvhiringidzika, kuve kuvhiringidzika kuita nharo, kusaziva nzira yekumberi. Kuvhiringidzika kazhinji kazhinji kunounza ganhuriro kuupenyu hwomumwe nekuti munhu akavhiringidzika haazive nzira yekumberi.

Iwo mweya wekuvhiringidza wakagadzirirwa kuparadza hupenyu, hukama hwedu naMwari nevanhu
Mwari paakatanga kusika, ane chiratidzo nemufananidzo mupfungwa dzake kuti anoda sei kuti nyika iratidzike kunyangwe mumamirioni anouya, akasika munhu kuti ave nehutongi kureva kuti haana kusika munhu kuti atambure asi zvivi pazvakasvika Hupenyu hwekutambura kwemunhu hwakatanga uye murume wese akasara kuti azvitongere ramangwana rake. Mwari vakasika munhu wese nechinangwa uye iye akaronga mararamiro emunhu mumwe nemumwe.

Mapisarema 25:12 “munhu ndupi anotya Mwari? Uye anofanira kumudzidzisa nenzira yaanofanira kusanangura.
Mwari vanoshuvira kuita kuti chirongwa chavo nechinangwa chavo zvizivikanwe nemunhu, asi vanhu vazhinji havana nguva yekuziva chirongwa nechinangwa chaMwari kwavari kana murume achinge anonongedza kana kufamba maererano nehurongwa nechinangwa chaMwari chehupenyu hwavo hapana mweya yekuvhiringidzika inogona kupinda.

Iwo anonzi maChristian emazuva ano haatombove nenguva yekuziva hurongwa hwaMwari hwehupenyu hwavo, munhu wese anoda chishamiso, vanhu dzimwe nguva vanombonyengetera zvisiri izvo Mwari.

Isu tinobvunza mibvunzo mizhinji mumoyo yedu kuti ndoziva sei kuda kwaMwari?, Mwari anotipindura here achinamata, iyi mibvunzo yekuzvarwa isati yasvika pamoyo yedu uye nzira chete yekuti tikunde mweya wevhiringidziko haisi yekungonamata chete asi kuvimba naMweya Mutsvene uye kudzidza shoko raMwari. Kuburikidza nechakazarurwa ichi, isu tinonzwisisa izvo Mwari kwatiri.

Dzimwe nguva kunyangwe sevakazvarwa patsva Mukristu mweya wekuvhiringidzika unouya muhupenyu hwedu apo mweya yedu isingatenderane neMweya waMwari.

Heano mimwe minamato yatinogona kunyengetera

Ndatenda, Ishe, pamusoro pechipo chehupenyu nemwanakomana wako Jesu akafira zvivi zvangu

• Nguo imwe neimwe yekuvhiringidzika paupenyu hwangu, bata moto ikozvino, muzita raJesu uye rega kunyonganiswa kubva kuna satan kubviswe kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu.

• O Ishe, tumira kuvhiringidzika mumusasa wevadzivisi vangu vese muzita raJesu

.

• Ishe Jesu, ndinunurei kubva mukuvhiringidzika kese muzita raJesu, ini ndinoramba kuoneswa mweya nemweya wekuvhiringidzika, muzita raJesu.

• Ini ndinotsiva mweya yega yega yekuvhiringidzika muhupenyu hwangu nerunyararo rwepfungwa dzakanaka muzita raJesu.

• Vanodikanwa Ishe, ini ndinoshuva kuve vakajeka mune imwe nguva iyo hunyengeri nekunyengera vachipinda mukati mangu kubva munzvimbo zhinji, uye nekudaro ndinonamata kuti mundipe simba kuti ndigone kutora mweya wega wega wekushushikana muzita raJesu.

• Ndinonamata Ishe kuti mundipe pamwe nemweya wako mutsvene kuti unditungamirire uye ndidzidzise kuitira kuti ndisadzingwa nemhepo zhinji dzedzidziso dzinogona kukonzera nyonganiso yakadaro mupfungwa dzangu, uye kukanganisa chokwadi chezwi Rako muzita raJesu. .

• Baba Ishe, ini ndinoramba kudzingwa nemhepo yekusagadzikana, ini handidi kuona zvinhu nenzira imwechete nemaitiro anoonekwa nenyika, ndinokumbira kuti muve nekundipa nzwisiso yakajeka yekuzivikanwa kwangu mu zita raJesu.

• Baba vaIshe, ini ndinokumbira kuti mucharega chero wechiedza chenyu chipinde murima rekunzwisisa kwangu, ini ndinokumbira munyasha uye simba rekuti ndisvinure pamweya nguva dzese, uye ndinotsvaga mweya unonzwisisa muzita raJesu.

• Pfungwa dzakavhiringidzika dzinogona kukandirwa nyore nyore kutenderera. Baba Tenzi, ini ndinokumbira kuti mweya uyu utsvage zvinhu zvese uye kuti muuye nezviyeuchidzo, ndinokumbira kuti muchaise pamusoro pazvo muzita raJesu.

• Ini ndinokumbira iwoonero wemweya, pfungwa dzinovhiringidzika ipofu pfungwa. Ini ndinokumbira mweya waMwari uyo unopa chiratidzo kune yakavhiringidzika pfungwa, ini ndinoramba kuve ndisina chokwadi nezvechinangwa changu muhupenyu muzita raJesu.

• Ini ndinotsiura mweya wega wega wehunyengeri uye ndinouya kupesana nechero dhiabhori kuti andivhiringidze. Ini ndinokumbira mweya wechokwadi, Ishe Mwari, ndinokumbira kuti mundipe pamwe nemweya wezvokwadi muzita raJesu.

• Baba veKudenga, murume anova munhu anovhiringidzika pavanomira kunzwa kubva kwauri, Ishe, paradza zvese izvo zvinogona kuda kunditadzisa kukunzwa kana uchitaura, ipa mweya unozoita kuti ndive neruzivo rwezwi rako uye uzive nzira yako yekutaurirana muzita raJesu.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndiri kuverenga James 4: 13-18… .Mweya Mutsvene wakataura neni kubudikidza naMwari. Nyonganiso yave kushanda muhupenyu hwangu kwevanopfuura makumi matanhatu. Ndiri kununurwa zuva nezuva! Ndinoenda kuchechi Svondo yega yega, kudzidza Bhaibheri neChitatu… asi muvengi anga ari mumba mangu achindisuka uye imba yangu segorosi. Wow! Wow! Wow!

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano