Minamato Yerunyararo Uye Nyaradzo

3
1652
Minamato Yerunyararo Uye Nyaradzo

Mwoyo wako unonetsekana here? Iwe unonzwa here mamiriro ezvinhu akakukomberedza zvekuti anokutenderedza zvishoma nezvishoma? Ndine chidimbu chenyaya dzakanaka kwauri, Mwari akavimbisa kupa runyararo kune vedu vanotambudzika pfungwa. Mazuva ano minamato yerunyararo uye nyaradzo inosimbisa rugare rwaMwari mumoyo mako munaJesu Kristu zita. Rugwaro sezvakanyorwa mubhuku raJohani 16:33 Ndakuudza zvinhu izvi, kuitira kuti mandiri muve nerunyararo. Munyika muno, muchava nedambudziko. Asi shinga! Ini ndakunda nyika. Kana mweya yedu ichitambudzwa zvakanyanya, pane kukosha kukuru kuti rugare rwaMwari ruuye muhupenyu hwedu. Zvakare, kuve muna Kristu Jesu hakungoerepi kuita runyararo. Rangarira nyaya yeVaapositori vaive muchikepe pamwe chete naJesu uye vachiri kunetswa nedutu rinopisa. Kristu aive akagara pakona yechikepe akarara kwazvo asi achiziva zvinhu zvakapendana, uye zvakadaro chikepe chakange choda kuchinjirwa kudzika nekuda kweDutu guru.

VaApostora vakaedza nepese pavanogona napo kununura mamiriro ezvinhu asi zvese hazvina zvazvakabatsira, patariro yose payakapera, vakarangarira kuti muponesi aive muchikepe navo, kudzamara vamutsa Kristu kuhope kwake uye akataura nedutu iro raive vaive nerunyararo. Zvakafanana nehupenyu hwedu pachedu, vazhinji vedu tiri muna Kristu asi zvakadaro tinorwira isu toga, tinotakurwa nehukuru hwematambudziko edu zvekuti tinokanganwa kuti kune murume anonzi Kristu anogona kutaura rugare muhupenyu hwedu. Kwete kusvikira takoka Kristu, zvese zvaachaita kugara uye kutiona isu tichirwira toga. Tinofanirwa kusvika pakuziva kuti Kristu akavimbisa kupa runyararo kune vedu vanotambudzika pfungwa, mazwi ake anoti; rugare rwangu ndakupa iwe, kwete senyika sezvaunokupa. Vangani vedu vanga vachirwa vega? Nei tichifanira kurwa tega kana isu tichigona kuvanda kuseri kwemuchinjiro kudzamara tava nerunyararo. Kunze kwekudzoka kwerunyararo, isu tichafaranuka. Nyaradzo shanda pamwe nerunyararo, pese panenge pasisina rugare, nyaradzo ichave iri kure nekubva ipapo.

Tinofanira kuvimba naMwari zvakakwana kuti tirege kusiya kwemamiriro edu ezvinhu akaomarara mumaoko ake uye anovimbisa kutipa nyaradzo kwatiri uye nekudzoreredza rugare kune pfungwa dzinotambudzika.
Tsvaga pazasi runyorwa rweminamato yemunamato ye runyararo uye nyaradzo yekuisa kunyarara Zvakaoma mamiriro edu ezvinhu.

MINYENGETI

• Ishe Jesu, nemoyo unorema, ndauya kwamuri, mweya wangu unotambudzika nedambudziko rakandikomba. Ndiri kurwadziwa uye ndakarumwa, ndinorarama senge ndega munyika ino ndisina rubatsiro. Ishe Jesu, ndinonamata kuti mupe runyararo mumweya mangu muzita raJesu.

• Ishe Mwari, ini ndinokumbira kuti mudzidzise maitiro ekutenda kunyarara kwangu. Miromo yemirioni inofamba mupfungwa dzangu zuva rega rega nemamiriro andaita izvozvi. Ndiri kukurumidza kuzvirasa, Mwari, ndapota ndibatsireiwo kuti ndisarase kutenda kwangu muzita raJesu.

• Ishe Mwari, Bhaibheri rinoti Ishe vanopa simba kuvanhu vake; Jehovha anokomborera vanhu vake nerugare. Ndinotaura rugare rwangu rwepfungwa kuti uve muzita raJesu. Runyararo rwaIshe runopedza matambudziko nekutambudzika, ndinozvikoka muhupenyu hwangu muzita raJesu.

• Baba vari kudenga, ndinotaura rugare mune zvese zvakaoma zvehupenyu hwangu, ndinokumbira kuti nerunyararo rwaMwari Wemasimbaose runoisa kudzikama muhupenyu hwangu muzita raJesu.

• Baba vengoni, ndinokumbira kuti muve nekumuka mupe runyararo rwepfungwa kumweya wangu, Ipa kuvhenekerwa murima rehupenyu hwangu, ndinokumbira mwenje wako unovhenekera uyo unozotungamira tsoka kune chikamu cherunyararo, Ishe vhenekera icho mwenje muhupenyu hwangu muzita raJesu.
• Tenzi Jesu, kufa nekumuka kwako kwakaunza rugare uye nyaradzo kuhupenyu hwedu hwekutambudzika. Ndinosunga musungano yekufa kwako nokumuka uye ndotaura rugare murunyararo.

• Ishe Jesu, ndinokukoka kuti uuye kuzotonga hupenyu hwangu, ndinokukoka kuti uuye kuzotora kutonga kwakazara kwezita rangu muzita raJesu.

• Ishe Mwari, ndinoparadza zvese zano nehurongwa hwemuvengi kuti ndigadzire dambudziko risingaperi muhupenyu hwangu. Ini ndinoparadza zvese zvehurongwa hwavo kuti zviise njodzi isingataurwe muhupenyu hwangu muzita raJesu. Bhaibheri rinoti Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, rubatsiro rwazvino munguva yezvinodikanwa, ndinonamata nerubatsiro rwenyu, ndinotsvaga utiziro hwenyu Iye Mutsvene waIsraeri, Ishe nyaradzai mweya wangu muzita raJesu.

• Ini ndinouya kuzopokana nekurwadziwa kwese uye nekushungurudzika muhupenyu hwangu, ndinozvikwevera nekuzvipfekera pamuti weKarivhari. Ndinotaura nehunyoro muzita raJesu, rugare rwese runotyisidzira matambudziko muhupenyu hwangu neropa raJesu. Ini ndinoparadza zvese zvavaiyita muzita raJesu.

• Ishe Mwari, ini ndinotsiva dambudziko rega rega, marwadzo ese, kutambudzika kwese muhupenyu hwangu, ndinozvitsiva nezvikomborero nemuzita raJesu. Ishe Mwari, nechikonzero chemunamato uyu, ndinonamata kuti mutumire munyaradzi wenyu, iwo Mweya Mutsvene muhupenyu hwangu muzita raJesu.

• Ishe Mwari, tinokumbira tsitsi dzenyu pamusoro pehupenyu hwevanhurume nevanhukadzi vanorwiswa zvakanyanya nemamiriro ezvinhu anoisa hupenyu, tinokumbira kuti muvanyaradze muzita raJesu. Wese murume nemukadzi vakarasikirwa nechimwe chinhu kana mumwe munhu akakosha kuhupenyu hwavo, tinokumbira kuti muve netsitsi pavari uye munyaradze mweya yavo muzita raJesu.

• Baba Ishe, ndinonamata kuti rwizi rwemufaro uye rwekufara ruyerere kubudikidza nehupenyu hwangu kubva zvino nekusingaperi muzita raJesu.

Advertisements

3 COMMENTS

  1. Iampo na sa Ginoo nga kami ni Sharlene Mae D.Ayson ug Alejo A
    Ebana Jr.magkabalik na sa relasyun namu nga 9 ka tuig nga nkabungkag so Ian Calacat nga makunsinsiya sa iyang pakupanapaw kanamu kurugero na magbulag yafa magbalik mi ni Sharlene Mae D.Ayson ug Alejo.A.Ebana Jr.nga magpuyu nga magmalinawun uban Kang. jesuy Amen

  2. Rumbidzai Mwari, ini ndiri Margaret anobva kuKenya. Wakave chikomborero kwandiri muhupenyu hwangu hwekunamata. Nongedzo yemunamato yaive nehunyanzvi hwehupenyu hwezuva nezuva. Munhu wa Mwari rangarira mhuri yangu isiri kupora hama yangu pamutemo inokonzerwa nezvakakonzerwa nechirwere chegomarara uye amai vangu vachaitwa MRI neChipiri kumatambudziko edumbu kubuda ropa rakawanda uye ane makore makumi matanhatu nemasere. Ndiri kuitawo kurwara neropa kwenguva yakareba. Rangarira isu mumunamato kupindira kwaIshe. Mwari vakukomborere.
    Rgds
    Margaret

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano