Minamato Yekunatsa Aritari

0
4531
NEMINYENGETERESI YEKUKURU KUSVIRA

Rugwaro runoti ndiani anogona kukwira mumakomo aIshe kana ndiani anogona kumira munzvimbo yake tsvene, iye ane maoko akachena uye nemoyo wakachena, iye akasimudza mweya wake kuti arege kuita zvisina maturo kana kupika mukunyengera. Sezvatsanangurwa mune chinyorwa KUNYENGETERESA KUSVEDZESA KURURU kuti aritari yaMwari yakasvibiswa. Ndosaka zvisingashamisi, kune akawanda maartari akanaka uye akanaka asi mweya waMwari haugare mukati mazvo. Rugwaro rwunoti maziso aMwari akatsvinda kwazvo kuti atarise zvivi, mweya waMwari haugone kugara munzvimbo ine chiratidzo.

Imwe yenzvimbo dzinokosha muchechi inogara ichitsvaga dhiabhori kutora aritari. Aritari ndiyo simba rechechi kana moto pamusoro peatari wafa, kereke ichadzika pasi pekuraswa nekuti atari ndiwo marimi emoto izvo kereke inofanirwa kuramba ichimhanya. Sezvineiwo, iyo atari haigoni kuzvishatisa, ndeye varume nevakadzi vanoshatisa aritari. Ndokusaka pese apo dhiabhori paanoda kurwa neatari, chekutanga chaanoita ndechokuwana moyo weaari mushandi, varume nevakadzi vakatangwa muupristi hwaJesu Kristu kuti vashumire munzvimbo yake tsvene. Kana Dhiabhori akangowana ivo, ivo ichave mota inoenda kuartari.

Kune maartari mazhinji akacheneswa neropa uye nezvimwe zvinhu zvakasviba nevaya vanoshanda mazviri. Mumazuva echinyakare, iko kushanda kweanoora kwaMwari kuchaita kuti mupristi mukuru wese atye Mwari nekuti kana chero mupristi ane zvivi kana kutadza akaita chibayiro kuatari yaMwari asina kuzvinatsa, anotanga arohwa nemutumwa raMwari paatari. Saka, izvi chete zvinobva zvave paramende inounza mupristi kuti azive. Nekudaro, kufa kwaKristu kwakaunza chibvumirano chaNyasha, hatife takafa nemutemo asi isu takaponeswa naNyasha. Nehurombo, Nyasha dzakashungurudzwa zvakanyanya mumireniyamu iyi, vanhu vanoita marudzi ese ezvinhu zvisingataurike uye zvakadaro vanoshumira paatari yaMwari.

Mweya waMwari wakonzereswa kuti ubve kure nemaaritari mazhinji, zvese zvatinoona mazuva ano iartari yepalatari asi haisisina mweya waMwari, simba raMwari Samasimba harichagari muaritari idzodzo.
Kusvikira varume nevakadzi vasvika pakuziva kwezvakaipa zvavo, vachinje kubva pazviri, kutsvenesa atari nekukoka mweya waMwari, hapana zvichaitika. Nenzira inofadza, yaive panguva yehupirisita hweRevhi sezvinoonekwa mubhuku raRevhitiko kuti mupristi neartari zvinhu zviviri zvakasiyana. Asi ikozvino, atari nemupristi zviri musiyano, chero mutsauko pairi pachavo mutsauko paatari. Isu tiri muprista mutsva kubva kuhurongwa hwaMerkizedeki, uyo unomiririra Kristu. Mukukosha, kuti atari icheneswe, isu pachedu tinofanirwa kutsveneswa.

Munamato wekuchenesa atari munyengetero wedu kutsveneswa zvakare. Ngativake atari yehutsvene, inoyera uye inogamuchirika kuna Mwari nekutaura minamato inotevera;

MINYENGETI

• Ishe Jesu, kwenguva yakareba isu takagadziridza atari nekusatadza kwedu, takatsamwisa Iye Mutsvene waIsraeri nemafungiro edu uye nezviito zvakashata. Nekuti nguva yakareba takashandisa nyasha dza Kristu pachedu nemaoko edu, takadzingira mweya waMwari kure neatari. Tinonamata kuti mutiregerere zvakaipa zvedu zvese muzita raJesu.

• Ishe Mwari, tinogamuchira hukuru hwenyu pamusoro pehupenyu hwedu uye neshumiro nepamusoro peatari yaMwari. Tinokumbira kuti mutsvenese atari uye muite vatsvene uye vagamuchirwe pamberi penyu muzita raJesu. Putsai aritari uye muivakezve kune iyo taki inokodzera iwe, paradza chose chinosemesa uye tsvina iri paatari muzita raJesu.

• Ishe Jesu, isu tinonamata kuti mutungamire paatari nemweya wenyu uye muite kuti zvisawanike kuti chero vanowana charlatans vawane mairi muzita raJesu. Ishe tinokumbira nekuda kweropa rakadeurwa pamuchinjiko weKarivhari bvisai zvinhu zvese zvakasviba zvinokusemesa paartari, uye ngazvirege kuramba zvichisanganiswazve muzita raJesu.

• Ishe Mwari, tinopa chibayiro cherumbidzo nekunamata paatari uye tinonamatira kuti nemweya wekunamata mweya wenyu wakaenda uchagara pamusoro peartari zvakare. Isu tinopa hupenyu hwedu kwauri sechibayiro chipenyu uye tinonamata kuti iwe ugadzire matiri moyo wakachena usingazive zvivi nezvakaipa uye utipe kusvinura kweMweya kunotibatsira kuti tidzivise zvakaipa muzita raJesu.

• Ishe Mwari, tinotsvaga mweya wenyu unomutsa muviri wemufi. Rugwaro rwunoti kana iwo mweya uyo wakamutsa Kristu kubva kuvakafa ukagara mukati mako, unomutsa muviri wako unofa. Ishe tinokumbira mumweya wedu kuti mutigeze mweya yedu uye motisvitsa pakuziva kusatombobvumira chero zvisina kukodzera paatari zvakare muzita raJesu.

• Tenzi Jesu, kufa kwako zvakare kwakaunza kuberekwa kwehupirisita hutsva. Isu kubva isu takabviswa kubva pakurongeka kwehupirisita hweRevhi uye isu takaitwa vagara nhaka pamwe naKristu muhupirisita sezvakarairwa naMerikizedheki. Ishe tinokumbira kuti mutibatsire kusimuka uye tirarame zvitendero zvehofisi yedu. Aritari yedu ngairege kuparadzwa nezvivi, iro mwenje paatari haufanirwe kudzima. Isu tinoramba kuve chikonzero nei vanhu vazhinji vachikundikana iwe. Tinokumbira kuti mutibatsire kudzokorora nhanho dzedu dzadzokera kwauri muzita raJesu

Ishe Jesu, tinonamatira kereke dzose dzakarasikirwa nazvo, izvo zvakakonzera kuti mweya wako ubve paaritari dzavo, tinokumbira kuti netsitsi dzenyu muvaregerere. Wezvemapisarema anoti usandirasire kure nechiso chako uye usabvisa mweya wako mutsvene kubva kwandiri, dzorera kumufaro wekuponeswa kwako uye kusimudzira nemweya wakasununguka uyu. Tenzi, tinonamata kuti murege kuvarega vachikundikana, tinokumbira kumutsidzirwa kwehutsvene nekururama paaritari yega yega muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano