Minyengetero Yakasimba Yenhau Dzedare Kuti Uve Won

0
1411
NEMUNYENGETSI WAKAKWESA CASTE CASES

Pisarema 27: 1-2,
“Jehovha ndiye chiedza changu noMuponesi wangu; ndingatya aniko? Jehovha ndiye simba roupenyu hwangu, ndianiko wandingatya? Kana vakaipa, kunyange vavengi vangu navavengi vangu, pavakuya kwandiri kuzodya nyama yangu, vakagumburwa vakawa. ”

Kuhwina a court court haisi kutamba kwemwana kune wekupomerwa mhosva neanopomerwa, kuhwina mudare redzimhosva minamato nekutsanya inofanira kunge yakakwira. Chekutanga munhu anofanira kutsvaga tsitsi dzaMwari uye munamato kuti mbiri yake ipfuure pamusoro pehupenyu hwake kuitira kuti vagamuchire tsitsi panguva yekutongwa kana dare redzimhosva pane tsika yekurasikirwa nematare edzimhosva.

Chinangwa chekupedzisira chekuenda kudare ndechekuti vatongi vasarudze nyaya iri pakati pemapato maviri. Semukristu, Jesu Kirisito mutsigiri wedu mukuru (1 Johane 2: 1-2). Anomiririra igweta kana gweta mumatare anotonga. Mumiriri anomhan'ara nyaya yemutengi wake mudare redzimhosva. Saka Jesu anotidzivirira uye anotimiririra muChivanze cheDenga asi kushungurudzika kwemaitiro edare kunotungamira kuti vanhu kunyangwe maChristu vashandise imwe nzira yekukunda sekuita chiokomuhomwe, kutyisidzira mumwe mubatanidzwa kana mutongi.

Nhasi uno tichave tichiita minamato ine simba kuti nyaya dzematare dzikwikwidzwe, minamato iyi ine simba kune avo vanhu vakatarisana nematare edzimhosva akaomarara itawo kune avo vakapomedzerwa nhema mudare redzimhosva, ivo Mwari yokudenga ichakununura munaJesu Kristu zita.

Mwari wedu ndiMwari akarurama. Kana mumwe wevana vake akaendeswa kudare zvisina kukodzera zvirokwazvo achakunda kesi kwatiri. Anomiririra kufarira kwedu uye anova nechokwadi chekuti nyaya yacho haina kumbopererwa. Hakuna magweta kana vatongi vane simba uye vakangwara kupfuura Mwari. Jesu anotireverera mhosva yedu. Iye anopokana pamusoro pedu. Iye munyori wechiHebheru akanyora, "Naizvozvo iye unogonesa kuponesesa avo vanouya kuna Mwari kubudikidza naye, sezvo achigara achireverera kwavari." (Vaheberi 7:25).

Kune nyaya dzakawanda dzematare edzimhosva dzakapedza vakawanda mutirongo. Vamwe vari kutambudzwa nekuda kwemhosva yavasina kupara. Tarisiro yevazhinji pamusoro penyaya yaive yekukunda mupikisi wavo, asi tsvaga kuti mhosva yacho yakapidigura ndokushanda ichirwisa navo. Isu sevaKristu, pane vimbiso yekuti tichakunda kese kumatare edzimhosva kana isu tichitaura chokwadi, pachena uye takavimbika mune iyo nyaya. Mwari havakwanise kuhwina mhosva yemunhu ane nhoroondo yefaira dzvuku kana akapara mhosva kana kutyora mutemo wenyika akapihwa nyika kana nyika.

Bhaibheri rinodzidzisa kuti munhu wese akatadza. Pauro akanyora, "Nekuti vese vakatadza, vakasasvika pakubwinya kwaMwari" (VaRoma 3:23). Iyo nguva yaunove nemhosva yekukanganisa, uye iwe uchifunga kukanganisa mhosva, ipapo panogona kuve nemhedzisiro, kuvapo kwaMwari kunobva uye mhedzisiro yacho ichaguma nechirango. Bhaibheri rinoti, "Kana nzira dzemunhu dzichifadza AMWARI, anoita kuti kunyange vavengi vake vave nerugare naye." Zvirevo 16: 7. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uri pachokwadi uye usiri mhaka, Ishe Jesu pachavo vacharwa mhosva yako.

Heano mamwe masimba eminyengetero mikana yekukunda mumatare edzimhosva

MINYENGETI

1. Ndinokutendai Tenzi Jesu ndiye Mumiriri wangu wekudenga uye ndinovimba kuti munguva iyi ndichave nekunyatso kuregererwa uye kusimbiswa zvakakwana uye kuti hakuzove nekutsamwa pane hunhu hwemunhu kana chinangwa chake muzita raJesu.

2. Ini ndinonamata Ishe kuti muregerere chero Chivi chandinogona kunge ndakanganisa kurangwa ichi uye ndinonamata Ishe kuti mundisuke zvizere uye mundinzwire ngoni muzita raJesu

3.Ishe, munoziva chikonzero chekunzwa kwedare iri uye tinonamata kuti mutarise maitiro ese, uye kumbira kuti munyasha dzenyu kuti kururamisira kwechokwadi kuitwe, nekusasarura muzita raJesu.

4. Baba, itai kuti ini ndikwanise kunzwirwa tsitsi pamberi pemutongi, muzita raJesu, ndiwanei tsitsi, tsitsi, uye nehunyoro netsiva nekejeri, muzita raJesu.

5. Rega zvipoko zvese zvechidhimoni zvakagadzikwa mumoyo we chero munhu achipesana neni ngazviparadzwe, muzita raJesu.

6. Ishe, ipai mapato ese ane hanya, zviroto, zviratidzo uye kusagadzikana kwaizofambisa chikonzero changu.

7. Ini ndinosunga uye ndinobhuritsa mweya yese yekutya, kusagadzikana, uye kuora mwoyo izvo zvinogona kukonzera kushushikana muzita raJesu.

8. Ishe, huchenjeri hwamwari ngariburuke pamusoro pevese vanobatanidzwa mune iyi nyaya neni uye, ini ndinotyora musana wemidzimu yekurangana nekunyengera, muzita raJesu.

9. Ishe vane rudo, ndinokumbira munyasha dzenyu nengoni pandinogadzirira kutarisana nemutongo wedare redare iri uye ndinokumbira kuti munyasha dzenyu nyowani uye nekunaka kukuru, mhosva dzese dzavari kundipomera dzakazogumiswa dzodzingwa zvachose muZita raJesu.

10.Ishe, ndimi chete Munoziva kutambudzika nenhamo zvakandikonzera uye moyo wangu unonetsekana uye unotya. nekuti ndinoziva kuti vanhu vanogona kuve vakaomarara sei - asi ishe, ndinovimba nenyasha dzenyu uye nenguva yakafanira, uye ndinonamata kuti muende pamberi pangu kuti nyaya iyi yedare inyatsodonhedzwa zvizere, uye ini ndikupei rumbidzo yose kubwinya.

11. Ndinonamata kuti muende pamberi pangu uye kurwira mhosva yangu uye ndinokumbira kuti ndirege kunyadziswa. Ndatenda kuti Nzeve Dzako dzichigara dzakavhurika kuchema kwevana Vako uye nekukutenda kuti Wakavimbisa kuve Dziviriro yangu uye Dziviriro yangu Ndinokutenda kuti ruoko Rwako runokurumidza kununura vese vanovimba nemi - nekutenda munaJesu zita

12. Ini ndinonamata Ishe kuti munyadzise vavengi vangu vese uye ndinoremedza basa remaoko evavengi veimba nevanoitira shanje mune iyi nyaya, muzita raJesu.

13. Vanoda baba vekudenga, ndinokutenda kuti Iwe uri Mwari weruramisiro uye ishe wekururama uye kuti iwe uriwo sosi yezvose zvokwadi uye tsime reuchenjeri hwese. Ini ndinosimudza nhasi zvese izvo zvine chekuita nematare edzimhosva, angave ari iye ari kupomedzerwa kana iwo ari kuita mukuitwa kwehutongi nekutongwa.

14. Ini ndinonamata kuti Iwe utungamire uye utungamire ivo vese vanobatanidzwa mumakara ezvemitemo uye uvape kutendeka kwekutungamira pasina rusaruro uye kusarongeka .. uye huchenjeri nenyasha kuti utarise chokwadi uye kuzviita pachiri, pasina. kutya kana kufarirwa Muzita raJesu rine simba, Ameni.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano