Kukurudzira minamato Yakaoma Nguva

0
4735
INSPIRATIONAL PRAYERS ITSVA

James 1: 2: Hama dzangu, zvitorei mufaro kana muchiwira mumiidzo mizhinji;

Nguva dzakaoma inguva dzemiedzo apo kutenda kwedu nesimba rakasheedzwa asi kuti tisimbise kutenda kwedu uye kutiite timire takasimba muna She. Nhasi tiri kutarisa zvimwe kukurudzira minamato izvo zvichaita kuti tikunde nguva dzakaoma. Hazvina mhosva kuti hupenyu hwedu hunopenya sei uye hunofadza, isu tichave tichiona nguva dzekuedza kwedu, hutsva semhepo yatinofema semvura yatinonwa. Saka kana nguva yasvika yekuti isu tiwane kunetseka zvishoma, kuti tinobvuma sei kwenguva pfupi kusvikira taona kukunda kwedu kumagumo zvinhu. Jobho anosangana nenguva yakaoma, tariro yake nekuvimba kwake zvakamubatsira kukunda zvese.

Muhupenyu, nguva dzakaoma dzinouya chaizvo, iko kutenda kwedu kuchayedzwa, asi hatifanire kuvarega vachitsanangura kuti tisu vanaani, unogona kunge uine mibvunzo mumoyo mako, semuChristu, unotenda iwe unofanirwa kukomborerwa, rarama wakakwana Hupenyu nekuti mweya waMwari wakakwana uri mauri. Matambudziko nematambudziko anogona kunge ari munzira yako, iwe wakanamata, kutsanya, kudzidza izwi, watambira Zvakazarurwa asi hapana chiri kuchinja, kunyangwe naAbraham baba vekutenda vane mibvunzo mumoyo make saka hauzive mibvunzo pamamiriro ezvinhu aunozviwana iwe , asi usarege izvo mamiriro achitsanangura iwe, Jesu akakunda nyika kwauri, zvese zvaunoda ndiJoy mumoyo mako kuti ugamuchire chokwadi chekuti marwadzo, matambudziko, kurwara, kuomerwa hakuzi kukuunza pasi asi kukugadzirira iwe kubwinya kunofanira kuratidzwa mauri.

Kunyangwe Jesu akanzwa kurwadziwa uku, aiziva kuti zvaisazove nyore uye Mwari vakamunzwisisa saka akatumira ngirozi kuti imusimbise Ruka 22: 39-44, pakupedzisira, Muponesi wedu akakudzwa uye akakwidziridzwa zvikuru. Jesu akakunda, iye ndiye mufananidzo watiri kutarisa, kuti ave saiye uye tisati tashandurwa kuva mufananidzo iwoyo, kuti kubwinya ikoko kupenye zvakare muhupenyu hwedu isu tinofanirwa kupfuura nenzira imwecheteyo (Hakuna muranda anogona kuva mukuru kudarika tenzi wake) nguva dzakaoma hadzirarame semuKristu dzinovava asi dzinozviita zvirinani nekuti pane zaruriro yemufaro wavachawana mune ramangwana, saka tinounza mufaro iwoyo munezvazvino uye hupenyu hwedu hunoshamisika.

Mufaro kubvuma kwekukunda kwedu muna Kristu Jesu. Tinogona kushanda zvakanyanya asi "Ropa nesimba zvinongotiendesa ikoko (kwatinofunga kuti tinofanirwa kunge tiri) asi chete nyasha uye Mufaro kuburikidza neMweya Mutsvene ndizvo zvinozotisvitsa mberi uko Mwari anoda kuti tive. Kunyangwe zviome sei, kukunda kwedu kune chokwadi nekuti Kristu akakunda nyika nekuda kwedu, uye haangambokusiya usina rugare, saka ziva izvi mumoyo mako kuti;
“Kunyange muonde ukasatunga uye ukasava nemazambiringa pamizambiringa, kunyange muorivhi ukakundikana uye minda ikasabereka chikafu, kunyangwe pasina makwai mudanga uye pasina mombe mudanga, asi ndinofara Haiwa Ishe, ndichafarira Mwari Muponesi wangu, nokuti Ishe Jehovha ndiye simba rangu; anoita tsoka dzangu setsoka dzenondo, anondigonesa kutsika pakakwirira saka ndinoziva zvakajeka kuti nguva dzakaoma hadzife dzakambosiya ndasvava asi dzandiita nani.

Pane mamwe makiyi atinofanira kuve nawo ekuona kukunda kwedu panguva yakaoma;

1. Kuzvarwa patsva 1 Petro 1:23
2. Kufamba muMweya VaGaratia 5:16
3. Kuda uye Kukanganwira 1Joh 4: 7-11
4. Chengeta izwi raMwari mumoyo mako 1Johani 2: 14
5. Kuziva kwekukunda kwako Mapisarema 16

Heano mimwe minamato yekukurudzira yatinofanira kunyengetera kana panguva dzekutambudzika;

MINYENGETI

1. O Ishe ndinokutendai nekuda kwechipo chehupenyu munguva dzino dzakaoma, ndinokutendai nekuti kunyangwe zvinhu zvisiri kufamba nenzira yavanofanira kuita, muchiri simba rangu uye ndinoziva zvakajeka mumoyo mangu kuti muchandibatsira kukunda.

2. Baba, Tinokutendai kuti kunyangwe vamwe vese pavakandisiya uye mukandisiya, Munosara. Ndinokutendai kuti kunyangwe ivo vandaifunga kuti vangave neni nekusarudza kwavo kuenda, ndinogona kuvimba kuti muchamira neni nekusingaperi

3. Baba, ndinouya kwaMuri nezvondinetsa uye zvinondinetsa nezve matambudziko andiri kutarisana nawo. Ndiri kuda kukunzwa, ishe, uchindiyeuchidza kuti handisi ndega.

4. Baba, ndinoziva kuti mumire neni, uye ndinogashira simba renyu kumira rimwe zuva nemazuva ekuedzwa uye nematambudziko muzita raJesu.

5.Ishe ndinovimba kuti muchandinunura kubva mumatambudziko aya uye nemiedzo yese yandichasangana nayo muhupenyu huno muzita raJesu.

6. Baba, ndinonamata kuti mundipe simba ini handidi kutsauka uye kumira mushe pakutenda kwangu panguva yeKutambudzika muzita raJesu.

7. Baba ndinoziva mamiriro angu haana kufanana neako Simba guru, ndinonamata O Ishe kuti mundichengete pasi pesimba renyu, kuti imi Ishe vandidzivirire nguva dzakaoma kuti ndirege kuwira mumusungo weuipi muzita raJesu. .

8. Ini ndinonamata O Ishe kuti iwe utemure kukunda kwangu pamusoro pese paiedzwa uye nekunetseka kwandingatarisana nako, ndipewo Nyasha yekukutevera uye gara uchiita kuda kwako muzita raJesu.

9. Baba zvinonetsa zvehupenyu dzimwe nguva zvinondisundidzira mukona, zvichindipa kusava nebasa kuti ndienderere kumberi. Dzimwe nguva ndinonzwa kuoma mutezo mumweya mangu ndisingazive kuti tendeuke. Ishe, ndibatsirei kurega, kuramba ndichimhanya nhangemutange nekuvimbika, uye kuwana simba munzvimbo yakachengetedzeka, yako yakavanzika, mumumvuri waMasimbaose muzita raJesu.

10. Ishe, ndinonamata kuti pese pandinonzwa ndaneta uye simba rangu parinoderera kuti imi Ishe muvandudze simba rangu, ndizorodzei nesimba renyu rinoshamisa kuti ndikunde chipingamupinyi chimwe nechimwe munzira yangu. Nemaziso angu akatarisa kwauri, Ishe, pamwe newe unofamba padhuze neni, uchishanda kuburikidza neni, ndinokwanisa kuzviita. Ndatenda, Ishe. Muzita raJesu isu tinonamata.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano