Minamato Yehuchenjeri uye Kunzwisisa

1
6394
Minamato Yehuchenjeri uye Kunzwisisa

Zvirevo 4: 7: Uchenjeri ndicho chinhu chikuru; saka tora huchenjeri, uye nezvose zvaunowana uwane kunzwisisa.

Iko hakuna chinhu chakakosha sekufamba mukati uchenjeri. Izvi hazvingori Sophia (huchenjeri hwevanhu) asi huchenjeri hunobva kumusoro. Mavara akati wandei ari muBhaibheri akataura pachena kuti mashoko aya anotsigira chokwadi ichi.

MuApostora mukuru Pauro mune dzinoverengeka nguva vachinyora tsamba vakanamatira vanhu kuti vagamuchire Mweya uye mashandiro euchenjeri kwavari kuti vararame hupenyu hwavo zvizere. Iri bhuku raZvirevo kubva kune rekutanga kusvika kune rekupedzisira chitsauko, rakataura zvakadzama pamusoro pekuti zvaikosha sei kuti munhu ararame nehungwaru uye kuti azive nenzira kwayo.

Muchokwadi, humwe humbowo hwekuti unowirirana neJesu ndewekuti unofamba munzvimbo yakakwirira yehungwaru, nekuti bhaibheri rinotiudza muna 1 vaKhorinte 1:24 kuti Jesu ndiye huchenjeri hwaMwari saka kana achigara mukati iwe njere unofanirwa kuve wakaratidzwa muhupenyu hwako.

Uchenjeri hunogadzira ungwaru, ndiko kuti, kugona kwako kuona uye kugara uchinzwisisa zvinhu neMweya waMwari uye kutonga nehungwaru. Kana iwe uine huchenjeri, iwe unogona kunzwisisa chinangwa chaMwari chehupenyu hwako. Ndosaka muApostora Pauro akanyengeterera kereke iri muEfeso mubhuku raVaEfeso 1: 17, kuti vazadzwe neMweya wehungwaru uye nekuzarurirwa kuti vazive tariro yekudaidzwa kwaMwari nekuda kwehupenyu hwavo. Iwo mweya wenjere zvakare unobatsira iwe kuti uite munzira dzinofadza Mwari. Nguva zhinji tinofunga kuti nekuti tiri kuita zviitiko zvekunamata zvinongoreva kuti tiri kufadza Mwari asi bhuku raVaKhorose 1: 9 rinotiudza kuti kusvika tazadzwa neruzivo rwe kuda kwaMwari muuchenjeri hwese, hatizokwanisi fadza Mwari zvizere.

Zvakare, iwo mweya wehungwaru unotibatsira kurarama hupenyu hwakasununguka hwekuratidzira nekuti unotizarurira isu hurongwa hwakakura uhwo Mwari hwatakagadzirira rugare rwedu. Bhuku ra1cor: 2 rinotiudza kuti kune huchenjeri hwakavanzika, hwakachengeterwa Mwari nekukudzwa kwevanhu vake, asi huchenjeri uhwu hunogona kuratidzwa neMweya waMwari kwatiri.

Kunyangwe Jesu aida mweya wehungwaru uye yekunzwisisa kuti Iye azadzikise basa rake pasi. Bhuku raIsaya 11 rinotiudza kuti chiporofita chakange chatouya kare kuberekwa kwaMesiasi, achiburitsa pachena kuti Aizove nemweya wakasiyana, mumwe weiwo waiva mweya wehungwaru.

Iwo mweya wekunzwisisa unokubatsira kuti uite zvisarudzo zvakanaka uye zvisarudzo mukutarisana nemamiriro akaoma. Bhuku ra1 Vakorinte 2:14 rinotiudza kuti izvo izvo zvinotaurwa neMweya waMwari kwatiri zvinokwanisa kungonzwisiswa neavo vaneMweya wekunzwisisa, izvi imhaka yekuti kuraira kunopihwa naMwari kunogara kuchiratidzika sehupenzi kumunhuwo zvake.

Kana iwe saka uchida kushanda musarudzo yepamusoro yemweya uye kurarama zvichibva nekuda kwaMwari kwauri, saka iwe unofanirwa kunyatsonamata nemweya wehungwaru uye hwehungwaru. Bhuku raJakobho rinotiudza kuti kana isu tichida huchenjeri, isu takasununguka kukumbira kuna Mwari, anopa kune vese uye anoshungurudzwa kubva kune hapana. Ini ndakanyora mimwe minamato yega yehungwaru uyehungwaru kuti ikutungamirire iwe paunotsvaga kuziva kuda kwaMwari kwehupenyu hwako. Sezvo iwe uchinamata uyu munamato nekutenda nhasi, ini ndinoona mweya wehungwaru uye hwekunzwisisa uchishanda muhupenyu hwako munaJesu Kristu zita.

Minyengetero YeUchenjeri

• Baba Vekudenga, makataura mushoko renyu, munaJakobho 1: 5 kuti kana chero munhu akashaya njere iye anokumbira iwe unopa pachena kune vese pasina anotuka. Ishe, saka ndinobvuma kuti ini ndoda huchenjeri hwamunongogona kupa, mudururire pandiri mweya weungwaru mune uzere hwazvo muzita raJesu.

• Ishe ndinokumbira zvinoenderana nebhuku raVaEfeso 1 kubva pavhesi 16, kuti mundipe mweya wehungwaru uye nekuzarurirwa muKuzive iwe, maziso emoyo wangu achivhenekerwa kuti ndizive tariro yekuda kwako uye nehupfumi. yenhaka yako inobwinya muvatsvene uye nehukuru hwesimba rako musimba rako kwandiri unotenda maererano nekushanda kwesimba rako guru muzita raJesu.

• Baba Vekudenga, ini handidi kuramba ndichiita zvikanganiso nekutendeuka kwakashata muhupenyu, ndipeiwo mweya wehungwaru uye hwehungwaru kuti ndizive iwo huchenjeri hwakavanzika hwakagadzirirwa kubwinya kwangu. IwoMweya Mutsvene Unotapira maererano nebhuku ra1cor 2, ndinokumbira kuti utsvage pfungwa dzaMwari uye kuti undizivise zvinhu izvi muzita raJesu.

• Baba ndinokumbira zvinoenderana nebhuku raVaKorose 1: 9, ndinokumbira kuti mundizadze neruzivo rwechido chenyu muuchenjeri hwese nekunzwisisa kweMweya kuti ndive ndinofamba ndakakodzera ishe, ndichimufadza zvizere uye ndiwedzere paruzivo. raMwari muzita raJesu.

• Ishe, ndinokumbira kuti mundipe mweya unonzwisisika kuitira kuti ndigone kuita sarudzo dzakachena nguva dzese, kuti kunyangwe kana mirairo yenyu ikaita soupenzi ndinozoiteerera zvakadaro, ndichiziva kuti vachandibatsira kurarama zvakananga pakati kuda kwako muzita raJesu.

• Bhuku raRuka 2:52 rinotiudza kuti Jesu akakura muuchenjeri uye hwakareba. Baba veKudenga saka ini ndinokumbira kuti murege kungondipa iwo mweya wehungwaru asi kuti muchave mundibatsira kuti ndikure ndichienderera mariri, kuti ndirege kubva mukutungamira dzenyu mumwaka wese wehupenyu muzita raJesu.

• Ishe, zvinyorwa zvako zvemashoko zvakapihwa Mwari naDaniel nevamwe vatatu vakomana vechiHebheru njere nekunzwisisa muunyanzvi hwese uye nekuda kweizvi vakabuda pachena pakati pevezera ravo vese, saka ndinokumbira kuti mundipe mweya iwoyu kuti ndikwanise kumira pachena mune imwe neimwe yehupenyu iyo ini ndinozviwana mune Jesu zita.

• Rugwaro runotiudza kuti pakati pevanhu veIzirairi, pakanga paine dzinza raikwanisa kuona nguva uye kuziva izvo vana veIsrael zvaifanira kuita. Ishe ndinokumbira kuti izvozvi uye nguva dzese, mundondibatsira kuona nguva uye kunyatsoziva zvandinofanira kuita muzita raJesu.

• Izwi rako rinoti munaZvirevo kuti neuchenjeri kunouya hupenyu hwakareba. Baba ndizadze neMweya wako weuchenjeri kuti ndigone kurarama hupenyu hurefu kuti ndizadzise zvakatemwa zvako pasi pano muzita raJesu.

.

Minamato Yekunzwisisa

• Baba, ndinokutendai nerudo rwenyu rusingaperi pane hupenyu hwangu muzita raJesu Kristu

• Baba, ndinokumbira kuti tsitsi dzenyu dzikunde pakutonga muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu Kristu

• Baba, ndipeiwo neMweya wekunzwisisa izvozvi muzita raJesu Kristu.

• Baba, vhurai maziso angu emweya kuti vaone izvo maziso angu enyama asingaone muzita raJesu Kristu.

• Baba, nehungwaru yeMweya Wakachena, kuraira nhanho dzangu kana ndichifamba muRwendo rwehupenyu Jesu Kristu zita

• Baba vhurai maziso angu kuti ndione zvakaipa zvisati zvandiwirira muzita raJesu Kristu.

• Ini ndinoparidza nhasi kuti mazuva angu evhiringidziro apera nemuzita raJesu Kristu

• Ndinozivisa kuti mazuva angu ekupofumadzwa kwemweya apera nemuzita raJesu Kristu

• Ini ndinoparidza kuti Mweya wekunzwisisa unoshanda muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.

Kubvira nhasi zvichienda mberi ndichaenda neMweya waMwari nguva dzose kuziva zvekuita nenguva yakafanira muzita raJesu Kristu.

• Ini ndinoparidza nhasi kuti hapana chombo chakagadzirirwa kundirwisa chingabudirira muzita raJesu Kristu

• Shamwari yega yega yakaipa muhupenyu hwangu ichafumurwa ne chipo chekunzwisisa mandiri muzita raJesu Kristu.

• Mazuva angu ekutadza ari pamusoro pezita raJesu Kristu

• Mazuva angu ekuodzwa mwoyo ari pamusoro pezita raJesu Kristu

• Mazuva angu ekuzvikanganisa ari pamusoro pezita raJesu Kristu

• Ndatenda baba nekundibhabhatidza neMweya weKanzwisisa zita raJesu Kristu

Ndatenda Jesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano