Minamato inopesana nemweya wehasha uye chigumbu

9
36194
kununurwa kubva mukutsamwa nekutsamwa

James 1: 19: Naizvozvo, hama dzangu dzinodikanwa, munhu wese ngaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kutsamwa.

Hasha uye Hasha ndidzo huru dzinovhiringidza minamato. Vanhu vazhinji havazive kuti kutsamwa nekutsamwa zvivi uye zvinokonzerwa nemweya weadhiabhori. Chimwe chezvinhu chinoshandiswa nasatani kupesana nevatendi kutsamwa. Dai chete Mosesi aiziva kuti kutsamwa ndiko kwaizomutadzisa kupinda muChipikirwa Nyika (yeKanani yeKanani) angadai akaita zvinopfuura kukwana kuibvisa.

Ngakurege kuva nemunhu anoti akasununguka kubva kumweya uyu nekuti kutsamwa kukuru kunogona kukonzeresa nekushushikana chete Moses paakanetsekana nemaIsrael, hasha dzake dzikatadza kuzadzikiswa, izvi zvinomuita kuti atadzire Mwari Zvinosiririsa, kutadza kwake kudzima mweya wehasha. pakupedzisira vakamuparadza uye kumuita kuti asapinda muNyika yechipikirwa.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Kugumbuka ihama yemwana kutsamwa, chigumbu chinokuita iwe sewe munhu kuti uvake chikamu cheeruvengo kune mumwe munhu. Zvichakadaro, Bhaibheri rakasimbisa kuti rudo ndiwo murairo mukurusa, Ida Mwari wako ishe uye ude muvakidzani wako sezvaunozviita. Zvino tingaite sei kuti tinoda Mwari kana isu tine chigumbu mumoyo yedu kune vavakidzani vedu?


Zvakare, rugwaro rwakaita kuti tinzwisise kuti maoko aIshe haana kupfupika kuti aponese uye kwete nenzeve dzake kurema kunzwa kuchema kwedu asi chiri zvivi zvedu izvo zvakagadzira mutsauko pakati pedu naMwari. Kana zvivi zvikabviswa, minamato ichapindurwa nekukurumidza uye ufakazi huchakurumidza.

Kune Vakristu vazhinji nhasi vane chipfeko chakajeka chekururama chakapendwa nekutsamwa uye nekutsamwa, vazhinji vedu takanaka kwazvo kusvikira mumwe munhu akatigumbura, tinozviwana zvakaoma kuregerera uye kukanganwa uye chero nguva yatinoona munhu akadaro, pane izvi zvisinganzwisisike kutsamwa kunovaka mumoyo medu. Takaedza chose kuti tikunde iko kunzwa asi hapana chakabuda chakabuda mukuedzwa kwedu, takaita zvese zvichipo nenzira yevanhu kudzikisira kutsamwa kwedu asi havasi kushanda.

Kununurwa Kubva Pakatsamwa Uye Kugumbuka

Hechino chidimbu chemashoko akanaka kwatiri tese, Mwari anoda kutibatsira, kana chete tikamubvumira. Isu takanyora runyorwa rweminamato yevanhurume nevanhukadzi vanoda kusiyuka kubva kumweya wehasha uye chigumbu. Iyi minamato ichakununura kubva kuMweya wehasha uye chigumbu. Kana iwe uine nyaya dzekutsamwa, namata iyi minamato nechido uye kubva pamoyo wako wese. Sezvo iwe uchiita minamato iyi, ruoko rwaMwari ruchazorora pamusoro pako uye uchanunurwa kubva kumweya wehasha nesimba muzita raJesu Kristu.

Munamato ndiwo musimboti werudzi rwese rwekununurwa, zvisinei nenyaya dzehasha dziri kunetsa hupenyu hwako, sezvaunoita minamato iyi nhasi, kununurwa kwako kune chokwadi muzita raJesu Kristu. Ndiri kuona Mwari vachakununura nhasi muzita raJesu Kristu.

MINYENGETI

 • Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundibatsire kukunda mweya wehasha mandiri. Ini ndinokumbira kuti mweya wako ugare mukati mangu ugodzinga ruoko rwese rwehasha mukati mangu muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ini ndinoramba kuramba ndichiita chinhu chiri mumaoko ehasha, ini ndinoramba kuva muranda wazvo. Ini ndinosunungura pachisungo chayo nesimba riri muzita raJesu.
 • Baba vaIshe, ini ndinokumbira kuti izwi renyu rizadzise moyo wangu uye dzikamisa masheya angu apo kusawirirana kwehasha kunovaka mandiri zvakare, muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinokumbira kuti mundipewo nyasha kuti ndiratidze hunhu hwaJesu, ndipeiwo runyararo rwekudzikama uye nyore pane zvese zvandinoita muzita raJesu.
 • Baba Ishe, ndinonamata kuti muite kuti chiso chenyu chivheneke pandiri uye nekubvisa kushaya simba kwangu muzita rakasimba raJesu. Ini ndinonamata kuti simba rekunamata riuye pandiri muzita raJesu
 • Kudenga Mambo wekubwinya, rugwaro rwakaita kuti ndinzwisise kuti uri mufudzi wangu, Ishe, ndibatsireiwo kuratidza hunhu hwenyu muzita raJesu.
 • Baba Ishe, pese pandinonzwa kuvenga mumoyo mangu kune muvakidzani wangu, rudo rwenyu rwakawanda ngarwunzwe moyo wangu muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundisunungure kubva pamisungo yehuranda kusvika pakutsamwa muzita raJesu.
 • Baba Ishe, ini ndinoramba kushushikana, ini ndinoramba kusunga mweya wekuperera pakati pevezera rangu, ndinoparadza kubata kwega kwehasha mumoyo mangu neropa rakakosha raJesu.
 • Baba Tenzi, ini ndinokumbira kuti muchagadzira moyo mutsva mukati mangu, moyo unozoteerera zvese zvawakaraira, Ishe, gadzirai moyo wakadai mandiri muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, Bhaibheri rinoti hatifanire kunge tisingazive mashandiro adhiabhorosi, ndinokumbira kuti mweya wako ugare uchindiunza mukuziva kweshoko iri chero mweya wekutsamwa paunoshanyazve muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, kana paine runyararo mumoyo mangu, handife ndakatsamwira muvakidzani wangu, Ishe ndinokumbira kuti murege rugare rwenyu ruchigara mumoyo mangu muna Jesu.
 • Ishe Jesu, pachinzvimbo chehasha pamwe nekutsamwa kana zvikaita kunge zvinhu zvisiri kundifambira, ndipeiwo Nyasha yekubatisisa mazwi enyu muzita raJesu.
 • Baba ishe, ini ndinokumbira mweya yenyu inobatsira muviri unofa, ini ndinokumbira kuti mudururire pandiri muzita raJesu.
 • Mambo wekudenga, ndinonamata ndichimutsva mweya mutsva uyo unoparadza mweya uripo wekutsamwa uye chigumbu mumoyo mangu muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinokumbira kuti mundinyaradze mune chero mamiriro ezvinhu andinozviwana anogona kukonzera kutsamwa kumutsa, ini ndinokumbira kuti muchagara muchindinyaradza uye nekundipa kuziva kuti uneni muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti muchaita kuti ndinzwe kudzikama kana ndatsamwa, ini ndinokumbira mweya iwo wekugadzikana wawakaratidza pawakange uri pasi pano, Ishe ndibatsireiwo kugara ndakadzikama nguva dzose muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinonamata muchindisimudzira pamusoro pemiyedzo yekutsamwa uye kutsamwa, ngazvirege kuva nesimba pamusoro pangu zvakare muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinonamata kuti kana miyedzo ikamuka zvakare, mupe iye simba rekukunda muzita raJesu.
 • Baba ishe, ndinonamatira murume nemukadzi wese vari kurwara nedhimoni rimwe chete, ini ndinosimbisa rusununguko rwavo muzita raJesu.

Amen.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

9 COMMENTS

 1. Maita basa neizvi, ndiri kunetsekana nemweya wehasha uye ndanga ndisingade kuenda kunorara ndiri panjodzi kubva kumuvengi, ndinofanira kuregerera uye ndiri kunetsekana kuzviita… Mudzimai wangu Tammy neni takapfuura nazvose , anga asina kuvimbika uye pandinoona kana kufunga nezvevamwe vanhu vanobatanidzwa ndinotanga kunzwa kutsamwa ndichivaka, Ihondo chaiyo kwandiri uye ndinonyatsoda kugadzirisa izvi. Ndiri kunzwa ndakadzvanyirirwa uye ndanga ndichinamata zvakanyanya mazuva ano nezvazvo. Pakazoitika nyaya yacho makore gumi nemana apfuura, hongu makore gumi nemana ndakashandura mishonga kuti ndive chiveve, tese takaita madhiragi akaomarara kwekanguva (14yr) uye ndinofunga ndinogona kubatwa nedhimoni sezvo ndaive mudambudziko panguva iyoyo. Ndoziva yave nguva yekuve nemarwadzo aya uye ndinonzwa kupera simba panguva ino… .. chero mazano kana minamato yaTammy neni tinokosheswa… ..hama muna Kristu maita henyu Ishe vanditungamira kwamuri. yakachena pane zvese zvisina kuchena semadhiragi doro chero chinhu chakadai for 14 yrs iko zvino hasha uye chigumbu zviri kunditadzisa kubva pakuita semufaro wese muhupenyu. Ini ndinoda Jesu uye ndinonzwa kuti nguva yekuuya kwake yaswedera uye handidi kusarira shure kana nguva yacho yasvika.

  • Ndinoyeuchidzwa kuti tinogona kuita zvese zvinhu kuburikidza naKristu zvinotisimbisa. Pamusoro pazvose, munamato ndiko kudiwa kweawa muzviitiko zvakadaro. Ona kana mumwe munhu achibiridzira zvinogadzira zvinokuvadza zvakanyanya hasha, ruvengo uye kusagadzikana. Izvo zvakafanana nekubatanidzwa kwakaipisisa kwemweya kunze uko. Naizvozvo simba remunamato rinodiwa kudambura ngetani idzi. Dont kurerutsa simba remunamato. Kana iwe nemukadzi wako, kunyangwe zvakaoma, mukagona kunyatso kuungana pamwe nekunamatira mweya iyoyo pamwe chete, muchaona kukunda pamusoro peiyo mamiriro zvinobudirira. Zvinobudirira chikonzero Mwari akazvitaura. Uye hongu kunyangwe mukadzi wako akakubiridzira, iye mukadzi wako uye unofanira kukwanisa kumuregerera. Hongu zvakaoma asi Kristu akati tinofanira kuda mukadzi wako sekuda kunoita Kristu kereke. Isu tiri mwenga waKristu (kereke) uye Jesu anotiregerera kubva kumatadzo ese. Isu tinotarisirwa kuita zvakafanana kune mumwe nemumwe. Regerera uye ude kana kuda uye regerera. Kana mukadzi wako achida kunamata newe uye kusvika pakukumbira nechikumbiro chako, tsvaga kurairwa… ari kutoratidza iwe kuti ane moyo wakarurama. Vanhu vanokanganisa. Kana dzimwe nguva hatironge kuti zvikanganiso zvipi zvatingaite. Asi kudanana nekuregererana ndiko kutanga kwechiratidzo chemuKristu akazvipira zvechokwadi. Kunyangwe isu tingave tisingakanganwe kukanganisa. Tinofanira kukumbira Mwari kuti atibatsire kubvisa marwadzo uye nekukuvara

 2. Ndapota ndinamatirei ini nemudzimai wangu.

  Parizvino takaparadzaniswa.
  Ndinoziva anoda kusununguka kubva pakuchengeta chigumbu kubva kuhukama hwake hwekare hwave kukanganisa hwedu.

  Ini handina kukwana asi ndinoshuvira kuona ISHE vachitidzosera!
  O Mwari Tinokutendai nekukunda mune ino mamiriro ISHE.

  Mike.

 3. Shamwari yemuChristu yemwedzi wapfuura vana vangu vese vakanditsamwira uye vakandituka .Vane ruremekedzo vane udyire uye havana kukoshesa.Vanouya nguva dzese kana kuratidzira kunze kwe. bhuruu mushure memavhiki.Ndanga ndichiedza kuvabatsira nezvinodhaka zvavo asi dambudziko rakashata zvekuti ndiri panzvimbo yekuti ndinogona kudzingwa nekuda kwemaitiro avo. NDITEMBEDZE KUSVIRA HATI HUVO HUYU HUIPI HUSIYE MUMBA MANGU NEMHURI.

 4. Jesu, Toi et seulement Toi peut me délivrer de ma colère envers les bruits de mon voisin. Je déteste être dans cet état car de mauvais esprits entrent en moi. Je ne veux pas céder à ma tentation colérique. Tu sais à quel point ces bruits me détruisent. Je te prie de mettre un terme au agissements bruyants de mon voisin avec ses travaux incessants, ses longues et régulières utilization de son aspirateur. Même ses chiens réveilent une fureur incontrôlable. Je te prie d'expulser cette colère Seigneur car elle m'empêche d'être comme Toi.

 5. Zita rangu ndinonzi Evelin asenime I'm young and beautiful lady ndine nyaya dzehasha dzakakomba kana dzauya handizivi kuti ndodzora sei ndapota ndoda rubatsiro rwenyu neminamato

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.