Wemunamato wega Wenyasha Mune Imba yakaoma Yeroora

2
4568
Wemunamato wega Wenyasha Mune Imba yakaoma Yeroora
Wemunamato wega Wenyasha Mune Imba yakaoma Yeroora

Wakambove iwe uri muhukama hwakaoma, iwe kushungurudzika kwakawanda, kushungurudzika uye kurwadziwa iwe unofanirwa kutsungirira mukati menguva iyoyo, handiti? Kana iko kushungurudzika kwehukama hwakajairika kungave kwakanyanya senge izvo, ko mumwe munhu angazowana zvakadii muwanano yakaoma? Kuuya pamwe chete kwemurume nemukadzi kuzogara pamwe kwehupenyu hapana mubvunzo wanano yekureruka uye yekunetsa. Kuchava nekuseka kwakawanda, kunyemwerera, uye pasina mubvunzo kunochemawo.

Chinhu chimwe chakakosha chatinofanira kuziva ndechekuti kunyangwe nedenga rakachena sei, pachagara paine gore diki dema iro rinovhiringidza kusarudzika kwedenga jena. Izvi zvinongoreva kuti hapana michato ipo pasina zvinonetsa. Nekudaro, apo matambudziko nematambudziko anotyisa akamuka mumichato, hazvisi zvedu kuti tibve muukama tichityira hupenyu hwedu. Hatisi kutaura kuti zvirinani kugara uye kurega hukama hwakashata kutiuraya, izvo zvandiri kutaura ndezvekuti isu tinofanirwa kushandisa pfuma yedu yezvombo hondo unova munyengetero. Nhasi tichave tichiita munamato wega wenyasha muwanano yakaoma. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yako pachako mukutenda, Ruoko rwaMwari ruchazorora pane imba yako, uye dutu rose rinopenga richava rakadzikama muzita raJesu Kristu.

Nguva zhinji patinotarisana nematambudziko, Mwari pachaKe anogona kunge achiedza kuti atidzidzise chimwe chinhu kuburikidza nemamiriro ezvinhu akaoma, nekudaro, zvakakosha kuti tigare tichinyengeterera nyasha kuti tisapotsa chidzidzo icho Mwari chaanoda kuti tidzidze pazviri. Rangarira Mwari paakaburitsa vana veIzirairi muIjipita, akavatungamira kuenda murenje makanga musina chikafu uye akavapa mana neMana. Mwari akazviitira kudzidzisa vanhu veIsrael Kushivirira, kutsungirira uye kuzvininipisa. Saka pane zvese zvakashata, zvakanyanya sekuyedza kwatiri kuita kuti tibude mumamiriro akaoma nekukurumidza, zvakakosha kuti tirege kupotsa chidzidzo chakabatanidzwa mazviri.

Saka pese patinenge tiri mumuchato wakaomesesa uye zvinoita sekunge dhiabhori ari kutokunda muhondo uye yaimbova yakanaka paradhiso yemusha wedu zvishoma nezvishoma inoshanduka kuita gehena mhenyu. Hapana imwe nguva iri nani yekunamata kuna Mwari kupfuura panguva iyoyo. Pamwe iwe unoda kunamata asi iwe wakashomeka mazwi kana iwe hautomboziva izvo zvakanaka zvinhu zvekutaura mumunamato. Ndokumbira utarise pazasi verenga mimwe minamato yako wega yaunofanira kutaura;

Minamato Yangu Yangu Yeroora

Baba Tenzi, ndinounza kuoma kusingaperi muwanano yangu kwauri, kuri kutora zvishoma nezvishoma rugare rwangu nemufaro. Ini handichagona kuisa pfungwa pazvinhu zvakare, hupenyu hwangu hwashungurudzika nemba yangu isina kugadzikana. Ndakaedza zvese zviri mukati medzangu kuti ndikwanise kubatsira kuburitsa mamiriro ezvinhu mumba mangu, asi hapana chiri kushanda. Ndave kune vakasiyana siyana chipangamazano wekuroora asi zvinoita kunge ivo vasina mhinduro yedambudziko remhuri yangu. Ishe, nemoyo unorema ndinounza mamiriro emuchato wangu kwauri, ndinokumbira kuti utaure rugare nazvo. Rega kupenga kunogara mumba mangu kupere nesimba rako muzita raJesu.

Kudenga Ishe, nekurwadziwa kwemoyo, ndauya kwamuri, huvengwa mumba mangu hwashata. Runyararo nerunyararo rwandaimbove narwo rwave chinhu chekare. Hupenyu hwangu hwese huri kuparara nedambudziko razvino mumba, Ishe, ndapota nengoni dzenyu, pedzai zvese zvinonetsa mumba mangu. Rugwaro rwunoti, apo Ishe vanodzosa kutapwa kweZiyoni, isu takafanana nevaya vanorota. Ishe, netsitsi dzenyu, ndinokumbira kuti mudzore kwandiri rugare rwemba wangu, ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu muve nemufaro zvakare.

Mambo wedenga, ndinokumbira kuti muumbe moyo mitsva matiri Mwari Mwari, tipeiwo Nyasha dzekutevera uye kuti tizive kuti papi patakatadza nekuti hukama hwacho hauna kumbotanga nenzira iyi. Batsirai isu kuona izvo zvipuka izvo iyo Lusiferi iri kushandisa kutirwisa. Ndibatsireiwo kuti tigadzirise izvo zvinosimbisa mamiriro ezvinhu mumba medu.

Ishe ndinokumbira kuti mundipe huchenjeri kuti ndizive nguva yekuita uye kuita. Ndipeiwo mukana wekuti ndigare ndakanyarara pandinoda kudaro, inyasha dzekuziva kuti ndirini uye sei nekutaura uye nguva yekuve yakakwana. Ini ndinokumbira kuti utungamire moyo wangu nemiromo kuti pfungwa ichave ichibva pamoyo wangu ive itsvene uye kuti kutaura kwangu kuve kunoyera uye kunofadza kwauri Ishe.

Ishe, ini handidi kuti Dhiyabhorosi atore zvizere Simba reimba yangu, ini ndinotora kutonga kwemamiriro ezvinhu mumba mangu. Ini ndinotaura nemvumo yokudenga kune iyo yakaoma mamiriro muwanano yangu, wanano iyi ndeyaIshe, saka, hapana zvakaipa, zvirongwa kana zano raDhiabhori rinofanira kukunda. Ini ndinoita kuti imba yangu isagadzikana kuti dhiabhori agare mairi, Ini ndinotema kuti moto waMwari Wemasimbaose uchaita pamusoro pemuchato wangu uye unozoshandura imba yangu ive moto unopfuta dhiabhori. Muzita raJesu, ndinoparadza hurongwa hweadhiabhori hwekupwanya muchato wangu, nekuti bhaibheri rinoti icho chakabatanidzwa naShe ngaarege murume kana chinhu chinoparadzaniswa. Muzita riri pamusoro peamwe mazita, ini ndinosimudzira kuti dhiabhori arasikirwe nekwavo.

Baba Tenzi, ndinokumbira kuti iwe ubatsire mumwe wangu kuti agare achindinzwisisa pandinotaura ndinotsvaga nyasha kuti iye / iye andinzwisise kana ndiri kunyanya kuti vandinzwisise. Ini ndinokumbira rudo rutsva, rudo runotarisa kupfuura mhosho nezvikanganiso, mhando yerudo iyo inorova moyo wedu nguva yekutanga patakasangana, ndinokumbira kuti Mwari vadzorere zvakare mumuchato wedu.

Uye tibatsireiwo kubata nemamiriro ese ezvinhu angamuka. Kunyangwe kushomeka kwemari, tipeiwo inyasha dzekutsungirira pamwe chete kusvikira mari yauya. Tipei mukana wekuti tivimbe neshoko renyu rinoti Mwari wangu mupe zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwake muKubwinya kubudikidza naKristu Jesu. Ishe tipeiwo Nyasha dzekugadzirisa mamiriro ese ezita raJesu.
Ishe, panopera kugara kwedu pasi, tibatsirei kutonga pamwe chete kudenga, ngatirege kuparadza imba yedu yakakwira nemamiriro ezvinhu epamba yangu, muzita raJesu.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndokumbirawo munamatire mwanakomana wangu akaroora uyo ane zvakaipa zvakawanda uye ari kuparadza hupenyu hwake neshamwari uye vakadzi vachiputa uye kumwa uye kuita mukadzi. Mukadzi wake ari kutarisira uye ari kusuwa kwazvo uye kusachengeta zvakanaka. Isu hatinyanye kufara.Tinonamata zvakanyanya asi hapana chinoita senge chimuchinja. Haabvume zvakaipa zvaari kuita uye haazvizive. Ndokumbirawo kutibatsira .Tinamata nemwoyo wose. Batsira iye.

  2. S pomocou Lorda Zakuzu som bol schopný získať späť môjho bývalého milenca. WhatsApp ho teraz na +1 740-573-9483, aby ste sa dostali späť.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano