Munamato Kune Vaya Vakapindwa Muropa Nezvinodhaka

7
7576
Munamato Kune Vaya Vakapindwa Muropa Nezvinodhaka

Zvinodhaka uye kujairira zvave chimwe chezvakaipa kwazvo izvo zvinoshandiswa nasatani kuti abvise vanhu paruponeso. Saka nzvimbo dzakawanda dzakabatwa nekuparadzwa newebhu rekupindwa muropa nezvinodhaka. Kunyatsotarisa muhuwandu hwevaya vanopinza muchiitiko chekushungurudza zvinodhaka uye kupindwa muropa nevakawanda vavo ipwere. Dhiabhori haana chekuita neasentity, chinangwa chake chinogara chiri cheanogona kuve nekukuru muhupenyu. Ndosaka zvisingashamisi hafu yevechidiki vanobatwa muchiitiko ichi.

Semuchengeti weindaneti, zvakaita kuti ndinzwisise uye ndione huwandu hweanowona zvakakonzerwa nekushandiswa kwakanyanya kwezvinodhaka sema opioid, nikotini, masora, expectorant, nevamwe. Izvo zvakange zvambotaurwa kuti muAmerican muimbi akafa nekushandiswa kwakawandisa kwezvinodhaka. Aive mutambi wechidiki aine kugona kukuru, asi akarasikirwa neupenyu pazera rakapfava nekuda kwekushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka.

Kupindwa muropa nemishonga kwakaipisisa kwakaipa, uye munhu wese anofanira kusimukira uye kuidzingira kunze kwenyika isati yadya zvakadzika mune ramangwana redu ndokuiparadza.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Uku ndiko kunofanirwa kuve kuchema kwedu pamwe kuna Mwari kune avo vanobatwa muwebhu ye zvinodhaka. Munamato wevakarurama wakashanda zvakanyanya. Moreso, tarisiro yezvisikwa inomirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Saka zvakakosha kuti isu simudze aritari yekunamatira kune avo vane mweya wavo wave kuda kubvutwa nadhiyabhorosi kuburikidza nekupindwa muropa nezvinodhaka. Ndanyora mimwe minamato yesimba kune avo vakapindwa muropa nezvinodhaka, ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato nemoyo wako wese uye nekutenda kwakasimba patinenge tichinyengeterera vese vakapindwa muropa vakatikomberedza. Vazhinji veava vakapindwa muropa nezvinodhaka vanoda kusununguka, asi havagone nekuti dhiabhori akavabata. Vava nhapwa. Apo patinobatanidza masimba pamwe chete uye nekunamatira vakapindwa muropa nezvinodhaka pasi rose, pachave nekununurwa muzita raJesu Kristu. Nezve kuwanda kwerudo izvo muromo usingakwanise kutsanangura izvo zvatiinazvo kuvanhu vedu vakabatwa mune hoko yekupindwa muropa nezvinodhaka, tinoti iyi minyengetero kuna Mwari:

Minamato Kune Vaya Vakapindwa Muropa Nezvinodhaka

Baba vedu Vakarurama, ndimi musiki wedenga nepasi. Ndimi makagadzira matenga nepasi chitsiko chetsoka dzenyu, izvi zvinoratidza kuti mune simba rakadii. Ishe, nesimba renyu, tinokumbira kuti mutambanudze maoko uye musunungure avo vakabatwa muwebhu yekupindwa muropa. Kune vazhinji vevanhu vatinonyanya hanya navo, uye nekuda kwevanhu vatinoda kukunda kudenga, tinokumbira kuti mubatsire kubvisa kupindwa muropa kwezvinodhaka mupfungwa dzavo. Tinokukumbira iwe Ishe kuti ugadzire mavari mumoyo mutsva, moyo unozokutya, Ishe. Nekuti rugwaro runoti kutya Ishe ndiko kutanga kweuchenjeri. Chokwadi vanoda huchenjeri hwekuti ungatiza sei kubva kujeri iri ratakamiswa senhapwa nemishonga.

Ishe, tinokumbira kuti muumbe mukati madzo moyo mutsva, moyo unongo nyota nezve dzenyu zvinhu chete. Bhuku raMapisarema rinoti zvinhu zvemba zvinodya mweya wangu. Iwo mweya waMwari uyo uchagadzira iyo nyota isingagone uye nzara mumoyo yavo yezvinhu zveHumambo. Iwo mweya waMwari uyo unodarika kupindwa muropa kwavo nehusimbe, nikotini, opioids, mbanje, uye zvimwe zvinhu zvese zvakaomarara, mweya wako unozoshandura mafomu ega ega ezvinodhaka kuti ave chepfu kwavari, tinokumbira kuti uugadzire mavari.

Ishe Mwari, tinokumbira iwo mweya uyo uchavapa kuziva kwekuti vave vakatsiga, kuti kana iyo inonzwa yekuda kutora zvinodhaka ikamuka zvakare, mweya waMwari unozounza mukuziva kwavo kuti ikozvino vava Kristu, mweya wako unozo ipa simba kumuviri wavo unofa. Nekuti zvakanyorwa kuti mweya waMwari unobatsira kushaya simba kwedu, Ishe, tinonzwisisa kuti kupindwa muropa nezvinodhaka chirwere, Ishe vanovapa iwo mweya unozobatsira munguva yavo yekushaya simba. Mashoko ako anoti Mweya wako unomutsa miviri yedu inofa, isu tinokumbira iwo mweya iwo unozomutsa miviri yavo inofa.

Ishe, izwi renyu rinoti Kristu akarohwa nekuda kwedu, akaitwa chituko pamusoro pedu kuti isu tisunungurwe pakutukwa kwemutemo nekuti unotukwa ndiye iye akasungirirwa pamuti. Ishe nengoni dzenyu, tinokumbira kuti muvhunze kutuka kwese kwekupindwa muropa neupenyu hwavo. Nguva zhinji mweya yavo inoda kurega zvinodhaka asi nyama yavo isina kusimba, inovapa simba kunaIshe uye vachivasunungura kubva mumusungo wechivi. Isu tinokumbira kuti nengoni dzenyu Tenzi, munotambanudza maoko enyu eNyasha uye muvaponese kubva mudunhu ravo.

Ishe tinonamatira kunyaradzo yenyu kune isu avo moyo yedu yakarwadziswa nekuti vanhu vatinoda zvikuru vakavharirwa mutirongo yekupindwa muropa nezvinodhaka. Ishe tinokumbira kuti munyaradze mweya yedu uye mutipe simba rekuti tirambe tichirwira ivo panyama nepamweya. Ishe, rugwaro rwakaita kuti tinzwisise kuti matenga anofara kana mutadzi akatendeuka kubva kuzvivi zvake, Ishe tipeiwo simba rekusatendeuka kusvikira iwo atendeukira kwamuri. Kusvikira vazova mari yekudenga uye vachirasikirwa negehena, Ishe vanotipa Nyasha kuti tisaore moyo pavari.

Baba vedu vari kudenga tinonamatira sevazhinji vanongotsvaga nyaradzo nemufaro mukutora zvinodhaka, kuti vanozoona shamwari munaJesu. Kuti ivo vachakuda iwe kupfuura ivo vanoda maoioid, nicotine, kana masora. Kuti rudo rwako mumoyo yavo ruve hukuru pane izvo zvavanazvo zvinodhaka. Ivo vanoda kusununguka kubva pazviri asi havazive nzira chaiyo yekufamba, Ishe, tinokumbira kuti mukusakwana kwako mutambanudzire maoko enyu muvaponese. Isu tinosimudza manzwi edu mumunamato kuti muchaita kuti vasangane nemi, kusingakanganwiki kusangana, kusangana kwavasingazombokanganwa mukumhanya. Izvi zvinoshandura zvese pamusoro pavo, kusangana kunovapa nzwisiso iri nani pamusoro pako nezve vana yauinazvo, Ishe tinokumbira kuti muvaite kuti vave nazvo muzita raJesu.

 


7 COMMENTS

 1. Dankjewel… isu takakoka vanhu kuti vashandise zvinodhaka / zvipfuwo zvakafa uye zvikasadaro.
  Vuur in de botten voor Jesus.
  Een verbroken en verbrijzelde geest veracht u niet Mwari. Pisarema 51.
  De Heer zal ons steeds de behoefte geven voze deze mensen te strijden.
  En dan ook verdwaalden u weg mogen leren.
  Pisarema 51.

  Danku voor uw gebed.

  Groetjes Margret

 2. Te pido señor por romel curalo de su adicción y que no nos haga más daño que cuando vuelva venga tranquilo dale sabiduría Jesús amén amén

 3. Señor te pido por todos los adictos para que rompas y destruyas ese espíritu maligno de la adicción en sus cuerpos y en sus almas Para que sean liberado de las garras del infierno y vean tu luz Padre Celestial en tí en tu nombre en nombre de tu hijo madhora Jesús, en especial por mi hijo Víctor Nahum Glz Hdez amén Seén amén.

 4. Te pido con todo mi corazón señor por todos los adictos en especial por mi esposo ya señor ayúdame socorrerme porque estoy a punto de no tener fuerza dios entra en su corazón kukurumidza presente en el toca su corazón manifiéstate para que el vea en ti la salvación que tanto

  ngeceistamos amén amén

 5. Señor te pido por todos los adictos, dales la luz para q te encuentren señor Padre mío y dejen de maltratar sus vidas protejelos, cuidalos y bendicelos pon tus benditas manos sobre ellos para q recapaciten y se encuentren de nuevo en especial te pido por es. Señor mío no mvumo q vuelva acudir a las drogas gracias padre mío.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.