Minamato Yemurume Anodhakwa

0
1977
Minamato Yemurume Anodhakwa
Minamato Yemurume Anodhakwa

Iye murume akaoneswa zvakanyanya doro riri mumugumo. Imba yemukadzi akaroorwa nemurume anodhakwa anovakwa pane pfuti pfuti iyo inogona kuputika chero nguva. Doro rinoita kuti murume apererwe nezano rekutonga uye kufunga panguva imwe chete. Nhasi tichave tichitarisa minamato yemurume ane chidhakwa. Munamato uyu unofarira moyo wemunamato wemoyo kuti mukadzi wese anamatire murume wake anodhakwa. Izvo zvakaipa mweya wedoro zvakakonzera kukuvadza kwakawanda mumhuri dzakawanda nhasi. Mhuri zhinji dzakaparadzwa nekuda kwemweya uyu. Varume vazhinji varasikirwa imomo nenzira nekuti ivo vakapindwa nekudhakwa, asi nhasi, minamato iyi ichavasunungura muzita raJesu Kristu.

Zvinonakidza kunyangwe nezera razvino rechiKristu chazvino, vanhu vachiri kuenda kubvunza kana kunwa chaive chitadzo here kana kuti kwete. Muchokwadi, vanhu vazhinji vakaruramisa hunhu hwavo hwekudhakwa kusvika kune yegwaro rorugwaro iro rakaratidza kuti Kristu anoshandura mvura ikava waini. Mubhuku raJohani 2: 1-11, Bhaibheri rakatsanangura nzira yaJesu akashandura mvura kuita waini pamuchato muKana yeGarirea. Ndima iyi yeBhaibheri yega ine chiperengo chiitiko kuvanhu vazhinji vasingaverengi rugwaro nokunzwisisa kweMweya Mutsvene.
Izvi zvinotitungamira kumubvunzo mukuru:

Kunwa Doro Chivi Here?

Mubhuku raVaEfeso 5:18 Uye regai kudhakwa newaini, mune zvakawandisa, asi zadzwai neMweya.

Izvi zvinoreva kuti rugwaro rwunonzwisisa kuti bhodhoro rewaini rinogona kutora mumwe munhu akadhakwa. Panzvimbo yekudhakwa newaini uye kuita zvisizvo munzira inozvidza mufananidzo wemhuri yako neChechi, wadii kudhakwa noMweya Mutsvene. Munhu akazadzwa nedoro anoita zvisina kuchenjera iye akazadzwa neMweya Mutsvene anoita sekuita kwaMwari.

Semukadzi, iwe une chikwereti chako murume basa remunamato, kunyanya kana iwe uchinge uchinge waona kana kuona kuti ari kudhonzwa kubva padoro nedoro. Chimwe chezvombo chikuru chinoshandiswa nasatani kubvuta murume kude ndiDoro. Iye murume akapika kunakirwa kwake kwekunwa haachazowana mufaro nemukadzi wake, achazotsvaga nyaradzo nekutenderwa nebhodhoro rewaini kupfuura mhuri yake. Uye kana murume achinge asvika pachinhu ichi, ave kuita chanza mumaoko eadhiabhori.

Kupindwa muropa kwemurume wako neDoro ndiko kusungwa kwemadhimoni kwaanoda kusunungurwa kubva kwaari. Bhuku raVaGaratia 5: 1 Kristu vakatisunungura kurusununguko. Naizvozvo mirai makasimba uye musadzosera pasi pejoko rehuranda. ”Izvi zvakatsanangura kuti Jesu akatinunura kubva muhusungwa hwese hurongwa hwaDhiyabhorosi kutipinza mauri. Zvikuru kudaro, Mwari ndibaba vedu veMweya, Anogara achida kubvisa kurwadziwa kwedu, kurwadziwa, kushoora uye zvese zviri kutiodza mwoyo. Hakuna mukadzi ane mutoro angafadzwa nemurume wake akapindwa muropa nedoro.
Semukadzi, pawakaona kuti murume wako ari kurasikirwa hondo yekunwa doro, iyi ndiyo minamato yaunofanira kutaura kuti uchengetedze mweya wake.

Minamato Yemurume wangu Doro

Changamire Mwari, imi munonzwisisa kuti zvemurume wangu zvechicology zviri kupatsanura mhuri iyi, uye izwi renyu rinoti izvo zvakabatanidzwa Mwari, munhu ngaarege kuparadzaniswa. Doro riri kukurumidza kuiswa pakati pedu, anouya kumba zuva rega rega azere nehasha, kunyangwe kuchengetedzeka kwangu neyavo kwevana hakuchina kuvimbiswa pasi pemurume anokurudzirwa zvikuru nedoro. Ishe Jesu, ndinokumbira kuti muhope dzake manheru ano muende kumushanyira uye mumudzidzise nzira yenyu yeKusununguka kubva kuutapwa hwomweya.

Baba Vakarurama, wanano iyi inoreva zvakawanda kwandiri sekuda kwaunoita iwe Mwari sewakakoshesa. Iko kukakavara kukuru mumhuri yangu izvozvi chimiro chemurume wangu chidhakwa. Kubva ikozvino ave mumvuri wake. Haachawana mafaro uye kugamuchirwa mumaoko emukadzi wake zvakare. Kunyangwe vana vake vakanaka uye vakanaka zvaakambokoshesa zvino vava sedambudziko kwaari. Murume wangu akavharirwa mujeri rezvivi rakanyanya kukonzerwa neDoro. Ishe munoziva kuti akambokutsidzirai asati apinda muDoro, Ishe mune ngoni dzenyu dzisingaperi, munyoro dzorerai moto wako mumoyo make. Murege awane nyaradzo mukati mako zvekare.

Ini ndinonamata kuti usatendera dhiabhori kuti afarire mweya wake, nekuti kana akafa achinwira zveshuwa, nzvimbo yake mumba mako haina chokwadi, Ishe makati munoziva pfungwa dzaunadzo kwatiri, ndivo mifungo yezvakanaka kwete yezvakaipa, kutipa mugumo unotarisirwa. Ishe hupenyu hwake hwese mugomba regehena haisi tarisiro yekupedzisira iwe waishuwira iwe, Ishe ndinokumbira kuti mumuponese mugehena.

Ishe Mwari, ini ndinotsvaga zano renyu, kuti mundidzidzise huchenjeri kuti ungandibatsire sei kubuda mukuvhiringidzika uku. Ari kudzikira zvishoma nezvishoma, uye zvinosuruvarisa kuona mumwe munhu waunoda kuti ave mumamiriro ekuderera uye pane zvishoma zvaungaita kuti ubatsire kunze. Ini ndinonamatira simba rako kuti ndisimbe kurwisa dhimoni iri rinoda kukanganisa imba yangu nerunyararo. Dhimoni rinoda kubvisa mufaro wangu semukadzi uye rinobvisa kuzvishingisa kwangu semuChristu, Ishe ndipeiwo simba rekukunda.

Ndimi Mwari wenyama yese, hapana chinhu chausingakwanise kuita. Ini ndinoda kuti umuputse, ubvise pasi rose kumeso kwake kune doro, umugumure kuti unongedze pauri iwe chete unogona kumugadzirisa. Muputse kusvika padhuze doro robva raita chinwiwa chine muchetura kwaari, muputse kusvika padanho raanozotadza kutsvaga hutiziro kana nyaradzo kubva kune mumwe munhu kunze kwako.

Kuponeswa kwaKristu hakusi kwevakaponeswa, kufa nekumuka kwaJesu hazvisi zvevakarurama. Zviri kune avo vachiri kuzoponeswa. Ishe ngavamuwane nyasha uye muwane kuuya kumba. Ini ndinokumbira kuti mumupedze nesimba reMweya wenyu Mutsvene, iwo mweya unozomubatsira kukunda kupindwa muropa kwake nedoro. Zvinoratidzika chero nguva yaanoona doro, anorasikirwa nesimba rake kuti arambe, asi mazwi ako anoti simba rako rakaitwa rakakwana mukusava nesimba kwedu. Ini ndinokumbira kuti mupe iye simba rekukunda kupindwa muropa nedoro. Muzita raJesu Kristu Ameni

Isu tinoshumira Mwari vanopindura minamato, uye hakuna mhaka isingagoneki kuna Mwari. Iyi minamato iri pamusoro ino moyo unoshuvira kumunamato wemwoyo kuna Mwari maererano neruponeso uye kununurwa kwemurume wako ane rudo. Namata icho kubva pamoyo wako, chema kuna Mwari uchitenda, Tenda muminamato yako murume wako akadhakwa uye ubatise Mwari kuIzwi rake munaMako 11: 22: 24, uchaona murume wako achiunzwa muzita raJesu Kristu. Mwari vakukomborere.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano