Ndinoziva Sei Kana Munyengetero Wangu Unopindurwa?

2
3205

Isu tinonamata munamato unopindura Mwari, iye Mwari asingachengete minamato asi Iye anoipindura. Vatendi vazhinji nhasi vanongoziva nzira yekunyengetera, asi havazive kana mhinduro dzapihwa. Munyengetero inzira mbiri yekukurukurirana pakati paMwari nevanhu, kana iwe uchinamata kuna Ishe, uye iwe usingatore mhinduro kubva kuna Mwari, minamato yako haina kukwana. Munamato hachisi chiitiko chechitendero, asi iko kutaurirana kwekuziva pakati pemunhu naMwari, kana tichinamata, isu tinotaura kuna Mwari nezvezvatinoda isu pachedu kana nezvezvinodiwa zvevamwe, isu tinofanirawo kutarisira kuwana mhinduro kubva kwaari.

Muna Mabasa 12: 5-12, takaona muenzaniso wevatendi vachinamata vari mumba maMariya kuti vanunure Peter kubva mutirongo, asi pakawana mhinduro kune iyo minamato, ivo havana kumbozviziva, kunyangwe ivo kwavakaudzwa naRhoda, havana kuzvitenda. Iri ndiro dambudziko rekutanga revatendi vazhinji mumuviri wa Kristu nhasi. Vazhinji havazive wnen ikoko minamato inopindurwa. Nhasi ticha tarisa nyaya iyi, ndoziva sei kana munamato wangu wapindurwa? Tichave tichiongorora nzira gumi dzekuziva kana minamato yako yapindurwa. Idzi nzira gumi ndedzekutitungamira isu kana tichinamata, hadzifanirwe kushandiswa semirairo kana mafomula, uye haana kurongwa mune chero rimwe gwara. Ivo varipo kuti vatiratidze izvo zvakakoshera apo tichivaka hupenyu hwedu hwekunamatira. Ini ndinonamata kuti iwe paunenge uchifamba nenzira idzi gumi, hupenyu hwako hwemunamato huwedzere kushanda, uye iwe unotanga kuona nekugamuchira mhinduro dzeminamato yako muna Jesu Kristu zita.

Nzira 10 dze Kuziva Kuti Munamato Wako Unopindurwa

1.Kana Uri Mwana WaMwari:

Ruka 11:11 Kana Mwanakomana akakumbira chingwa kuna chero baba vako, vangamupa ibwe? Kana kuti akakumbira hove, ungamupa nyoka panzvimbo yehove? 11:12 Kana, kana akakumbira zai, ungazomupa chinyavada here? Naizvozvo kana imi, makaipa, muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu, Baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei Mweya Mutsvene kuna ivo vanomubvunza.

Wese akazvarwa patsva mwana waMwari ane kodzero yemhinduro kuminamato yavo. Mwari haambofi akaunza chero chinhu chakanaka kubva kuvana Vavo. Jesu paakange ari paguva raRazaro, akanamata nenzira iyi 'Baba, ndinoziva kuti munogara muchindinzwa', Johane 11:42. Kana iwe uri mwana waMwari, uine gwara rekuwana kuna Mwari uye pese paunonamata, Mwari vanogara vachikunzwa uye vachipindura minamato yako.

2.Pamunonamata Muzita raJesu Kristu:

Johane 16:23 Uye pazuva iro hamuchazondibvunza chinhu. Zvirokwazvo, zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Chipi nechipi chamunokumbira kuna Baba muzita rangu, vachakupa. Kusvikira ikozvino hamuna kukumbira chinhu muzita rangu, kumbira uye muchagamuchira, kuti mufaro wenyu uzere.

Iri zita raJesu Kristu, ndiyo nzira yedu imwe yetikiti kumhinduro dzakapindurwa. Munamato wega wega unofanirwa kunamatirwa muzita raJesu Kristu. Zita raJesu Kristu ndiro zita riri pamusoro pemamwe mazita, uye pakataurwa zita raJesu Kristu mabvi ese ari pasi nepamusoro anofanirwa kupfugama. Wese makomo anofambiswa uye anokandwa mugungwa pakutaurwa kwezita raJesu Kristu. Nguva dzose kana iwe uchinamata, gadzirisa zvinhu zvine chekuita newe muzita raJesu Kristu, kana iwe uine zororo rekuti minamato yako ichapindurwa.

3.Pamunonamata Nekutenda:

VaFiripi 4: 6 Musangwarira chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari.

Minamato yedu inofanira kutanga uye kupera nekutenda. Thanksgiving Kuonga Mwari nezvaari, zvaAngaite, uye nezvaakaita. Nguva dzose tinotenda Ishe muminamato, tinozvipira kwaari kuti atipindure nekutipa zvishuwo zvemoyo yedu. Bhuku ra1 VaTesaronika 5:18, rinotiudza kuti pazvinhu zvese isu tinofanirwa kutenda kuna She, nekuti kuvonga ndiko kuda kwaMwari kwatiri. Zvakare 1Johani 5:14 inotiudza kuti kana isu tikanyengetera sekuda kwake, anotinzwa, uye nekuti anotinzwa, mhinduro dzedu dzinovimbiswa. Mwari vanogara vachipindura munamato unobva pamoyo wekutenda.

4. Kana minamato Yako Yakatsigirwa neIzwi:

Isaya 41:21 Vuya nenyaya yako, ndizvo zvinotaura Jehovha; uyai nezvamunoreva, ndizvo zvinoreva Mambo waJakobho.

Munamato usina Wod ihurukuro isina chinhu. The izwi raMwari ndizvo zvinopa simba kumunamato wako. Kuti minamato yako ibudirire, inofanira kutsigirwa nemagwaro akakodzera. Atari yokunyengetera, yakafanana nenzvimbo yedare, Mwari ndiye Mutongi, ndiwe mumiriri, uri kumhan'ara nyaya yako pamberi pomutongi. Mhosva yako munamato wako. Gweta roga roga rakanaka rinofanirwa kugonesa mutongi nekutaura mitemo yakakodzera mubhuku kuti adzorere zvaari kupomerwa. Pasina chokwadi, zvaunenge wareva zvichave zvisina chikonzero. Hapana mutongi anoteerera kune izvo zvisina kutsigirwa neufakazi. Izvi ndizvo chaizvo zvakaita munyengetero, kuti Mwari vapindure minamato yako, iwe unofanirwa kudzorera minyengetero yako nemagwaro akakodzera, aya magwaro uchapupu hwako, iwo chokwadi chinoita kuti minyengetero yako ive yechokwadi. Zvino usati waenda kuna Mwari muminamato zvine chekuita nenyaya dzehupenyu hwako, chekutanga, tsvaga magwaro, tsvaga kuti uwane mavhesi ebhaibheri anozokubatsira iwe kukumbira kwako kukumbira kuna Mwari. Semuenzaniso, kana uchinamata kuna Mwari nezve chibereko chechibereko, chiyeuchidza nezvaEksodho 23: 25-26, mundima iyoyo ivo izwi raMwari rinoti, hakuna munhu anoshandira Mwari haangabereki. Kana izwi raMwari richitsigira minamato yako, mhinduro dzako dzino vimbiswa.

5. Paunonzwa Runyararo Mumwoyo Wako:

VaFiripi 4: 6 Musangwarira chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari. Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, ruchachengeta moyo yenyu nepfungwa dzenyu kubudikidza naKristu Jesu.

Chero nguva patinova nerunyararo mumwoyo medu pamusoro penyaya yatiri kunyengeterera, icho chiratidzo chakajeka chekuti Mwari vakapindura minamato yedu. Runyararo rwaMwari mumwoyo yedu, Mweya Mutsvene unotiudza kuti minamato yedu yakapindurwa.

6.Kunamata Iwe Mukutenda:

James 1: 6 Asi ngaabvunze nokutenda, pasina chadzikisira. Nekuti iye unovhundusa wakaita sefungu regungwa rinosundwa nemhepo richidzungairwa. Nekuti munhu uyu ngaarege kufunga kuti uchazogamuchira chinhu chaIshe.

Hapana munhu anogona kuwana chero chinhu kubva kuna Mwari muminamato isina Kutenda. Vaheberi 11: 6. Minamato chiitiko chekutenda uye Mwari anongoshanda chete munzvimbo yekutenda. Minamato chiitiko chekutenda uye Mwari anongoshanda chete munzvimbo yekutenda. Ukangonamata uchingotenda muna Mwari, haumbofi wagamuchira mhinduro kuminamato yako. Kuti Mwari apindire muhupenyu hwako, unofanira kutanga watenda muna Mwari, uyezve mushoko rake. Munamato usina kutenda munamato wakafa.

7. Patinonamata Noushingi:

Vaheberi 4:16 Naizvozvo ngativuyei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire ngoni, tiwane nyasha dzekubatsira panguva yekushaiwa.

Isu tiri vana vaMwari, hatisi varanda vaMwari. Kunetsana pakati pevana nevaranda kutya uye kutya. Vana vanogara vakashinga nepo varanda vachigara vachitya. Mwana wese anoshinga kugamuchira kubva kuna baba vake, nekuti ane nhaka kuna baba vake. Asi muranda haana nhaka. Isu tinofanirwa kusvika kuatari yemunamato takashinga kuti tigamuchire zvatinoda.

8. Patinonamata Nemwoyo Wedu Wese.

Jeremiah 29:13 Zvino muchanditsvaga, mukandiwana, kana muchinditsvaga nemoyo yenyu yose.

Wese munamato unobva pamoyo, unofanirwa kugara uchitariswa naMwari. Izvi zvinodaro nekuti kutenda kunobva pamoyo, uye kana iwe uchitsvaga Mwari muminamato nemoyo wako wese, unosungirwa kuwana mhinduro. Muenzaniso wakanaka inyaya yaHana mubhaibheri, 1Samueri 1:13, Hana akanyengetera kuna Mwari mumoyo make, miromo yake yakanga isingafambe. Yakanga iri mwoyo yekukurukurirana kwemoyo, uye akagamuchira mhinduro dzeminyengetero yake. Naizvozvo, kana isu tichitsvaga Mwari muminyengetero nemoyo wedu, tinofanirwa kuve neruzivo rwekuti minamato yedu ichapindurwa.

9. Kana Tiri paMweya:

Zvakazarurwa 1:10 Ndakanga ndiri muMweya nezuva raIshe, ndikanzwa shure kwangu inzwi guru, serinenge rehwamanda.

Kuva mumweya ndicho chinhu chikuru chinodiwa kuti ugamuchire mhinduro kuminamato yedu. Kuva mumweya kunoreva kuve nekutarisa pamweya. Zvinoreva kuti mweya wako wakasvinura uye wakarongedzwa kumafambiro edenga. Nzira yekutanga yekuchengeta mweya yedu yemurume ichishanda kuburikidza kutsanya uye minamato. Avo chete vari muMweya ndivo vanogona kunzwa izwi raMwari. Mwari ndiMweya, uye kunze kwekunge taziva nzira yekupinda munzvimbo yemweya kuburikidza neminyengetero, isu tinogona kusanakidzwa nemhinduro kuminamato yedu. Saka kana uchinamata, iva mumweya nguva dzose, kuve vanonetsekana pamweya, tarisa mhinduro dzako uye uchavaona.

10. Patinovimba Nekutendeka kwaMwari:

Numeri 23:19 Mwari haasi munhu, kuti areve nhema; kana Mwanakomana wemunhu, kuti atendeuke, wakati, haangazviita here? Kana akataura, akasazorodza?

Mwari wedu ndiMwari akatendeka, anogara achitinzwa kana isu tikadana kuna Iye muminamato. Mwari haagoni kureva nhema, Iye paanoti achatipindura kana tadana, ipapo Achadaro. Kuziva kuti Mwari anogara akatendeka kunofanira kuwedzera kutenda kwedu muminamato uye kutimisawo kutarisira nekuwana mhinduro kuminamato yedu. Nguva dzese kutenda kwedu kwakabatana nekutendeka kwaMwari, mhinduro dzedu kuminamato ndeyechokwadi.

mhedziso

Idzi nzira gumi inzira dzechokwadi dzekuziva kuti minamato yako yakapindurwa. Sezvandakambotaura, haufanirwe kutevera zviratidzo izvi zvekunamata kana semutemo kuti uone mhinduro kuminamato yako, ingovimba nekuvimba Mweya Mutsvene kukutungamira muhupenyu hwako hwekunamatira. Kana Mweya waMwari uchitungamira minamato yako, iwe unozongo zadzisa matanho gumi aya pasina kurwira. Ini ndinonamatira iwe nhasi, hapana imwe yeminamato yako ichave isina kupindurwa zvakare muzita raJesu Kristu. Wakaropafadzwa.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Hongu ndinoda minamato yekununura ini nemhuri yangu isu takabata zvine simba uye nanhasi ndinonzwa kurikuzorora nekuti belive ishe watinunura kubva kuhusungwa hwevaranda maoko mune jesus zita Amen ndatenda

  2. Baba ishe ndinotenda nekutaura hupenyu kwandiri, Vhura kunzwisisa kwangu kwemweya kuti ndirege kurasika munzvimbo yemunamato muzita raJesu. Ndatenda Mufundisi dai ishe akanaka akaramba achidururira moto wake mutsva pauri.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano