Maitiro Ekutaura Munamato Unobudirira

1
4929

Munamato unoshanda ndeimwe inowana mhinduro nekukurumidza kubva kuna Mwari. Nguva zhinji maKristu mazhinji anoshushikana panzvimbo yekukumbira Mwari chimwe chinhu. Vazhinji vangatanga kurasikirwa nekutenda muna Mwari nekuti mhinduro yakanonoka, zvisingazivikanwe kuti vanogona kunge vari kuita kunze kwenheyo. Mwari akativimbisa kuti chero chatinomukumbira kubudikidza naKristu Jesu chaanotizarurira.

Kunze kwekubva pane zvimwe zvinovhiringidza izvo zvinogona kuve chipingamupinyi kupindura kune mamwe maitiro ekuti tinogona kunge tisiri kuita zvinhu nenzira kwayo. Izvo zvakakosha kuti tisangane pamwe naMwari munzvimbo yemunamato, tinorega muviri wedu, mweya, nemweya zvichipindirana kune yekudenga kuti minamato yedu ishanduke.

Takaitwa kuti tizwisise izvozvo munamato inzira yekutaurirana pakati pemunhu naMwari, nekudaro, kushanda kwemunamato wedu kuchave kuratidza kwezvinhu zvatinokumbira kuna Mwari.

Nhanho dzekutora YEMUNYENGETERO MUNYENGETERO

Munamato unoshanda ndewe uyo anopindura anoteera nekukurumidza. Muporofita Eria akataura rudzi urwu rwekunamatira kuna Mwari paakakumbira kuti moto uburuke kubva kudenga uparadze muporofita waBhaari, 1kings 18 vs 36-38. Rudzi urwu rwemunamato runopindurwa nekukasira.
Kuronga kwaMwari kune vese vatendi kugona kumukumbira chimwe chinhu uye anozozviita nekukurumidza. Munamato unoshanda unozosiya Mwari vasina sarudzo kunze kwekupa mhinduro. Heano mamwe matanho aunotora kuti unamate zvinobudirira

1. Batanidza neDenga
MuKristu anobatana sei nedenga munzvimbo yemunamato? Izvo zvinouya nekunamata zvisina kufanira kuna Mwari. Nguva zhinji, tinomirira kusvika tanzwa rwiyo runonakidza kumweya wedu tisati tanamata Mwari, zvisinei, Mwari vanofanirwa kunamatwa kunyangwe kana. Patinonamata Mwari, zvinovhura nzvimbo yemweya inotipa mukana kupinda mukamuri inoyera kupfuura munogara iye Mutsvene waIsraeri. VaRoma 8:16

Mweya amene unopupurirana nemweya wedu, kuti tiri vana vaMwari. Ndiwo mweya waMwari mumunhu unopupurirana nemweya wedu pachedu kana tikanamata Mwari, tinonzwa iko kugadzwa kusingazungunuke kweMweya Mutsvene.

Tora Kutora kwenzvimbo yako usati wabvunza:
Dhiyabhorosi ibhenji rakangwara, rinogara richingotenderedza pese pataungana kuti tinamate. Ndosaka zvichikosha kuti unamate muMweya Mutsvene. Kana tikachinja mutauro wedu wemunamato, dhiabhori anokanganisika nekuti Mwari chete ndiye anogona kunzwisisa zvatinotaura. Iko kudikanwa kwekugara uchitora nharaunda yedu kana isu tikanamata.

Dhiabhori achaita zvese kutidzingira kure nemunamato uye achaita zvese kuti ave nechokwadi chekuti minamato yedu haina kupindurwa.
Hatifanire kukanganisa kuti dhiabhori achatora chitsitsinho chake patinokotama tichinamata. Haatize ipapo ipapo, ndosaka tichitanga kupenyera pane zvimwe zvinhu zvatinokumbira kuna Mwari kunyangwe tichiri kunamata uye kusahadzika kunotanga kuuya pamoyo pedu. Mateo 26:39 Achienda mberi zvishoma, akawira pasi nechiso chake akanyengetera achiti, “Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaubviswe kwandiri. Asi kwete sekuda kwangu, asi sekuda kwenyu. Ndiye Kristu ainamatira nguva yake yekufa payakasvika. Akaedzwa nadhiyabhorosi kuti aedze kumisa kufa kwake, asi akamhanyisa kuzvidana kuti ataure achiti kwete kuda kwake asi kuda kwaMwari. Nekudaro, zvakakosha kuti isu tiraire kuti simba rega risingaonekwe rinotenderera pamusoro pekudya munamato wedu kuti riparadzwe.

3. Bvunza Neshoko

Iyi imwe nzira inoshanda yekunamatira iyo vanhu vazhinji vasingade kunzwa. Zvinyorwa zviripo kubva murugwaro zvakaita kuti tinzwisise kuti Mwari anoisa kukosha kwakanyanya pane mhiko yemurume. Ino inzvimbo yekubaira. Kazhinji tinokumbira uye tinobvunza asi isu hatiwane kudzoka kubva kune chero chazvo. Tinodikitira panzvimbo yekunamatira, kazhinji isu tiri vekutanga kusvika kumusangano wemunamato uye vekupedzisira kusiya nzvimbo yekunamatira, zvakadaro hapana chiri kuchinja.

Ko iwe kana iwe ukagadzira nzira itsva yekunyengetera, ita mhiko kuna Mwari. Hana aive muenzaniso unoshanda, achinamata kuna Mwari nekuda kwemwana, moyo wake wakanetseka kwazvo. Iye aisakwanisa kana kutaura kubva mumuromo wake zvekare. Asi akanamata kuna Mwari nechomumwoyo mumoyo make kuti Mwari kana mukazarura chibereko changu uye mukandipa mwana, ini ndichadzosera mwana kwauri, ndichaita kuti akushumirei mazuva ese ehupenyu hwake.

Mazhinji maKristu anongozvifunga, vanoda kuwana zvese pasina kupira chero, hazvishande nenzira iyoyo. Kunyangwe Mwari aifanira kurega Kristu achifa nekuti aida kuponesa nyika. Pane nguva dzese dzatinofanirwa kuita chitsidzo kuna Mwari, kuti kana mukandiitira chinhu ichi, neniwo ndichakuitirai izvi.

Izvo, zvakadaro, zvakakodzera kucherechedzwa kuti mhiko dzedu panzvimbo yemunamato hazvireve hazvo kuti dzinoreva hupfumi hwenyika. Nekuti vanhu chinhu mhiko dzinofanira kugara dziri dzekupa mari kumachechi kana vanoshaya. Dzimwe nguva unogona kuve moyo wekutenda, saMambo David. Hazvishamisi kuti Bhaibheri rakanyorwa semurume anemoyo waMwari.

Panguva ino, zvakakosha kuti tizive kuti kushushikana panzvimbo yemunamato hakufanirwe kutitungamira kuita mhiko kana mhiko yatisingakwanise kudzikunura. Muchokwadi, zviri nani kusaita mhiko pane kuti utaure usinga zirege. Bhuku raMateu 5:33
“Zvakare, makanzwa kuti vekare vakaudzwa kuti, 'HAUCHAPI MHIKO DZENHEMA ASI UNOZADZA MHIKO YAKO KWAJEHOVHA.' Zvakakosha kuti tinunure mhiko dzose dzatinoita kuna Mwari kuti tirege chipinganidzo kuminamato inotevera.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano