Kutsanya Neminamato Yekunaya Kwemasimba

2
5668

Mapisarema 110: 3 Vanhu vako vachazvifarira pazuva resimba rako, mukati mokunaka koutsvene kubva padumbu ramangwanani. Une dova rohujaya hwako.

simba ndizvo zvinokamura Chikristu kubva kune zvimwe zvitendero zvepasi. Simba mune ino ndima rinotaura nezve, iwo masimba emweya, pamusoro paDhiabhori nemadhimoni ake, zvakare pamusoro pemamiriro ehupenyu. Wese mutendi asingaratidzi masimba anogara ari pamisoro yedhiabhori uye nezvinhu zvepasi rino. Nhasi ticha tarisa kutsanya neminamato yekunaya kwemasimba. Zvese kuburikidza nemagwaro, tinoona kuti Mwari vakaratidza sei simba pamusoro pevavengi vevana Vake veIsrealites. Bhuku raEksodho rizere nekuratidzwa kwakasiyana-siyana nekuratidzwa kwesimba raMwari pamusoro paroaro, paakaramba kutendera Isreal Go. MuTesitamende yekare, takaona zvakare simba richiratidzwa muhupenyu hwaMosesi, Joshua, Samusoni, Eriya, Erisha, David, nezvimwe.

Testamende Itsva yaisava yekusarudzika, Jesu akazvarwa kubudikidza nekuratidzwa kwesimba kwesimba reSimba, mhandara yakazvarwa uye yakazvara kunaIshe wedu. Zvese kuburikidza nehupenyu Hwake (Jesu) pasi, Akaratidza Simba uye paakanga ave kuda kukwira kudenga, akataura zvinotevera kuvadzidzi vake:

Matthew 28:18 Jesu akauya akataura kwavari achiti, Simba rose rakapihwa kwandiri kudenga nepanyika. Naizvozvo enda iwe, udzidzise marudzi ose, uchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana, neroMweya Mutsvene: 28:19 muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvese zvandakakurairai; Ini ndinemwi nguva dzose, kusvikira pakuguma kwenyika. Ameni.

Iye ndokuti:

Mabasa Avapositora 1: 8 XNUMX Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose, nomuSamaria, uye kusvikira kumugumo wenyika.

Ichi ndicho chikonzero chirevo ichi pamusoro pekutsanya neminamato yekunaya kwemasimba simba panguva yakakodzera kwazvo kwauri, mune ino chinyorwa, iwe uchange uchidzidzira nzira yekugamuchira simba, maitiro ekuiwana uye zvakare maitiro ekuishandisa. Ini ndakawedzerawo mimwe minamato ine simba iyo ichakubatsira iwe kumutsidzira wako mumweya wemweya apo iwe unosangana nekutsvaga kwako kwesimba remweya. Pakupera kwechinyorwa chino, hupenyu hwako hwechiKristu huchazadzwa nekuratidzwa kwesimba muzita raJesu.

Sei Kuti Ugamuchire Simba

Mabasa Avapositora 1: 8 XNUMX Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose, nomuSamaria, uye kusvikira kumugumo wenyika.

Mutauro chete unonzwisiswa naDhiyabheri mutauro wesimba. Mukristu asina simba, anogara achitambudzwa masimba erima nemasimba echisikigo. Kubudirira kwako kunotanga uko iko kuratidza kwako kwesimba kunotanga uye iko kunomira apo iko kuratidza kwako kwesimba kunomira. Zvino isu tinogamuchira sei simba?

 Idzva Yekuzvarwa Chiitiko:

Zuva rawakagamuchira Jesu Kristu saIshe wako uye muponesi asingaperi izuva rawakagamuchira simba. Zuva rawakazvarwa patsva, Mweya Mutsvene akauya mukati mako kuzogara muMweya wako. The Mweya Mutsvene ndiye sosi yesimba, iro iro Chiremera chinzvimbo. Mwana wega wega waMwari ane Mweya Mutsvene, saka mwana wega wega Mwari anotakura simba mukati. Mako 16: 17-18 inotiudza izvi:

Marako 16:17 Uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda; Muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa; ivo vachataura nendimi itsva; Vachabata zinyoka; uye kunyange vakamwa chero chinhu chinouraya, hachingakuvadzi; Vachaisa maoko pamusoro pevarwere, uye vachapora.

Unoona izvo? sevatendi, takarongedzwa kuratidza masimba emweya pamusoro pemadhimoni uye mamiriro ehupenyu. Chokwadi chinosuruvarisa chinoramba chiripo, maChristians mazhinji havazivi nezvechinzvimbo chavo chine simba muna Kristu, vazhinji havazive kuti ivo vane masimba emweya pamusoro peDhiyabori nehukuru nemasimba. Ini ndinoda zvinotaurwa neshoko raMwari muna VaEfesu 1: 20-22 uye VaEfeso 2: 5-6, ndapota regai titariseiwo magwaro ano:

VAEFESO 1:20 izvo zvaakabata muna Kristu, pakumumutsa kuvakafa, ndokumumisa kuruoko rwake rwerudyi munzvimbo dzekudenga, 1:21 Kupfuura ukuru hwese nesimba, nesimba, nesimba, neushe, neese zita rakatumidzwa, kwete munyika ino chete, asiwo mune rinouya. 1:22 Uye wakaisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake, ndokumupa kuti ave musoro wezvinhu zvese kukereke,

VaEfeso 2: 5 Kunyangwe pataive takafa muzvivi, akatimutsa pamwe chete naKristu, (nenyasha makaponeswa;) 2: 6 uye akativudza isu pamwe chete, uye akatiita kuti tigare pamwechete munzvimbo dzekudenga muna Kristu Jesu:

Kubva paMagwaro epamusoro, iwe unoona kuti sevatendi, takagara pachigaro chimwe chesimba saKristu Jesu. Naizvozvo chero munhu, asingakwanise kukunda Kristu, haakwanisi kukukunda, chero zvisingagone kukunda Kristu, haakwanisi kukukunda. Sezvo Jesu Kristu akatonga masimba ese muhupenyu Hwake Pasi, ndosaka iwe newe taifanira kurarama mukutonga. Zvino tingaite sei kuwana simba iri?

Sei Kuwana Simba?

Vahebreru 11: 6 Asi pasina kutenda hazvibviri kumufadza, nekuti unouya kuna Mwari, unofanirwa kutenda kuti iye aripo, uye mupi wemubayiro wevanomutsvaka nemoyo wose.

Pane nzira nhatu dzekutanga idzo mutendi anogona kupinda nadzo Simba mukati. Vari:

1. Kutenda: Simba raMwari mukati mako rinogona kungowanikwa chete nekutenda. Mwari haasi mashiripiti, Ndiye Mwari wekutenda, Anoshanda chete mune yakatenderedzwa nzvimbo yekutenda. Kuti iwe uratidze masimba Ake mukati mako, unofanirwa kushandisa kutenda kwako. Jesu aigara achiti 'ngazvive kwauri sekutenda kwako' Izvi zvinoreva kuti chiyero chako chekutenda chinogadza chiyero chesimba raunoratidza muhupenyu hwako. VaRoma 10:17, inotiudza kuti kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwisisa shoko raKristu. Naizvozvo kukudziridza kutenda kwako, iwe unofanirwa kuve mudzidzi weshoko raKristu.

2. Kutaura: Nzira yechipiri yekuwana simba mukati mako iri kuburikidza nemuromo wako. Kutaura kutaura kweMweya weKutenda 2 Vakorinde 4:13. Muromo wakavharwa ishoko rakavharika, saka iwe unofanirwa kutaura kune mamiriro ako zvichienderana neshoko raMwari. Kana uchida kurapa, taura kurapa, kana uchida kubudirira, taura kubudirira. Mako 11:24 inoita kuti tinzwisise kuti tichava nezvatinotaura.

3. Kuita:

Joshua 1: 8 Iri bhuku remutemo harizobuda mumuromo mako; asi iwe uchafungisisa pamusoro payo masikati nousiku, kuti uchenjere kuita maererano nezvose zvakanyorwa mariri, nekuti ipapo uchafambisa nzira yako, ipapo uchave nokubudirira.

Kuita izwi ndiyo nzira huru yekuwana simba. Bhaibheri rinoti regai kuve vanzwi veshoko chete, asi vaiti veshoko, James 1:22. Iwe unoona chete simba raMwari richiratidzwa muhupenyu hwako kana iwe ukaisa izwi raMwari Kushanda. IShoko raMwari rinoshanda mukati mako, rinoshanda zvishamiso kubudikidza newe.

Maitiro Ekuita Simba

Kutsanya neminamato ndiyo chete nzira yekushandisa simba raMwari mukati memweya wako. Kutsanya ndiko kuramba nyama kana muviri wezvishuvo zvepasirese, uku uchinamata kuri kubatanidza kuna Mwari kubudikidza neMweya wako. Kutsanya neminamato kunetesa nyama uye kunosimbisa Mweya. Mweya Wakachena vanogara muMweya wedu. Chikonzero nei vatendi vazhinji vasingagone kunzwa Mwari ndechekuti kune kwakawandisa zvikwangwani zvepanyika zvinouya kubva munyama yavo, izvi zvikwangwari zvinofuridza mweya yavo uye zvinodzivirira kunzwa Mwari zvakajeka. MunaMateo 6, Jesu akatiyambira kuti tirege kunetswa nehanya kwehupenyu, zvekudya, machira uye pekugara, asi, akatiudza kuti timutsvage uye nehumambo Hwake uye izvi zvinhu zvese zvichauya kwatiri sezvazviri.

Kutsanya neminamato, hazvikupi simba, zvinongokubatsira iwe kumisa simba raMwari ratova mukati mako. Izvo zvinoita izvozvo nekuchengeta wako mumweya wemweya mukuwirirana ne frequency yaMwari. SaMufundisi, paunotsanya uye nekunamata, unowedzera kubata paatari kana uchiparidza izwi raMwari. Mutendi, paunotsanya uye nekunamata nezve chero mamiriro ezvinhu, maziso ako emweya anovhurika kuti uone mhinduro yedambudziko irori. . Ini ndakanyora mimwe minamato kutibatsira kuti titevedze apo tinenge tichishandira pane yedu yemweya masimba. Uku kutsanya neminamato yekunaya kwemvura yesimba zvinoita kuti usatomboshaya simba muhupenyu hwako muzita raJesu. Ndinokurudzira kuti uite minamato iyi kune yako yekunamata.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nekuti ndimi Mwari wenyama yese muzita raJesu

2. Baba ndinokutendai nekundipa simba pakuzvarwa patsva muzita raJesu

3. Baba ndinopinda nekushinga kuchigaro chenyu chaNyasha kuti mudzorere Tsitsi muzita raJesu

4. Ndinozivisa neushingi nhasi kuti ndakapihwa simba neMweya Wakachena kuti ndikunde masimba ese muzita raJesu.

5.Mweya waMwari urikushanda mandiri, saka hapana chinobva kuna dhiabhori chinogona kundikuvadza nemuzita raJesu

6. Ini ndinoparidza nhasi kuti Simba rekuporesa ra Mwari riri kushanda mandiri, saka chero munhu anorwara wandinoisa maoko angu anozowana kurapwa nekukurumidza muzita raJesu.

7. Wadiwa Mweya Mutsvene, ndibhabhatidze zvakare nemvura yako yesimba muzita raJesu

8. Ini ndinoparidza kuti ndakagara pamwe naKristu, pamusoro pazvo zvese masimba neushe muzita raJesu

9. Ini ndinotaura simba rangu pamusoro pesimba rose reuroyi muzita raJesu.

10. Ini ndinotaura simba rangu pamusoro pehurombo muzita raJesu

11. Ini ndinotaura simba rangu pamusoro pevanokurwara nezvirwere muzita raJesu

12. Inotapira yeMweya Mutsvene, ndiitirewo zvitsva nezvishamiso nezvishamiso muzita raJesu

13. Anodikanwa noMweya Mutsvene, simbisa izwi rega rega rekutenda kubva mumuromo mangu kubva nhasi kubva muzita raJesu.

14. Ndirove ishe kuti uve mudzidzi weshoko rako muzita raJesu

15. Baba, ndidzidzise kufa kune ini muzita raJesu.

16. Ini ndinotaura simba rangu pamusoro pematambudziko ese eusatan muzita raJesu

17. Vanodikanwa Ishe, ndinovandudza simba rangu mauri muna Jesu muzita raJesu

18.Mweya Wakachena, shandura kusasimba kwangu kese kuti uzadzise muzita raJesu

19. Bata rurimi rwangu nemazimbe emoto Ishe, muzita raJesu

20. Zvino tanga kunyengetera nendimi, namata nendimi kwemaminitsi mashanu.

Ndatenda Jesu nekugona kwangu kweMweya.

Advertisements

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano