Pfungwa dzeMunamato Kukurira Matambudziko Ehupenyu.

1
5831

VaRoma 5:17 Nokuti kana nokudarika kumwe rufu rwakatonga naiye mumwe; kunyanya avo vanogamuchira kuwanda kwenyasha nekwechipo chekururama vachatonga muhupenyu nemumwe, Jesu Kristu.)

Wese mwana waMwari anozvarwa kuti akunde, isu tiri vakundi nekuzvarwa patsva.Bhuku ra1 Johane 5: 4, rinotiudza kuti chose chinozvarwa naMwari chinokunda nyika "Nyika" pano zvinongoreva zvese system yenyika uye mashandiro ayo uye iyo Yese Muchadenga. Kana iwe uri mwana waMwari, wakazvarwa patsva, hapana chinhu muhupenyu huno chingakukunde. Iko hakuna kupokana, kuti iwe wakatarisana kurudyi, kwausingakwanise kukunda. Muhupenyu, hachisi chivi kuti mwana waMwari ave nematambudziko, asi asi, is anti anti kuti mwana waMwari akundwe nematambudziko.

Nhasi, tichave tichitarisa pamunamato matanho ekukunda matambudziko ehupenyu. Izvi minamato yemunamato anozokuisa panzira yekukunda paunofamba kuburikidza nehupenyu, zvakare nekusvika panguva yaunopedza kuverenga chinyorwa ichi, unenge wave wakakudziridza mafungiro emukundi.

Kukudziridza Iko Kurovedzera kweiye Anokunda.

Marako 9:23 Jesu akati kwaari, Kana uchigona kutenda, zvinhu zvose zvinogoneka kune unotenda.

Kuti uve mukundi, unofanira kutanga kudzidza kufunga semunhu anokunda. Bhaibheri rinotiudza kuti "somunhu anofunga mumoyo make, ndizvo zvaakaita". Zvinotora chaiyo mindset kuti uwane chaiyo mhedzisiro. Marako 9:23, inotiudza kuti nokutenda tinogona kuita zvisingaite, saka kusvikira kutenda kwako kuri munzvimbo, unogona kusazokunda matambudziko ehupenyu.

Unokudziridza sei mafungiro akanaka? Kubudikidza ne izwi raMwari, Izwi raMwari rinovaka kutenda kwedu, uye kutenda kunotipa mafungiro akanaka ekuti tikunde. Hapana mutendi anogona kukunda muhupenyu pasina kutenda, 1 Johane 5: 4.
Vazhinji vatendi nhasi vanokundwa muHupenyu, nekuti ivo vane mafungiro asiri iwo, havazive kuti ndivanaani muna Kristu Jesu. Kusvikira iko iko kufunga kwako kuri iko, iwe uchaenderera mberi nekubereka zvisina kunaka muhupenyu. Kusvikira iwe watanga kuzviona iwe semukundi muhupenyu, haungambokunda matambudziko ako. Iwe unofanirwa kuvandudza pfungwa dzako nguva dzese neshoko raMwari, kuti uenderere mberi nekuona kukunda muhupenyu hwako. Semuenzaniso, minamato ndiyo nzira yekubvisa mumatambudziko, asi kunyengetera uine zvisirizvo pfungwa haizounza chero mhinduro dzakanaka.

Iwe unofanirwa kuvandudza pfungwa dzako kune idzo dzeMwana waMwari. Bhaibheri rinotiudza kuti isu tiri mabvakacha aMwari, mbudzi inogara ichabereka imwe mbudzi, uye Mwari anozvara vamwari, saiye. Kana iwe wakazvarwa naMwari, uri mwari mune ino nyika. Naizvozvo chero zvisingamise Mwari hazvingamise. Zvese zvisingakunde Mwari hazvikunde. Kana uchinamata uine mwari akaomarara mafungiro, unosungirwa kuona zvakanaka. Iye zvino tinotarisa nzira yekukunda zvipingaidzo semutendi.

Sei Kukurira Matambudziko Ehupenyu

1. Kutenda:
Matthew 17:20 Jesu ndokuti kwavari: Nekuda kwekusatenda kwenyu, nekuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kana mune rutendo rwakaita setsanga yemasitadha, muti kugomo iri, Ibva pano, enda uko. chinofanira kubviswa. uye hapana chichava chisingakwanisi kwauri.

Pasina kutenda, haugone kukunda miedzo yeupenyu. Faith chombo chedu chinodzivirira kupokana nemadhadha emuvengi, VaEfeso 6:16. Kutenda kunouya nekunzwa nekunzwa izwi raMwari, vaRoma 10:17. Kana iwe ukakunda madutu ehupenyu, uye ukakunda hondo dzako, iwe unofanirwa kuve mukadzi kana murume wekutenda. Haufanire kukanda mapfumo pasi kuna Mwari uye pauri. Kutenda kunokunda iko kutenda kwekutaura, saka iwe unofanirwa kutaura kune zvipingaidzo zvako uye nekuraira kuti vapfugama muzita raJesu Kristu.

2. Zviito:
James 2:18 Hongu, munhu angati, Iwe une kutenda, uye ini ndine mabasa: Ndiratidze kutenda kwako pasina mabasa ako, uye ini ndinokuratidza kutenda kwangu nemabasa angu.

Kukurira matambudziko ehupenyu hwako, kutenda kwako kunofanira kusimbiswa nezviitiko zvinoenderana. Kana iwe uchida kuti makomo ako afambe, iwe unofanirwa kuamisa, hauatariri. Kana iwe uchida kuti matambudziko ako aende, iwe unofanirwa kuita chimwe chinhu nezvacho. Chero kutenda kusingakufambise iwe kuti uite chiitiko kutenda kusingadzoreki, saka hachisi kutenda zvachose.

Tarisana nemakomo ako uye iwo achakutiza. Kana iwe uri kutenda Mwari kune chimwe chinhu, tora matanho ekuzadzisa icho chinhu, uye uchaona nzira uko zvinoita kunge isina nzira. Semuenzaniso, unenge uchinamatira basa, usagare mumba mushure mekunamata, enda kunze uko utsvake basa, uise maCV ako kumakambani mazhinji sezvazvinogona, ndizvo zvinoitwa nezvazvo. Munamato unosanganisira nhanho nhatu: kukumbira, kutsvaga, uye kugogodza, pane ese matatu, kutsvaga uye kugogodza kunosanganisira chiito munzira yako, kubvunza chete kune chekutaura nekutenda kwako. (ona Mateo 3: 7). Tora nhanho yekutenda izvozvi uye uchaona zvipingaidzo zvako zvichikurira.

3. Minamato:
RUKA 18 1 XNUMX Zvino akataura mufananidzo kwavari kusvikira izvi, kuti vanhu vanofanira kugara vachinyengetera, uye kwete kupera simba.

Minamato ndipo panobatsirwa rubatsiro rweVamwari. Hapana anobudirira muhupenyu pasina rubatsiro, iwe unoda rubatsiro rwaMwari kuti ukurire miedzo nematambudziko ehupenyu, uye pese paunonamata, unozivisa Mwari kuti haugone kuzviita pasina Iye. Munamato chiratidzo chekuti zvachose kuvimba kuna Mwari. Nekutungamira kweMweya Mutsvene, ndakasanangura zvine hungwaru mamwe matanho emunamato ane simba kuti ndikunde matambudziko ehupenyu. Iyi minamato yeminamato ichakutungamira, paunenge uchirwira nzira yako yekubuda mukukunda kubva kumatambudziko ehupenyu. Asi rangarira, vanamatire mukutenda, tora matanho (zviito) uye uchaona mibairo mikuru.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, ndinokutendai Mukuita kwandiri kukunda muna Kristu Jesu Amen

2. Baba ndinouya muchigaro chenyu chenyasha mangwanani ano kuti mugamuchire ngoni nenyasha dzekukunda matambudziko eHupenyu muzita raJesu Kristu

3. Baba ndinokutendai nekundisimbisa neMweya Mutsvene kuti ndikunde zvipingaidzo zvangu muzita raJesu

4. Nokutenda, ndinoparadza dhivhosi yese yakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu

5. Simba raMwari rinoburitswa pamusoro pehupenyu hwangu, saka, ini handifi ndakawira pamuvengi muzita raJesu

6. Ndakacheka zvakaipa zvese zvakamira pamberi pangu muzita raJesu Kristu

7. Ini ndinokunda zvese zvakaipa zvinotaurwa nadhiyabhori pamusoro pekupedzisira kwangu muna Jesu Kristu zita.

8. Ini ndinoparidza nhasi kuti zvese ruoko rwangu rwunonzi rwakakomborerwa muzita raJesu.

9. Ini ndinoraira dutu rega rega rakashata riri kuitika muhupenyu hwangu kuti rirambe riripo 9n zita raJesu

10. Ini ndinogashira nguva yakakodzera yekuziva nzira yekubuda mumatambudziko angu ose muzita raJesu.

11. Ini ndinotuka mweya werombo kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu.

12. Ini ndinoramba rufu rwekusaziva kubva muhupenyu hwangu nemuzita raJesu.

13. Ini ndinoparidza kuti ndichagara ndiri pamberi pehupenyu hwangu uye ndisati ndasiya kumashure muzita raJesu Kristu.

14. Ini ndinoraira nzira dzose dzakakombama pamberi pangu kuti dzigadziriswe izvozvi !!! muzita raJesu

15.Mupristi Wakaipa wese anoshanda achindirwisa, nyarara zvino muzita raJesu Kristu

16. Ini ndakadzinga mweya weusimbe kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.

17. Ini ndakadzinga sespirit yekureverera kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu.

18. Ini ndinoramba kuoma muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.

19. Ini ndinoramba kurwara muhupenyu hwangu muna Jesu Kristu zita.

20. Ini ndinoramba zvishoma nezvishoma muhupenyu hwangu munaJesu Kristu zita.

21. Ini ndinoramba hutapwa muhupenyu hwangu muna Jesu Kristu zita.

22. Ini ndinoramba zano rakaipa muhupenyu hwangu muna Jesu Kristu zita.

23. Ini ndinoramba yakaipa yakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.

24. Ini ndinoramba zvakaipa zvakashata muhupenyu hwangu munaJesu Kristu zita.

25. Ini ndinoramba tsaona yemweya neyomweya muhupenyu hwangu munaJesu Kristu zita.

26. Ini ndinoramba pedyo nekubudirira chirwere, muhupenyu hwangu muna Jesu Kristu zita.

27. Ini ndinodonhedza zvese zvinotadzisa kukura kwangu muzita raJesu Kristu.

28. Muvengi wese wekuwedzera kwangu, pararira nemoto muzita raJesu Kristu.

29. Ini ndinosunungura nyasha dzaMwari pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.

30. Tinokutendai Jesu Kristu nekundigonesa.

Advertisements

1 Comment

  1. Mufundisi chinedum,

    Ndinotenda nekuda kwemunamato uyu pfungwa ini chaizvo
    Yakagashirwa izwi iri uye nekunamatira kusimudzirwa mune yangu jo

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano