Aggressive Munamato Pfungwa Kuti Uparadze Zvakaipa Cauldrons (Mapipi).

5
3432

Tarira, vachaunganidza pamwe, asi kwete neni; Ani nani uchaungana kuzorwa newe uchawa nekuda kwako.

Minamato nhumbi dzinozvidza mumaoko emuKristu. Mujaho wechiKristu mutambo wekurwa uye zvinotora hosi yemunamato kukurira masimba erima zuva nezuva. Jesu akataura munaRuka 18: 1, “Iye akati vanhu vanofanira kugara vachinamata kwete kupera simba kana kukanda mapfumo pasi. Chero bedzi isu tiri pamabvi edu, dhiabhori uye vamiririri vake havazombodzivirirwa pamberi pedu.

Nhasi tichave takatarisa kumahara munamato wekuparadza yakaipa maculdrons (mapoto). Tisati tapinda mune izvi zvine simba munamato mapoinzi, lets kuyedza kunzwisisa kuti chii chinonzi yakaipa koliddron, nekuti zvinotora kunzwisisa kwechinhu kuve chakatanhamara mairi.

Chii Chinonzi yakaipa Cauldron?

Chekutanga pane zvese, cauldron poto kana ndiro hombe. Cauldron yakaipa poto kana hombe hombe inoshandiswa muuroyi yakabatanidzwa kuti itarise, tora, udane uye utambudzire avo vavanovabata. Iyi yakaipa cauldrons inoshandawo sezvinoita magirazi akashata muumadhimoni ushe.

Wakambozvibvunza here, kuti vanhu vakaipa vanoongorora sei kufambira mberi kwako?, Wakambozvibvunza here kuti varoyi vanoziva zvakawanda sei nezvako kupfuura zvaunoita iwewe?, Wakambozvibvunzawo here kuti sei vanhu vachiri kutambudzika nevaroyi, kunyangwe vari kure nemusha? Izvi zvese zvinoitwa kuburikidza neyakaipa madhiri.

Cauldrons dzakaipa dzinoshandiswa kune zvikonzero zvitatu zvakakosha, ndeizvi:
A. Kushevedza: Izvi zvinoitwa nekutumidza mazita evanovarova uye kuvaraira kuti varatidze mumakenduru. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nemadhimoni masimba, varoyi vanopinza mweya weuviri mune cauldron uye kudaidza munhu wacho zita. Kana munhu wacho ari muKristu asina kusimba uye asinganamati kana asiri muKristu zvachose, anozoonekwa mune cauldron.

B.Kuti utarise: Varoyi vanoongorora ipapo vakakuvadzwa kuburikidza nemadhiragi, ivo vanogona kuziva mafambiro ako ese, vanoziva kana zvinhu zvichikuitira iwe uye kana zvinhu zvisipo, iwo anogona kuona hupenyu hwako kuburikidza neyavo yakaipa kolifrans.

C. Kune zvinonetsa: Sezvo vachigona kushevedza iwe kuburikidza ne cauldron yavo, kutarisa kufambira mberi kwako kuburikidza nayo, ivo vanokwanisa kukutambudza zvakaenzana kuburikidza neiyi yakaipa satan. Zvese zvavanoda kuita ndeyekutsidzira mweya wako mukati maro uye kuenda zvakananga kukutambudza. Asi ini ndine zvakanaka kwauri, kana iwe uri munamati anonamata uye akatendeka, hapana chakaipa chakashata chingakukuvadza. Ikozvino inoita kuti uone kuti ungakunda sei yakaipa iyi cauldrons.

Sei Kukurira Izvi Zvakaipa Cauldrons

Kutenda uye neminyengetero yehasha ndiyo yega nzira yekukunda iyi varoyi uye avo madhiri akaipa. Matthew 17: 20, inotiudza kuti isu tine simba pamusoro pemuvengi uye hapana chinogona kutikuvadza neimwe nzira, Ruka 10:19 inotiudza zvakafanana. Tinofanira kutenda muchiremera chedu muna Kristu uye kushandisa simba iro paatari yemunamato.

Munamato uyu une hukasha unonongedza kuparadza mabara akaipa anozotipa simba rekushandisa masimba edu pamusoro padhiyabhori. Sezvo vanoungana kuzorwa newe, minamato yako ichavaparadzira, pavanenge vachiedza kuongorora kufambira mberi kwako, ivo vese vachapofumara, chero nguva munhu angadaidzira kushevedza iwe, Ngirozi dzako dzinoparadza dzicharatidza nekuvaparadza uye nesungano yavo. Izvi nezvimwe zvakawanda zvichave ruzivo rwako paunenge uchizvipira kushoko raMwari neminamato. Nekutungamirirwa kweMweya Mutsvene, minamato iyi yakasarudzwa nemazvo, vanamatire mukutenda uye uone mashura ako nhasi muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, ndinokutendai nekuti pakataurwa zita renyu, ibvi rimwe nerimwe rinofanira kupfugama, kusanganisira iro ren'anga nevaroyi muZita raJesu Kristu.

2. Baba ndinouya kuchigaro chenyu chaNyasha izvozvi, uye ndinogamuchira ngoni nenyasha kuti ndikurire muminamato iyi muZita raJesu

3. Ini ndinoraira poto yakaipa yese yekubheka nyaya dzangu kuti iparadzwe izvozvi muzita raJesu

4. Ini ndinoraira muhari wega wega anoshanda achipesana nekufambira mberi kwangu kuti aparadzwe zvino nezita raJesu

5. Ini ndinoparadzanisa hupenyu hwangu uye destiny ikozvino kune yeipi yakaipa cauldron muzita raJesu.

6. Ini ndinoraira kuona kweMweya wese wekutarisa hupenyu hwangu kuburikidza neyakaipa yakaipa, kuti ndiende ndiri bofu manje !!! Muzita raJesu Kristu.

7. potse yerima inoshanda inopesana nehupenyu hwangu, ndinokuparadzira izvozvi muzita raJesu Kristu

8. Yese poto yakaipa yekusagadzikana ichishandira hupenyu hwangu, ndinokuparadzira nemoto izvozvi muzita raJesu

9. Hari imwe neimwe yakaipa inoshanda ichirwisa hutano hwangu, ndinokuparadzira izvozvi muzita raJesu Kristu

10. Simba rese rakaipa rinodaidza zita rangu mune chero hari yakaipa, ngariparadzwe izvozvi muzita raJesu

11. Inzwi rose rakaipa rinotaura zvakaipa pamusoro pangu mune chero yakaipa koluldron, nyarara zvachose muzita raJesu

12. Wese Wakaipa Simba, achibheka kufambira mberi kwangu kubva kune chero yakaipa koluldron, ngaiparadzwe iye zvino muzita raJesu Kristu.

13. Ndinoparadzira huroyi hwese hunoungana hupenyu hwangu muzita raJesu

14. Ndinoparadzira huroyi hwega hwega pakurangana nehupenyu hwangu muzita raJesu.

15. Ndinodzokera kune inotumira miseve yega yega huroyi inotariswa kwandiri muzita raJesu Kristu

16. Ini ndinosunungura usinganzwisisike uye wose unoparadza moto waMwari, kuparadza huroyi hwese hwakabatanidzwa hunoshanda hunopesana nekufambira mberi kwangu muzita raJesu.

17. Ini ndinotyora homwe yega hwega hwekupenga pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

18. Ini ndinotyora muhari wega wega pamusoro pe mhuri yangu muzita raJesu Kristu.

19. Rega zano reDhimoni rese pamusoro pehupenyu hwangu riparadzwe zvino muzita raJesu.

20. Rega kuraira kwaMwari pamusoro pehupenyu hwangu kuve nesimba muzita raJesu Kristu.

21. Ndinozvifukidza neropa raJesu Kristu.

22. Ini ndinofukidza imba yangu yese neropa raJesu Kristu.

23. Ini ndinokwevera yeropa rekudzivirira pamusoro pangu nemhuri yangu muzita raJesu.

24. Hakuna chombo cheuroyi chingatikunda zvakare muzita raJesu Kristu.

25. Hakuna chakaipa coluldron chichibika zvakaipa muhupenyu hwangu zvakare muna Jesu.

27. Hakuna zano reuroyi richakunda muhupenyu hwangu zvakare muZita raJesu.

28. Ini ndinoparidza kubva nhasi, poto yakaipa yese ichatanga kuvhima varidzi vayo muzita raJesu.

29. Ini ndinozivisa kuti ini ndinokunda zvachose kune varoyi nevaroyi muhupenyu hwangu muzita raJesu.

30. Kubva nhasi zvichienda mberi, hakuna murume kana mukadzi akaipa anondikunda muzita raJesu.

Ndatenda Jesu nekupindura minamato yangu.

Advertisements

5 COMMENTS

  1. Ndatenda uye ini munguva pfupi ndichavatora. Kurumbidzwa kuve kuna MWARI iwe. Iwe unotinyisa isu, tsananguro ndeyechokwadi, hatidi kutambudzika kana isu tine MWARI weVakasarudzika saMWARI wedu.

  2. Ndatenda nekuvimbika uye nedzidziso yenyu yezvokwadi. Ruzhinji rwevanhu kana kurasika uye havana kana pfungwa yezviri kuitika kwavari. Nekuda kwekuva Mukristu anodziya uye asina kana ruzivo kana huchenjeri. Matsamba anoti vanhu vangu vachaparara nekuda kwekushaiwa zivo. Nhasi vanhu vanoenda kuchechi kuti vanzwe zvakanaka kuti vasanzwa chokwadi. Satan ariko uye hapana anoda kutaura nezvazvo. Munguva iyi ari kuparadza mhuri nehupenyu nezvimwe zvakadaro. Ndatenda nekuda kweminamato yako ine simba.

  3. Ndiri mubishi kumirira yakashata cauldron yakasimwa nambuya vangu. Mwari vatibatsire. Ndatenda nekuda kweminamato yemunamato. Ndinovimba tinoita kuti izvi zviitwe.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano