Minamato Yesimba uye Kuzodza

0
5309

Mabasa Avapositora 1: 8 XNUMX Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose, nomuSamaria, uye kusvikira kumugumo wenyika.

Musiyano uripo pakati pechiKristu nezvimwe zvinamato simba. Musiyano uripakati peshoko raMwari uye nekutaura kwekukurudzira isimba. Mwari wedu ndiMwari mupenyu uye Jesu Kristu mupenyu, paakamuka kubva kuvakafa, akatitumira mweya unoera. The Mweya Mutsvene ndiye muchengeti weSimba uye Kuzodza. Mweya Mutsvene hausi simba, Ndiye sosi yesimba, Iye haazi kuzodza, Anotakura kuzodza. Mweya waMwari ndiwo unopa masimba ese. Jesu Kirisito akaita mabasa esimba mazhinji muhushumiri Hwake hwepasi nekuti Akapihwa simba neMweya Mutsvene, Mabasa 10:38. Nhau dzakanaka ndedzekuti, kana iwe wakabarwa patsva, iwo iwo Mweya Mutsvene mumwe uri mauri, zvinoreva kuti sosi yesimba iri mukati mako. Nhasi tichave tichiita minamato yesimba uye kuzodza. Asi tisati tapinda muminamato chaiyo, ngatione kuti simba uye kuzodza chii.

Chii chinonzi Simba uye kuzodza?

Simba ndiko kugona kwaMwari pamunhu uye kuburikidza nemurume. Kuzodza ndiko kudzikiswa kwesimba iro.Kana iwe unogadzwa nesimba raMwari, zvinoreva kuti ikozvino watakura simba raMwari mukati memweya wako. Wese akazvarwa patsva mwana waMwari akaiswa simba. Mwana wega wega Mwari anozodzwa nesimba ra Mwari .Semukristu, une simba raMwari mukati mako uye unogona kuriratidza kunze. Nekudaro, kuve nesimba ra Mwari mukati mako uye kuratidza iwo iwo simba rimwe chete kunze kwako haisi chinhu chimwe chete. Zvinoda kunzwisisa kwemweya kuti uzive zvekuita kuratidza simba raMwari mukati mako. Vakristu vazhinji nhasi varasika muhupenyu nekuti havazive chekuita kuratidza simba mukati mehupenyu hwiripo. Mubvunzo ikozvino ndouyu, ndinoratidza sei simba raMwari mukati mangu?

Mashandisiro Aungaita Simba ra Mwari Mauri.

Nzira inoshanda kwazvo yekuratidzira simba semutendi iri kuburikidza Kunyengetera uye kutsanya. Izvi hazvina rusaruro pakufunda kweshoko raMwari. Izwi raMwari rinokuchengetedza iwe mumweya nguva dzese, asi minamato nekutsanya kunoita kuti urambe wakamuka pamweya uye uine moyo, zvinoisa simba raMwari mukati mako kuti zviitike zvinhu muhupenyu hwako. Iko hakuna kudimbudzira kupfupi kune simba, Avo vatendi vanozoona simba muhupenyu hwavo ndevaya vatendi vanozopihwa kuenderera nekutsanya neminamato.

Zvakakosha kuziva kuti, minamato nekutsanya hazvipe simba, iwe unogashira simba kana uchitenda, asi minamato nekutsanya unokugonesa kumisa simba riripo kare raMwari mukati mako. Zvakare munamato nekutsanya haufanire kuonwa semutengo watinobhadhara simba, aiwa, Simba rakapihwa isu nenyasha kuburikidza nekutenda kwedu muna Kristu Jesu, instead yekunamata nekutsanya isusu tiri kugadzira nharaunda inogonesa yekubatana nesimba ra Mwari pane zvemukati. Zvakangofanana nekuva nejenareta yakazadzwa nemafuta mumba mako, iro isimba, asi kusvikira waisa jenareta, hapazovi nemwenje kana simba muhupenyu hwako. Kana isu tichinamata uye nekutsanya, isu tiri kuisa pane iyo jenareta uye isu tiri kupa simba kune yega nzvimbo yehupenyu hwedu. Munamato nekutsanya zvinoita kuti wemweya wedu anakeke nguva dzese kusarudza zviratidzo zvemweya kubva kudenga. Jesu paakagadzirira hushumiri Hwake hwepanyika, akatsanya kwemazuva makumi mana, Mateu 40: 4. Uku ndiko kutiudza kuti kwakakosha sei kutsanya nekunamata. Nepo tingave tisiri kutsanya mazuva makumi mana saJesu Kristu, isu tinofanirwa kurarama hupenyu hwekumhanyisa uye nehupenyu hwekunamatira kuti titore moto kuna Jesu.

Kana isu tichida kuona zvinhu zvichichinja muhupenyu hwedu, kana isu tichida kuona makomo edu achifamba sekuraira kwedu, kana isu tichida kugara tichiraira zviratidzo nezvishamiso, saka isu tinofanirwa kupihwa kuminyengetero yenguva dzose nekutsanya, iyi inzira huru yeku uve mukuraira kwesimba nguva dzose nekuzodza. Iyi minamato yesimba uye kuzodza ichakutungamira iwe paunenge uchiita rwendo rwako pakuratidzwa kwesimba nekuzodza. Sezvo iwe uchivaita mukutenda nhasi, hupenyu hwako hahuzogara hwakafanana muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai neruponeso rwangu nhasi muzita raJesu

2. Baba ndinokutendai nekuda kwechipo cheMweya Mutsvene muzita raJesu Kristu

3. Ndinozvirasa iko zvino kubva mukubata kwega kweadhiabhori pahupenyu hwangu muzita raJesu Kristu

4.Mweya Wakachena moto, paradza chero mbatya yekunyomba muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu

5. O Ishe, vavengi vese vakasindimara vanorwa nekudana kwangu ngavaparadzwe izvozvi muzita raJesu

6. Baba, Rega moto wako mandiri utange kupisa zvisingaperi muzita raJesu

7. Baba ndibhabhatidzei patsva nemoto usingadzimi muzita raJesu

8. Baba ndipeiwo Mweya Mutsvene kuti ndive mumiririri wezviratidzo nezvishamiso muzita raJesu.
9. Baba, neruoko rwenyu rune simba pahupenyu hwangu, ndiitei kuti ndiite mashura makuru anozovhara miromo yevanondiseka muzita raJesu.

10. Baba, ndiitirei demo rehondo mumaoko enyu muzita raJesu.

11. Sezvo guva rakatadza kubata Jesu, hapana guva rinogona kundibata muzita raJesu

12. Ini ndinogashira moto kuti udzime kupokana kwese kwaSatani muzita raJesu

13. Oh Lord ndipe moto unoparadza rufu muzita raJesu

14. Baba, zodza rurimi rwangu marasha emoto, muzita raJesu

15. O Ishe, regai kuchiva kwenyama muhupenyu hwangu kuparadzwa zvino muzita raJesu Kristu

16. O Ishe, geza hupenyu hwangu nemoto wako izvozvi muzita raJesu

17. Baba, isa maoko ako pandiri uye udzime mweya wega wekupandukira muhupenyu hwangu muzita raJesu

18.Mweya Mutsvene moto, pisa zvese izvo zvisiri zvitsvene muHupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.

19. Ah ishe, moto wako ngauburitse simba muhupenyu hwangu muzita raJesu

20. Kuronga kwese kwekutadza kwakagadzirirwa kupokana nekwandiri, kufa izvozvi muzita raJesu Kristu

21. Kuronga kwese kweuroyi kupokana nekudanwa kwangu ngakuparadzwe zvino muzita raJesu Kristu

22. Miseve yega yehurombo, dzokera kune inotumira muzita raJesu Kristu

23. Nyoka dzose neyakava zvinoshanda zvinopesana nekwandiri, ndinotsika pamusoro pako ikozvino muzita raJesu Kristu.

24. Ini ndakadzinga mweya wechero kunze kwemari yangu muzita raJesu

25. Ini ndinobvisa izwi rega rakaipa rakataurwa pamusoro pemari yangu muzita raJesu Kristu.

26. Ini ndinopokana nekuparadza kupokana kwese kwaSatani kwakamira pamberi pangu muzita raJesu

27. Simba rese rinondivharira kure kuda kwaMwari, donhera pasi uye unofira muzita raJesu Kristu

28. Ini ndinodonhedza mitsetse yakasindimara inochengetedza vavengi vangu muzita raJesu Kristu.

29. Ini ndinosunga mweya wega wega wekushushikana nekutadza nemoto nemuzita raJesu Kristu

30. Ini ndinoparidza kuti kubva nhasi, ndinoratidza simba raMwari, mumweya wangu mumweya muzita raJesu Kristu.

Ndokutendai Jesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano