Simba Resimba Rinofambisa minamato yeMinamato

8
7339

Ipapo iwe uchaona, ndokuyerera pamwechete, uye moyo wako uchatya, nokukurwa; nekuti kuwanda kwegungwa kuchashandukira kwauri, iwo masimba avahedheni achauya kwauri.

Kuwedzerwa hupfumi hunowanikwa uye ndekwechokwadi. Infact zvakatotanga kuitika pamberi pedu chaipo. Kubuda kwevagari vega ikozvino kwave kuchinjirwa kune Chechi uye vatendi. Supernatural hupfumi kufambisa minamato mapoinzi ndeyekunamatira kudzokorodzwa kwemweya uye nehungwaru huchenjeri kugadzira hupfumi mumazuva ano ekupedzisira. Munamato uyu unonongedza kupa christian wese simba kuti aite hupfumi uye kushandisa mukana wehunyanzvi pavanomira pamberi pedu. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato nekutenda uye kutarisira kutarisira kwako kuita zvishamiso. Tisati tapinda minamato yemazuva ano, ngatinzwisise kuti chii chinonzi kupinza hupfumi:

Chii chinonzi Supernatural Wealth Transfer?

Kana tichitaura nezveupfumi hunoshamisa, chii chatiri kutaura nezvacho? zvinosetsa, zvakawanda zvevatendi vane zvisirizvo kufunga pamusoro pekutamisa hupfumi, vanofunga kuti zvese zvavanofanirwa kuita kungogara pasi voona vasingatendi vachifa vovasiira ivo vese ikoko hupfumi, vamwe vanotofunga kuti vanozogara nhaka yevasatenda mushure Kubvutwa. Kutamisa hupfumi hakuwanikwi nehusimbe, kusashanda kana kufunga zvishuwo. Hupfumi hwepamoyo kuendesa kuri kutaura nezve kumuka kwemweya. Zvinoreva kuti Mwari vachatanga kuvhura pfungwa dzevatendi pamusoro pekugadzira hupfumi hwamwari. Pasina nguva refu yapfuura, kubva kuma50s kusvika kuma70, kereke muAfrica nenzvimbo zhinji dzepasi pano dzinoonekwa sevanhu varombo, chirevo chekuti, 'varombo segonzo rekereke' chaive chakakurumbira panguva iyoyo. Mumazuva iwayo vafundisi vazhinji vaifamba netsoka uye vashoma kwazvo vaityaira mabhasikoro, uye masevhisi makuru kwazvo mazuva iwayo aisasvika kusvika churu. Asi kubva kuma80s, isu takatanga kuona kwakanyanya hupfumi kuchinjiswa, Mwari vakatanga kufashukira vafundisi uye vatendi nemafungu emafungiro ehumwari kuumba hupfumi. Huchenjeri hwekusika hupfumi hwakazorora pamusoro pekereke, kereke yakatanga kukatyamadza nyika nehupfumi hwayo, nhasi machechi mazhinji uye vafundisi vane yavo yega majeti, vafundisi machechi ane mamirioni enhengo ari kupinda, zvikoro zvakawanda zvinotungamirirwa nemachechi, kereke ye Kristu haachaonekwi sekereke ine hurombo nhasi. Vafundisi vazhinji vava vashandirwi vevashandi, ndizvo zvinoreva hupfumi hwesimba. Iko kugona kusimuka kubva muguruva uye kuve mukuru.

Patinenge tichiita izvi zvemashura masimba kupfuudza minamato yemunamato, pachave nemafungu akasimba ebudiriro pakati pevaKristu uye ndinoreva budiriro yaMwari. Vanotenda vachatanga kuumba hupfumi imomo marudzi, vazhinji vavo vanozove vatangi vemasimba makuru emabhizinesi, nekudzora mabhiriyoni emadhizaini kutenderedza pasirese. Iyi minamato yemunamato ichapa simba vatendi kuendesa Vhangeri kupasire pasi rese voiridza mhere nekuti pachave nemari yakakwana yekuita izvozvo. Ndinokurudzira Mukristu wese anoda kuve izwi muchizvarwa Chake kuti vanamate iyi minamato. Namata nayo nesimba rako rose uye kumbira Ishe kuti vazarure pfungwa dzako kune yako yega zano rinozoendesa hupfumi kwauri iwe muzita raJesu. Mwari vakukomborere.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nekundipa huchenjeri hwekugadzira hupfumi muzita raJesu

2. Handisi kuzopaza mikana yangu yehumwari muzita raJesu

3. Ini ndinodzinga simba rega ririnoshanda kupokana nebudiriro yangu muzita raJesu

4. Ini ndinoramba kuve Nyenyedzi inoshamisika muzita raJesu Kristu

5. Ini ndinotema kuti kubudikidza nehungwaru hwezvisikwa, hupfumi hwevahedheni ngwedzerwe kwandiri muzita raJesu Kristu.

6. Wese satanic siren achityira vabatsiri vangu ngavanyaradzwe izvozvi muzita raJesu Kristu.

7. Rega nzira dzevatumwa vehurombo dzakakumikidzwa kuzorwa neni dzive dzakasviba uye dzinotsvedza, muzita raJesu.

8.Ishe Jesu, bata chikwama changu, muzita raJesu.

9. Nezita rakapfuma raJesu, zvihwenga zvekudenga ngazvimhanye kumusuwo wangu muzita raJesu

10. Ini ndinosunga mweya wechikwereti, handichakweretizve kukwereta kuti ndidye zvakare muzita raJesu

11. Ini ndinopora maropafadzo angu kubva kun'anga dzese dzaSatani dzakagadzirirwa muzita raJesu

12. Oh Ishe, gadzira mikana mitsva neinowana mukana muzita raJesu.

13. Ini ndinosunga mweya wekunyepedzera nekunyepedzera mari muzita raJesu

14. Ini ndinotyora kudzora kwemweya yehurombo hwese pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu

15. Ini ndinozodza meso angu kuti ndione hupfumi hwakavanzika hwenyika ino, muzita raJesu

16. Ndichakwira pamusoro pevasingatendi vandikomba, muzita raJesu

17. Rea kuzodzwa kwekunakisa kuwire pamusoro pangu, muzita raJesu

18. Kutukwa kese kwakataurwa pamusoro petsime rangu remari, ngavaputswe izvozvi !!!, muzita raJesu

19. Chese chiitiko chemba yakatukwa uye nyika pane yangu budiriro, pfeka, muzita raJesu.

20.Mweya Wakachena, dhonza hupenyu hwangu mukubudirira kwehumwari, muzita raJesu.

21. Akani wese musasa wekubudirira kwangu, ngavawonekwe uye munyadziswe, muzita raJesu.

22. Masimba ese anoshanda emadhimoni anopesana nekuvandudzwa kwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu

23. Ini ndinotyora kutenderera kwese kwemari muzita raJesu

24. Masimba ese, uchipfuura zvakashata zviripo mumari dzangu, kurasikirwa kwako, muzita raJesu

25. Ini ndinorova musoro wehurombo pamadziro emoto, muzita raJesu Kristu

26. Ugly tsoka dzehurombo, famba kubva muhupenyu hwangu ikozvino !!!, muzita raJesu

27. Nguo yega yehurombo yakanangana nehupenyu hwangu ibviswe neropa raJesu

28. Ini ndinoramba kuviga kwemari, muzita raJesu

29. Runyoro rwese rweurombo pamusoro peangu lfe, rubviswe neropa raJesu

30. Ini ndinoramba wtchcraft yekuviga yemari yangu muzita raJesu.
Ndatenda Jesu.

Advertisements

8 COMMENTS

  1. Iyi inoshamisa nzira yekuuraya madhimoni ese neakashata muhupenyu hwangu. Ndatenda zvikuru Mufundisi naMai Mwari Wemasimbaose varambe vachishandisa imi kugadzirisa hupenyu hwedu musimba Muzita raJesu Kristu!

  2. Kwaziwai muzita raJesu ane simba.
    Ndokumbira undiisewo mudura rako uye undinyorese kuti ndigamuchire manamato ako eminamato uye minamato yehondo.

    Mwari vakuropafadzei changamire.

  3. Mune imwe nyika isingazivikanwe ndiri kuedza kurarama. Ishe vandiropafadze kuti ndive chikomborero. Ndinokutendai Mufundisi nekutenda kwenyu. Ini pachangu hapana chandinogona. Asi kuna Mwari zvinhu zvese zvinogoneka. Camellia

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano