Simba Resimba Rinofambisa minamato yeMinamato

3
4181

Ipapo iwe uchaona, ndokuyerera pamwechete, uye moyo wako uchatya, nokukurwa; nekuti kuwanda kwegungwa kuchashandukira kwauri, iwo masimba avahedheni achauya kwauri.

Kuwedzerwa hupfumi hunowanikwa uye ndekwechokwadi. Infact zvakatotanga kuitika pamberi pedu chaipo. Kubuda kwevagari vega ikozvino kwave kuchinjirwa kune Chechi uye vatendi. Supernatural hupfumi kufambisa minamato mapoinzi ndeyekunamatira kudzokorodzwa kwemweya uye nehungwaru huchenjeri kugadzira hupfumi mumazuva ano ekupedzisira. Munamato uyu unonongedza kupa christian wese simba kuti aite hupfumi uye kushandisa mukana wehunyanzvi pavanomira pamberi pedu. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato nekutenda uye kutarisira kutarisira kwako kuita zvishamiso. Tisati tapinda minamato yemazuva ano, ngatinzwisise kuti chii chinonzi kupinza hupfumi:

Chii chinonzi Supernatural Wealth Transfer?

Kana tichitaura nezve Supernatural hupfumi kuendesa, tiri kutaura nezvei? zvinosekesa, vazhinji vevatendi vane funganyo isiriyo pamusoro pekuendesa hupfumi, ivo vanofunga kuti zvese zvavanoda kuita ndezvekungogara nekutarisa vasingatendi vofa nekuvasiya vese ipapo hupfumi, vamwe vanombofunga kuti vagare nhaka hupfumi hwevasingatendi mushure Kubvutwa. Kuendesa hupfumi hakuwanikwe neusimbe, udleness kana kushuvira kufunga. Supernatural hupfumi hupfumi huri kutaura nezve kumuka kwemweya. Zvinoreva kuti Mwari vachatanga kuvhura pfungwa dzevatendi kuti vangaumba sei hupfumi huMwari. Kwete nguva refu yapfuura, kubva pamakumi mashanu kusvika pakupedzisira 50s, kereke mu Africa uye nzvimbo zhinji dzepasi pano pakaonekwa sevarombo, adage, 'murombo sekereke rekereke' yaive yakakurumbira panguva iyoyo. Mumazuva iwayo vafundisi vazhinji vaifamba netsoka uye vashoma kwazvo vaityaira mabhasikoro, uye masevhisi makuru kuchechi mazuva iwayo akange asiri kusvika kuzviuru. Asi kubva kuma70s, takatanga kuona hushamwari hwekupfuma, Mwari vakatanga kufashisa vafundisi uye vatendi nemafungu emifungo youmwari kuti vagadzire hupfumi. Huchenjeri hwekusika hupfumi hwakazara pamusoro pechechi, kereke yakatanga kuvhundutsa nyika neupfumi hwayo, nhasi machechi mazhinji nevafundisi vane vega vheti, machechi emachechi ane mamirioni chaiwo enhengo dzinopinda, zvikoro zvakawanda zvinotungamirirwa nemachechi, kereke Kristu haachaonekwe sekereke isina kunaka nhasi. Vafundisi vazhinji vava vashandirwi vevashandi, ndozvinotamisa hupfumi chaihwo. Iko kugona kusimuka kubva muguruva uye kuva mukuru.

Patinenge tichiita izvi zvemashura masimba kupfuudza minamato yemunamato, pachave nemafungu akasimba ebudiriro pakati pevaKristu uye ndinoreva budiriro yaMwari. Vanotenda vachatanga kuumba hupfumi imomo marudzi, vazhinji vavo vanozove vatangi vemasimba makuru emabhizinesi, nekudzora mabhiriyoni emadhizaini kutenderedza pasirese. Iyi minamato yemunamato ichapa simba vatendi kuendesa Vhangeri kupasire pasi rese voiridza mhere nekuti pachave nemari yakakwana yekuita izvozvo. Ndinokurudzira Mukristu wese anoda kuve izwi muchizvarwa Chake kuti vanamate iyi minamato. Namata nayo nesimba rako rose uye kumbira Ishe kuti vazarure pfungwa dzako kune yako yega zano rinozoendesa hupfumi kwauri iwe muzita raJesu. Mwari vakukomborere.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nekundipa huchenjeri hwekugadzira hupfumi muzita raJesu

2. Handisi kuzopaza mikana yangu yehumwari muzita raJesu

3. Ini ndinodzinga simba rega ririnoshanda kupokana nebudiriro yangu muzita raJesu

4. Ini ndinoramba kuve Nyenyedzi inoshamisika muzita raJesu Kristu

5. Ini ndinotema kuti kubudikidza nehungwaru hwezvisikwa, hupfumi hwevahedheni ngwedzerwe kwandiri muzita raJesu Kristu.

6. Wese satanic siren achityira vabatsiri vangu ngavanyaradzwe izvozvi muzita raJesu Kristu.

7. Rega nzira dzevatumwa vehurombo dzakakumikidzwa kuzorwa neni dzive dzakasviba uye dzinotsvedza, muzita raJesu.

8.Ishe Jesu, bata chikwama changu, muzita raJesu.

9. Nezita rakapfuma raJesu, zvihwenga zvekudenga ngazvimhanye kumusuwo wangu muzita raJesu

10. Ini ndinosunga mweya wechikwereti, handichakweretizve kukwereta kuti ndidye zvakare muzita raJesu

11. Ini ndinopora maropafadzo angu kubva kun'anga dzese dzaSatani dzakagadzirirwa muzita raJesu

12. Oh Ishe, gadzira mikana mitsva neinowana mukana muzita raJesu.

13. Ini ndinosunga mweya wekunyepedzera nekunyepedzera mari muzita raJesu

14. Ini ndinotyora kudzora kwemweya yehurombo hwese pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu

15. Ini ndinozodza meso angu kuti ndione hupfumi hwakavanzika hwenyika ino, muzita raJesu

16. Ndichakwira pamusoro pevasingatendi vandikomba, muzita raJesu

17. Rea kuzodzwa kwekunakisa kuwire pamusoro pangu, muzita raJesu

18. Kutukwa kese kwakataurwa pamusoro petsime rangu remari, ngavaputswe izvozvi !!!, muzita raJesu

19. Chese chiitiko chemba yakatukwa uye nyika pane yangu budiriro, pfeka, muzita raJesu.

20.Mweya Wakachena, dhonza hupenyu hwangu mukubudirira kwehumwari, muzita raJesu.

21. Akani wese musasa wekubudirira kwangu, ngavawonekwe uye munyadziswe, muzita raJesu.

22. Masimba ese anoshanda emadhimoni anopesana nekuvandudzwa kwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu

23. Ini ndinotyora kutenderera kwese kwemari muzita raJesu

24. Masimba ese, uchipfuura zvakashata zviripo mumari dzangu, kurasikirwa kwako, muzita raJesu

25. Ini ndinorova musoro wehurombo pamadziro emoto, muzita raJesu Kristu

26. Ugly tsoka dzehurombo, famba kubva muhupenyu hwangu ikozvino !!!, muzita raJesu

27. Nguo yega yehurombo yakanangana nehupenyu hwangu ibviswe neropa raJesu

28. Ini ndinoramba kuviga kwemari, muzita raJesu

29. Runyoro rwese rweurombo pamusoro peangu lfe, rubviswe neropa raJesu

30. Ini ndinoramba wtchcraft yekuviga yemari yangu muzita raJesu.
Ndatenda Jesu.

Advertisements

3 COMMENTS

  1. Iyi inoshamisa nzira yekuuraya madhimoni ese neakashata muhupenyu hwangu. Ndatenda zvikuru Mufundisi naMai Mwari Wemasimbaose varambe vachishandisa imi kugadzirisa hupenyu hwedu musimba Muzita raJesu Kristu!

  2. Kwaziwai muzita raJesu ane simba.
    Ndokumbira undiisewo mudura rako uye undinyorese kuti ndigamuchire manamato ako eminamato uye minamato yehondo.

    Mwari vakuropafadzei changamire.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano