Pfungwa dzeMunamato wekusimudzira kaviri

0
2482

2 Kings 2: 9 Zvino vakati vayambuka, Eria akati kuna Erisha, "Kumbira chandingakuitira ini, ndisati ndatorerwa iwe." Erisha akati, Ndipei migove miviri yemweya wako kwandiri.

Wese mutendi ane simba rekuita zvido nekuzviona zvichiitika. Izvo hazvina basa iyo mamiriro aunowana iwe ikozvino, iwe unogona kushandura chikamu nesimba remunamato. Nhasi tichave tichiita minamato yenzvimbo dzekusimudzira kaviri. Iyi minamato yekunamatira ndeyaavo vanopfuuridzirwa ushambadzi mune anoshanda nzvimbo, mabhizinesi uye mabasa. Makatenderedza kutenderera kwegomo iri rekufambira mberi kwenguva yakareba, nguva yavo yekuti mufambire mberi, inguva yayo yekuti musimudzire musimudzirwe Iyi minamato yeminamato ichaendesa moyo yemadzimambo kuti vakunzwire tsitsi muzita raJesu. Sezvo iwe uchiita minamato iyi mukutenda nhasi, Mwari wekusimudzira vanozovhura matenga ako uye vanonhedzera pamusoro pako kukwezvwa kwakapetwa munzvimbo dzese dzekuedza kwako muzita raJesu.

Eria akabvunza Erisha, "Unodei" Erisha akati, ndinoda zvikamu zviviri zvemweya wako, nemamwe, ndinoda kaviri chikamu chenyasha dzako uye kugona kuita kuzorora pandiri. Erisha akadaira zvakananga kubva kuna Eriya uye Iye akazviwana. Nenzira imwecheteyo, iwe unofanirwa kunamatira iyi minamato yemunamato uine chaunoda pamoyo wako. Iwe haungoti Lord ndikwiridze, unofanira kumuudza kwaunoda kuti aende newe. Iwe unofanirwa kurega Mwari vazive mhando yekusimudzira kaviri iyo yaunoshuvira. Chinangwa chemunamato uyu ndechekugonesa iwe kupaza kupesana kwese kwaSatani uko kuchamira kupikisa kwako kukurudzira kwakapetwa. Iyi minamato yemunamato ichaburitsa mweya kuti iwe ugamuchire yako yaunoda yakatarwa yakasimudzirwa tarisiro Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato nechido uye kutarisira kukuru. Idzi minamato yekusimudzira kaviri yakasarudzwa zvakanyatsosarudzwa kune yako yekubudirira. Hakuna murume achakubata pasi zvakare muzita raJesu.

Minamato

1. Ini ndinodzora mutemo wese wa satanic wakapihwa kupokana nekusimudzirwa kwangu kaviri, muzita raJesu

2. Ini ndinonyarara imbwa dzakaipa dzese dzichihukura kupesana nekubuda kwangu muzita raJesu

3. Regedza chigunwe chaMwari chisafukidze imba yangu yakasimba, muzita raJesu.

4. Shiri dzose dzakaipa dzichibhururuka nekuda kwangu dziteedzerwe, muzita raJesu

5.Mumiriri wega wega wekudzedzereka, kumashure nekunyara, ndisunungure ikozvino !!! muzita raJesu

6. Ndinoputsa zvigaro zvese zvakashata zvakaisirwa hupenyu hwangu, muzita raJesu

7. Wese mushishi wekuvhiringika muhupenyu hwangu, kuparadzirwa kuzorwa muzita raJesu

8. Simba rese ririkupusha matambudziko angu, wira pasi ufire muzita raJesu

9. Ini ndinozvisunungura kubva pane chero kutuka kunoshanda mumhuri yangu, muzita raJesu

10. Hurega hwese hweMweya hwakapihwa kwandiri kuti dye nyama yadzo uye hunwe ropa radzo muzita raJesu

11. Ini ndinotsika-tsika pamusoro penyoka dzose nezvinyavheri zvinorwira kukurudziro yangu muzita raJesu.

12. Ini ndinotora simba rekukunda uye kukunda pakati pevamwe vese vakwikwidza, muzita raJesu.

13. Ishe, tongai danho rega rega nepaneli ngandiitirwe zvakanaka, muzita raJesu.

14. Shoko rega rega rakashata uye chirevo pamusoro pebudiriro yangu, nyatso zadziswa, muzita raJesu.

15. Vanokwikwidza vese neni mune ino nyaya vanowana kukundwa kwangu kusingagoneki, muzita raJesu.

16. Ndinoti huchenjeri hwedenga kupindura mibvunzo yese mune, nzira inoenderera mberi yekukonzera kwangu, muzita raJesu.

17. Ini ndinoreurura zvivi zvangu, kuratidza dzimwe nguva kusahadzika.

18. Ini ndinosunga mweya wega wega uchinyengedza avo vandibatsirwa neni, muzita raJesu.

19. Ini ndinobvisa zita rangu kubva kubhuku reavo vanoona kunaka vasina kurara naro, muzita raJesu.

20. Iwe gore, unovharira mwenje wezuva rekubwinya kwangu uye kuputsika, pararira, muzita raJesu.

21. O Ishe, regai zvinoshamisa shanduko zvitange kuva zvangu mijenya kubva kune ino.

22. Ini ndinoramba mweya yese yemuswe munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

23. O Ishe, ndiunzire nyasha kune vese vanozofunga nezve kufambira mberi kwangu.

24. Aiwa, Ishe, tungamidzai nzvimbo yekumusoro kwaMwari, enda mberi kwangu.

25. Ini ndinoramba mweya we muswe uye ini ndinoda mweya we musoro, muzita raJesu.

26. Zvese zvakashata zvinyorwa, zvakasimwa naDhiyabhurosi mupfungwa dzemunhu chero zvipi kupfuurira mberi kwangu, zvinopwanya-pwanya, muzita raJesu.

27. Ah Ishe, chinja, bvisa kana shandura vese vamiririri vevanhu vari kukotamira kumisa kufambira mberi kwangu.

28. Aiwa, Ishe, ruramisai nzira yangu kusvika kumusoro neruoko rwemoto.

29. Ini ndinogashira kuzodzwa kuti nditapure pamusoro pevangu vezera rangu, muzita raJesu.

30. O Ishe, ndichengetei kuti ndive hukuru sezvamakaitira Dhanyeri munyika yeBabironi.

31. O Ishe, ndibatsireiwo kuona uye kubata ne chero hutera mandiri hunogona kunditadzisa kufambira mberi kwangu.

32. Ndinosunga munhu wese akasimba, akafanirwa kutadzisa kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.

33. O Ishe, tungamidza vatumwa vako kuti vatore chero chinhu chinogumbura pakusimudzira kwangu, kufambira mberi nekukwirira.

34. O Ishe, regai simba rishandure maoko munzvimbo yangu yebasa kune maoko eMweya Mutsvene.

35. Moto waMwari, paradza chero dombo, uchindisunga panzvimbo iyo, muzita raJesu.

36. Zvese zvemadhimoni maketani, kudzivirira kufambira mberi kwangu, kutyora, muzita raJesu.

37. Vese vamiririri vevanhu, kunonoka / kuramba kufambira mberi kwangu, ndinosunga mweya yakaipa inodzora pfungwa dzenyu mune izvi, muzita raJesu.

38.Mweya Mutsvene, tungamira zvisarudzo zverimwe danga riri mandiri, muzita raJesu.

39. Ini ndinoramba kukundikana, pamucheto wechishamiso changu, muzita raJesu.

40. O Ishe, sunungura Vatumwa vako kuti varwe hondo yangu.
Ndatenda Jesu nekukwidziridzwa kwandinoita kwakasununguka muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano