20 Mhando dzeMunamato

0
5248

Munamato senzira yekukurukurirana pakati pevanhu vakafa uye vasingafi. Idzi dzakarongeka nzira dzinowedzera kufambisa pakati pemunhu naMwari. Naizvozvo zvakafanira kuti isu tinzwisise uye tisvike pakuziva kwemhando dzemunamato.

Rudzi rwemunamato watinotaura runosiyana zvinoenderana nemwaka, nguva kana mamiriro atinozviwana. Murume haataure munamato wekusunungura kana iye achifanirwa kunge ari kuita munamato wekutenda. Kuda ndinotaura zvimwe, kana chinangwa chechinhu chisingazivikanwe, kushungurudzwa hakudzivisike. Kuti tiite nemazvo bhizinesi redu rekunamata, zvakakosha kuti tinzwisise mwaka kana mamiriro atiri kuti isu tizive mhando chaiyo yeminamato yekutaura kumuiti wedu.
Rugwaro ruri mubhuku ra1 Timotio 2: 1 Naizvozvo ndinokurudzira kuti pakutanga kwezvose, kukumbira, minyengetero, kureverera nekupa kuvonga kuitirwe vanhu vese. Aya mazwi ese anoshandiswa mundima yeBhaibheri anotaura nezve mhando yemunamato munhu anogona kutaura kuna Mwari.
Tichifunga izvi, tinokwanisa kuenderera mberi nekunyora rondedzero yemhando makumi maviri yeminamato iyo murume anogona kutaura kuna Mwari ane mienzaniso yakakodzera murugwaro.

1. Munamato waIshe

Kristu asati auya, panguva yeHupirisita hweevhitiko. Varume vakatadza kupa minamato kuna Mwari pachavo. Ndiro basa reVapirisita kuita izvo nekuda kwevanhu.

Nekudaro, kuuya kwaKristu kunounza nezveNyasha izvo zvisina kumb kufarirwa nevanhu kare. Kristu mubhuku raRuka 11: 1-4 aive achidzidzisa vanhu nzira yekunyengetera kuna baba vavo vekudenga. Izvo zvaizorangarirwa izvo pamberi penguva iyoyo. Vanhu havana kuziva nzira yekunyengetera kuna Mwari.
The Lords munamato inosanganisira zvese zvatinogona kunyengeterera nezvazvo. Kana uye chete kana isu tikanyengetera isu nekunzwisisa.

2. Munamato wekureverera

Munamato wekureverera ndechimwe chinoitirwa mumwe munhu kana guta. Munhu anoti rudzi urwu rwemunamato anozivikanwa seanoreverera. Chaizvoizvo, ruoko rwekureverera rwemunamato wega wega unofanirwa kuve nehuwandu hwepamusoro yenhengo. MuTesitamende yekare, Mupristi Mukuru anoshanda semurevereri. Anopa zvibayiro kuna Mwari panzvimbo pevanhu.

Abrahama akanyengeterera vanhu veSodhoma neGomora apo Mwari aive ave kuda kuparadza guta rese nekuda kwemabasa avo akaipa. Zvisinei, Abhurahama akanyengetera kuna Mwari kuti ave netsitsi.
Kristu Jesu vakatauriranawo pachinzvimbo chemunhu. Murevereri mukurusa ndiJesu. Akareverera kurudzi rwese rwevanhu. Bhaibheri rinoti tichiri vatadzi, Kristu akatifira. Akabhadhara mutengo mukuru neropa rake kuti tigone kuponeswa.
Isu sevatendi tinogonesawo kuvareverera nyika yedu, mhuri, shamwari, uye munhu wese akatipota.

3. Munamato wezuva nezuva

Urwu ndirwo rudzi rwemunamato watinopa mazuva ese tisati tabuda. Vazhinji pane dzimwe nguva, isu tinotaura uyu munamato zvichienderana nemamiriro atiri kutarisana nawo. Iye murume anoda kubudirira uye kupora kubva pakurwara kazhinji anotendeudzira munamato wekuporesa kumunamato wezuva nezuva.

Pamusoro peizvozvo, Bhaibheri rakaraira kuti isu sevaKristu tinamate tisingaregi, 1 VaTesaronika 5:17 Namata usingaregi. Kazhinji nguva, maKristu mazhinji vanoshandura munamato waIshe kuita munamato wavo wezuva nezuva nekuda kwehusimbe hwavo hwekunamata. Kuziva kuti munamato waIshe mupfupi uye wakapusa. Zvisinei, Mwari anogara achida kuti tipe zuva redu mumaoko ake. Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti tinofanira kudzikinura zuva rega rega nekuti mazuva ese azere nehuipi. Ndosaka zvichikosha kuti isu tive ne munamato wezuva nezuva Chikamu, patino pira zuva redu mumaoko aMwari.

4. Kununurwa munamato

Kununurwa kunogona kutsanangurwa sechiitiko chekuburitsa chimwe chinhu kunze kwekutakura kwechimwe chinhu chinoita sechine simba. Ndiwo mamiriro ezvinhu ekusunungurwa kubva kuutapwa hwemurume ane simba. Vanhu veIsreal vaive muenzaniso wakanaka wekununurwa kwevanhu. Kwemakore mazhinji vaive vari muhutapwa hwaFarao nevanhu veIjipiti. Kusvikira Mwari atumira mununuri (Moses). Munamato wekununurwa unogona kureva munamato wehondo. Kana munhu aine mweya yakaipa, munamato wekununurwa unogona kuitwa kununura munhu wacho.

Zvichakadaro, sevatendi, tinofanira kuziva kuti kununurwa kwedu kwekutanga kuri mukugamuchira Kristu saIshe neMuponesi wedu. Reurura nemuromo wedu kuti Jesu Kristu ndiye Ishe anotisunungura kubva kunhando ipi neipi yeuranda hwemadhimoni. Bhuku raVaFiripi 2: 9 Naizvozvo Mwariwo wakamukudza zvikuru, akamupa zita riri pamusoro pemazita ese: VaFiripi 2:10 kuti pazita raJesu mabvi ose apfugame, zvinhu zviri kudenga, nepanyika, uye zvinhu zviri pasi penyika. VaFiripi 2:11 uye kuti marimi ose areurure kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, mukubwinya kwaMwari ivo Baba. Zita raJesu rinogona kutinunura pazvose zvakatisunga takasungwa.

5.Pamoyo munamato

Hondo yemunamato hausi munyengetero unofadza. Kana ichigona kudzivirirwa, ndine chokwadi chekuti hapana munhu achazoda kuzviwana mairi. Warfare munamato ihondo yemweya pakati pako nemurima. Hondo iyi ndeyechokwadi. Asi funganya zvishoma Kristu akatokunda kare.

Muenzaniso wakakwana wemunamato wakadai wakati Peter akakandwa mutirongo, kereke yakamunamatira nemoyo wose. Chechi yaiziva kuti Dhiyabhori muvengi mukuru weevhisiyo aive pabasa apo Peter anosungwa. Saka, vakarwa hondo nesimba rakakanda Peter mutirongo.
Chero isu patiri mumamiriro ezvinhu akaoma kwazvo. Tinofanira kunzwisisa kukosha kwesimba iri neropa raJesu. Daidzira kuti dhiabhori apererwe simba pamusoro pako neveimba yako, muzita raJesu.

6. Munamato wekupora

Hutano hupfumi. Kana dhiabhori achirwisa zvinorema pahutano hwemuKristu. Inogona kuuya kuburikidza nekutambudzika kwehurwere, chirwere kana denda. Ino inguva yakanakira kutaura munamato wekuporesa. Muporofita Isaya akataura pamusoro paKristu kuve mumwe anotakura kushaya simba uye nekuporesa matenda edu ese. Zvirokwazvo akatakura matenda edu, uye akatakura kurwadziswa kwedu, asi isu takamufunga akarohwa, akarohwa naMwari uye akatambudzika. Isaya 53: 4 Asi akakuvadzwa nokuda kokudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake; uye namavanga ake takaporeswa.
Iyi inofanira kuve iri rwiyo rwedu nguva dzose kana tikabatwa nechirwere.

7. Munamato wekudzinga madhimoni

Munamato uyu unoita senge munamato wekununurwa. Asi zvinowanzoitwa kudzinga dhiabhori iye mumunhu. Bhuku raMathew 8 vs 28-34 rinotsanangura mabatiro aakaita Jesu dhimoni kubva kuvarume vaviri munyika yeGergesenes. Chokwadi, murume anogona kuve akagarwa nadhiabhori iye amene. Munhu akadaro anogona kuva ane simba uye nechisimba. Asi zita raJesu chishandiso chine simba mukudzinga madhimoni.
Mubhuku raMabasa 9 vanakomana ve scheva vakaedza kudzinga madhimoni nenzira imwecheteyo yakange yaitwa naPaul. Asi, vana vaScheva havazive Jesu, saka, vakakuvadzwa zvakaipa nemweya wakaipa. Zvakakosha kuti tizive murume Jesu uye titende maari, tisati tadzinga madhimoni muzita rake.

8. Raira uye zivisa minamato

Bhaibheri rinoti avo vanoziva Mwari wavo vachasimba, uye ivo vachabhururuka, Danieri 11:32. Uyu ndiwo munyengetero wechiremera uye wekuraira. Vamwe vevanhu vakakodzera vakaita munamato uyu vaiva Muporofita Eriya naJoshua. Eria achiri pamberi pevaporofita vaBhaari chirevo chekuti moto uburuke kubva kudenga upedze vaporofita vaBhaari, 1 Madzimambo 1:12 Zvakare, Eriya akamira achibva kuna Ahabu ndokuzivisa kuti hakuna kunaya. Uye matenga akavharwa kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu.

Munamato wekutemera uye kuzivisa kuri kuratidza kuve kwedu takafanira savana vaMwari. Mudzidzi arayira kuti ini handizokundikana, kunyangwe mudzidzisi akasarudza kutadza munhu wese, ini ndichapasa.
Asi, murume anogona kunge asiri kukwanisa kuzviita iwe kana iwe usati uchiziva Mwari waunoshumira.

9. Munamato weSungano

St. 18: 19 Uyezve ndinoti kwamuri: Kana vaviri pakati penyu vachibvumirana pasi pane chero chinhu chero chipi chavanenge vakumbira, chichaitirwa ivo naBaba vangu vari kumatenga.

Unogona kuda kutaura munamato, asi kutenda kwako hakugadzirwe parizvino. Hapana chakaipa kukubata maoko nevanhu vane kutenda kwakasimba kuti unamate.
Mwari vanokudza kubatana kwechinangwa, ndosaka rugwaro ruchiti mumwe uchaisa chiuru kutiza uye maviri achaisa zviuru gumi kutiza. Kune simba mukubatana.

10. MIDNight PRAYER

Mapisarema 63: 1 Mwari, ndimi Mwari wangu; Ini ndichakutsvakai, mweya wangu unokushuvai, nyama yangu inokushuvai muvhu rakaoma uye rune nyota, pasina mvura.

Mambo David ainzwisisa kuoma kwezvinhu kusara kwekudana kuna Mwari mangwanani-ngwanani ezuva.
Manheru emunamato unokosha kwazvo muhupenyu hwemuKristu. Nguva yakanakisa yekuti zvinhu zviitwe pakati peusiku, apo nyika iri pakati. Zvizhinji zvezvinhu zvakaipa zvinoratidzira mukati mezuva zvakapera pakati peusiku.
Bhaibheri rinoti kana murume akarara muvengi wake akauya, akadyara masora pakati pegorosi akaenda, Mateo 13:25.

11. KUNYENGETA KUNYENGETera

Uwu ndiwo unowanzova rudzi rwemunamato unotaurwa nemurume kumuiti wake pese paanomuka kuti avone mwenje wezuva idzva. Inogona kuuya muchimiro chekutenda Mwari nekutipa mukana wekuona zuva idzva.

12. Kunamata muMweya Mutsvene

Asi imi, vadikanwa, muzvivake mukutenda kwako kutsvene uye nekunyengetera muMweya Mutsvene ”Judha 1:20.

Kunamata mumweya inoyera uno chikamu chakakosha chehupenyu hwedu hwechiKristu. Wese mutendi anofanira kunyengetera mumweya mutsvene. Inobatsira kuvaka uye kutiswededza kumusoro munzvimbo yemunamato.
Varume vanomira zvakanyanya munzvimbo yemunamato vakanyatso kudzidza tsika yekubvumidza mweya Mutsvene kutaura kuburikidza navo munzvimbo yemunamato. Iwe unogona kunge uchinetseka kana kutaura kana kunyengetera mumweya unoyera kune yemutendi wese. Ehe! Bhuku raMabasa 2:17 Zvino zvichaitika mumazuva ekupedzisira, anodaro Mwari, ndichadurura zveMweya wangu pamusoro penyama yose, uye vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaporofita, majaya enyu achaona zviratidzo, vakuru venyu vacharota hope.. Chipo chemweya chikomborero kune murume wese nemukadzi vakagamuchira Kristu saIshe wavo neMuponesi.

13. Vatadzi munamato

Iyi ndiyo minamato inoitwa nevaya vakapwanya uye vakaputsika moyo. Avo vakareurura zvivi zvavo pamberi paMwari. Mambo David vaive muenzaniso wakakwana pamunamato uyu. Mushure mokunge arara nemudzimai waUriya uye akaita kuti aurawe munhandare yehondo. David akanzwa kurwadza mumweya wake, akabva aenda kuna Mwari kunotsvaga ruregerero.

Mapisarema 51 ndima yakakwana yemagwaro yekupa munyengetero wemutadzi. Mwari havafarire zvipiriso zvinopiswa, zvibairo zvaMwari mweya wakaputsika uye moyo wakapwanyika. Zvinotora murume ane moyo wakange watyorwa ne dastard chiito chaakazvipira kutaura uyu munamato.

14.Munyengetero wekuteterera wega

Iyi ndiyo minamato yega isu yatinoti kuna Mwari yehupenyu hwedu pachedu. Munamato wekuteterera wega ndiwo mhando watinoudza matambudziko edu kuna Mwari nemoyo yakatendeka.
Mushure mokunge Abhusaromu akabata chigaro kubva kuna Mambo David. David aifanira kunorara kune imwe nyika. Mambo Abhusaromu akashandisa zano remupi wezano Anitoferi. 2 Samuel 15: 31, David akanyengetera, “Ishe, shandura zano raAhitoferi rive upenzi. Ndiwo muenzaniso wemunamato wekukumbira wega.

Zvekare, hupenyu hwaJabhezi muna 1 Makor. 4:10 Jabhezi akadana kuna Mwari waIsiraeri, akati, Haiwa! Dai muchindiropafadza kwazvo, uye muchikurisa nyika yangu, uye kuti ruoko rwenyu ruve neni, uye muchindichengetedza pane zvakaipa, kuti zvirege kundishungurudza! Uye Mwari akamupa zvaakakumbira. Iyi mienzaniso yakakwana yemunamato wekuteterera wega.

15. Munamato wekutenda

VaHebheru 11: 1 Ikozvino kutenda ndiko kukosha kwezvinhu zvinotarisirwa, umboo hwezvinhu zvisingaonekwe.

Munamato wekutenda gara uchiwana mhinduro inokurumidza kubva kuna Mwari.
Mwari anoda kuti isu sevatendi tiratidze kutenda kunyangwe isu takamirira paari chinhu chakati. Kuisa kusimbiswa kuna Jakobo 5:15 Uye munamato wekutenda uchaponesa unorwara, uye Ishe uchamumutsa; uye kana akaita zvivi, achazvikanganwirwa. Izvi zvinotsanangura simba mumunamato wekutenda. Bhaibheri rinoti regai vasina simba vataure kuti ndakasimba. Munamato wekutenda ndewekurarama pane zvinotaurwa neshoko, kurarama pane zvinotaurwa nerugwaro.

16. Munamato wekudyidzana

Chiraira chitsvene chisati chapiwa kunze, zvakakosha kuti munamato upiwe kuna Mwari. Chirairo chiitiko chesungano yatinayo kuna Mwari kubudikidza naKristu Jesu. Maawa mashoma kusungwa kwake, akapa vadzidzi vake chirairo chinomirira ropa rake nenyama.

Nenzira imwecheteyo, akaraira kuti isu tinofanira kuzviita nguva dzose pakurangarira kwake. Mukupa munamato uyu, isu tinofanirwa kubvuma chokwadi chekuti hatina kukodzera asi naNyasha isu tinokodzera.

17. Serenity Munamato

Nguva zhinji, tinokwikwidza nemamiriro ezvinhu atisingakwanise kuchinja. Nekuti, tinotya kuti rugare rwedu rungakanganiswa kana chakadai chakabviswa. Munamato wekunyarara munamato wekudzikama uye rugare rwepfungwa.
Inyasha huru kugona kugamuchira zvinhu zvatisingakwanise kuchinja. Kuti tizive zvino mamiriro ezvinhu atisingakwanise kuchinja zvinoda nyasha huru. Nekuziva kana nekusaziva, isu tese tinoti munyengetero werunyararo kuna. Kunyangwe murume ane mhirizhonga anokoshesa uye anonamata rugare rwepfungwa kana achinge achiona.

18. Munamato wekereke

Kereke ndiyo mukoto wekunamata. Vatendi vazhinji vanotenda kuti kereke inofanirwa kuve iyo yekunamatira vanhu, pasina vanhu kudzosera chiito ichi. Izvo vazhinji vasinganzwisise kuti vanhu ichechi uye chechi vanhu.

Mune mamwe mazwi, munamato wekereke munyengetero wedu pachedu. Bhaibheri rinoti padombo iri ndichavaka kereke yangu uye gedhi regehena harizokunda. Kristu vachiziva kuti Peter aizove mbiru inotakura kereke yakatora nguva yekunamatira Peter kuti muvengi arege kuwana mweya wake. Isuwo sevatendi tine chikwereti chekereke. Chatinogona kuratidza kuburikidza neminamato yedu.

19. Kunyengeterera rudzi

Bhaibheri rinoti tinofanira kunamatira kunaka kweJerusarema, avo vanoida vanozobudirira. Mapisarema 122: 6 Nyengeterera rugare rweJerusaremu, Vachafararira vanokuda. Rudzi rwedu ndirwo rwedu Jerusarema. Kana paine runyararo munyika, vanhu vanobudirira. Varume vachakwanisa kushandira Mwari zviri nyore kana runyararo ruchitonga.

Kunyengeterera nyika kunogona kuve kwerunyararo, kusimba, nekuda kwehupfumi hwakawanda uye kushandura kwakatsetseka kweHurumende.

20. Munamato wemhuri

SevaKristu, tinogona kuita sevarindiri vemhuri yedu. Kunyangwe tichangoroora kana kuti tichiri pasi pevabereki vedu. Izvo zvakakosha kuti isu tipe mhuri yedu mumaoko aMwari.

Kuti Moses akaramba kuenda nevana veIziraira kunze kwekuvapo kwaMwari aende navo. Ekisodho 33:15 Iye akati kwaari, Kana mukaenda neni, mukasaenda neni, regai kuenda nesu kuno. Izvo zvakakosha kuti titsvage kuvapo kwaMwari kuve pazvinhu zvemhuri.

Sezvo taziva mhando dzakasiyana dzemunamato idzo munhu anogona kutaura kuna Mwari. Naizvozvo zvakakosha kuti utange kunyengetera. Murume haana kumbove nazvo zvese. Pachagara paine chimwe chinhu chekunyengetera nezvacho. Mhando idzi dzemunamato dzinofanira kutibatsira kuti titarise nzvimbo yatinoda kutarisa munamato wedu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano