Pfungwa dzeminamato pakushandisa Ropa raJesu SeZombo

4
7002

Zvakazarurwa 12: 11 Zvino ivo vakamukunda neropa reGwayana, uye neshoko reuchapupu hwavo; uye havana kuda hupenyu hwavo kusvikira parufu.

The Ropa raJesu Chombo chakakura kwazvo kushandisa pakurwisa Dhiabhori nevamiriri vake. Simba reRopa nhare yedu sevatendi. Hapana simba re rima inogona kuramba ropa, hapana kuperetera uye huroyi hunogona kuramba ropa, hapana varoyi, muuki kana kutsinga inogona kuramba ropa. Ropa raJesu riri mune zvese, uye iro ropa richakudzivirira kubva pakurwisa kwese kwaSatani nhasi muzita raJesu. Ini ndakanyora mimwe minamato yekushandisa ropa raJesu sechombo. Kuburikidza nemunamato uyu unongedzera, Hondo yega yega inorwiswa pamusoro pehupenyu hwako ichapunzika muzita raJesu Kristu. Ropa raJesu richasimuka uye richidzivirira kubva pakurwisa kwese kwaSatani muzita raJesu.

The Siginficance Ropa

1.Ruponeso.

Ropa raJesu ndiye mutengo wakabhadharwa wedu ruponeso, VaGaratia 3: 13. Ruponeso rwedu rwaisave rwekukurukurirana pakati paJesu naSatan, bhaibheri raita kuti tinzwisise kuti Jesu akakunda humwe nemasimba uye akaita chiono chevanhu, Jesu akavakunda neropa rake uye akatipa kukunda, Vakorose 15: 2.

2. Kununurwa:

Zekaria 9: 11 Kana iwewe, neropa resungano yako, ndakaburitsa vasungwa vako mugomba risine mvura.

Ropa raJesu ndiyo nhare yedu, neropa raJesu ratinunurwa kubva pasimba rose rerima. Chero nguva Dhiabhori paakatuma kurwisa kwake hupenyu hwedu, tinofanirwa kukumbirira ropa raJesu pamusoro pake. Chero bedzi isu takanyudzwa neropa raJesu, aiwa nomuparadzi ichauya pedyo nepatinogara.

3. Zvikomborero:

Hebrews 12:24 Uye kuna Jesu murevereri wesungano itsva, uye neropa rekusasa, rinotaura zvinhu zviri nani pane izvo zvaAbhero.

Ropa raJesu rinotaura, uye iro ropa rinotaura makomborero. Neropa raJesu, unogona kukunda zvese zvasatan zveratidziro dhiabhori pamusoro pehupenyu hwako muzita raJesu. Ropa raJesu rinoparadza rushambwa, rinoburitsa zvakaipa zvakaisirwa pasi uye rinogona kukukununura kubva kwese hwaro matambudziko muhupenyu hwako. Neropa raJesu, unogona kudurura makomborero pahupenyu hwako. Unogona kusunungura kunaya kwemaropafadzo ako ekudenga kwehupenyu hwako uye nekwavo. Ropa idenga matenga ezvikomborero.

Kushandisa Ropa SeSipo

Munamato uyu unonongedza pakushandisa ropa raJesu sechombo chikuru chirongwa chehondo. kukurudzira kuti unamate iyi minamato nemoyo wako wese nhasi. Vanamatei nechido, tora zvese zvakatorwa nemuvengi kubva kwaari uye utorezve maropafadzo ako ose muzita raJesu. Ndiri kukuona uchityora miganhu yese muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Ndatenda baba, nekubatsira nekupa kweropa raJesu

2. Ini ndimire pasi reropa raJesu kuti ndiparidze kukunda pamusoro pechivi, satan nevamiriri vake uye nenyika muzita raJesu

3. Ndinoisa ropa raJesu, kumatambudziko ese akasindimara muhupenyu hwangu muzita raJesu

4. Ndinoreverera ropa raJesu kubva kumusoro kwemusoro wangu, kusvika kutsoka dzangu muzita raJesu.

5. Ini ndinonyura hupenyu hwangu muropa raJesu muzita raJesu

6. Ini ndinoremedza vese vadzvinyiriri veSatani vanonyengedzwa neni neropa raJesu

7. Rega musuwo wese wandakavhurira muvengi uvharwe nekusingaperi neropa raJesu

8. Ndinoomesa musoro ndokugura musoro wegoli rangu neropa raJesu

9. Kana paine chero chinhu mandiri icho chisiri chaMwari, ini ndinoramba, ibva zvino muzita raJesu

10. Rega ropa remuchinjiro rimire pakati pangu uye chero rima rerima rakasungirirwa kwandiri muzita raJesu.

11.Mweya Mutsvene, vhura maziso angu kuti uone zvinopfuura zvinoonekwa kune zvisingaonekwi, muzita raJesu

12. O Ishe, fungisa basa rangu nemoto Wako.

13. O Ishe, sunungurai mweya wangu kuti utevere kutungamira kweMweya Mutsvene.

14.Mweya Mutsvene, ndidzidzise kunyengetera kuburikidza nematambudziko pane kuti ndinamate nezvavo, muzita raJesu.

15.Haiwa Ishe, ndinunurei kubva kunhema dzandinoreva.

16. Wese mweya yakaipa padondo necheni yakashata inovhiringidza budiriro yangu, dzivirirwe, muzita raJesu.

17. Ini ndinotsiura mweya yega yega yekusuwa pamweya neupofu muhupenyu hwangu, muzita raJesu

18. O Ishe, ndipe simba kuti ndidzivise satan kuti azonditiza.

19. Ini ndinosarudza kutenda chirevo chaIshe uye hapana mumwe, muzita raJesu.

20. O Ishe, zodzai maziso angu nenzeve dzangu kuti vaone uye vanzwe zvinoshamisa kubva kudenga.

21. O Ishe, ndizodze kuti ndinamate ndisingaregi.

22. Muzita raJesu, ndinotora uye ndinoparadza masimba ese ari kumashure kwekutadza kwe basa.

23.Mweya Wakachena, dzorera moto wako pandiri izvozvi, muzita raJesu.

24.Mweya Mutsvene, vhura zvakavanzika zvangu zvakasviba, muzita raJesu.

25. Iwe mweya wenyonganiso, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

Mune simba reMweya Mutsvene, ndinoshora simba rasatani pabasa rangu, nemuzita raJesu.

27. Iwe mvura yehupenyu, pira kunze chero munhu asingazivikanwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

28. Imi vavengi vebasa rangu, muome mitezo, muzita raJesu.

29. O Ishe, tanga kugeza kubva kuhupenyu hwangu, zvese izvo hazviratidze Iwe.

30. Moto weMweya Mutsvene, wandibatidza kubwinya kwaMwari, muzita raJesu.

31. Ah Ishe, regai kuzodzwa kweMweya Mutsvene kupwanya joko rega rekudzoka muhupenyu hwangu.

32. Ini ndinokanganisa kusungwa kwese kwedhimoni kwemunhu wangu wemweya, muzita raJesu.

33. Ropa raJesu, bvisa chero chinyorwa chisina kufambira mberi kubva pane zvese zvehupenyu hwangu, muzita raJesu

34. Mitemo yekurwisa budiriro, bviswa, muzita raJesu.

35. Holy Ghost fire, paradzai nhumbi dzese dzesatani muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

36. Ah Ishe, ndipeiwo kiyi yebudiriro yakanaka, kuti pese kwandinoenda, mikova yebudiriro yakanaka izarurwe kwandiri.

37. Imba yese yakaipa, yakavakirwa kundirwisa nebasa rangu, kuti iparadzwe, muzita raJesu.

38. O Ishe, ndisimbisei ini munhu mutsvene kwauri, muzita raJesu

39. Oh Lord, regai kuzodza kupasa basa rangu kuwire pandiri, muzita raJesu.

40. Handingashumire vavengi vangu. Vavengi vangu vachandipfugamira, muzita raJesu.

41. Ndinosunga mweya wese werenje nehurombo muhupenyu hwangu muzita raJesu.

42. Ini ndinoramba kuzodzwa kwekusabudirira mune rangu basa, muzita raJesu.

43. Ini ndinodonhedza pasi nhare dzose dzakavakirwa kupikisa kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.

44. Ndinoyeuka makomborero angu ese akakandwa murwizi, sango uye satanic bank, muzita raJesu.

45. Ndakacheka midzi yese yematambudziko muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

46. ​​Satanic scorpions, ngadzipiwe isinganeti munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

47. Nyoka dzamadhimoni, dzishandiswe uturu-zvishoma munharaunda yega yehupenyu hwangu, muzita raJesu.

48. Ini ndinoparidza nemuromo wangu, kuti hapana chingaitika neni muzita raJesu.

49. Iwe musasa wemuvengi, nyonganiswa, muzita raJesu.

50. Utachiona hwemweya muhupenyu hwangu, kunyadziswa, muzita raJesu.

Advertisements

4 COMMENTS

 1. Ndicharamba ndichinamata iro ropa raJesu pane zvese nevanhu vese uyezve pavana vese uye pane vakuru, ini ndicharamba ndichinamata kuti vanhu vazhinji vazive nezvaJESU KRISTU NAMWARI baba vedu vekudenga uye nemweya unoera.

 2. Ndatenda MURI WAMWARI nekugadzira dhizaini iyi kubatsira vanhu pamusoro inouya nematambudziko akanyanya muhupenyu, kuburikidza nemunamato.
  Kwete yakangovabatsira kuti vanamate asi vape ruzivo nezvekushandisa kweBHODO raJESU kukunda nyaya muhupenyu. Ndiri kukomborera nazvo. Zvakare ndinotenda Mwari vakuropafadzei Sir.

 3. Pastor
  Zuva rakanaka changamire .l wanga uri muteveri uye mushandisi wemunamato wako chiteshi.
  Ndinyengeterere kuti ndisunungurwe kubva mukundikana, kusabereka zvibereko, kusabudirira uye kudzimwa kwechikwereti. Yangu WhatsApp nhamba ndeye 07054116205 uye hotline 08143310934.
  Thanks zvikuru Sir

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano