Kununurwa Minamato Kubva kuSatani Kubata

0
5143

Isaya 49:25 Asi zvanzi naJehovha, Kunyange vatapwa veanesimba vachatorerwa, zvakapambwa zveanotyisa zvichadzikunurwa, nekuti ini ndicharwa naiye anorwa newe, uye ndichaponesa vana vako.

Nhasi, munhu wese ari pasi pe kutapwa dhiabhori achasunungurwa muzita raJesu. Tichave tichiita minamato yekununurwa kubva kuutapwa hwaSatani. Zvinorevei kuva nhapwa dhiabhori kana satan? Apa ndipo apo mumwe munhu ari pasi pekudzvinyirirwa nemasimba e rima. Vazhinji vanhu vari pasi pehutapwa hwadhiyabhorosi, akawanda anogoneka nawo mweya yemakungwa, mumweya wemweya nemweya wemukadzi, vamwe nhapwa dzemweya wekushaya mbereko, vamwe kuchiva, kupindwa muropa, kushomeka, kudzedzereka, kufa kusati kwaitika, kurwara kunoshamisa etc. Aya ese masimba ane simba anobata vanhu nhapwa uye anovaisa munzvimbo dzakafanana. Kutapwa kwaSatani kunogona kungopedzwa neminamato yekununura, mauto aya anogona kungopedzwa nesimba reminamato yemhirizhonga. Unosunungurwa nhasi muzita raJesu.

ichi minamato yekununura Chombo chomudzimu chokuparadza kukuru, vanogona kuparadza satanic yese kutapwa ikakubata pasi uye vachikuchengeta muutapwa. Kunyangwe hazvo zvakaoma sei dambudziko rako pachako, ndinokukurudzira kuti utore munamato uyu zvakadzama uye unamate nekutenda uye nekutsamwa kutsamwa, uchaona kununurwa kwako kuchiitika muzita raJesu. Obhadhiya 1:17, inotiudza kuti pamusoro pegomo zion, pachava nekununurwa uye hutsvene uye mbeu yaJakobho ichagara nhaka. Dhiyabhorosi anongoremekedza simba, uye minamato yekudzikisira iyi kubva kuhutapwa hwaSatani inozosunungura simba raMwari sezvaunoita izvozvi. Ndiri kukuona uchisunungurwa kubva kunhando dzose dzehutapwa muzita raJesu.

Kununura Minamato

1. Baba, Tinokutendai nekuita gadziriro yangu yokununurwa kubva mukusungwa kupi zvako muzita raJesu

2. Baba, ndinoreurura zvivi zvangu zvese uye izvo zvemadzitateguru angu, uye nezvimwe zvivi zvakabatana nemasimba akaipa muzita raJesu. Kutanga kuzvireurura izvozvi)

3. Ndinozvifukidza neropa raJesu Kristu.

4. Ini ndinozvisunungura ikozvino, kubva kune chero nhaka yakagarwa muusungwa muzita raJesu.

5. Oh ishe, tuma demo rako reMoto kune hwaro hwehupenyu hwangu uye uparadze miti yese yakaipa muzita raJesu Kristu.

6. Ropa raJesu ngaribude muhurongwa hwangu zvese zvakagarwa nhaka sataniki muzita raJesu Kristu

7. Ndinozvisunungura kubva mukubatwa kwedambudziko ripi neripi rakaendeswa muhupenyu hwangu kubva mudumbu raJesu.

8. Rega ropa raJesu nemoto weMweya Mutsvene zvichenese nhengo dzese nemuviri wangu nezita raJesu.

9. Ini ndinotyora uye ndinosunungura pasungano dzose dzakaipa dza satan, muzita raJesu

10. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva pakutuka kwese kwakaipa kwaSatani, muzita raJesu.

11.Mweya Mutsvene, vhura maziso angu kuti uone zvinopfuura zvinoonekwa kune zvisingaonekwi, muzita raJesu.

12. O Ishe, fungisa basa rangu nemoto Wako.

13. Ishe, sunungurai mweya wangu kuti utevere kutungamira kweMweya Mutsvene.

14. nezvavo, muzita raJesu.

15. Ishe, ndinunurei kubva kunhema dzandinoreva.

16. Wese mweya yakaipa padha necheni yakashata, ichitadzisa kubudirira kwangu, roast, muzita raJesu.

17. Ini ndinotsiura mweya yega yega yekusuwa pamweya neupofu muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

18. O Ishe, ndipe simba kuti ndidzivise satan kuti azonditiza.

19. Ini ndakasarudza kutenda chirevo chaIshe uye kwete chimwe, muzita raJesu.

20. O Ishe, zodzai maziso angu nenzeve dzangu kuti vaone uye vanzwe zvinoshamisa kubva kudenga.

21. O Ishe, ndizodze kuti ndinamate ndisingaregi.

22. Muzita raJesu, ndinotora simba rese kuseri kwebasa rekutadza kwebasa.

23. Mweya Mutsvene, inaya pandiri ikozvino, muzita raJesu.

24.Mweya Mutsvene, vhura zvakavanzika zvangu zvakasviba, muzita raJesu.

25. Iwe mweya wenyonganiso, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

Mune simba reMweya Mutsvene, ndinoshora simba rasatani pabasa rangu, nemuzita raJesu.

27. Mvura yehupenyu, geza munhu wese asingadiwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

28.Iwe vavengi vebasa rangu, urema mitezo, muzita raJesu.

29. O Ishe, tanga kubvisa pamberi pehupenyu hwangu zvese izvo zvisiratidze Iwe.

30.Mweya Wakachena moto, undibatise mukubwinya kwaMwari, muzita raJesu.

31. Namata nehasha uchirwa nemidzi inotevera yekutapwa. Namata seizvi: Chese

mhedzisiro ye. . . (tora kubva pazvakanyorwa pasi woga), pahupenyu hwangu, buda nemidzi yako yose, muzita raJesu.

- Yakaipa dhizaini

- Kuzvipira kwakaipa

- Kutuka kwevabereki

- Dhimoni muchato

32. Ini ndinoramba kumwa kubva kutsime rekusuwa, muzita raJesu.

33. Ini ndinotora simba pamusoro pekutukwa kese kwakataurwa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

34. Kumbira Mwari kuti abvise chero kutuka kwaakaisa paupenyu hwako nekuda kwekusateerera.

35. Chero dhimoni, rakanamatira pane chero rushambwa, ibva kwandiri ikozvino, muzita rakasimba raIshe wedu Jesu Kristu.

36. Kutuka kese, kwakapihwa pandiri, kushandurwa kuve maropafadzo, muzita raJesu.

37. Paunotaura chero eari pasi pekutukwa, unozoti nehasha, “pwanya, pwanya, pwanya, muzita raJesu. Ndinozvisunungura kubva kwauri, muzita raJesu. ”

- Kutukwa kwese kwekurwara kwepfungwa uye kwemuviri

- Kutuka kwese kwekutadza uye kukundwa

- Kutukwa kwese kwehurombo

- Kutuka kwese kwekuparara kwemhuri

- Kutukwa kwese kwekumanikidza

38. Zvino unozoisa maropafadzo pauri uchiti, "Hakuzove nehurombo, hurwere, nezvimwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu."

39. Ndinozvisunungura kubva muhusungwa hweatari dzakaipa, muzita raJesu. Taura izvi kamwe chete, wobva wadzokorora, "Ini ndinozvisunungura, muzita raJesu." Tora imwe nguva pane izvi.

40. Ini ndinosuka muchetete wese wa satan wandakamedza, muzita raJesu.

41. Ndinodzima kuzvipirwa kwese kwamadhimoni, muzita raJesu. Idzokorore, "Ndinokudzima, muzita raJesu."

42. (Isa maoko ako maviri mumusoro wako.) Ini ndinotyora yese, simba rakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu. Idzokorora, "Ini ndinokuvhuvhu, muzita raJesu."

Taura vakanyorwa pasi vane chiremera uye uti, "Tsemuka, muzita raJesu." Dzokorora kanomwe kanopisa.

- Chero chiremera chakaipa cheshrine yemhuri kana chidhori

- Chiremera chose chakaipa cheuroyi nemweya yemhuri

- Ose masimba masimba emasimba ekudzora masimba

- Ose masimba masimba emunhu akasimba

44. Wese muridzi weakaipa mutoro, takura mutoro wako, muzita raJesu. (Kana chiri chirwere kana rombo rakaipa, vaitei.)

45. Ini ndinopa chero yeatari ine hasha isina simba, muzita raJesu.

46. ​​Atari yese yakaipa, yakavakirwa kwandiri, nyadziswa muzita raJesu.

47. Chero chipi zvacho chakaitwa chinopesana nehupenyu hwangu pasi pekuzodzwa nemadhimoni, chinzwa muzita raJesu.

48. Ini ndinotuka aritari yega yega, yakagadzirirwa kundirwisa, muzita raJesu.

49. Iwe nyundo yoWamasimba Ose Mwari, pwanyai aritari yese yakaipa yakavakirwa kwandiri, muzita raJesu.

50. O Ishe, tumai moto wako kuti uparadze huipi hwese hwakasangana neni muzita raJesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano