Pfungwa dzeMunamato Pokana Nemweya weKudya

1
5534

Maraki 3:11 Zvino ndichatsiura iwe, kuti ndidye nekuda kwako, arege kuparadza michero yenyika yako. nemuzambiringa wako haungatashi michero yawo nguva isati iri kumunda ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.

Nhasi tichave tichiita minamato yekumanikidza kupokana nemweya inopedza. Vanoparadza mweya mweya inoparadza mabasa emaoko ako. Paunenge uchishanda nesimba kuunganidza, ivo vari kubatikana kuparadzira. Izvi ndizvo uroyi mweya, mweya yekukwira nekukwira. Gomba remweya rakaiswa muhomwe mako nemasimba erima kuti urambe uchidhonza mari yako uchibvapo. Vanhu vazhinji vanopfuma uye mushure mechinguva, ivo vanongoerekana vadzokera kuhurombo, kune kamwechete kwakakurisa bhizinesi, kungokuvara zvisinganzwisisike, izvi imhaka yekuti mumwe munhu akafuridzira mweya unoparadza pamusoro pavo. Asi kana uri mwana wa Mwari manheru ano, ndine nhau dzakanaka kwauri, wega dhiri muhupenyu hwako anofanira kufa nhasi muzita raJesu.

Kukurira iyi mweya inodya, pane zvinhu zviviri zvikuru zvaunofanira kutora zvakakomba muhupenyu hwako semuChristu, ndeizvi: Hupenyu Hwako hweMunamato neKupi Upenyu Hwako Kunopa. Iwe unofanirwa kuve murume kana mukadzi ane zviwanikwa zvinoshandiswa kukomborera muviri waKristu nevarombo vakakukomberedza. Usashandise mari yako wega, iva unopa, upe muchechi mako uye upe varombo. Paunozova chikomborero kune vamwe, hapana dhiabhori anogona kudya zvako zviwanikwa. Kechipiri, iwe unofanirwa kuve munamati unonamata, hapana nhunzi inouya pedyo nesimbi inopisa, paunenge uri munamato wekupa simba, hupenyu hwako hunenge hwanyanya kupisa kuti Dhiabhori abate. Nesimba riri muzita raJesu, unogona kutsiura anodya uye nekuraira kuti igare kure nefuma yako. Munamato uyu unonongedza kupesana nemweya yekudyara ichakupa simba kuti uise dhiabhori kwaanogara, pasi petsoka dzako muzita raJesu

Pfungwa dzeMunamato

1. Dambudziko rega riri muhupenyu hwangu, iro rakatanga kubva kun'anga, gamuchira mhinduro yekupinda mwari, muzita raJesu.

2. Kukuvadza kwese kunoitwa muhupenyu hwangu nen'anga, kugadziridzwa, muzita raJesu.

3. Chikomborero chose, chinotorerwa nemidzimu yeuroyi, ngachirege kusunungurwa, muzita raJesu.

4. Wese masimba euroyi, akagoverwa kupokana nehupenyu hwangu nemuchato, gamuchira kutinhira uye
mheni yaMwari, muzita raJesu

5. Ini ndinosunungura pasimba reuroyi, muzita raJesu.

6. Rese simba reuroyi, rakaungana vachipokana nekubudirira kwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

7. Hari yega yega muhari, inoshanda neni, ndinounza kutonga kwaMwari pamusoro pako, muzita raJesu

8. Hari dzese dzehuroyi, kushandisa remote control kupesana nehutano hwangu dzinoputsika kuita zvidimbu, muzita raJesu.

9. Varoyi vanopikisa, gamuchira iyo mvura yenhamo, muzita raJesu.

10. Iwe mweya weuroyi kundirwisa uye nemweya yakajairwa yakagadzirirwa kundirwisa, kufa, muzita raJesu.

11. Ini ndinotora kutendeka kwangu kubva mumaoko euroyi hwepamba, muzita raJesu.

12. Ini ndinotyora simba remashiripiti, uroyi nemweya inozivikanwa, pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

13. Muzita raJesu, ndinobvisa kutuka kese zvakaipa, ngetani, zvipenga, jinxes, huroyi, huroyi kana huroyi izvo zvingave zvakaiswa pandiri.

14. Iwe kutinhira kwaMwari, tsvaga uye ubvise chigaro chehuroyi mumba mangu, muzita raJesu.

15. Chigaro chose cheuroyi mumba mangu, chakabiwa nemoto waMwari, muzita raJesu.

16. Atari yega yega yeuroyi mumba mangu, yakaviriswa, muzita raJesu

17. Iwe unotinhira kuna Mwari, paradza nheyo dzeuroyi mumba mangu kupfuura zororo, muzita raJesu.

18. Yese nhare yeutiziro yeimba yangu varoyi, ngaiparadzwe, muzita raJesu.

19. Chero nzvimbo yekuhwanda nenzvimbo yakavanzika yeuroyi mumhuri yangu, kuburitswa nemoto, muzita raJesu.

20. Imwe nechero yemuno nen'anga dzese network yevaroyi veimba yangu, ngavaparadzwe
zvidimbu, muzita raJesu.

21. Yese nzira yekutaura yevaridzi veimba yangu, ngavanyadziswe, muzita raJesu.

22. Iwe moto unotyisa waMwari, unopedza nzira dzekufambisa dzevaroyi veimba yangu, muzita raJesu

23. Wese mumiriri, achishumira paatari yeuroyi mumba mangu, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.

24. Kutinhira nemoto waMwari, tsvaga matura nenzvimbo dzevaroyi vepamba, uchihwanda makomborero angu uye udzinge pasi, muzita raJesu.

25. Chero huroyi hunotuka, huchindishandira, hubviswe neropa raJesu

26. Chisarudzo chose, mhiko uye chibvumirano cheuroyi hwepamba, chinondibata, chinoitwa neropa raJesu.

27. Ini ndakaparadza nemoto waMwari, chombo chese cheuroyi chakashandiswa kwandiri, muzita raJesu

28. Chero chipi zvacho chakatorwa kubva mumuviri wangu uye zvino chaiswa paatari yeuroyi, yakagochwa nemoto waMwari, muzita raJesu

29. Ini ndinodzosera huroyi hwese hwakavigwa, hwakagadzirirwa kundiuraya, muzita raJesu.

30. Musungo wese, wakanditeyerwa nevaroyi, tanga kubata varidzi vako, muzita raJesu

Advertisements

1 Comment

  1. tinoda kunamatira tiri panzvimbo yekuvimba naMwari. Jesu haana kubvira anamata, kugamuchira kuparara uye mapisarema asingafadzi zvakare haanamate nenzira iyoyo. Wezvamapisarema anodana kuna Mwari kuti aunze kuparadza kumuvengi nevadzvinyiriri. Kutambudza avo vanotambudza uye rega mutumwa waIshe avadzinge. Iyi minamato ndeyekuvimba nekurevererwa naMwari uye zvakare kuongorora moyo yedu kuti tione kuti hatina kupa nzvimbo kumuvengi kuburikidza nehasha, kusaregerera, kuvava, kutya, kunetseka, kusahadzika, kunamata chero chimwe chinhu, kusanyatso kuzviisa pasi paMwari. . Zviise pasi paMwari ramba dhiyabhorosi anotiza Jakobho4. VaEfeso 6, usarega zuva richivira pakutsamwa kwako kuti ukasapa dhiabhori nzvimbo. Shongawo nhumbi dzaMwari. Mapisarema ekuremekedza- pane chinyorwa chakakosha vatendi vese vanofanirwa kuverenga paMibvunzo ine mibvunzo .org kana iwe uchitsvaga kunamatira kunamatira uye mapisarema ekuremekedza. Mapisarema 23 zvakare Ishe dzorerai mweya wangu. PASI, mumadzimambo 13 minamato kuna Mwari kwaari uye ruoko rwake kuti aparadze chero aritari yakaumbwa ichipesana nekusvava ruoko rwakatambanudzwa. Muvengi anokundwa naKristu. Kumurumbidza nguva dzose nekukumbira rubatsiro kuti tinamate mumweya nemuzvokwadi kuti kufungisisa kwemoyo yedu kuri kumufadza. Nyengetererawo vavengi vedu saKristu akati Vavape, havazive zvavanoita. Uye kunyangwe zvikadaro, vadzvinyiriri vakaipa nevatongi vanotongwa. Isu sevatendi tinofanira kuva vakachenjera senyoka, tisingakuvadzi senjiva uye tisadzorere chakaipa nechakaipa asi kukunda zvakaipa nezvakanaka. Kuchengeta chisungo cherunyararo nekubatana kwemweya mutsvene, kufamba murudo, kupenya, njere, kuzvininipisa, uye nekutenda. VaEfeso 4. Mwari mavambo nemagumo. Kumukudza pamusoro pazvo zvese uye kutaura hupenyu, sezvo rurimi rwune simba rehupenyu.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano