24 Kununura Minamato Kubva kuMweya weKutsvuka

2
23800

Marako 1:23 Uye musinagoge ravo makanga mune murume akanga ane mweya wetsvina. ndokudana, 1:24 achiti: Tisiyei, tisiyei titaure! Tinei nemwi Jesu weNazareta? Mauya kuzotiparadza here? Ndinokuziva iwe kuti ndiwe ani, Mutsvene waMwari. 1 Zvino Jesu akautsiura, achiti: Nyarara, ubude kwaari! Zvino mweya wetsvina wakati amugwinhisa, ndokudanidzira nenzwi guru, akabuda kwaari.

Nhasi tichave tichiita munamato yekununura kubva kumweya wetsvina. Iwo mweya wekushatisa mweya wetsvina, iwo mweya we kuchiva izvo zvinoratidzira muhupenyu hwevanhu. Kutsveyamiswa ndiko kushandiswa kusingaoneki kwechimwe chinhu. Paunotanga kusevha chimwe chinhu nenzira isiri yechisikirwo, kana kuti usiri kuishandisa nenzira iyo sezvaida kushandiswa, uri kuikanganisa. Nhasi tichave tichitarisa pane kushata kwepabonde. Iwo mweya wekushatisa, mweya wekupandukira, unoenda kunopesana nezvose zvinomirirwa na Mwari, kushata kwepabonde kuri kuita kurongeka kwezuva riri munyika yedu yanhasi, zvese munhau, internet nevenhau. Zvivi zvakaita sekurara, kurara nemhuka, maziso, ungochani uye kuita zvechisimba zviri kukurumidza kuitika uye zvakajairika munyika yedu yanhasi. Paul muBhuku raVaRoma akaona pamberi pechizvarwa ichi uye akanyora pasi zvinotevera:

Varoma 1: 21-28 Nekuti ivo, pavakaziva Mwari, havana kumurumbidza saMwari, kana kuvonga; asi vakava vasina basa mukufunga kwavo, uye moyo yavo yeupenzi yakasvibiswa. 1:22 Vachizviti ivo vakangwara, vakava mapenzi, 1:23 Vakashandura kubwinya kwaMwari usingaori, kumufananidzo wakaita sewunoodza munhu neshiri neshiri dzemhuka, nezvinokambaira. 1:24 Saka Mwari akavapa kune kusachena kubudikidza nekuchiva kwemoyo yavo, kuti vasazvidza miviri yavo pakati pavo: 1:25 Ivo vakashandura chokwadi chechokwadi kuve chenhema, vakanamata uye vakashumira chisikwa kupfuura Musiki. , iye unorumbidzwa narinhi. Ameni. 1:26 Naizvozvo nekuda kwaizvozvi, Mwari akavapa kukuchiva kwakashata, nekuti vakadzi vavo vakachinja chinzvimbo chakasarudzika, vakapesana nechisikigo. kuchiva mumwe kune mumwe; varume vane varume vanoita zvisina basa, vachigamuchira mukati mavo muripo wekukanganisa kwavo kwaive kusangana. 1:27 Uye kunyangwe zvavasina kuda kuramba Mwari muruzivo rwavo, Mwari akavapa kune reprobate mind, kuti vaite izvo zvisiri nyore;

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Kutsauka pabonde hakusi kuda kwaMwari kune chero wevana Vake. Kune chero munhu anoda kusunungurwa nhasi, ino minamato yekununurwa kubva kumweya wetsvina inokusunungura muzita raJesu.


Ndinoita Sei Kuti Ndisiyane neMweya wekutsveneswa?

1. Ruponeso: Kuponeswa ndiyo nhanho yekutanga kusunungurwa kubva kumweya wekutsamwiswa. Varoma 10:10 inotiudza kuti ruponeso runobva mumoyo. paunopa moyo wako kuna Jesu, zvinoreva kuti iwe unorevavo kuzvidza zvivi kubva pamoyo wako. Ruponeso runoita kuti Nyasha yekukunda zvivi iwanikwe kwauri muna Kristu Jesu Panguva yaunobva wazvarwa patsva, unova chisikwa chitsva, chekare iwe dissapears uye Mweya Mutsvene inotora nyowani iwe, ichi chitsva iwe unoramba uchikura munyasha uye uchifamba mukururama.

2. Shoko: Rakawanda rezwi raMwari ratinodzidza, iro rakachena tinowana mumweya yedu. Kana uchiri mwana waMwari, ukapihwa kudzidza kweshoko raMwari, haugone kuve wakabirwa chero rudzi rwekushatiswa kwaSatani. Rega izwi raMwari gara zvakanaka mukati mwako, nekuti ishoko raMwari chete ndiro rinogona kukununura kubva mukuparadzwa. Mapisarema 107: 20.

3. Minamato: Minamato inzvimbo yesimba raMwari, kwatinopa simba kubva mukati medu. Patinonamata, tinowana simba rekuti kwete kuzvivi uye nemhando dzese dzekusarurama. Kana iwe uchida kukunda muedzo wekushata kwepabonde uye kuchiva, iwe unofanirwa kupihwa unoyera kune minamato. Jesu akati nyengeterera kuti usapinda mumuyedzo. sezvaunoita minamato iyi yekununurwa kubva mumweya wetsvina, ndiri kuona kununurwa kwako kunoitika nhasi muzita raJesu.

Kununura Minamato

1. Tenda Mwari nekuda kwesimba rake rekununura kubva muhusungwa hwese.

2. Ndinozvipesanisa nemweya wega wekushata kwepabonde, muzita raJesu.

3. Ndinozvisunungura kubva mukusvibisa pamweya kwese kunobva pazvivi zvangu zvekare zveupombwe nehupombwe, muzita raJesu.

4. Ndinozvisunungura kubva mukusvibisa kwese kwemadzitateguru, muzita raJesu.

5. Ini ndinozvisunungura kubva pakurotwa kwese kurota, muzita raJesu.

6. Ini ndinoraira zvese zvakashata zvakashata zvekushata kwepabonde muhupenyu hwangu kuti zvibude nemidzi yayo yose, muzita raJesu.

7. Wese mweya wetsvina unoshanda unopesana nehupenyu hwangu, uite mitezo uye ubude muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

8. Dhimoni rega rega rekutsamwisa pabonde rakapihwa hupenyu hwangu, ngaisungwe, muzita raJesu.

9. Baba ishe, simba rekusangana pabonde rinodzvinyirira hupenyu hwangu vagamuchire moto waMwari uye kuti ugohwe, muzita raJesu.

10. Wese wedhimoni wedhimoni wekushata kwepabonde muhupenyu hwangu, gamuchira miseve yemoto uye ugare wakasungirwa zvachose, muzita raJesu.

11. Ini ndinoraira simba rose rekushata kwepabonde kuti riunze pachako, muzita raJesu.

12. Baba ishe, ngavabvumidze masimba echidhimoni akavakirwa muhupenyu hwangu nemweya wetsvina.

13. Simba rose rekushushikana pabonde iro rakapedza hupenyu hwangu ngariputswe, muzita raJesu.

14. Rega mweya wangu ununurwe kubva kumauto eupombwe, muzita raJesu.

15. Tenzi Mwari waEria, ngavasimuke neruoko rune simba vachipesana nemweya / mukadzi wega wega uye nemasimba ese ekutsamwisa pabonde, muzita raJesu.

16. Ndinotyora kubata kwesimba rakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

17. Ini ndinobvisa zvese zvinoitika pakurumwa kwehupenyu hwepabonde, muzita raJesu.

18. Wese mutorwa akashata pamwe neese satan anoiswa muhupenyu hwangu, ndinokuraira kuti uite mitezo uye kuti ubude muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

19. Holy Ghost moto, suka hupenyu hwangu zvizere, muzita raJesu.

20. Ndinoti kusunungurwa kwangu kuzere kubva kumweya weupombwe nehupombwe, muzita raJesu.

21. Meso angu ngaanunurwe kubva pakuchiva, muzita raJesu.

22. Kubva nhasi, maziso angu ngaatungamidzwe neMweya Mutsvene, muzita raJesu.

23. Moto weMweya Mutsvene, wira pameso angu uye upise kuita dota simba rega rega rakaipa nesimba rese raSatani rinodzora maziso angu, muzita raJesu.

24. Ini ndinofamba kubva muhusungwa kuenda kurusununguko munharaunda yega yehupenyu hwangu, muzita raJesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 COMMENTS

  1. Bjonjour , un point qui m'interroge vraiment sur LE message de l'évangile que vous véhéiculé; vous dites au premier point que: : Le salut est la première étape pour être libéré de l'esprit de perversion. Mais OU EST LA REPENTANCE ET L'ABANDON DE SES PÉCHÉS. ? Reconnaitre notre culpabilité face aux lois spirituels de Dieu est la premiere étapes, sinon pas de pardon et pas de grace….

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.